โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 242 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.11
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขวาวคุรุประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  เทศบาลตำบลหนองฮี
-
-
 2.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  195,000  อบต.ค้อใหญ่
-
-
 3.คำไฮสำโรงวิทยาคาร
-
28 พฤษภาคม 2562  136,000  คำไฮ
-
-
 4.คุรุราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
-
-
 5.จตุคามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 62  164,000  อบต.ห้วยหินลาด
-
-
 6.จตุรคามพัฒนา
-
24 มิถุนายน 2562  366,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
-
-
 7.จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 8.จานเตยวิทยาประชาสรรค์
-
10 มิถุนายน 2562  536,000  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
-
-
 9.ชีโนวาทธำรง
- -
 0  
- -
- -
-
 10.ชีโหล่นวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.บ้านแจ้ง
-
-
 11.ชุมชนดงสว่างหนองแซง
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  หนองขาม
-
-
 12.ชุมชนบ้านผำ
-
23 พฤษภาคม 2562  314,000  ตำบลเมืองสรวง
-
-
-
 13.ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
-
31 พฤษภาคม 2562  356,000  หนองแวง
-
-
 14.ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
- -
 0  
- -
- -
-
 15.ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
-
24 เมษายน 2562  114,000  หนองแคน
-
-
 16.ชุมชนบ้านหมากยาง
-
18 ธันวาคม 2561  170,000  เทศบาลตำบลสามขา
-
-
 17.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
-
29 พฤษภาคม 2562  421,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง
-
-
-
 18.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
- -
 0  
- -
- -
-
 19.ชุมชนบ้านโพนเมือง
-
16 พฤษภาคม 2562  490,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
 20.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  182,000  นาใหญ่
-
-
 21.ดงเกลือวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 22.ดอนกลอยวิทยาคาร
- -
 0  
- -
- -
-
 23.ดอนดู่ดอนเจริญ
-
10 พฤษภาคม 2562  65,000  วารีสวัสดิ์
-
-
 24.ดอนเสาโฮง
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร
-
-
 25.ดอนแฮดวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 26.ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
-
-
 27.ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
-
20 มิถุนายน 2562  232,000  โพธิ์ใหญ่
-
-
 28.ทุ่งกุลาประชารัฐ
-
17 พฤษภาคม 2562  210,000  ดงครั่งน้อย
-
-
 29.ทุ่งศรีเมืองวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต. ทุ่งศรีเมือง
-
-
 30.ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
-
10 มิถุนายน 2562  114,000  หนองทัพไทย
-
-
 31.นาชมดอนกลางวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
-
-
 32.น้ำคำใหญ่วิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 33.บ่อพันขันวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  177,000  เทศบาลตำบลจำปาขัน
-
-
 34.บัวสูงบัวเงินวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลกกกุง
-
-
 35.บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
-
10 พฤษภาคม 2562  90,000  ตำบลกกกุง
-
-
 36.บ้านกระจายเหล่าสูง
-
3 พฤษภาคม 2562  76,000  หนองหมื่นถ่าน
-
-
 37.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.หน่อม
-
-
 38.บ้านกอกแก้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
-
-
 39.บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
-
10 พฤษภาคม 2562  270,600  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
 40.บ้านกุดเขียว
-
17 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
-
-
 41.บ้านกู่กาสิงห์
-
21 กุมภาพันธ์ 2562  584,000  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
-
-
 42.บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
-
1 พฤษภาคม 2562  83,000  ยางคำ
-
-
 43.บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  154,460  อบต. โนนสง่า
-
-
 44.บ้านขมิ้น
-
14 พฤษภาคม 2562  17,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
-
-
 45.บ้านข่อย
-
11 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
 46.บ้านขัดเค้า
- -
 0  
- -
- -
-
 47.บ้านขามป้อม
-
17 พฤษภาคม 2562  82,000   ขี้เหล็ก
-
-
 48.บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
-
17 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
-
-
 49.บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
-
22 พฤศจิกายน 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วหินลาด
-
-
 50.บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)
-
14 พฤษภาคม 2562  182,000  ขี้เหล็ก
-
-
 51.บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
- -
 0  
- -
- -
-
 52.บ้านขุมเงิน
- -
 0  
- -
- -
-
 53.บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
-
7 พฤศจิกายน 2561  0  โคกสว่าง
-
-
 54.บ้านค้อแสนสี
- -
 0  
- -
- -
-
 55.บ้านค้อโนนสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  111,300  ตำบลช้างเผือก
-
-
-
 56.บ้านคำพระ
-
10 มิถุนายน 2562  38,000  นานวล
-
-
 57.บ้านคำแดง
-
11 มิถุนายน 2562  23,960  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
-
-
 58.บ้านคุยผงดงน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  180,000  เหล่าหลวง
-
-
 59.บ้านคูดินทราย
-
24 มิถุนายน 2562  105,000  ตำบลทุ่งหลวง
-
-
 60.บ้านคูฟ้า
-
29 พฤษภาคม 2562  124,200  กุดน้ำใส
-
-
 61.บ้านคูเมือง
-
28 พฤษภาคม 2562  93,000  คูเมือง
-
-
 62.บ้านงูเหลือม
-
16 พฤษภาคม 2562  103,540  องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-
-
 63.บ้านจานทุ่งโนนสังข์
- -
 0  
- -
- -
-
 64.บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
-
15 พฤษภาคม 2562  151,000  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
-
-
 65.บ้านจานใต้
- -
 0  
- -
- -
-
 66.บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
-
14 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
-
-
 67.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
-
19 พฤษภาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร
-
-
 68.บ้านชาติ
- -
 0  
- -
- -
-
 69.บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
- -
 0  
- -
- -
-
 70.บ้านดงครั่งน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  183,000  อบต.ดงครั่งน้อย
-
-
 71.บ้านดงครั่งใหญ่
-
31 พฤษภาคม 2562  282,000  อบต.ดงครั่งใหญ่
-
-
 72.บ้านดงช้าง
-
15 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
-
-
 73.บ้านดงบัง
-
13 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
 74.บ้านดงมัน
-
0 พฤษภาคม  120,000  อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
-
-
 75.บ้านดงหมากไฟ
-
16 พฤษภาคม 2562  556,000  ศรีสว่าง
-
-
 76.บ้านดงเมืองจอก
-
8 พฤษภาคม 2562  215,120  อ.บ.ต.บ้านดู่
-
-
 77.บ้านดงเย็น
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  เด่นราษฎร์
-
-
 78.บ้านดอกไม้
-
20 มิถุนายน 2562  80,000  เทศบาลตำบลดอกไม้
-
-
 79.บ้านดอนขาม
-
15 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.ศรีสว่าง
-
-
 80.บ้านดอนคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  34,000  คำไฮ
-
-
 81.บ้านดอนบ่อดอนแฮด
-
10 พฤศจิกายน 2561  246,000  โพธิ์ชัย
-
-
 82.บ้านดอนยางดอนสังข์
- -
 0  
- -
- -
-
 83.บ้านดอนหม่วย
-
10 พฤษภาคม 2562  17,000  ยางคำ
-
-
 84.บ้านดอนเจริญ
-
28 พฤษภาคม 2562  90,000  พนมไพร
-
-
 85.บ้านดอนแคน
- -
 0  
- -
- -
-
 86.บ้านดอนแดง(พนมไพร)
- -
 0  
- -
- -
-
 87.บ้านดอนแดง(หนองฮี)
-
16 พฤษภาคม 2562  46,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
-
-
 88.บ้านดู่
-
23 เมษายน 2562  192,340  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
-
-
 89.บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
-
29 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.ดูกอึ่ง
-
-
 90.บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
-
10 พฤษภาคม 2562  150,000  ตำบลโนนสวรรค์
-
-
 91.บ้านดู่ฝายใหญ่
-
11 พฤศจิกายน 2561  355,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
-
-
 92.บ้านตลาดไชย
-
26 กรกฏาคม 2562  52,000  บ้านฝาง
-
-
 93.บ้านตังหมอง
- -
 0  
- -
- -
-
 94.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
-
24 มิถุนายน 2562  148,000  อบต.หัวโทน
-
-
 95.บ้านตาจ่อยหนองสระ
- -
 0  
- -
- -
-
 96.บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
-
13 มิถุนายน 2562  341,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
-
-
 97.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
-
23 เมษายน 2562  371,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
 98.บ้านทองหลาง
-
30 กันยายน 2561  113,000  หนองหมื่นถ่าน
-
-
 99.บ้านท่าค้อ
-
1 พฤศจิกายน 2561  252,000  แจ้ง
-
-
 100.บ้านท่าลาดวารีวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต. แสนสุข
-
-
-
 101.บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
-
7 พฤศจิกายน 2561  75,000  แสนสุข
-
-
 102.บ้านธาตุจอมศรี
-
31 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
-
-
 103.บ้านธาตุสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  ตำบลโพนเมือง
-
-
 104.บ้านนกเหาะ
-
31 พฤษภาคม 2562  259,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่
-
-
 105.บ้านนา
-
29 พฤศจิกายน 2561  204,000  อบต.นาใหญ่
-
-
 106.บ้านนางเตี้ยไศลทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.คำไฮ
-
-
 107.บ้านนานวลราษฎร์นิยม
-
17 มิถุนายน 2562  13,400  อบต.นานวล
-
-
 108.บ้านนาแค
- -
 0  
- -
- -
-
 109.บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
-
10 พฤษภาคม 2562  160,000  โนนสวรรค์
-
-
-
 110.บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
 111.บ้านน้ำคำน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  155,560  อบต.หัวช้าง
-
-
 112.บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 113.บ้านน้ำอ้อม
-
5 มีนาคม 2562  160,000  น้ำอ้อม
-
-
-
 114.บ้านน้ำเงิน
- -
 0  
- -
- -
-
 115.บ้านบัวขาว
-
13 มิถุนายน 2562  146,000  สระบัว
-
-
 116.บ้านบัวงาม
-
20 มิถุนายน 2562  42,000  อบต.โพธิ์ใหญ่
-
-
 117.บ้านบุ่งเบา
-
20 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.อาจสามารถ
-
-
 118.บ้านปลาค้าว
-
28 พฤษภาคม 2562  51,000  จำปาขัน
-
-
 119.บ้านป่าดวนพังหาด
-
5 กุมภาพันธ์ 2562  74,000  ตำบลคูเมือง
-
-
 120.บ้านป่ายาง
- -
 0  
- -
- -
-
 121.บ้านป่ายางวนาทิพย์
-
28 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
-
 122.บ้านผำโนนสว่าง
-
15 พฤษภาคม 2562  182,000  โนนสว่าง
-
-
 123.บ้านฝาง
- -
 0  
- -
- -
-
 124.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.ชานุวรรณ
-
-
-
 125.บ้านพิลา
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  ตำบลขี้เหล็ก
-
-
 126.บ้านภูงา
- -
 0  
- -
- -
-
 127.บ้านภูดิน
-
12 มิถุนายน 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
-
-
 128.บ้านม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 129.บ้านมหิงษาราม
-
15 สิงหาคม 2562  150,000  เมืองทุ่ง
-
-
 130.บ้านมะกอก
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  หนองหมื่นถ่าน
-
-
 131.บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 132.บ้านยางเครือด่านน้อย
-
14 มิถุนายน 2562  156,000  อบต.เมืองทุ่ง
-
-
 133.บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
-
17 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.ขี้เหล็ก
-
-
 134.บ้านยางเลิง
- -
 0  
- -
- -
-
 135.บ้านร้านหญ้า
-
13 มิถุนายน 2562  138,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
-
-
 136.บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
-
31 กรกฏาคม 2562  204,000  อบต.หังช้าง
-
-
 137.บ้านลิ้นฟ้า
-
19 เมษายน 2562  129,900  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
-
-
 138.บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
-
1 พฤศจิกายน 2561  114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์
-
-
 139.บ้านวารีสีสุก
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.ดูกอึ่ง
-
-
 140.บ้านศาลา
- -
 0  
- -
- -
-
 141.บ้านสมสะอาด
-
29 พฤษภาคม 2562  4,700  องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์
-
-
 142.บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์)
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
-
-
 143.บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ)
-
27 มิถุนายน 2562  92,000  หินกอง
-
-
 144.บ้านสระบัว
-
13 มิถุนายน 2562  1,190,000  สระบัว
-
-
 145.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
-
25 พฤศจิกายน 2562  178,000  อบต.สระแก้ว
-
-
 146.บ้านสระโพนทอง
-
13 มิถุนายน 2562  220,000  เทศตำบลทุ่งหลวง
-
-
 147.บ้านสวนปอ
-
30 เมษายน 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
-
-
 148.บ้านสว่าง
-
24 มิถุนายน 2562  198,000  อบต.ศรีสว่าง
-
-
 149.บ้านสองชั้น
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  หินกอง
-
-
 150.บ้านส่องอนามัย
-
10 มิถุนายน 2562  121,940  อาจสามารถ
-
-
 151.บ้านสาหร่าย
- -
 0  
- -
- -
-
 152.บ้านสำราญ
- -
 0  
- -
- -
-
 153.บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
-
4 มิถุนายน 2562  155,000  เทศบาลตำบลเมืองบัว
-
-
 154.บ้านสำราญหนองบาก
-
7 พฤษภาคม 2562  128,000  หนองแคน
-
-
 155.บ้านสำโรง
-
16 พฤษภาคม 2562  47,440  บ้านดู่
-
-
 156.บ้านสิงห์ไคล
-
27 พฤศจิกายน 2562  46,060  อบต.หนองแวง
-
-
 157.บ้านสูงยาง
-
4 มิถุนายน 2562  120,000  คูเมือง
-
-
 158.บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  0  ตำบลแสนสุข
- -
- -
-
 159.บ้านหญ้าหน่อง
-
16 พฤษภาคม 2562  38,000  จำปาขัน
-
-
 160.บ้านหนองกุง
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  บ้านฝาง
-
-
 161.บ้านหนองขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
-
-
 162.บ้านหนองคูณ
-
16 พฤษภาคม 2562  299,000  เด่นราษฎร์
-
-
 163.บ้านหนองคูโคกเพ็ก
- -
 0  
- -
- -
-
 164.บ้านหนองจาน
- -
 0  
- -
- -
-
 165.บ้านหนองช้าง
- -
 0  
- -
- -
-
 166.บ้านหนองทัพไทย
-
30 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.หนองทัพไทย
-
-
 167.บ้านหนองนาหล้า
-
17 พฤษภาคม 2562  110,000  ตำบลโหรา
-
-
 168.บ้านหนองบัว
- -
 0  
- -
- -
-
 169.บ้านหนองบั่ววิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.ช้างเผือก
-
- -
-
 170.บ้านหนองบึง
-
29 พฤษภาคม 2562  62,000  บัวแดง
-
-
 171.บ้านหนองผือโนนค้อ
-
27 พฤษภาคม 2562  35,000  ตำบลเมืองสรวง
-
-
 172.บ้านหนองพลับ
-
28 พฤษภาคม 2562  103,000  อบต.ท่าหาดยาว
-
-
 173.บ้านหนองฟ้า
- -
 0  
- -
- -
-
 174.บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
-
21 พฤษภาคม 2562  52,000  อบต.สระบัว
-
-
 175.บ้านหนองยาง(อาจสามารถ)
-
19 เมษายน 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
-
-
 176.บ้านหนองยาง(โพนทราย)
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  โพนทราย
-
-
 177.บ้านหนองย่างงัว
-
17 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.โหรา
-
-
 178.บ้านหนองยางหนองไผ่
- -
 0  
- -
- -
-
 179.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 180.บ้านหนองสรวงหนองซำ
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  ยางคำ
-
-
 181.บ้านหนองสระหงส์
-
6 มิถุนายน 2562  175,000  อบต.กำแพง
-
-
 182.บ้านหนองสังข์
-
15 พฤษภาคม 2562  26,000  อบต.เหล่าหลวง
-
- -
-
 183.บ้านหนองส้าวโพนงอย
- -
 0  
- -
- -
-
 184.บ้านหนองหมื่นถ่าน
-
19 เมษายน 2562  57,100  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
-
-
 185.บ้านหนองหว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.โหรา
-
-
 186.บ้านหนองหัวคน
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.หนองหมื่นถ่าน
-
-
 187.บ้านหนองหินน้อย
-
11 มิถุนายน 2562  0  เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
 188.บ้านหนองอ่างดอกรัก
-
21 พฤษภาคม 2562  204,000  กำแพง
-
-
 189.บ้านหนองอีเข็ม
-
24 มิถุนายน 2562  37,000  เทศบาลตำบลหินกอง
-
-
 190.บ้านหนองฮาง
-
25 มิถุนายน 2562  330,000  หนองขาม
-
-
 191.บ้านหนองเปลือยตาแสง
-
24 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.บ้านฝาง
-
-
 192.บ้านหนองเรือ
-
14 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.หนองบัว
-
-
 193.บ้านหนองเหล็ก
- -
 0  
- -
- -
-
 194.บ้านหนองแล้ง
-
23 พฤษภาคม 2562  264,000  ห้วยหินลาด
-
-
 195.บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  ห้วยหินลาด
-
-
 196.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  เกษตรวิสัย
-
-
 197.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
- -
 0  
- -
- -
-
 198.บ้านหนองไผ่ลุ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  ทุ่งทอง
-
-
 199.บ้านหนองไศล
-
16 พฤษภาคม 2562  2,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
-
-
 200.บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
-
-
 201.บ้านหมอตา
-
0 พฤษภาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลดอกไม้
-
-
 202.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.หน่อม
-
-
 203.บ้านหว่านไฟ
-
15 พฤษภาคม 2562  206,120  บ้านดู่
-
-
 204.บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
-
6 มิถุนายน 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
-
-
 205.บ้านหัวช้างเลิงแก
-
29 พฤษภาคม 2562  132,000  ตำบลโนนสวรรค์
-
-
 206.บ้านหัวดง
-
12 ธันวาคม 2561  372,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
-
-
 207.บ้านหัวดงกำแพง
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลตำบลเมืองบัว
-
-
 208.บ้านหัวดอนชาด
-
14 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
-
-
 209.บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  หน่อม
-
-
 210.บ้านหัวนา(พนมไพร)
-
29 พฤษภาคม 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
-
-
 211.บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
-
15 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลกกกุง
-
-
 212.บ้านหัวหนองกุดหลด
- -
 0  
- -
- -
-
 213.บ้านหัวหนองตาด
-
6 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.สิงห์โคก
-
-
 214.บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
-
31 พฤษภาคม 2562  224,000  หนองแวง
-
-
 215.บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
-
27 มิถุนายน 2562  2,700,000  อบต.หัวโทน
-
-
 216.บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
-
8 สิงหาคม 2562  133,360  หัวช้าง
-
-
 217.บ้านหินกอง
-
27 สิงหาคม 2562  51,000  ตำบลหินกอง
-
-
 218.บ้านอี่เม้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
-
-
 219.บ้านฮ่องทราย
-
10 มิถุนายน 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
-
-
 220.บ้านฮ่องสังข์
- -
 0  
- -
- -
-
 221.บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 222.บ้านเขวาตะคลอง
-
15 พฤษภาคม 2562  252,700  ทุ่งทอง
-
-
 223.บ้านเขวาทุ่ง
-
14 มิถุนายน 2562  100,000  สระบัว
-
-
 224.บ้านเขวาหรดี
-
16 พฤษภาคม 2562  212,800  อบต.ทุ่งทอง
-
-
 225.บ้านเขวาโคกสวายโดด
-
14 มิถุนายน 2562  196,000   อบต.สระบัว
-
-
 226.บ้านเขวาใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
-
-
 227.บ้านเด่นราษฎร์
-
15 พฤษภาคม 2562  262,000  เด่นราษฎร์
-
-
 228.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
-
14 พฤษภาคม 2562  630,000  ช้างเผือก
-
-
 229.บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
-
30 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน
-
-
 230.บ้านเป้า
- -
 0  
- -
- -
-
 231.บ้านเม็กหางเหย
-
19 มิถุนายน 2562  37,820  นาใหญ่
-
-
 232.บ้านเมืองคลอง
- -
 0  
- -
- -
-
 233.บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  หนองขาม
-
-
-
 234.บ้านเมืองสรวง
-
28 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
-
 235.บ้านเล้าข้าว
- -
 0  
- -
- -
-
 236.บ้านเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  หนองแวง
-
-
 237.บ้านเหม้าวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 238.บ้านเหล่าข้าว
-
14 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.ยางคำ
-
-
 239.บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
-
14 พฤษภาคม 2562  22,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
-
-
 240.บ้านเหล่าติ้ว
- -
 0  
- -
- -
-
 241.บ้านเหล่าบากสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
 242.บ้านเหล่าหัวภู
-
15 พฤษภาคม 2562  42,000  ตำบลกกกุง
-
-
 243.บ้านเหล่าฮก
-
31 พฤษภาคม 2562  204,000  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
-
 244.บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
 245.บ้านแขม
-
9 เมษายน 2562  182,000  หนองหมื่นถ่าน
-
-
 246.บ้านแคน(วันครู 2503)
-
16 พฤษภาคม 2562  366,000  อบต.โหรา
-
-
 247.บ้านแจ้ง
-
1 พฤศจิกายน 2561  202,000  บ้านแจ้ง
-
-
 248.บ้านแดง
-
10 มิถุนายน 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
-
-
 249.บ้านแวงวังเซียม
- -
 0  
- -
- -
-
 250.บ้านแสนสี
-
7 ตุลาคม 2562  2,969,400  องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย
-
-
-
 251.บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
- -
 0  
- -
- -
-
 252.บ้านโคกกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.
-
-
 253.บ้านโคกก่อง
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  โพนสูง
-
-
 254.บ้านโคกสำโรง
-
26 พฤษภาคม 2562  174,000  หัวโทน
-
-
 255.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์)
- -
 0  
- -
- -
-
 256.บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย)
-
14 สิงหาคม 2462  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
 257.บ้านโนนจิกหนองคู
-
21 มิถุนายน 2562  52,000  อบต.นานวล
-
-
 258.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
- -
 0  
- -
- -
-
 259.บ้านโนนตาด
-
29 พฤษภาคม 2562  113,000  ตำบลทุ่งกุลา
-
-
 260.บ้านโนนทรายสระทอง
- -
 0  
- -
- -
-
 261.บ้านโนนม่วง
-
10 มิถุนายน 2562  62,000  อบต.นานวล
-
-
 262.บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
-
1 พฤศจิกายน 2561  60,000  แจ้ง
-
-
-
 263.บ้านโนนวิทยาพัฒน์
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
 264.บ้านโนนศิลา
- -
 0  
- -
- -
-
 265.บ้านโนนสวรรค์
-
10 พฤษภาคม 2562  240,000  ตำบลโนนสวรรค์
-
-
 266.บ้านโนนสะอาดหนองแต้
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.ดอกล้ำ
-
-
 267.บ้านโนนแฮด
-
15 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต. หน่อม
-
-
 268.บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
-
24 พฤษภาคม 2562  104,000  ตำบลคำไฮ
-
-
 269.บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
-
29 พฤษภาคม 2562  100,000  หนองทัพไทย
-
-
 270.บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)
-
6 มิถุนายน 2562  178,000  เทศบาลตำบลโพนสูง
-
-
 271.บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร)
- -
 0  
- -
- -
-
 272.บ้านโพธิ์ใหญ่
-
19 มิถุนายน 2562  172,000  อบต.โพธิ์ใหญ่
-
-
 273.บ้านโพนครกน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 274.บ้านโพนงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  ดอกล้ำ
-
-
 275.บ้านโพนดวน
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  เทศบาลตำบลหินกอง
-
-
 276.บ้านโพนดวนสาวเอ้
- -
 0  
- -
- -
-
 277.บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์)
-
22 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
-
-
 278.บ้านโพนทอง(โพนทราย)
-
16 พฤษภาคม 2562  169,000  ท่าหาดยาว
-
-
 279.บ้านโพนทัน
-
31 พฤษภาคม 2562  115,000  ดงครั่งใหญ่
-
-
 280.บ้านโพนพอุง
-
30 พฤษภาคม 2562  176,000  หินกอง
-
-
 281.บ้านโพนยานาง
-
31 พฤษภาคม 2562  10,540  นาใหญ่
-
-
-
 282.บ้านโพนสะอาด
-
27 พฤษภาคม 2562  204,000  เหล่าหลวง
-
-
 283.บ้านโพนสูง
-
1 เมษายน 2562  70,000  ตำบลโพนสูง
-
-
 284.บ้านโพนหิน
-
29 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.ทุ่งทอง
-
-
 285.บ้านโพนเงินโพนทอง
-
6 มิถุนายน 2562  72,000  ดงครั่งใหญ่
-
-
 286.บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
-
13 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
-
-
 287.บ้านโพนแท่น
- -
 0  
- -
- -
-
 288.บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
-
27 สิงหาคม 2562  102,820  อบต.เกษตรวิสัย
-
-
 289.บ้านโหรา
-
21 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.โหรา
-
-
 290.บ้านไทรทอง
-
6 มิถุนายน 2562  28,000  อบต.กำแพง
-
-
-
 291.ประสิทธาราม
-
3 พฤษภาคม 2562  39,000  หนองแคน
-
-
 292.ปัญจคามประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 293.ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
-
22 เมษายน 2562  259,000  อบต.น้ำคำ
-
-
 294.ยางคำวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  176,000  ยางคำ
-
-
 295.ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 296.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  2,215,000  เกษตรวิสัย
-
-
 297.วัดบ้านโพนเงิน
- -
 0  
- -
- -
-
 298.วัดแจ่มอารมณ์
-
21 พฤษภาคม 2562  258,000  ดงครั่งใหญ่
-
-
 299.สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
-
28 ธันวาคม 2561  128,000  ศรีสว่าง
-
-
 300.สามขาพิทยาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  578,000  เทศบาลตำบลสามขา
-
-
 301.สาวแหวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
-
-
 302.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
-
6 มิถุนายน 2562  376,000  อบต.สิงห์โคก
-
-
 303.สีสวาดเล็บขาว
-
23 กรกฏาคม 2562  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
-
-
 304.หนองกุงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.โพธิ์ใหญ่
-
-
 305.หนองขามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  หนองขาม
-
-
 306.หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  0  สระคู
- -
- -
-
 307.หนองบัวคุรุประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 308.หนองบัวประชาสรรค์
-
28 กุมภาพันธ์ 2562  425,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
 309.หนองพระบางตลาดม่วง
-
10 มิถุนายน 2562  85,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
-
-
 310.หนองยางวิทยาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  158,000  ตำบลกกกุง
-
-
 311.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
-
19 มิถุนายน 2562  282,000  สระบัว
-
-
 312.หนองหินใหญ่วิทยา
-
13 มิถุนายน 2562  236,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
 313.ห้วยหินลาด
- -
 0  
- -
- -
-
 314.หว่านท่าสมอวิทยา
-
19 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต.ทุ่งศรีเมือง
-
-
 315.อนุบาลเมืองพนมไพร
-
16 พฤษภาคม 2562  1,907,320  ตำบลพนมไพร
-
-
 316.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
-
25 มิถุนายน 2562  702,000  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
-
 317.เมืองจำปาขัน
-
28 มิถุนายน 2562  16,800  ตำบลจำปาขัน
-
-
 318.เมืองทุ่งวิทยา
-
25 พฤษภาคม 2561  350,000  อบต.ทุ่งศรีเมือง
-
-
 319.เมืองบัววิทยาคาร
- -
 0  
- -
- -
-
 320.เมืองปทุมรัตต์
- -
 0  
- -
- -
-
 321.เมืองสุวรรณภูมิ
- -
 0  
- -
- -
-
 322.เมืองอาจสามารถ
- -
 0  
- -
- -
-
 323.เมืองอารัมย์
- -
 0  
- -
- -
-
 324.เมืองเกษตรวิสัย
-
16 พฤษภาคม 2562  1,071,600  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
-
 325.เมืองโพนทราย
-
10 พฤษภาคม 2562  189,000  ตำบลโพนทราย
-
-
 326.โนนไทยวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
-
-
 327.โพนขวาวพิทยาคม
-
24 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.ทุ่งศรีเมือง
-
-
 328.โสภาพพิทยาภรณ์
-
22 พฤษภาคม 2562  299,000  สระคู
-
-
 329.ไตรคามสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
-
-
-
 330.ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
- -
 0  อบต.น้ำคำ
-
- -
-
 331.ไตรราษฎร์วิทยา
- -
 0  
- -
- -
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net