โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3
จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กระบากวิทยาคาร
-
17 พฤษภาคม 2562  318,940  เหล่าดอกไม้
-
-
 2.จินดาอารมณ์
-
10 มิถุนายน 2562  54,000  ดอนเงิน
-
-
 3.ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
-
9 เมษายน 2562  342,000  ตำบลกุดปลาดุก
-
-
 4.ชุมชนโพนงามโพนสวาง
-
31 พฤษภาคม 2562  498,000  อบต.โพนงาม
-
-
 5.ดอนกลางนุกูลวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ดอนกลาง
-
-
 6.ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
-
4 เมษายน 2562  99,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
-
-
 7.บ้านกอกหนองผือ
-
27 พฤษภาคม 2562  127,000  หนองบัว
-
-
 8.บ้านกุดจอก
-
17 พฤษภาคม 2562  34,000  เทศบาลตำบลหนองกุง
-
-
 9.บ้านกุดรัง
-
18 กรกฏาคม 2562  220,000  กุดรัง
-
-
 10.บ้านกุดเม็ก
-
15 กรกฏาคม 2562  87,000  กุดรัง
-
-
 11.บ้านกู่ทอง
-
25 มิถุนายน 2562  24,000  อบต.กู่ทอง
-
-
 12.บ้านขามเปี้ย
-
28 มิถุนายน 2562  159,000  กู่ทอง
-
-
 13.บ้านขีหนองจิก
-
29 พฤษภาคม 2562  72,000  หนองซอน
-
-
 14.บ้านค้อ
-
6 มิถุนายน 2562  64,000  ดอนเงิน
-
-
 15.บ้านคุยเชือก
-
30 พฤษภาคม 2562  130,780  หนองบัว
-
-
 16.บ้านคุยแพง
-
27 พฤษภาคม 2562  87,700  หนองบัว
-
-
 17.บ้านคุยโพธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  47,000  อบต.หัวขวาง
-
-
 18.บ้านจอมทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.หนองแวง
-
-
 19.บ้านจานโนนสูง
-
17 พฤษภาคม 2562  293,000  เสือเฒ่า
-
-
 20.บ้านดอนกลอยหนองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  หัวขวาง
-
-
 21.บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
-
28 พฤษภาคม 2562  234,000  โพนงาม
-
-
 22.บ้านดอนสันติ
-
12 มิถุนายน 2562  250,000  อบต.แห่ใต้
-
-
 23.บ้านทันดู่เหนือ
-
22 พฤษภาคม 2562  231,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
 24.บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
-
15 กรกฏาคม 2562  232,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
-
-
 25.บ้านท่าเดื่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  หนองบอน
-
-
 26.บ้านทิพโสต
-
30 กรกฏาคม 2562  206,000  อบต.ดอนกลาง
-
-
 27.บ้านนาทอง
-
29 พฤษภาคม 2562  94,000  นาทอง
-
-
 28.บ้านนาล้อมโคกสว่าง
-
23 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
 29.บ้านนาโพธิ์
-
28 พฤษภาคม 2562  171,000  อบต.นาโพธิิ์
-
-
 30.บ้านบ่อแกบ่อทอง
-
7 ธันวาคม 2561  144,000  จากองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
-
-
 31.บ้านบะหลวงหนองแวง
-
16 พฤษภาคม 2562  177,000  อบต.วังยาว
-
-
 32.บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
-
16 พฤษภาคม 2562  201,000  ยางท่าแจ้ง
-
-
 33.บ้านป่าปอ
-
16 พฤษภาคม 2562  46,000  แห่ใต้
-
-
 34.บ้านป่าเป้า
-
1 กรกฏาคม 2562  29,000  อบต.ยางน้อย
-
-
 35.บ้านผักหนอก
-
2 กรกฏาคม 2562  32,000  อบต.ยางน้อย
-
-
 36.บ้านผักแว่น
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  เหล่าดอกไม้
-
-
 37.บ้านผำ
-
6 มิถุนายน 2562  276,000  อบต.ดอนเงิน
-
-
 38.บ้านผือ
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  เทศบาลตำบลหนองกุง
-
-
 39.บ้านม่วงน้อย
-
30 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.แพง
-
-
 40.บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 41.บ้านยางน้อย
-
1 กรกฏาคม 2562  46,000  อบต.ยางน้อย
-
-
 42.บ้านยางสินไชย หนองหาด
-
23 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
-
-
 43.บ้านยางใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย
-
-
 44.บ้านวังกุง
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  เขวาไร่
-
-
 45.บ้านวังจาน
-
16 พฤษภาคม 2562  200,300  ดอนกลาง
-
-
 46.บ้านวังยาววิทยายน
-
13 พฤษภาคม 2562  530,000  อบต.วังยาว
-
-
 47.บ้านวังโพน
-
17 พฤษภาคม 2562  413,000  เขวาไร่
-
-
 48.บ้านศรีสุข
-
23 พฤษภาคม 2562  116,000  หัวขวาง
-
-
 49.บ้านศรีอรุณ
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.หนองแวง
-
-
 50.บ้านส้มกบ
-
31 พฤษภาคม 2562  178,160  อบต.เหล่าดอกไม้
-
-
 51.บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
-
2 กรกฏาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
 52.บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  269,000  อบต.ยางท่าแจ้ง
-
-
 53.บ้านสะอาดดอนเงิน
-
1 มิถุนายน 2562  102,000  อบต.ดอนเงิน
-
-
 54.บ้านสังข์ทอง
-
12 มิถุนายน 2562  392,000  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
-
-
 55.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
-
16 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.ห้วยตย
-
-
 56.บ้านสีดาสระแก้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  53,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
 57.บ้านหญ้าขาว
-
27 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.หนองกุงสวรรค์
-
-
 58.บ้านหนองกุง
-
17 พฤษภาคม 2562  213,000  เทศบาลตำบลหนองกุง
-
-
 59.บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.แก้งแก
-
-
 60.บ้านหนองคลองหัวขัว
-
15 พฤษภาคม 2562  117,520  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
-
-
 61.บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
-
7 พฤษภาคม 2562  208,000  ตำบลโพนทอง
-
-
 62.บ้านหนองชาด
-
20 มิถุนายน 2562  42,000  กู่ทอง
-
-
 63.บ้านหนองซอน
-
28 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.หนองซอน
-
-
 64.บ้านหนองนาไร่เดียว
-
16 พฤษภาคม 2562  262,000  ตำบลกุดปลาดุก
-
-
 65.บ้านหนองบอน
-
16 พฤษภาคม 2562  168,000  เลิงแฝก
-
-
 66.บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
-
10 มิถุนายน 2562  314,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
-
-
 67.บ้านหนองบัวเรียน
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  ยางท่าแจ้ง
-
-
 68.บ้านหนองบุญชู
-
27 พฤศจิกายน 2561  144,000  อบต.กู่ทอง
-
-
 69.บ้านหนองปลาเข็ง
-
25 พฤษภาคม 2562  135,020  หนองบัว
-
-
 70.บ้านหนองมะเม้า
-
20 มิถุนายน 2562  72,300  เชียงยืน
-
-
 71.บ้านหนองมันปลา
-
14 มิถุนายน 2562  114,000  กู่ทอง
-
-
 72.บ้านหนองล่าม
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.เหล่าบัวบาน
-
-
 73.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
-
26 เมษายน 2562  216,000  เขวาไร่
-
-
 74.บ้านหนองเขื่อน
-
7 พฤษภาคม 2562  97,000  เขวาไร่
-
-
 75.บ้านหนองเดิ่น
-
7 พฤษภาคม 2562  68,000  เหล่าบัวบาน
-
-
 76.บ้านหนองเหล็ก
-
22 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.หนองเหล็ก
-
-
 77.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
-
-
 78.บ้านหนองแวง
-
7 ธันวาคม 2561  42,000  อบต.เชียงยืน
-
-
 79.บ้านหนองแวงสวนกล้วย
-
22 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
 80.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  302,000  หนองแวง
-
-
 81.บ้านหนองแสง
-
0 พฤษภาคม  402,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
-
-
 82.บ้านหนองแหน
-
15 พฤษภาคม 2562  303,000  อบต.นาโพธิ์
-
-
 83.บ้านหนองโดน
-
23 พฤษภาคม 2562  111,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
 84.บ้านหนองไห
-
7 พฤษภาคม 2562  67,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
 85.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
-
23 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วยตำบลหนองเหล็ก
-
-
 86.บ้านห้วยม่วง
-
5 มิถุนายน 2562  114,000  แห่ใต้
-
-
 87.บ้านห้วยแคนโนนสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.หนองแวง
-
-
 88.บ้านหัวขัว
-
27 พฤศจิกายน 2561  36,000  อบต.แก้งแก
-
-
 89.บ้านหัวช้าง
-
10 พฤษภาคม 2562  15,800  อบต.กุดรัง
-
-
 90.บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
-
27 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.นาโพธิ์
-
-
 91.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
-
23 พฤษภาคม 2562  73,000   หนองบัว
-
-
 92.บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
-
21 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.เสือเฒ่า
-
-
 93.บ้านเขวาสะดืออิสาน
-
23 พฤษภาคม 2562  159,000  อบต.เหล่า
-
-
 94.บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
-
21 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.เขื่อน
-
-
 95.บ้านเชียงยืน
-
6 มิถุนายน 2562  949,000  เทศบาลตำบลเชียงยืน
-
-
 96.บ้านเมืองเพ็ง
-
6 สิงหาคม 2562  52,000  อบต.กู่ทอง
-
-
 97.บ้านเลิงบัว
-
14 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.เลิงใต้
-
-
 98.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
-
18 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.เลิงแฝก
-
-
 99.บ้านเลิงใต้
-
31 พฤษภาคม 2562  99,000  อบต.เลิงใต้
-
-
 100.บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  98,000  เสือเฒ่า
-
-
 101.บ้านเหล่าพ่อหา
-
15 พฤษภาคม 2562  204,000  เขวาไร่
-
-
 102.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  200,000  เหล่าบัวบาน
-
-
 103.บ้านเหล่าหนองแคน
-
26 พฤษภาคม 2562  197,000  เหล่า
-
-
 104.บ้านเหล่าโพธิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  162,000  หนองกุงสวรรค์
-
-
 105.บ้านแก้งขิงแคง
-
14 พฤษภาคม 2562  23,800  แก้งแก
-
-
 106.บ้านแก่งโกสุมท่างาม
-
30 พฤษภาคม 2562  172,000  หัวขวาง
-
-
 107.บ้านแท่นโนนหนองคู
-
24 พฤษภาคม 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
-
-
 108.บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
-
29 พฤษภาคม 2562  126,000  นาทอง
-
-
 109.บ้านแฝกโนนสำราญ
-
11 มิถุนายน 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน
-
-
 110.บ้านแพงหนองเหนือ
-
6 มิถุนายน 2562  444,000  แพง
-
-
 111.บ้านแห่บริหารวิทย์
-
6 มิถุนายน 2562  239,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
-
-
 112.บ้านแห่เหนือ
-
6 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
-
-
 113.บ้านโคกกลาง
-
2 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.เขวาไร่
-
-
 114.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
-
14 มิถุนายน 2562  81,000  ชื่นชม
-
-
 115.บ้านโคกข่า
-
22 พฤษภาคม 2562  121,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า
-
-
 116.บ้านโคกสูง
-
1 กรกฏาคม 2562  133,000  อบต.เชียงยืน
-
-
 117.บ้านโจดบัวบาน
-
20 มิถุนายน 2562  298,000  กู่ทอง
-
-
 118.บ้านโชคชัย
-
17 พฤษภาคม 2562  143,000  หัวขวาง
-
-
 119.บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
-
16 พฤษภาคม 2562  93,000  อบต.แห่ใต้
-
-
 120.บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
-
-
 121.บ้านโนนทัน
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
-
-
 122.บ้านโนนนกหอ
-
2 กรกฏาคม 2562  38,000  อบต.ยางน้อย
-
-
 123.บ้านโนนราษีโคกล่าม
-
17 พฤษภาคม 2562  205,000  เขวาไร่
-
-
 124.บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
-
21 พฤษภาคม 2562  147,000  อบต.เสือเฒ่า
-
-
 125.บ้านโนนสมบูรณ์
-
24 พฤษภาคม 2562  180,000  นาโพธิ์
-
-
 126.บ้านโนนสะอาด
-
24 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.นาโพธิ์
-
-
 127.บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
-
13 มิถุนายน 2562  96,000  หนองเหล็ก
-
-
 128.บ้านโนนสัง
-
5 มิถุนายน 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
-
-
 129.บ้านโนนสูงวังขอนจิก
-
22 พฤษภาคม 2562  243,000  หนองเหล็ก
-
-
 130.บ้านโนนเนาว์
-
21 มิถุนายน 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
-
-
 131.บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  ยางท่าแจ้ง
-
-
 132.บ้านโนนเมืองสองคอน
-
30 พฤษภาคม 2562  286,000  อบต.แพง
-
-
 133.บ้านโพน
-
8 พฤษภาคม 2562  259,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
 134.บ้านโพนทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  42,000  แห่ใต้
-
-
 135.บ้านโสกกาวดาวเรือง
-
16 พฤษภาคม 2562  211,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
-
-
 136.บ้านโสกคลอง
-
31 พฤษภาคม 2562  224,000  เลิงแฝก
-
-
 137.บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
-
16 พฤษภาคม 2562  49,000  นาโพธิ์
-
-
 138.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
-
13 มิถุนายน 2562  3,074,000  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
-
-
 139.ศิริราษฎร์หมากหญ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  85,000  อบต.เชียงยืน
-
-
 140.หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
-
21 พฤษภาคม 2562  388,000  หนองกุงสวรรค์
-
-
 141.หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  181,000  อบต.เลิงใต้
-
-
 142.หนองโกวิทยกิจ
-
30 พฤษภาคม 2562  288,000  อบต.แพง
-
-
 143.หินแห่เสริมศิลป์
-
5 พฤศจิกายน 2561  220,000  อบต.วังยาว
-
-
 144.อนุบาลชื่นชม
-
4 มิถุนายน 2562  351,000  อบต.ชื่นชม
-
-
 145.ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net