โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 2
จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กู่สันตรัตน์
-
16 พฤษภาคม 2562  319,000  อบต.กู่สันตรัตน์
-
-
 2.จตุคามประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.ขามเรียน
-
-
 3.ชุมชนนาสีนวล
-
11 กรกฏาคม 2562  302,000  อบต.นาสีนวล
-
-
 4.ชุมชนบ้านงัวบา
-
16 พฤษภาคม 2562  370,000  งัวบา
-
-
 5.ชุมชนบ้านดงบัง
-
13 สิงหาคม 2562  330,000  อบต.ดงบัง
-
-
 6.ชุมชนบ้านยางสีสุราช
-
21 พฤษภาคม 2562  336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
-
-
 7.ชุมชนบ้านสำโรง
-
14 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต.สำโรง
-
-
 8.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  หนองทุ่ม
-
-
 9.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  218,000  หนองแสง
-
-
 10.ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
-
22 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 11.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
-
5 สิงหาคม 2562  143,000  อบต.สันป่าตอง
-
-
 12.บ้านกระยอมหนองเดิ่น
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม
-
-
 13.บ้านก่อ
-
2 สิงหาคม 2562  96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
-
-
 14.บ้านกุดนาดีโนนลาน
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
-
-
 15.บ้านกุดน้ำใส
-
31 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต. หนองเม็ก
-
-
 16.บ้านขามป้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  ขามป้อม
-
-
 17.บ้านขามเรียน
-
10 มิถุนายน 2562  147,000  หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย
-
-
 18.บ้านขี้เหล็ก
-
22 พฤษภาคม 2562  128,960  เวียงสะอาด
-
-
 19.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.สำโรง
-
-
 20.บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
-
13 มิถุนายน 2562  58,000  อบต.ราษฎร์เจริญ
-
-
 21.บ้านคึมบง
-
27 พฤษภาคม 2562  184,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
-
-
 22.บ้านจอกขวาง
-
31 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
-
-
 23.บ้านจอมพะลาน
-
6 มิถุนายน 2562  144,000  อบต.เวียงชัย
-
-
 24.บ้านชาดฝางหัวเรือ
-
17 พฤษภาคม 2562  241,000  ตำบลหัวเรือ
-
-
 25.บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
-
15 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
-
-
 26.บ้านดง
-
24 พฤษภาคม 2562  160,000  ปะหลาน
-
-
 27.บ้านดงน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  71,760  อบต.เสือโก้ก
-
-
 28.บ้านดงบากหนองตาเต็น
-
5 มิถุนายน 2562  130,000  ภารแอ่น
-
-
 29.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
-
15 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต. สำโรง อ. นาเชือก จ.มหาสารคาม
-
-
 30.บ้านดงยาง
-
5 มิถุนายน 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
-
-
 31.บ้านดงหัวช้าง
-
4 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.หนองบัว
-
-
 32.บ้านดงเย็น
-
14 มิถุนายน 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
-
-
 33.บ้านดงแคน
-
29 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต.แวงดง
-
-
 34.บ้านดงใหญ่
-
2 สิงหาคม 2562  96,000  อบต.ดงใหญ่
-
-
 35.บ้านดอนดู่วังบอน
-
4 มิถุนายน 2562  120,000  หังดง
-
-
 36.บ้านดอนหมี
-
24 พฤษภาคม 2562  115,320  เวียงสะอาด
-
-
 37.บ้านดอนหัน
-
2 สิงหาคม 2562  19,000  ดงใหญ่
-
-
 38.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
-
29 พฤษภาคม 2562  260,000  นาข่า
-
-
 39.บ้านดู่
-
14 พฤษภาคม 2562  77,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
-
-
 40.บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
-
11 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.หนองแสน
-
-
 41.บ้านตลาดม่วง
-
4 มิถุนายน 2562  118,000  หนองเรือ
-
-
 42.บ้านตลาดโนนโพธิ์
-
24 เมษายน 2562  136,000  อบต.บ้านหวาย
-
-
 43.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  263,000  อบต.ขามเรียน
-
-
 44.บ้านตาลอก
-
19 มิถุนายน 2562  58,000  เม็กดำ
-
-
 45.บ้านตำแย
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 46.บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
-
6 มิถุนายน 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
-
-
 47.บ้านตำแยโนนยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  101,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง
-
-
 48.บ้านทัพป่าจิก
-
14 มิถุนายน 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
-
-
 49.บ้านนกเหาะ
-
16 มิถุนายน 2562  186,000  แวงดง
-
-
 50.บ้านนาข่า
-
28 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.นาข่า ให้ครั้งละ 50 วัน ครั้งที่ 2 ก็ช้า
-
-
 51.บ้านนาค่าย
-
24 พฤษภาคม 2562  90,000  เวียงสะอาด
-
-
 52.บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
 53.บ้านนาฝาย
-
24 พฤษภาคม 2562  170,160  ดงดวน
-
-
 54.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  51,000  หัวเรือ
-
-
 55.บ้านนาภู
-
14 พฤษภาคม 2562  89,000  อบต.นาภู
-
-
 56.บ้านนาเลา
-
15 พฤษภาคม 2562  348,060  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
-
-
 57.บ้านน้ำสร้างหนองบะ
-
25 มิถุนายน 2562  260,000  นาสีนวล
-
-
 58.บ้านบุ่งง้าว
-
29 พฤษภาคม 2562  163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง
-
-
 59.บ้านประแหย่ง
-
5 เมษายน 2562  162,000  อบต.ประชาพัฒนา
-
-
 60.บ้านปลาขาว
-
10 พฤษภาคม 2562  251,000  สันป่าตอง
-
-
 61.บ้านปอพานหนองโน
-
25 มิถุนายน 2562  396,000  อบต.ปอพาน
-
-
 62.บ้านป่าตองหนองงู
-
16 พฤษภาคม 2562  139,000  อบต.สันป่าตอง
-
-
 63.บ้านป่าแดง
-
27 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.หนองกุง
-
-
 64.บ้านมะชมโนนสง่า
-
10 มิถุนายน 2562  146,000  อบต. ภารเเอ่น
-
-
 65.บ้านมะแซวหนองโง้ง
-
23 เมษายน 2562  108,000  บ้านหวาย
-
-
 66.บ้านมะโบ่
-
15 สิงหาคม 2562  312,000  ลานสะแก
-
-
 67.บ้านยางอิไลดอนก่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลกู่สันตรัตน์
-
-
 68.บ้านร่วมใจ 2
-
29 พฤษภาคม 2562  40,000  อบต.หนองคู
-
-
 69.บ้านวังจานโนนสำราญ
-
29 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.นาข่า
-
-
 70.บ้านวังหินโนนสว่าง
-
16 มิถุนายน 2562  94,000  หนองแดง
-
-
 71.บ้านศาลา
-
15 พฤษภาคม 2562  66,000  นาภู
-
-
 72.บ้านสนาม
-
16 พฤษภาคม 2562  211,600  เสือโก้ก
-
-
 73.บ้านสระบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์
-
-
 74.บ้านสระบาก
-
17 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.ราษฎร์พัฒนา
-
-
 75.บ้านสระแก้วหนองคู
-
27 พฤษภาคม 2562  74,000  งัวบา
-
-
 76.บ้านสระแคน
-
23 พฤษภาคม 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา
-
-
 77.บ้านสว่าง
-
15 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.ดงเมือง
-
-
 78.บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  10,000  อบต.เม็กดำ
-
-
 79.บ้านหนองกกหนองยาว
-
27 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
-
-
 80.บ้านหนองกลางโคก
-
28 สิงหาคม 2562  60,000  เทศบาลตำบลนาดูน
-
-
 81.บ้านหนองกุง
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
-
-
 82.บ้านหนองข่า
-
2 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.ประชาพัฒนา
-
-
 83.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
-
23 เมษายน 2562  122,000  บ้านหวาย
-
-
 84.บ้านหนองคูม่วง
-
23 พฤษภาคม 2562  145,520  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
-
-
 85.บ้านหนองคูไชยหนองขาม
-
17 พฤษภาคม 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
-
-
 86.บ้านหนองจานบุลาน
-
2 กรกฏาคม 2562  58,900  เวีย
-
-
 87.บ้านหนองจิก(นาดูน)
-
30 พฤษภาคม 2562  122,000  พระธาตุ
-
-
 88.บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.บ้านกู่
-
-
 89.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
-
0 พฤษภาคม 2562  69,920  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
-
-
 90.บ้านหนองนาใน
-
7 มิถุนายน 2562  53,000  อบต.หนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสรคาม
-
-
 91.บ้านหนองบัวกาเหรียญ
-
15 พฤศจิกายน 2561  84,000  หนองบัว
-
-
 92.บ้านหนองบัวกุดอ้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  147,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
-
-
 93.บ้านหนองบัวคู
-
25 กรกฏาคม 2562  112,000  ตำบลหนองไผ่
-
-
 94.บ้านหนองบัวคูสองห้อง
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
-
-
 95.บ้านหนองบัวน้อย
-
1 กรกฏาคม 2562  42,400  อบต.ดงดวน
-
-
 96.บ้านหนองบัวสันตุ
-
16 มิถุนายน 2562  200,000  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองบัวสันตุ
-
-
 97.บ้านหนองบัวแก้ว
-
13 พฤษภาคม 2562  132,000  หนองบัวแก้ว
-
-
 98.บ้านหนองบัวแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  179,480  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
-
-
 99.บ้านหนองบึง
-
24 พฤษภาคม 2562  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
-
-
 100.บ้านหนองปอ
-
4 มิถุนายน 2562  76,000  อบต.หนองเรือ
-
-
 101.บ้านหนองป้าน
-
14 มิถุนายน 2562  190,000  หนองคู
-
-
 102.บ้านหนองผง
-
1 สิงหาคม 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
-
-
 103.บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
-
14 มีนาคม 2562  71,000  องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
-
-
 104.บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
-
21 พฤษภาคม 2562  104,880  เสือโก้ก
-
-
 105.บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
-
9 พฤษภาคม 2562  25,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
 106.บ้านหนองระเวียง
-
14 มิถุนายน 2562  300,000  เวียงชัย
-
-
 107.บ้านหนองรูแข้
-
20 มิถุนายน 2562  152,000  หนองบัวสันตุ
-
-
 108.บ้านหนองสนมดอนติ้ว
-
24 กรกฏาคม 2562  324,000  ก้ามปู
-
-
 109.บ้านหนองสระ
-
26 มิถุนายน 2562  79,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
-
-
 110.บ้านหนองหน่อง
-
15 พฤษภาคม 2562  55,000  อบต.ยางสีสุราช
-
-
 111.บ้านหนองหว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
-
-
 112.บ้านหนองหว้าเฒ่า
-
13 พฤศจิกายน 2561  104,940  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 113.บ้านหนองห้าง
-
29 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน
-
-
 114.บ้านหนองหิน
-
30 พฤษภาคม 2562  158,000  เทศบาลตำบลหัวดง
-
-
 115.บ้านหนองฮี
-
14 พฤษภาคม 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
-
-
 116.บ้านหนองเม็ก
-
31 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
-
-
 117.บ้านหนองเหล่า
-
13 พฤษภาคม 2562  48,000  ประชาพัฒนา
-
-
 118.บ้านหนองแก
-
25 พฤษภาคม 2562  88,000  ลานสะแก
-
-
 119.บ้านหนองแกวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.หัวเรือ
-
-
 120.บ้านหนองแคน
-
21 พฤศจิกายน 2561  140,000  อบต. เมืองเสือ
-
-
 121.บ้านหนองแดง
-
23 พฤษภาคม 2562  140,000  หนองกุง
-
-
 122.บ้านหนองแดงสหมิตร
-
5 มิถุนายน 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหนองแดง
-
-
 123.บ้านหนองแต้
-
18 เมษายน 2562  154,000  อบต.บ้านหวาย
-
-
 124.บ้านหนองแต้น้อย
-
20 พฤศจิกายน 2561  112,000  หนองคู
-
-
 125.บ้านหนองแปน
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
18 มิถุนายน 2562  222,000  หนองบัวสันตุ
-
-
 127.บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.ขามป้อม
-
-
 128.บ้านหนองแสง
-
27 พฤษภาคม 2562  237,000  เขวาไร่
-
-
 129.บ้านหนองแสงทุ่มยาว
-
13 พฤษภาคม 2562  146,000  หนองบัวแก้ว
-
-
 130.บ้านหนองแสน
-
10 มิถุนายน 2562  213,760  อบต.บ้านหนองแสน
-
-
 131.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
-
31 พฤษภาคม 2562  51,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 132.บ้านหนองโนทับม้า
-
31 พฤษภาคม 2562  61,000  อบต.หนองคู
-
-
 133.บ้านหนองโพธิ์
-
24 พฤษภาคม 2562  296,000  อบต.หนองโพธิ์
-
-
 134.บ้านหนองไผ่
-
30 เมษายน 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
-
-
 135.บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
-
0 เมษายน  290,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
 136.บ้านหนองไฮ
-
16 พฤษภาคม 2562  390,000  อบต. หนองไฮ
-
-
 137.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
-
31 พฤษภาคม 2662  28,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 138.บ้านหลุบควันเมืองหงส์
-
16 พฤษภาคม 2562  12,000  ดงยาง
-
-
 139.บ้านห้วยทราย
-
8 พฤษภาคม 2562  41,000  นาเชือก
-
-
 140.บ้านห้วยหลาว
-
21 พฤษภาคม 2562  223,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
-
-
 141.บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
-
23 เมษายน 2562  328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
 142.บ้านหวาย
-
10 เมษายน 2562  116,000  อบต.หวาย
-
-
 143.บ้านหัวงัว
-
17 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
-
-
 144.บ้านหัวช้าง
-
23 เมษายน 2562  193,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
 145.บ้านหัวช้างโคกม่วง
-
14 พฤษภาคม 2562  99,000  บ้านกู่
-
-
 146.บ้านหัวดง
-
5 มิถุนายน 2562  171,000  หัวดง
-
-
 147.บ้านหัวสระ
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  หนองเรือ
-
-
 148.บ้านหัวหมู
-
16 พฤษภาคม 2562  295,000  ก้ามปู
-
-
 149.บ้านหารฮี
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  อบต.เม็กดำ
-
-
 150.บ้านอีโต้
-
24 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
-
-
 151.บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  หนองบัวแก้ว
-
-
 152.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
-
11 มิถุนายน 2562  52,000  อบต.หนองแดง
-
-
 153.บ้านเขวาค้อโคกกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  108,000  แคน
-
-
 154.บ้านเขวาทุ่ง
-
4 มิถุนายน 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
-
-
 155.บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
-
1 สิงหาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
-
-
 156.บ้านเครือซูด
-
11 มิถุนายน 2562  188,000  อบต.ดงยาง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
-
-
 157.บ้านเตาบ่า
-
20 มิถุนายน 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล
-
-
 158.บ้านเปล่งโนนกระยอม
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต. แวงดง
-
-
 159.บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
-
10 พฤษภาคม 2562  96,000  บ้านหวาย
-
-
 160.บ้านเม็กดำ
-
14 มิถุนายน 2562  320,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
-
-
 161.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
-
18 มิถุนายน 2562  48,000  เม็กดำ
-
-
 162.บ้านเมืองเตา
-
2 เมษายน 2562  115,000  อบต.เมืองเตา
-
-
 163.บ้านเมืองเสือ
-
11 พฤศจิกายน 2561  206,000  อบต.เมืองเสือ
-
-
 164.บ้านเสือโก้ก
-
16 พฤษภาคม 2562  260,580  อบต.เสือโก้ก
-
-
 165.บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  392,000  อบต.เม็กดำ
-
-
 166.บ้านเหล่ากว้าง
-
31 ตุลาคม 2561  38,000  อบต.สำโรง
-
-
 167.บ้านเหล่าค้อ
-
17 มิถุนายน 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
-
-
 168.บ้านเหล่าจั่น
-
31 พฤษภาคม 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
 169.บ้านเหล่าน้อย
-
20 มิถุนายน 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล
-
-
 170.บ้านเหล่าหมากคำ
-
10 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู
-
-
 171.บ้านแก่นท้าว
-
13 พฤศจิกายน 2561  262,000  อบต.เม็กดำ
-
-
 172.บ้านแก่นเท่า
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  โพธิ์ชัย
-
-
 173.บ้านแคน
-
4 มิถุนายน 2562  51,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
-
-
 174.บ้านแดงโพงคำแก้ว
-
13 กุมภาพันธ์ 2562  265,680  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
-
-
 175.บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
-
-
 176.บ้านแวงดงหนองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.แวงดง
-
-
 177.บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
-
6 สิงหาคม 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
-
-
 178.บ้านแวงยางกุดตะเข้
-
23 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.ยางสีสุราช
-
-
 179.บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
-
20 มิถุนายน 2562  53,000  แคน
-
-
 180.บ้านโกทา
-
14 พฤษภาคม 2562  459,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
-
-
 181.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
-
7 มิถุนายน 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
-
-
 182.บ้านโคกมนโนนทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.สันป่าตอง
-
-
 183.บ้านโคกยาว
-
24 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.ดงดวน
-
-
 184.บ้านโคกล่ามวิทยา
-
5 มิถุนายน 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 185.บ้านโคกสะอาด
-
24 พฤษภาคม 2562  188,000  เวียงสะอาด
-
-
 186.บ้านโคกสีทองหลาง
-
27 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.โคกสีทองหลาง
-
-
 187.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
-
18 ธันวาคม 2561  349,000  อบต.นาข่า
-
-
 188.บ้านโคกเต่า
-
10 มิถุนายน 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
-
-
 189.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
-
20 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลตำบลหัวดง
-
-
 190.บ้านโคกแปะ
-
27 พฤษภาคม 2662  67,780  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
-
-
 191.บ้านโคกใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  46,480  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
-
-
 192.บ้านโคกใหญ่วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.แคน
-
-
 193.บ้านโคกไร่
-
28 พฤษภาคม 2562  268,000  อบต. งัวบา
-
-
 194.บ้านโดน
-
31 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง
-
-
 195.บ้านโนน
-
15 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
-
-
 196.บ้านโนนจาน
-
14 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.ขามป้อม
-
-
 197.บ้านโนนท่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  อบต.หนองแสง
-
-
 198.บ้านโนนบ่อ
-
20 มีนาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
-
-
 199.บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
-
17 มิถุนายน 2562  320,000  อบต.ราษฎร์เจริญ
-
-
 200.บ้านโนนรัง
-
14 พฤษภาคม 2562  341,000  อบต.บ้านกู่
-
-
 201.บ้านโนนสูงดอนหลี่
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
-
-
 202.บ้านโนนเขวาหนองแสง
-
16 พฤษภาคม 2562  82,800  หนองทุ่ม ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
-
-
 203.บ้านโนนเห็ดไค
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
 204.บ้านโนนแคน
-
16 พฤษภาคม 2562  137,640  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เวียงสะอาด
-
-
 205.บ้านโนนแร่
-
14 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.ปอพาน
-
-
 206.บ้านโพธิ์ชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 207.บ้านโพนทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  129,000  อบต.สำโรง
-
-
 208.บ้านโพนทอง
-
30 พฤษภาคม 2562  65,000  อบต.หนองคู
-
-
 209.บ้านโสกยาง
-
29 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.หนองแสง
-
-
 210.บ้านไก่นา
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
-
-
 211.พยัคฆภูมิพิสัย
-
3 พฤษภาคม 2562  87,000  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
-
 212.ราชประชานุเคราะห์ 16
-
21 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.หัวเรือ
-
-
 213.ราชประชานุเคราะห์ 17
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.หนองแสง
-
-
 214.ราชประชานุเคราะห์ 18
-
21 พฤษภาคม 2562  200,000  โพธิ์ชัย
-
-
 215.หนองกุงวิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  194,000  หนองกุง
-
-
 216.อนุบาลดงเมืองน้อย
-
1 พฤศจิกายน 2561  282,000  ดงเมือง
-
-
 217.อนุบาลนครจัมปาศรี
-
15 กุมภาพันธ์ 2562  988,000  เทศบาลตำบลนาดูน
-
-
 218.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
-
3 พฤษภาคม 2562  793,000  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
-
 219.อนุบาลวาปีปทุม
-
16 พฤษภาคม 2562  1,676,000  เทศบาลตำบลวาปีปทุม
-
-
 220.เมืองวาปีปทุม
-
17 พฤษภาคม 2562  3,656,000  เทสบาลตำบลวาปีปทุม
-
-
 221.โนนจานวิทยา
-
4 เมษายน 2562  131,000  อบต.เมืองเตา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net