โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 5
จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 174 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.24
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ก้องอุดมวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  147,000  วังหินลาด
-
-
-
 2.กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
-
22 พฤษภาคม 2562  154,000  ตำบลหนองไผ่
-
-
 3.จตุรคามรังสรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  112,600  เขาน้อย
-
-
 4.ชีพอนุสรณ์
-
31 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
-
-
 5.ชุมชนชุมแพ
-
29 พฤษภาคม 2562  1,048,000  เมืองชุมแพ
-
-
 6.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
-
22 พฤษภาคม 2562  319,000  เทศบาลตำบลสีชมพู
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
- -
 0  
- -
- -
-
 8.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
- -
 0  
- -
- -
-
 9.ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
- -
 0  
- -
- -
-
 10.ชุมชนหนองคะเน
-
30 พฤษภาคม 2562  704,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
-
 11.ชุมชนหนองเรือ
-
16 พฤษภาคม 2562  1,018,000  เทศบาลตำบลหนองเรือ
-
-
 12.ชุมชนโนนหันวันครู
-
15 พฤษภาคม 2562  925,360  เทศบาลตำบลโนนหัน
-
-
 13.ชุมแพชนูปถัมภ์
- -
 0  
- -
- -
-
 14.ดินดำวังชัยวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
-
-
-
 15.ท่ากุญชร
- -
 0  
- -
- -
-
 16.ท่าศาลาวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  58,000  หนองเรือ
-
-
-
 17.นาจานนาเจริญโนนทัน
-
16 พฤษภาคม 2562  360,000  ตำบลนาจาน
-
-
 18.นาฝายวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.นาฝาย
-
-
 19.นาหนองทุ่มวิทยาคม
-
30 ตุลาคม 2561  414,000  อบต. นาหนองทุ่ม
-
-
 20.นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
-
31 ตุลาคม 2019  146,000  อบต.กุดธาตุ
-
-
 21.นาหว้านาเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
 22.บ้านกง(ประชานุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  343,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
-
-
 23.บ้านกุดกว้าง
-
8 พฤษภาคม 2562  112,000  ตำบลกุดกว้าง
-
-
 24.บ้านกุดขอนแก่น
-
24 พฤษภาคม 2562  268,000  กุดขอนแก่น
-
-
-
 25.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
-
17 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
-
-
 26.บ้านกุดดุกวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  280,000  ดินดำ
-
-
 27.บ้านกุดธาตุ
-
25 เมษายน 2562  322,000  อบต.กุดธาตุ
-
-
 28.บ้านกุดน้ำใส
-
16 พฤษภาคม 2562  121,000  นาชุมแสง
-
-
 29.บ้านกุดเลา
- -
 0  
- -
- -
-
 30.บ้านกุดแคน
-
12 พฤศจิกายน 2562  52,000  โนนทอง
-
-
 31.บ้านกุดแคนประชาสรรค์
-
17 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.ทุ่งชมพู
-
-
 32.บ้านขนวน
-
21 พฤษภาคม 2562  274,200  ขนวน
- -
-
-
 33.บ้านขนวนนคร
-
31 ตุลาคม 2561  156,000  เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
 34.บ้านขมิ้นโนนหัวนา
-
24 พฤษภาคม 2562  308,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
-
-
 35.บ้านขามป้อม
-
5 สิงหาคม 262  26,600  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
-
-
 36.บ้านค้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.กุดขอนแก่น
-
-
 37.บ้านคำใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.นาหว้า
-
-
 38.บ้านคึมชาติประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  ตำบลขนวน
-
-
 39.บ้านชุมแพ
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
 40.บ้านซำจำปา
-
28 พฤษภาคม 2562  342,000  ดงลาน
-
-
 41.บ้านซำภูทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  134,000  ห้วยม่วง
-
-
 42.บ้านซำยาง
- -
 0  
- -
- -
-
 43.บ้านดอนหันสระบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
 44.บ้านดอนหันโนนหินแห่
-
13 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
 45.บ้านดอนแขม
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
-
 46.บ้านถ้ำแข้
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
-
-
 47.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
29 เมษายน 2562  444,000  ห้วยม่วง
-
-
 48.บ้านท่าช้าง
- -
 0  
- -
- -
-
 49.บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
-
10 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.บริบูรณ์
-
-
 50.บ้านทุ่งชมพู
-
17 พฤษภาคม 2562  110,000  ทุ่งชมพู
-
-
 51.บ้านธาตุ
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  หนองเขียด
-
-
 52.บ้านนาก้านเหลือง
- -
 0  
- -
- -
-
 53.บ้านนาคำน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  136,000  วังหินลาด
-
-
 54.บ้านนางิ้ว
-
18 กรกฏาคม 2562  132,000  เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
 55.บ้านนาชุมแสง
-
31 พฤษภาคม 2562  365,000  นาชุมแสง
-
-
 56.บ้านนาดี
-
15 พฤษภาคม 2562  380,000  กุดธาตุ
-
-
 57.บ้านนาน้ำซำ
-
11 มิถุนายน 2562  27,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
-
-
 58.บ้านนาสีนวน
-
10 มิถุนายน 2562  209,000  อบต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
-
-
-
 59.บ้านนาหว้า
-
23 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
 60.บ้านนาอุดม
- -
 0  
- -
- -
-
 61.บ้านนาเปือย
-
31 พฤษภาคม 2562  138,000  โนนทัน
-
-
 62.บ้านนาเพียง
-
30 พฤษภาคม 2562  208,000  เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
 63.บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
-
17 พฤษภาคม 2562  182,000  เขาน้อย
-
-
 64.บ้านบริบูรณ์
- -
 0  
- -
- -
-
 65.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
- -
 0  
- -
- -
-
 66.บ้านป่ากล้วย
-
16 พฤษภาคม 2562  257,000  เทศบาลโนนคอม
-
-
 67.บ้านปากห้วยฝาง
- -
 0  
- -
- -
-
 68.บ้านป่าน
-
8 พฤศจิกายน 2562  112,000  สีชมพู
-
-
 69.บ้านป่าเสี้ยว
-
25 พฤษภาคม 2562  69,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
-
-
 70.บ้านผาขาม
-
13 พฤษภาคม 2562  738,000  บริบูรณ์
-
-
 71.บ้านผาน้ำเที่ยง
- -
 0  
- -
- -
-
 72.บ้านฝางน้อย
-
21 พฤษภาคม 2562  126,000  โนนทอง
-
-
 73.บ้านพงษ์โนนประวัติ
-
16 พฤษภาคม 2562  17,600  อบต.บริบูรณ์
-
-
 74.บ้านพระบาท
-
15 พฤศจิกายน 2562  72,000  หว้าทอง
-
-
 75.บ้านฟ้าเหลื่อม
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
 76.บ้านภูมูลเบ้า
-
21 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
 77.บ้านยอดห้วย
-
21 พฤษภาคม 2562  134,780  ตำบลหนองไผ่
-
-
 78.บ้านยางคำ
-
17 มิถุนายน 2562  512,000  เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
 79.บ้านร่องสมอ
-
30 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.โนนทัน
-
-
 80.บ้านร่องแซง
-
15 พฤศจิกายน 2561  104,000  เทศบาลตำบลโนนหัน
-
-
 81.บ้านวังขอนแดง
- -
 0  
- -
- -
-
 82.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
-
-
 83.บ้านวังยาว
- -
 0  
- -
- -
-
 84.บ้านวังสวาบ
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.วังสวาบ
-
-
 85.บ้านศรีสุข
-
27 พฤษภาคม 2562  316,000  ศรีสุข
-
-
-
 86.บ้านศาลาดิน
-
12 พฤศจิกายน 2561  94,000  เทศบาลตำบลขนวน
-
-
-
 87.บ้านสงเปือย
-
30 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.สงเปือย
-
-
 88.บ้านสระพังข่า
-
21 พฤษภาคม 2562  82,000  ตำบลโนนทอง
-
-
 89.บ้านสวนสวรรค์
-
14 พฤศจิกายน 2561  87,680  อบต.บ้านใหม่
-
-
 90.บ้านสว่างดอนช้าง
-
4 พฤศจิกายน 2562  72,000  อบต.บ้านเม็ง
-
-
 91.บ้านสว่างโนนสูง
-
20 มิถุนายน 2562  42,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
-
-
-
 92.บ้านสองคอน
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.นาฝาย
-
-
 93.บ้านสะอาด
-
22 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
-
-
 94.บ้านสะแกเครือ
-
15 พฤษภาคม 2562  44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
-
-
-
 95.บ้านสันติสุข
-
15 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.หนองแดง
-
-
 96.บ้านสัมพันธ์
-
27 เมษายน 2562  120,000  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
-
-
 97.บ้านสารจอดร่องกลอง
-
19 พฤศจิกายน 2561  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
-
-
-
 98.บ้านสำราญหินลาด
-
15 พฤษภาคม 2562  264,000  เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
 99.บ้านสุขสมบูรณ์
-
28 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
-
-
 100.บ้านหนองกุงคชสาร
-
31 กรกฏาคม 2562  26,500  เทศบาลตำบลขนวน
-
-
 101.บ้านหนองกุงธนสารโศภน
-
25 มิถุนายน 2562  224,000  อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
 102.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
-
25 ตุลาคม 2562  0  อบต.หนองเรือ
-
-
 103.บ้านหนองกุงมนศึกษา
-
23 พฤษภาคม 2562  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
-
-
 104.บ้านหนองขาม
-
17 มิถุนายน 2562  118,000  ตำบลในเมือง
-
-
 105.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
-
17 พฤษภาคม 2562  238,000  เทศบาลตำบลหนองแก
-
-
 106.บ้านหนองตาไก้พิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.สีชมพู
-
-
-
 107.บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  หนองแดง
-
-
 108.บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
-
30 พฤษภาคม 2562  120,000  ดินดำ
-
-
 109.บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
-
14 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลโนนทอง
- -
- -
-
 110.บ้านหนองนาคำ
-
16 พฤศจิกายน 2562  502,000  ตำบลหนองนาคำ
-
-
 111.บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
-
19 มิถุนายน 2562  144,000  อบต.เมืองเก่าพัฒนา
-
-
 112.บ้านหนองบัว
-
18 มิถุนายน 2562  134,000  อบต.เมืองเก่าพัฒนา
-
-
-
 113.บ้านหนองบัวโนนเมือง
-
17 มิถุนายน 2562  0  ชุมแพ
-
-
 114.บ้านหนองปลาซิว
-
1 พฤศจิกายน 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
-
-
 115.บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  นาเพียง
-
-
 116.บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
-
1 พฤศจิกายน 2562  180,000  เทศบาลตำบลบ้านผือ
-
-
-
 117.บ้านหนองพลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  72,000  ทุ่งชมพู
-
-
 118.บ้านหนองพู่วังหินซา
-
22 พฤษภาคม 2562  83,000  เทศบาลตำบลขนวน
-
-
 119.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
-
28 พฤษภาคม 2562  74,000  นาชุมแสง
-
-
-
 120.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
-
30 พฤษภาคม 2562  176,000  นาชุมแสง
-
-
 121.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2563  60,000  โนนสะอาด
-
-
 122.บ้านหนองศาลา
-
28 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
-
-
-
 123.บ้านหนองสระ
-
14 พฤษภาคม 2562  56,000  บ้านกง
-
-
 124.บ้านหนองสังข์
-
21 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
-
-
 125.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
-
29 พฤษภาคม 2562  220,000  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนาคำ
-
-
 126.บ้านหนองหนามแท่ง
-
31 พฤศจิกายน 2561  18,000  หนองเขียด
-
-
-
 127.บ้านหนองหว้าประชารัฐ
-
24 กรกฏาคม 2562  41,000  เทศบาลตำบลยางคำ
-
-
 128.บ้านหนองหว้าโพนศิลา
-
30 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
-
-
 129.บ้านหนองหอย
-
27 พฤษภาคม 2562  153,000  เทศบาลตำบลหนองนาคำ
-
-
 130.บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
-
13 พฤศจิกายน 2561  372,000  อบต.หนองเขียด
-
-
-
 131.บ้านหนองเขื่อนช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง
- -
- -
-
 132.บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  65,000  บ้านกง
-
-
 133.บ้านหนองเสาเล้า
- -
 0  
- -
- -
-
 134.บ้านหนองแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  หนองแดง
-
-
 135.บ้านหนองแวงภูเขา
-
27 พฤษภาคม 2562  295,000  ตำบลยางคำ
-
-
 136.บ้านหนองแสงสามัคคี
- -
 0  
- -
- -
-
 137.บ้านหนองโก
- -
 0  
- -
- -
-
 138.บ้านหนองโนประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 139.บ้านหนองโพงโพด
-
28 พฤษภาคม 2562  102,000  หนองเสาเล้า
-
-
 140.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
-
21 พฤษภาคม 2562  280,000  ตำบลกุดกว้าง
-
-
 141.บ้านหนองไผ่นาดี
-
17 พฤศจิกายน 2562  216,000  อบต.วังหินลาด
-
-
 142.บ้านหนองไฮ
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  นาเพียง
-
-
 143.บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
-
22 พฤษภาคม 2562  358,000  ตำบลนาจาน
-
-
 144.บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  140,000  ทุ่งชมพู
-
-
-
 145.บ้านห้วยทรายขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  ตำบลวังเพิ่ม
-
-
 146.บ้านห้วยทรายทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  20,000  เทศบาลโนนทอง
-
-
 147.บ้านห้วยบง
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
-
-
-
 148.บ้านห้วยม่วง
-
29 พฤษภาคม 2562  76,000  โนนทัน
-
-
 149.บ้านห้วยอรุณหินลาด
-
21 พฤษภาคม 2562  162,000  ตำบลโนนทอง
-
-
-
 150.บ้านหว้า
-
30 พฤษภาคม 2562  382,000  โนนทัน
-
-
-
 151.บ้านหว้าทอง
-
4 มิถุนายน 2562  86,000  หว้าทอง
-
-
 152.บ้านหอย
-
28 ตุลาคม 2563  180,000  อบต.โนนอุดม
-
-
 153.บ้านหัน
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
 154.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
-
31 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.จระเข้
-
-
 155.บ้านหัวบึงสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 156.บ้านหัวฝาย
-
24 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
-
-
 157.บ้านหัวภู
-
1 พฤษภาคม 2561  117,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
-
-
 158.บ้านหาด
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.บ้านเม็ง
-
-
-
 159.บ้านหินร่องโนนสวรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 160.บ้านอ่างศิลา
-
30 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.สงเปือย
-
-
 161.บ้านอาจสามารถ
-
16 พฤษภาคม 2561  138,000  เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
 162.บ้านเขาวง
-
12 มิถุนายน 2562  82,000  วังสวาบ
-
-
-
 163.บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
-
13 มิถุนายน 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ
-
-
 164.บ้านเม็ง
-
16 พฤษภาคม 2562  21,400  อบต.บ้านเม็ง
-
-
 165.บ้านเมืองเก่า
- -
 0  
- -
- -
-
 166.บ้านเรือ
- -
 0  
- -
- -
-
 167.บ้านเลิงแสง
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  อบต.กุดขอนแก่น
-
-
 168.บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
-
23 พฤษภาคม 2562  49,000  อบต.บ้านเม็ง
-
-
 169.บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
- -
- -
-
 170.บ้านแดง
-
21 มิถุนายน 2562  78,000  เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
 171.บ้านแห่ประชานุเคราะห์
-
21 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
-
-
 172.บ้านโคกกลางวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 173.บ้านโคกกลางหนองแปน
-
13 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลกุดกว้าง
-
-
 174.บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  ศรีสุข
-
-
 175.บ้านโคกนาฝาย
-
26 เมษายน 2562  186,000  อบต.
-
-
 176.บ้านโคกป่ากุง
-
15 พฤษภาคม 2562  322,000  สีชมพู
-
-
 177.บ้านโคกม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.ศรีสุข
-
-
-
 178.บ้านโคกสง่า
-
1 พฤศจิกายน 2562  0  
- -
- -
-
 179.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
-
-
 180.บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
-
23 พฤศจิกายน 2561  174,000  อบต.หนองกุงธนสาร
-
-
 181.บ้านโคกสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  241,000  เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์
-
-
-
 182.บ้านโคกสูงวิทยา
-
14 มิถุนายน 2562  116,400  เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
-
-
 183.บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
-
10 พฤษภาคม 2562  119,000  เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
 184.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
- -
 0  
- -
- -
-
 185.บ้านโคกไร่
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.สงเปือย
-
-
 186.บ้านโนนกระเดา
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  นาหว้า
-
-
 187.บ้านโนนคอม
-
25 มิถุนายน 2562  300,000  ภูผาม่าน
-
-
-
 188.บ้านโนนงาม
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
-
-
-
 189.บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
-
16 พฤษภาคม 2563  69,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
 190.บ้านโนนดู่หนองแวง
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  เทศบาลตำบลกุดกว้าง
-
-
-
 191.บ้านโนนทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  350,000  เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
 192.บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
-
15 พฤษภาคม 2562  336,000  อบต.สีชมพู
- -
- -
-
 193.บ้านโนนทันวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
-
-
 194.บ้านโนนบุรุษ
-
2 กรกฏาคม 2562  184,000  โนนสะอาด
-
-
 195.บ้านโนนลาน
-
20 มิถุนายน 2562  104,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
 196.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
-
1 กรกฏาคม 2562  370,000  เทศบาลตำบลภูผาม่าน
-
-
 197.บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
-
21 พฤษภาคม 2562  97,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
 198.บ้านโนนสำราญ
-
23 พฤษภาคม 2562  166,000  กุดขอนแก่น
-
-
 199.บ้านโนนหนองแวง
-
17 มิถุนายน 2562  166,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
 200.บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
-
17 พฤษภาคม 2562  96,000  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
-
-
 201.บ้านโนนอุดม
-
24 เมษายน 2562  160,000  โนนอุดม
-
-
 202.บ้านโนนโก
-
16 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
 203.บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
-
16 พฤษภาคม 2562  12,000  อบต.นาหนองทุ่ม
-
-
 204.บ้านโนนโพธิ์
-
22 พฤษภาคม 2562  88,000  นาเพียง
-
-
 205.บ้านโป่งเอียด
-
15 พฤษภาคม 2562  0  อบต.ขัวเรียง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
- -
- -
-
 206.บ้านโป่งแห้ง
- -
 0  
- -
- -
-
 207.บ้านโพนเพ็กพิทยา
-
16 พฤศจิกายน 2561  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
-
-
 208.บ้านโสกจานนาดี
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  71,160  อบต.บ้านใหม่
-
-
 209.บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
-
22 พฤษภาคม 2562  196,000  ศรีสุข
-
-
-
 210.บ้านโสกหาดสวรรค์
-
10 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
-
-
 211.บ้านใหม่โสกส้มกบ
-
16 พฤษภาคม 2562  561,840  อบต,บ้านใหม่
-
-
 212.บ้านไคร่นุ่น
-
23 พฤษภาคม 2562  146,000  กุดขอนแก่น
-
-
 213.บ้านไชยสอ
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
-
-
 214.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
-
24 พฤษภาคม 2562  313,000  เทศบาลตำบลวังหินลาด
-
-
 215.ภูห่านศึกษา
-
10 มิถุนายน 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
-
-
 216.ภูเวียงวิทยายน
-
12 มิถุนายน 2562  398,000  ในเมือ
-
-
-
 217.วังหินลาดวังเจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  170,000  วังหินลาด
-
-
 218.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
- -
 0  
- -
- -
-
 219.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
- -
 0  
- -
- -
-
 220.สะอาดประชาสรรค์
-
7 มิถุนายน 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
 221.หนองกระบือวิทยาคม
-
30 พฤศจิกายน 2562  1,240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซำายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
-
-
 222.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  หนองกุงเซิน
-
-
 223.หนองกุงพิทยาคม
-
7 มิถุนายน 2562  2,494,000  หนองเขียด
-
-
-
 224.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  400,000  หนองกุงเซิน
-
-
 225.หนองขามวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  2,100,000  ชุมแพ
-
-
-
 226.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
-
17 มิถุนายน 2562  232,000  หว้าทอง
-
-
 227.หนองม่วงประชานุกูล
- -
 0  
- -
- -
-
 228.หนองหว้าวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
-
-
 229.หนองหอยเทพเทวัญ
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  อบต.จระเข้
-
-
-
 230.หนองแวงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต.กุดธาตุ
-
-
 231.หนองแสงวิทยาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  200,000  ตำบลบ้านผือ
-
-
 232.หนองแห้ววังมนศึกษา
- -
 0  
- -
- -
-
 233.หนองโพนนาหม่อ
-
7 พฤษภาคม 2562  114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
-
-
 234.หนองไผ่พิทยาคม
-
6 พฤศจิกายน 2562  162,680  เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
 235.หนองไฮประชารัฐ
- -
 0  
- -
- -
-
 236.ห้วยชันวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
 237.อนุบาลภูเวียง
-
16 พฤษภาคม 2562  954,000  เทศบาลตำบลภูเวียง
-
-
 238.อนุบาลสีชมพู
-
16 พฤษภาคม 2562  300,000  สีชมพู
-
-
 239.อ่างทองวิทยาคม
-
28 พฤษภาคม 2562  454,000  อบต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
-
-
-
 240.เหมือดแอ่หนองบัว
- -
 0  
- -
- -
-
 241.แสงบัวทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  24,000  องค์การบริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจาน
-
-
 242.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  ตำบลโนนสะอาด
-
-
 243.โคกม่วงศึกษา
-
10 มิถุนายน 2562  156,000  ขัวเรียง
-
-
 244.โนนงามศึกษา
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลนาเพียง
-
-
 245.โนนฟันเรือบะยาววิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 246.โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
-
1 พฤศจิกายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน
-
-
 247.โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 248.โนนสะอาดพิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  468,000  ตำบลโนนสะอาด
-
-
 249.โนนสำราญหนองหญ้าขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลนาจาน
-
-
 250.โนนอุดมสะอาดวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  อบต.นาหว้า
-
-
 251.โพธิ์ตากวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  178,000  เทศบาลตำบลบ้านผือ
-
-
 252.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
-
12 มิถุนายน 2562  274,000  เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
 253.โสกห้างศึกษา
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
 254.โสกเต็นวิทยาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  212,000  หนองแดง
-
-
 255.ไตรคามวิทยาสรรค์
-
31 พฤษภาคม 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำลสงเปือย
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net