โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.หนองคาย เขต 1
จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ครุราษฎร์รังสรรค์
-
12 มิถุนายน 2562  436,000  เทศบาลตำบลเวียงคุก
-
-
 2.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  219,000  ค่ายบกหวาน
-
-
 3.คุรุศิษย์วิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  268,600  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
-
-
 4.จันทราราม
-
16 พฤษภาคม 2562  127,260  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 5.ฉันทนาวัณรถ
-
2 ตุลาคม 2561  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
-
-
 6.ชุมชนบ้านถ่อน
-
22 พฤษภาคม 2562  312,000  เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
-
-
 7.ชุมชนบ้านปะโค
-
11 มิถุนายน 2562  307,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 8.ชุมชนบ้านพวก
-
16 พฤษภาคม 2562  117,000  ตำบลบ้านเดื่อ
-
-
 9.ชุมชนบ้านหม้อ
-
20 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
-
-
 10.ชุมชนบ้านโพนสา
-
29 พฤษภาคม 2562  292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา
-
-
 11.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
-
10 มิถุนายน 2562  719,000  เทศบาลสังคม
-
-
 12.ดงเว้นดงเจริญวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  282,000  อบต.โพนสว่าง
-
-
 13.ดอนก่อโนนสวรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  157,260  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
-
-
 14.ดาวเรืองสมสะอาด
-
7 พฤษภาคม 2562  217,000  อบต.โพนสว่าง
-
-
 15.ธนากรสงเคราะห์
-
21 พฤษภาคม 2562  1,650,000  หนองกอมเกาะ
-
-
 16.นาฮีนุเคราะห์
-
6 มิถุนายน 2562  325,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
-
-
 17.บ้านกวดโคกสว่าง
-
17 พฤษภาคม 2562  220,000  นาข่า
-
-
 18.บ้านกองนาง
-
23 พฤษภาคม 2562  65,000  เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
 19.บ้านขุมคำ
-
22 พฤษภาคม 2562  91,940  ตำบลหนองปลาปาก
-
-
 20.บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  44,000  ค่ายบกหวาน
-
-
 21.บ้านคุยนางขาว
-
24 พฤษภาคม 2562  143,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
-
-
 22.บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
-
17 พฤษภาคม 2562  184,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
-
-
 23.บ้านดงต้อง
-
4 มิถุนายน 2562  188,000  อบต.ผาตั้ง
-
-
 24.บ้านดงนาคำ
-
6 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.หนองนาง
-
-
 25.บ้านดงบัง
-
31 พฤษภาคม 2562  41,000  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
-
-
 26.บ้านดงเจริญ
-
28 มิถุนายน 2562  50,000  หินโงม
-
-
 27.บ้านดอนขนุนพัฒนา
-
14 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
-
-
 28.บ้านตอแก
-
28 พฤษภาคม 2562  162,000  ตำบลบ้านฝาง
-
-
 29.บ้านตาดเสริม
-
21 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
-
-
 30.บ้านถิ่นทอนเหนือ
-
17 พฤษภาคม 2562  103,320  อบต.พระพุทธบาท
-
-
 31.บ้านท่ากฐิน
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.บ้านหม้อ
-
-
 32.บ้านท่ามะเฟือง
-
29 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.โพนสา
-
-
 33.บ้านท่าสำราญ
-
28 พฤศจิกายน 2561  124,000  น้ำโมง
-
-
 34.บ้านทุ่มฝาง
-
8 กรกฏาคม 2562  37,000  อบต.น้ำโมง
-
-
 35.บ้านน้อย
-
27 พฤษภาคม 2562  111,720  บ้านเดื่อ
-
-
 36.บ้านนากอ
-
31 กรกฏาคม 2562  131,000  อบต.คอกช้าง
-
-
 37.บ้านนาคลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  51,000  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
-
-
 38.บ้านนางิ้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  445,200  อบต.นางิ้ว
-
-
 39.บ้านนาช้างน้ำ
-
20 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.ท่าบ่อ
-
-
 40.บ้านนาดง
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  หนองนาง
-
-
 41.บ้านนาน้ำพาย
-
12 กรกฏาคม 2562  104,000  หนองนาง
-
-
 42.บ้านนาบง
-
5 พฤศจิกายน 2561  130,000  กองนาง
-
-
 43.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
-
7 พฤษภาคม 2562  203,000  โพนสว่าง
-
-
 44.บ้านนาโคก
-
9 มิถุนายน 2562  78,000  ผาตั้ง
-
-
 45.บ้านนาโพธิ์
-
22 พฤษภาคม 2562  89,180  ตำบลหนองปลาปาก
-
-
 46.บ้านน้ำทอน
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริการส่วนตำบลด่านศรีสุข
-
-
 47.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
-
2 สิงหาคม 2562  268,000  สระใคร
-
-
 48.บ้านน้ำโมง
-
31 ตุลาคม 2561  120,000  เทศบาลเมืองท่าบ่อ
-
-
 49.บ้านบงวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.สีกาย
-
-
 50.บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  142,000  พระธาตุบังพวน
-
-
 51.บ้านปากมาง
-
23 พฤษภาคม 2562  9,000  ตำบลกองนาง
-
-
 52.บ้านปากโสม
-
31 กรกฏาคม 2562  228,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
-
-
 53.บ้านป่าสัก
-
4 มิถุนายน 2562  46,000  บ้านหม้อ
-
-
 54.บ้านผาตั้ง
-
12 มิถุนายน 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
-
-
 55.บ้านฝางวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.บ้านฝาง
-
-
 56.บ้านพร้าวเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตำบลกวนวัน
-
-
 57.บ้านพานพร้าว
-
25 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.พานพร้าว
-
-
 58.บ้านฟ้าประทาน
-
22 พฤษภาคม 2562  163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
-
-
 59.บ้านม่วง
-
21 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
-
-
 60.บ้านม่วงน้ำไพร
-
22 พฤษภาคม 2562  16,000  สังคม
-
-
 61.บ้านวังน้ำมอก
-
22 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
-
-
 62.บ้านวังมน
-
21 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
-
-
 63.บ้านวังยาง
-
21 พฤษภาคม 2562  129,580  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
-
-
 64.บ้านว่าน
-
17 พฤษภาคม 2562  273,680  อบต.บ้านว่าน
-
-
 65.บ้านศรีเชียงใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  781,000  ตำบลศรีเชียงใหม่
-
-
 66.บ้านศูนย์กลาง
-
1 พฤศจิกายน 2562  380,000  ด่านศรีสุข
-
-
 67.บ้านสมสนุกดงหนองบอน
-
21 พฤษภาคม 2562  51,940  บ้านฝาง
-
-
 68.บ้านสร้างพอก
-
13 พฤษภาคม 2562  107,000  อบต.โพนสว่าง
-
-
 69.บ้านสวยหลง
-
7 พฤษภาคม 2562  44,000  โพนสว่าง
-
-
 70.บ้านสังกะลีนาขาม
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  แก้งไก่
-
-
 71.บ้านสาวแล
-
8 สิงหาคม 2562  112,000  โพธิ์ตาก
-
-
 72.บ้านหงส์ทองสามขา
-
22 พฤษภาคม 2562  14,000  เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
 73.บ้านหนอง
-
24 พฤษภาคม 2562  203,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
-
-
 74.บ้านหนองนาง
-
7 พฤษภาคม 2562  243,000  อบต.หนองนาง
-
-
 75.บ้านหนองบ่อ
-
28 พฤษภาคม 2562  50,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 76.บ้านหนองบัววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
-
-
 77.บ้านหนองบัวเงิน
-
21 พฤษภาคม 2562  580,000  สระใคร
-
-
 78.บ้านหนองผือ
-
30 ตุลาคม 2561  138,000  โคกคอน
-
-
 79.บ้านหนองหมื่น
-
30 พฤษภาคม 2562  211,000  ค่ายบกหวาน
-
-
 80.บ้านหนองเดิ่น
-
22 พฤษภาคม 2562  157,000  หนองกอมเกาะ
-
-
 81.บ้านหนองแวง
-
28 มิถุนายน 2562  162,000  อบต.น้ำโมง
-
-
 82.บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
-
16 พฤษภาคม 2562  216,140  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 83.บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.บ้านหม้อ
-
-
 84.บ้านหมากก่องฝายแตก
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
 85.บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
-
17 พฤษภาคม 2562  318,000  ตำบลบ้านฝาง
-
-
 86.บ้านห้วยไซงัว
-
31 พฤษภาคม 2562  440,000  อบต.ผาตั้ง
-
-
 87.บ้านหัวทราย
-
24 พฤษภาคม 2562  150,000  พานพร้าว
-
-
 88.บ้านอุ่มเย็น
-
8 กรกฏาคม 2562  17,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
-
-
 89.บ้านเดื่อ
-
23 พฤษภาคม 2562  189,600  อบต.บ้านเดื่อ
-
-
 90.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
-
21 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
-
-
 91.บ้านเดื่อใต้
-
31 พฤษภาคม 2562  252,000  ตำบลบ้านเดื่อ
-
-
 92.บ้านเทพประทับ
-
21 พฤษภาคม 2562  247,000  อบต.นางิ้ว
-
-
 93.บ้านเทวีดอนขม
-
28 พฤษภาคม 2562  156,000  บ้านเดื่อ
-
-
 94.บ้านเทา-นาบอน
-
13 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.นางิ้ว
-
-
 95.บ้านเบิดวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
-
-
 96.บ้านเป้า
-
17 พฤษภาคม 2562  65,740  บ้านว่าน
-
-
 97.บ้านเมืองบาง
-
16 พฤษภาคม 2562  484,080  ตำบลวัดธาตุ
-
-
 98.บ้านเมืองหมี
-
14 มิถุนายน 2562  180,000  เทศบาลตำบลกวนวัน
-
-
 99.บ้านเวียงคุก
-
30 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลเวียงคุก
-
-
 100.บ้านเสียว
-
31 พฤษภาคม 2562  134,560  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
-
-
 101.บ้านเหมือดแอ่
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  อบต.คอกช้าง
-
-
 102.บ้านแก้งใหม่
-
13 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.สังคม
-
-
 103.บ้านแสนสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  205,180  อบต.บ้านว่าน
-
-
 104.บ้านโคกก่อง
-
14 พฤษภาคม 2562  37,000  อบต.พระธาตุบังพวน
-
-
 105.บ้านโคกคอน
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
-
-
 106.บ้านโคกป่าฝาง
-
9 พฤศจิกายน 2561  192,000  ตำบลปะโค
-
-
 107.บ้านโคกสำราญ
-
30 พฤษภาคม 2562  199,000  ค่ายบกหวาน
-
-
 108.บ้านโคกแมงเงา
-
16 พฤษภาคม 2562  223,000  เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
 109.บ้านโนนแดง
-
21 พฤษภาคม 2562  70,400  อบต.บ้านฝาง
-
-
 110.บ้านโพธิ์ตาก
-
14 พฤษภาคม 2562  311,000  อบต.โพธิ์ตาก
-
-
 111.บ้านโพนทอง
-
14 สิงหาคม 2562  261,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโพนทอง
-
-
 112.บ้านโพนพระ
-
31 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.โคกคอน
-
-
 113.บ้านโพนสวรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  492,000  สระใคร
-
-
 114.บ้านโสกกล้า
-
17 พฤษภาคม 2562  172,000  แก้งไก่
-
-
 115.บ้านไทยสามัคคี
-
23 พฤษภาคม 2562  176,140  หนองปลาปาก
-
-
 116.บ้านไร่
-
14 สิงหาคม 2562  240,000  โพนทอง
-
-
 117.ป่าสักวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  162,000  เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
 118.พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  499,000  พระพุทธบาท
-
-
 119.พร้าวใต้เจริญสุข
-
2 กรกฏาคม 2562  28,000  อบต.หินโงม
-
-
 120.พัฒนาคำแก้ว
-
24 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.บ้านหม้อ
-
-
 121.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
-
9 สิงหาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
-
-
 122.ร่วมมิตรวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  235,000  อบต.นาข่า
-
-
 123.ราชประชานุเคราะห์ 14
-
17 พฤษภาคม 2562  1,255,000  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
-
-
 124.ราษฎร์นุเคราะห์
-
8 สิงหาคม 2562  448,000  พระธาตุบังพวน
-
-
 125.ราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
-
-
 126.วัดพระธาตุบังพวน
-
8 สิงหาคม 2562  98,000  พระธาตุบังพวน
-
-
 127.สมสะอาดดงมุขวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  743,000  อบต.คอกช้าง
-
-
 128.สระใครไชยานุเคราะห์
-
28 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.สระใคร
-
-
 129.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
-
13 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลศรีเชียงใหม่
-
-
 130.สีกายวิทยาคม
-
27 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
-
-
 131.หนองปลาปากจำปาทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  35,000  หนองปลาปาก
-
-
 132.หนองผือวิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  194,000  พระธาตุบังพวน
-
-
 133.หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  44,440  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 134.หัวหาดวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
 135.หาดคำบอนวัฒนา
-
27 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลหาดคำ
-
-
 136.หินโงมวิทยา
-
2 กรกฏาคม 2562  344,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
-
-
 137.อนุบาลดอนไผ่
-
29 พฤษภาคม 2562  320,000  อบต.โพนทอง
-
-
 138.อนุบาลดารณีท่าบ่อ
-
14 พฤษภาคม 2562  20,690,000  เทศบาลเมืองท่าบ่อ
-
-
 139.อนุบาลบ้านคอกช้าง
-
21 พฤษภาคม 2562  375,000  คอกช้าง
-
-
 140.อนุบาลศรีเชียงใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  300,000  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
-
-
 141.อนุบาลสังคม
-
11 มิถุนายน 2562  332,000  สำนักงานเทศบาลตำบลสังคม
-
-
 142.อนุบาลหนองคาย
-
16 พฤษภาคม 2562  1,538,000  เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
 143.อนุบาลอรุณรังษี
-
3 พฤษภาคม 2562  192,000  เมืองหนองคาย
-
-
 144.อักษรอดุลวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  80,000  เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
 145.อาโอยาม่า 2
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.ด่านศรีสุข
-
-
 146.เนินพระเนาว์วิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  318,000  เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
 147.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
-
27 พฤษภาคม 2562  442,000  เทศบาลตำบลหาดคำ
-
-
 148.โกมลวิทยาคาร
-
3 พฤษภาคม 2562  900,000  เมืองท่าบ่อ
-
-
 149.โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
-
30 เมษายน 2562  57,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
-
-
 150.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  183,820  อบต.บ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
-
-
 151.โนนสง่าหนองแวงวิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  190,000  พานพร้าว
-
-
 152.โพนศิลางามวิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
-
-
 153.โพนสว่างป่าตองวิทยา
-
31 ตุลาคม 2562  249,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
-
-
 154.ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  444,000  อบต.พระธาตุบังพวน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net