โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 3
จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.20
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านนาพึง
-
23 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.นาพึง
-
-
 2.ชุมชนภูเรือ
-
15 พฤษภาคม 2562  671,000  เทศบาลตำบลภูเรือ
-
-
 3.ด่านซ้าย
-
27 พฤษภาคม 2562  212,820  เทศบาลตำบลด่านซ้าย
-
-
 4.บ้านกกจาน
-
26 มิถุนายน 2562  34,000  กกสะทอน
-
-
 5.บ้านกกสะตี
-
31 พฤษภาคม 2562  146,000  วังยาว
-
-
 6.บ้านกกเหี่ยน
-
11 มิถุนายน 2562  24,000  อบต.โพนสูง
-
-
 7.บ้านกกโพธิ์วังกำ
-
5 มิถุนายน 2562  56,000  โพนสูง
-
-
 8.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
-
5 มิถุนายน 2562  235,000  เทศบาลตำบลร่องจิก
-
-
 9.บ้านกลาง(นาแห้ว)
-
21 พฤษภาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง
-
-
 10.บ้านกลาง(ภูเรือ)
-
31 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.ปลาบ่า
-
-
 11.บ้านชั่งสี่
-
17 พฤษภาคม 2562  26,000  อบต.โคกงาม
-
-
 12.บ้านซำทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  76,000  อบต.นามาลา
-
-
 13.บ้านด่านดู่
-
17 พฤษภาคม 2562  24,000  โป่ง
-
-
 14.บ้านตาดเสี้ยว
-
14 มิถุนายน 2562  98,000  อิปุ่ม
-
-
 15.บ้านตูบค้อ
-
17 มิถุนายน 2562  283,560  องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
-
-
-
 16.บ้านถ้ำพระ
-
12 มิถุนายน 2562  34,000  อบต.อิปุ่ม
-
-
 17.บ้านถ้ำมูล
-
11 มิถุนายน 2562  42,000  อบต.สานตม
-
-
 18.บ้านท่อน
-
1 พฤษภาคม 2562  38,000  ท่าศาลา
-
-
 19.บ้านทับกี่
-
12 มิถุนายน 2562  215,000  อบต.อิปุ่ม
-
-
 20.บ้านท่าศาลา
-
23 พฤษภาคม 2562  12,000  อบต.ท่าศาลา
-
-
 21.บ้านทุ่งน้ำใส
-
16 พฤษภาคม 2562  39,000  อบต.โป่ง
-
-
 22.บ้านทุ่งเทิง
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
-
-
 23.บ้านนาข่า
-
17 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.ปากหมัน
-
-
 24.บ้านนาขามป้อม
-
30 มิถุนายน 2562  44,000  เทศบาลตำบลร่องจิก
-
-
 25.บ้านนาคูณ
-
15 สิงหาคม 2562  90,000  เทศบาลตำบลร่องจิก
-
-
 26.บ้านนาดี
-
22 พฤษภาคม 2562  38,000  นาดี
-
-
 27.บ้านนาทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.ปากหมัน
-
-
 28.บ้านนาทุ่ม
-
28 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลศรีสองรัก
-
-
 29.บ้านนาผักก้าม
-
7 มิถุนายน 2562  124,000  อบต.เหล่ากอหก
-
-
 30.บ้านนามาลา
-
24 พฤษภาคม 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
-
-
 31.บ้านนาลานข้าว
-
6 มิถุนายน 2562  64,000  โพนสูง
-
-
 32.บ้านนาลึ่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  เหล่ากอหก
-
-
 33.บ้านนาหมูม่น
-
24 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.นาดี
-
-
 34.บ้านนาหว้าน้อย
-
17 มิถุนายน 2562  60,000  อบต.กกสะทอน
-
-
 35.บ้านนาเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  86,000  เหล่ากอหก
-
-
 36.บ้านนาเจียง
-
8 มิถุนายน 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
-
-
 37.บ้านนาแห้ว
-
14 มิถุนายน 2562  124,000  เทศบาลตำบลนาแห้ว
-
-
 38.บ้านน้ำพุ
-
28 พฤษภาคม 2562  71,020  เทศบาลศรีสองรัก
-
-
 39.บ้านน้ำพุง
-
17 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.โป่ง
-
-
 40.บ้านน้ำหมัน
-
14 มิถุนายน 2562  96,000  กกสะทอน
-
-
 41.บ้านน้ำเย็น
-
18 มิถุนายน 2562  180,000  กกสะทอน
-
-
 42.บ้านบง
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  ท่าศาลา
-
-
 43.บ้านบ่อเหมืองน้อย
-
20 มิถุนายน 2562  14,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา
-
-
 44.บ้านปลาบ่า
-
30 พฤษภาคม 2562  215,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า
-
-
 45.บ้านปากหมัน
-
17 พฤษภาคม 2562  32,000  ปากหมัน
-
-
 46.บ้านปากแดง
-
30 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.วังยาว
-
-
 47.บ้านปากโป่ง
-
17 พฤษภาคม 2562  38,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
-
-
 48.บ้านปางคอม
-
16 พฤษภาคม 2562  42,440  อบต.โป่ง
-
-
 49.บ้านป่าม่วง
-
12 มิถุนายน 2562  67,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม
-
-
 50.บ้านป่าสะแข
-
14 มิถุนายน 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม
-
-
 51.บ้านผึ้ง
-
27 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.วังยาว
-
-
 52.บ้านร่องจิก
-
10 พฤษภาคม 2562  61,000  ร่องจิก
-
-
 53.บ้านลาดค่าง
-
22 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.ลาดค่าง
-
-
 54.บ้านวังบอน
-
14 มิถุนายน 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม
-
-
 55.บ้านวังยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  วังยาว
-
-
 56.บ้านวังเป่ง
-
12 มิถุนายน 2562  60,000  อบต.อิปุ่ม
-
-
 57.บ้านวังเวิน
-
28 พฤษภาคม 2562  102,000  วังยาว
-
-
-
 58.บ้านศาลาน้อย
-
29 พฤษภาคม 2562  45,020  เทศบาลตำบลศรีสองรัก
-
-
 59.บ้านสองคอน
-
20 พฤษภาคม 2562  66,000  ปลาบ่า
-
-
 60.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
-
29 พฤษภาคม 2562  46,000  อบต.สานตม
-
-
 61.บ้านหนองบง
-
23 พฤษภาคม 2562  235,000  อบต.หนองบัว
-
-
 62.บ้านหนองผือ
-
29 พฤษภาคม 2562  55,000  อบต.นาหอ
-
-
 63.บ้านหนองสนุ่น
-
31 พฤษภาคม 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
-
-
 64.บ้านหนองหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.โคกงาม
-
-
 65.บ้านหนองหวาย
-
28 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.นามาลา
-
-
 66.บ้านหนองอุมลัว
-
10 มิถุนายน 2562  80,000  อบต.โพนสูง
-
-
 67.บ้านหนองแซง
-
30 พฤษภาคม 2562  14,000  อบต.สานตม
-
-
 68.บ้านห้วยตาด
-
30 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.โคกงาม
-
-
 69.บ้านห้วยติ้ว
-
28 สิงหาคม 2562  50,000  อบต.ลาดค่าง
-
-
 70.บ้านห้วยทอง
-
14 มิถุนายน 2562  106,000  อบต.โพนสูง
-
-
 71.บ้านห้วยน้ำผัก
-
20 มิถุนายน 2562  30,000  อบต.แสงภา
-
-
 72.บ้านห้วยน้ำเมย
-
31 พฤษภาคม 2562  50,000   อบต.ปากหมัน
-
-
 73.บ้านห้วยปลาฝา
-
24 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 74.บ้านห้วยผักเน่า
-
22 พฤษภาคม 2562  34,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
-
-
 75.บ้านห้วยมุ่น
-
11 มิถุนายน 2562  213,000  กกสะทอน
-
-
 76.บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย)
-
12 มิถุนายน 2562  103,000  อิปุ่ม
-
-
 77.บ้านห้วยลาด(ภูเรือ)
-
10 มิถุนายน 2562  28,000  สานตม
-
-
 78.บ้านหัวด่านนาปูน
-
28 พฤษภาคม 2562  42,000  อบต.นามาลา
-
-
 79.บ้านหัวนาแหลม
- -
 0  
- -
- -
-
 80.บ้านหัวฝาย
-
10 มิถุนายน 2562  46,000  อบต.โพนสูง
-
-
 81.บ้านหินสอ
-
16 พฤษภาคม 2562  36,000  อบต.ปลาบ่า
-
-
 82.บ้านหินแลบ
-
12 มิถุนายน 2562  31,000  อบต.อิปุ่ม
-
-
 83.บ้านเครือคู้
-
17 พฤษภาคม 2562  18,000  อบต.ปากหมัน
-
-
 84.บ้านเหมืองแพร่
-
13 มิถุนายน 2562  328,000  เทศบาลตำบลนาแห้ว
-
-
 85.บ้านเหล่ากอหก
-
4 มิถุนายน 2562  154,000  อบต.เหล่ากอหก
-
-
 86.บ้านแก่ง
-
31 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลร่องจิก
-
-
 87.บ้านแก่งครก
-
5 มิถุนายน 2562  32,000  กกสะทอน
-
-
 88.บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)
-
24 พฤษภาคม 2562  57,000  นาดี
-
-
 89.บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
-
14 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.ท่าศาลา
-
-
 90.บ้านแก่งเกลี้ยง
-
22 พฤษภาคม 2562  178,000  ลาดค่าง
-
-
 91.บ้านแก่งแล่น
-
7 มิถุนายน 2562  160,000  ตำบลร่องจิก
-
-
 92.บ้านแก่วตาว
-
12 มิถุนายน 2562  74,000  อบต.อิปุ่ม
-
-
 93.บ้านแก่วตาว(นาดี)
-
24 พฤษภาคม 2562  24,000  นาดี
-
-
 94.บ้านแสงภา
-
20 มิถุนายน 2562  136,000  แสงภา
-
-
 95.บ้านโคก
-
24 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.นามาลา
-
-
 96.บ้านโคกงาม
-
22 พฤษภาคม 2562  534,000  อบต.บ้านโคกงาม
-
-
 97.บ้านโคนผง
-
29 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.สานตม
-
-
 98.บ้านโนนสมบูรณ์
-
30 พฤษภาคม 2562  14,000  อบต.สานตม
-
-
 99.บ้านโป่ง
-
14 สิงหาคม 2562  56,320  อบต.โป่ง
-
-
 100.บ้านโป่งกวาง
-
28 พฤษภาคม 2562  66,000  ปลาบ่า
-
-
 101.บ้านโป่งชี
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
-
-
 102.บ้านโพนสูง
-
12 มิถุนายน 2562  154,000  โพนสูง
-
-
 103.บ้านโพนหนอง
-
29 พฤษภาคม 2562  10,000  อบต.นาหอ
-
-
 104.บ้านไฮตาก
-
22 พฤษภาคม 2562  58,000  ลาดค่าง
-
-
 105.บุญลักษณ์อุปถัมภ์
-
14 สิงหาคม 2562  123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
-
-
 106.อนุบาลด่านซ้าย
-
27 พฤษภาคม 2562  917,000  เทศบาลด่านซ้าย
-
-
 107.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
-
13 มิถุนายน 2562  158,000  กกสะทอน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net