โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 2
จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านทรายขาว
-
17 พฤษภาคม 2562  351,000  ทรายขาว
-
-
 2.ชุมชนบ้านผานกเค้า
-
15 พฤษภาคม 2562  352,000  ตำบลภูกระดึง
-
-
 3.ชุมชนบ้านหนองคัน
-
6 มิถุนายน 2562  659,000  หนองคัน
-
-
 4.ชุมชนวังสะพุง
-
14 พฤษภาคม 2562  1,347,600  เมืองวังสะพุง
-
-
 5.ชุมชนหนองหิน
-
2 พฤษภาคม 2562  832,000  ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
-
-
 6.บ้านกกซ้อ
-
28 พฤศจิกายน 2561  46,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
-
-
 7.บ้านกกบก
-
20 มิถุนายน 2562  111,000  หนองงิ้ว
-
-
 8.บ้านกกเกลี้ยง
-
17 พฤษภาคม 2562  19,000  อบต.ผาบิ้ง
-
-
 9.บ้านกุดลันน้อยคีรี
-
27 พฤษภาคม 2562  150,000  โคกขมิ้น
-
-
 10.บ้านกุดแก
-
13 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.ผาน้อย
-
-
 11.บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
-
4 มิถุนายน 2562  52,000  เทศบาลตำบลปากปวน
-
-
 12.บ้านขอนยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  117,000  โคกขมิ้น
-
-
 13.บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
-
14 มิถุนายน 2562  307,000  เขาหลวง
-
-
 14.บ้านซำกกค้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 15.บ้านซำนกจิบ
-
15 พฤศจิกายน 2561  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
-
-
 16.บ้านซำบ่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม
-
-
 17.บ้านซำบุ่น
-
13 ธันวาคม 2561  43,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์
-
-
 18.บ้านซำพร้าว
-
19 มีนาคม 2562  85,000  บ้านเพิ่ม
-
-
 19.บ้านซำม่วง
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  112,000  อบต.ผาสามยอด
-
-
 20.บ้านซำไคร้
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 21.บ้านซำไฮ
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต. ผานกเค้า
-
-
 22.บ้านดงน้อย
-
30 พฤศจิกายน 2561  220,000  อบต.ผาขาว
-
-
 23.บ้านดงน้อยโคกหนองแก
-
12 มิถุนายน 2562  134,000  ตำบลศรีสงคราม
-
-
 24.บ้านตาดข่า
-
16 พฤษภาคม 2562  298,000  อบต.ตาดข่า
-
-
 25.บ้านทรัพย์เจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด
-
-
 26.บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
-
11 ธันวาคม 2561  358,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 27.บ้านทุ่งใหญ่
-
1 สิงหาคม 2562  88,000  เทศบาลตำบลภูกระดึง
-
-
 28.บ้านนาซำแซง
-
11 มิถุนายน 2562  109,000  เขาหลวง
-
-
 29.บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
-
5 มิถุนายน 2562  422,000  อบต.หนองหญ้าปล้อง
-
-
 30.บ้านนาดินดำ
-
10 มิถุนายน 2562  62,000  แก่งศรีภูมิ
-
-
 31.บ้านนาตาดสมสะอาด
-
12 มิถุนายน 2562  214,000  เทศบาลท่าช้างคล้อง
-
-
 32.บ้านนาน้อยแสนสุข
-
26 ตุลาคม 2561  55,000  ศรีฐาน
-
-
 33.บ้านนาฝายนาโพธิ์
-
28 พฤศจิกายน 2562  22,000  ภูหอ
-
-
 34.บ้านนามูลตุ่น
-
22 เมษายน 2562  174,000  อบต.ห้วยสีเสียด
-
-
 35.บ้านนายาง
-
24 พฤษภาคม 2562  96,000  ภูกระดึง
-
-
 36.บ้านนาล้อม
-
15 เมษายน 2562  11,700  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 37.บ้านนาวัว
-
21 พฤษภาคม 2562  301,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
-
-
 38.บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
-
30 สิงหาคม 2562  408,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
-
-
 39.บ้านนาอ่างคำ
-
13 สิงหาคม 2562  102,000  ทรัพย์ไพวัลย์
-
-
 40.บ้านนาอีเลิศ
-
2 พฤษภาคม 2562  67,380  อบต.วังสะพุง
-
-
 41.บ้านนาอุดม
-
31 พฤษภาคม 2562  99,000  ผาสามยอด
-
-
 42.บ้านนาเหมือดแอ่
-
17 มิถุนายน 2562  104,000  เทศบาล ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 43.บ้านนาแก
-
7 พฤษภาคม 2562  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง
-
-
 44.บ้านนาแปน
-
3 พฤษภาคม 2562  312,000  ศรีฐาน
-
-
 45.บ้านนาโก
-
7 พฤษภาคม 2562  331,000  ศรีฐาน
-
-
 46.บ้านน้ำค้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  62,000  ทรายขาว
-
-
 47.บ้านน้ำจันทร์
-
21 มิถุนายน 2562  81,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหนองงิ้ว
-
-
 48.บ้านน้ำทบ
-
12 มิถุนายน 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
-
-
 49.บ้านน้ำอ้อมเล้า
-
2 พฤษภาคม 2562  113,360  อบต.วังสะพุง
-
-
 50.บ้านบึงสวรรค์
-
10 มิถุนายน 2562  82,000  หนองหญ้าปล้อง
-
-
 51.บ้านบุ่งค้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  50,000  ทรายขาว
-
-
 52.บ้านบุ่งตาข่าย
-
5 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลปากปวน
-
-
 53.บ้านปวนพุ
-
30 พฤษภาคม 2562  302,000  ปวนพุ
-
-
 54.บ้านปากปวน
-
11 กรกฏาคม 2562  222,000  ปากปวน
-
-
 55.บ้านป่าบง
-
15 พฤษภาคม 2562  278,000  โคกขมิ้น
-
-
 56.บ้านผาขาว
-
24 มิถุนายน 2562  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว
-
-
 57.บ้านผาฆ้อง
-
17 พฤษภาคม 2019  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม
-
-
 58.บ้านผาน้อย
-
13 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.ผาน้อย
-
-
 59.บ้านผาสะนา
-
23 กรกฏาคม 2562  79,000  ทรัพย์ไพวัลย์
-
-
 60.บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
-
15 พฤษภาคม 2562  201,000  อบต.ผานกเค้า
-
-
 61.บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
-
25 ธันวาคม 2561  57,000  ทรัพย์ไพวัลย์
-
-
 62.บ้านผาหวาย
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  ปวนพุ
-
-
 63.บ้านพวยเด้งสันติสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 64.บ้านพองหนีบ
-
2 พฤษภาคม 2562  69,000  ศรีฐาน
-
-
 65.บ้านภูทองลานมันหลัก 160
-
11 มิถุนายน 2562  42,000  อบต.หนองหิน
-
-
 66.บ้านร่องป่าไผ่
-
16 มิถุนายน 2562  14,000  หนองหิน
-
-
 67.บ้านลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  373,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
-
-
 68.บ้านวังกกเดื่อ
-
6 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนนองหญ้าปล้อง
-
-
 69.บ้านวังม่วง
-
12 มิถุนายน 2562  282,000  เทศบาลตำบลเอราวัณ
-
-
 70.บ้านวังยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  133,000  ศรีฐาน
-
-
 71.บ้านวังลานวังทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  180,000  ผานกเค้า
-
-
 72.บ้านวังสะพุง
-
30 เมษายน 2562  288,000  เทศบาลเมืองวังสะพุง
-
-
 73.บ้านวังเลาหัวฝาย
-
12 มิถุนายน 2562  435,000  เทศบาลตำบลเอราวัณ
-
-
 74.บ้านวังแท่น
-
13 พฤษภาคม 2562  318,000  อบต.ผาน้อย
-
-
 75.บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
-
7 มิถุนายน 2562  180,000  หนองหญ้าปล้อง
-
-
 76.บ้านศรีรักษา
-
24 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.ผานกเค้า
-
-
 77.บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
-
22 มีนาคม 2562  48,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 78.บ้านศรีอุบลพัฒนา
-
6 มิถุนายน 2662  210,000  หนองหญ้าปล้อง
-
-
 79.บ้านสงป่าเปลือย
-
28 พฤษภาคม 2562  107,000  ภูกระดึง
-
-
 80.บ้านสวนปอ
-
7 มีนาคม 2562  200,000  อบต.แก่งศรีภูมิ
-
-
 81.บ้านสวนห้อมผางาม
-
29 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
-
-
 82.บ้านหนองขาม
-
14 พฤษภาคม 2562  43,000  ผาน้อย
-
-
 83.บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
-
10 มิถุนายน 2562  27,000  หนองงิ้ว
-
-
 84.บ้านหนองตานา
-
20 มิถุนายน 2562  278,000  ท่าช้างคล้อง
-
-
 85.บ้านหนองตูม
-
4 มิถุนายน 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด
-
-
 86.บ้านหนองตูมท่ายาง
-
23 พฤษภาคม 2562  110,000  ภูกระดึง
-
-
 87.บ้านหนองนอ
-
7 มิถุนายน 2562  169,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
-
-
 88.บ้านหนองบัว
-
6 มิถุนายน 2562  545,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
-
-
 89.บ้านหนองปาดฟาน
-
5 มิถุนายน 2562  60,000  อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
-
-
 90.บ้านหนองหมากแก้ว
-
28 พฤษภาคม 2562  158,000  อบต.ปวนพุ
-
-
 91.บ้านหนองอีเก้ง
-
28 พฤศจิกายน 2561  119,000  ภูหอ
-
-
 92.บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
-
28 พฤศจิกายน 2561  40,000  ภูหอ
-
-
 93.บ้านหนองแต้หนองโก
-
21 มิถุนายน 2562  250,000  ท่าช้างคล้อง
-
-
 94.บ้านหนองใหญ่
-
10 พฤษภาคม 2562  139,000  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
 95.บ้านหมากแข้งกกกอก
-
21 มิถุนายน 2562  82,000  หนองงิ้ว
-
-
 96.บ้านห้วยกาบเปลือย
-
7 พฤศจิกายน 2561  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซ่าง
-
-
 97.บ้านห้วยคะมะ
-
10 กรกฏาคม 2562  232,000  อบต.ภูกระดึง
-
-
 98.บ้านห้วยทรายคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  เทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
-
 99.บ้านห้วยป่าน
-
31 พฤษภาคม 2562  63,000  ผาสามยอด
-
-
 100.บ้านห้วยผุก
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  79,000  เขาหลวง
-
-
 101.บ้านห้วยยาง
-
21 พฤษภาคม 2562  306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง
-
-
 102.บ้านห้วยส้ม
-
15 พฤษภาคม 2562  449,000  ห้วยส้ม
-
-
 103.บ้านห้วยส้มใต้
-
23 พฤษภาคม 2562  229,000  ผานกเค้า
-
-
 104.บ้านห้วยสีเสียด
-
21 พฤษภาคม 2562  10,600  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด
-
-
 105.บ้านห้วยหมาก
-
21 พฤษภาคม 2562  47,000  อบต.ผานกเค้า
-
-
 106.บ้านห้วยเดื่อน้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  106,000  อบต.ปวนพุ
-
-
 107.บ้านห้วยเดื่อเหนือ
-
20 พฤษภาคม 2562  31,000  อบต.โนนป่าซาง
-
-
 108.บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
-
11 ธันวาคม 2561  93,000  อบต.หนองหิน
-
-
 109.บ้านห้วยเป้าเหนือ
-
29 พฤษภาคม 2562  168,000  ปวนพุ
-
-
 110.บ้านห้วยไคร้
-
17 มิถุนายน 2562  268,000  ตำบลโนนปอแดง
-
-
 111.บ้านห้วยไผ่
-
23 พฤษภาคม 2562  209,000  อบต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ,เลย
-
-
 112.บ้านห้วยไผ่เหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
-
-
 113.บ้านห้วยไผ่ใต้
-
13 มิถุนายน 2562  71,000  อบต.หนองหิน
-
-
 114.บ้านหัวขัว
-
17 มิถุนายน 2562  80,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 115.บ้านหัวฝาย
-
30 พฤศจิกายน 2561  59,000  ผาขาว
-
-
 116.บ้านหินเกิ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  281,000  อบต.โคกขมิ้น
-
-
 117.บ้านอีเลิศ
-
3 พฤษภาคม 2562  399,000  ศรีฐาน
-
-
 118.บ้านอุ่ม
-
6 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.หนองคัน
-
-
 119.บ้านเพิ่ม
-
12 มิถุนายน 2562  225,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
-
-
 120.บ้านเลยวังไสย์
-
31 พฤษภาคม 2562  107,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์
-
-
 121.บ้านเล้า
-
21 มิถุนายน 2562  76,000  หนองงิ้ว
-
-
 122.บ้านเหมืองแบ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  269,000  หนองหญ้าปล้อง
-
-
 123.บ้านเหล่าใหญ่
-
28 พฤษภาคม 2562  158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
-
-
 124.บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
-
10 มิถุนายน 2562  50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
-
-
 125.บ้านเอราวัณ
-
22 เมษายน 2562  2,032,000  ตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
 126.บ้านแก่งศรีภูมิ
-
10 มิถุนายน 2562  422,000  อบต.แก่งศรีภูมิ
-
-
 127.บ้านแก่งหินกกสะทอน
-
12 มิถุนายน 2562  88,000  เขาหลวง
-
-
 128.บ้านแสนสุข
-
25 มิถุนายน 2562  58,000  อบต.ผาขาว
-
-
 129.บ้านโคกขมิ้น
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
-
-
 130.บ้านโคกผักหวาน
-
18 กรกฏาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว
-
-
 131.บ้านโคกมน
-
15 พฤษภาคม 2562  436,000  ผาน้อย
-
-
 132.บ้านโคกศรีเจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.เลยวังไสย์
-
-
 133.บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
-
16 พฤษภาคม 2562  181,000  อบต.โคกขมิ้น
-
-
 134.บ้านโคกแฝก
-
13 พฤษภาคม 2562  44,000  ผาน้อย
-
-
 135.บ้านโนน
-
31 ตุลาคม 2561  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย
-
-
 136.บ้านโนนกกข่า
-
22 มีนาคม 2562  518,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 137.บ้านโนนกกจาน
-
13 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.ผาน้อย
-
-
 138.บ้านโนนปอแดง
-
22 กรกฏาคม 2562  221,500  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
 139.บ้านโนนป่าซาง
-
22 พฤษภาคม 2562  420,000  องคฺ์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง
-
-
 140.บ้านโนนภูทอง
-
13 มิถุนายน 2562  210,000  เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 141.บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
-
17 มิถุนายน 2562  258,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
 142.บ้านโนนสวรรค์
-
19 พฤศจิกายน 2561  511,000  ผาสามยอด
-
-
 143.บ้านโนนสว่าง
-
12 มิถุนายน 2562  94,000  เทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
-
 144.บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
-
24 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.โนนป่าซาง
-
-
 145.บ้านโป่งศรีโทน
-
12 มิถุนายน 2562  272,000  เทศบาลตำบลเอราวัณ
-
-
 146.บ้านโพนทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  41,000  อบต.ทรายขาว
-
-
 147.บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
-
11 มิถุนายน 2562  228,000  อบต.ตาดข่า
-
-
 148.บ้านไร่ศรีอุบล
-
12 มิถุนายน 2562  344,000  หนองหิน
-
-
 149.บ้านไร่สุขสันต์
-
19 สิงหาคม 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์
-
-
 150.ผานาง-ผาเกิ้ง
-
22 เมษายน 2562  54,000  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
 151.วังน้ำพุ
-
15 พฤษภาคม 2562  54,000  ห้วยสีเสียด
-
-
 152.อนุบาลชุมชนภูกระดึง
-
16 พฤษภาคม 2562  1,540,000  ภูกระดึง
-
-
 153.เจียรวนนท์อุทิศ 3
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.โนนป่าซาง
-
-
 154.เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
-
27 มิถุนายน 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว
-
-
 155.เลยตาดโนนพัฒนา
-
31 พฤษภาคม 2562  289,000  เลยวังไสย์
-
-
 156.โคกสง่า
-
16 พฤษภาคม 2562  227,000  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
 157.ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
-
27 พฤษภาคม 2562  188,000  ตำบลภูกระดึง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net