โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 1
จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.40
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
-
16 พฤษภาคม 2562  119,000  อบต.ปากชม
-
-
 2.ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
-
16 พฤษภาคม 2562  24,000  อบต.เมืองเลย
-
-
 3.ชุมชนบ้านท่าสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  518,000  อบต.ท่าสะอาด
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาด้วง
-
22 พฤษภาคม 2562  223,000  ตำบลนาด้วง
-
-
 5.ชุมชนบ้านนาบอน
-
10 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต นาซ่าว
-
-
 6.ชุมชนบ้านนาอ้อ
-
28 พฤษภาคม 2526  108,000  เทศบาลตำบลนาอ้อ
-
-
 7.ชุมชนบ้านปากชม
-
30 พฤษภาคม 2562  1,062,000  เทศบาลตำบลปากชม
-
-
 8.ชุมชนบ้านปากห้วย
-
19 กรกฏาคม 2562  472,000  อบต.หนองผือ
-
-
 9.ชุมชนบ้านอาฮี
-
24 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.อาฮี
-
-
 10.ชุมชนบ้านเชียงกลม
-
23 พฤษภาคม 2562  1,148,200  เทศบาลตำบลเชียงกลม
-
-
 11.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
-
28 พฤษภาคม 2562  142,000  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
-
-
 12.บ้านกกชุมแสง
-
10 มิถุนายน 2562  28,000  ตำบลนาโป่ง
-
-
 13.บ้านกกดู่
-
5 มิถุนายน 2562  354,000  อบต.กกดู่
-
-
 14.บ้านกกทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
-
-
 15.บ้านกลาง
-
29 พฤษภาคม 2562  180,000  ปากตม
-
-
 16.บ้านกอไร่ใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
-
-
 17.บ้านก้างปลา
-
22 พฤษภาคม 2562  103,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
-
-
 18.บ้านกำพี้
-
14 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.กกดู่
-
-
 19.บ้านขอนแก่น
-
4 ธันวาคม 2561  50,000  อบต.หนองผือ
-
-
 20.บ้านขอนแก่นหนองบอน
-
6 กรกฏาคม 2562  30,000  นาโป่ง
-
-
 21.บ้านคกงิ้ว
-
3 มิถุนายน 2562  57,000  ปากตม
-
-
 22.บ้านคกมาด
-
28 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.เชียงคาน
-
-
 23.บ้านคกเลา
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.บุฮม
-
-
 24.บ้านคกเว้า
-
15 มิถุนายน 2562  28,000  อบต.หาดคัมภีร์
-
-
 25.บ้านคกไผ่
-
4 มิถุนายน 2562  97,000  อบต.ปากชม
-
-
 26.บ้านคอนสา
-
22 พฤษภาคม 2562  378,000  เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
 27.บ้านชมน้อย
-
30 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
-
-
 28.บ้านตาดซ้อ
-
23 พฤษภาคม 2562  120,000  ตำบลเขาแก้ว
-
-
 29.บ้านติ้วน้อย
-
10 มิถุนายน 2562  174,000  เทศบาล ตำบลนาโป่ง
-
-
 30.บ้านตูบโกบ
-
7 มิถุนายน 2562  18,000  กกดู่
-
-
 31.บ้านท่าดีหมี
-
10 มิถุนายน 2562  34,000  อบต.ปากตม
-
-
 32.บ้านท่าบม
-
23 พฤษภาคม 2562  156,000  เขาแก้ว
-
-
 33.บ้านท่ามะนาว
-
27 พฤษภาคม 2562  38,000  เทศบาลตำบลนาอ้อ
-
-
 34.บ้านท่าลี่
-
13 มิถุนายน 2562  1,916,000  เทศบาลตำบลท่าลี่
-
-
 35.บ้านท่าสวรรค์
-
4 มิถุนายน 2562  180,000  ท่าสวรรค์
-
-
 36.บ้านธาตุวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  458,000  เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
 37.บ้านนากระเซ็ง
-
23 พฤษภาคม 2562  53,000  อบต.อาฮี
-
-
 38.บ้านนาค้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  546,000  ตำบลปากชม
-
-
 39.บ้านนาซ่าว
-
16 พฤษภาคม 2562  477,000  อบต.นาซ่าว
-
-
 40.บ้านนาดอกคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  484,000  เทศบาลนาดอกคำ
-
-
 41.บ้านนาดินดำ
-
17 พฤษภาคม 2562  271,000  เทศบาลตำบลนาดินดำ
-
-
 42.บ้านนาป่าหนาด
-
23 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
-
-
 43.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
-
31 พฤษภาคม 2562  413,000  อบต.จอมศรี
-
-
 44.บ้านนาเบน
-
27 พฤษภาคม 2562  64,000  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
-
-
 45.บ้านนาแขม
-
28 พฤษภาคม 2562  87,000  อบต.นาแขม
-
-
 46.บ้านนาโคก
-
29 พฤษภาคม 2562  432,000  ศรีสองรัก
-
-
 47.บ้านนาโป่ง
-
6 มิถุนายน 2562  107,000  เทศบาลตำบลนาโป่ง
-
-
 48.บ้านนาโม้
-
11 มิถุนายน 2562  62,000  อบต.หาดคัมภีร์
-
-
 49.บ้านน้ำกระโทม
-
3 กรกฏาคม 2562  20,000  อบต.ท่าลี่
-
-
 50.บ้านน้ำคิว
-
19 กรกฏาคม 2562  61,000  อบต.เสี้ยว
-
-
 51.บ้านน้ำพร
-
31 พฤษภาคม 2562  144,000  ปากตม
-
-
 52.บ้านน้ำภู
-
16 พฤษภาคม 2562  406,000  อบต.เมือง
-
-
 53.บ้านน้ำมี
-
10 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
-
-
 54.บ้านน้ำสวยภักดี
-
20 พฤษภาคม 2562  38,000  อบต.ท่าสะอาด
-
-
 55.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
-
16 พฤษภาคม 2562  258,000  นาดอกคำ
-
-
 56.บ้านน้ำแคม
-
16 พฤษภาคม 2562  401,000  อบต.น้ำแคม
-
-
 57.บ้านบวกอ่าง
-
8 มิถุนายน 2562  146,000  อบต.โคกใหญ่
-
-
 58.บ้านบุฮม
-
22 เมษายน 2562  265,000  อบต.บุฮม
-
-
 59.บ้านปากปัด
-
26 เมษายน 2562  133,000  ห้วยพิชัย
-
-
 60.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
-
11 มิถุนายน 2562  158,000  อบต. หาดคัมภีร์
-
-
 61.บ้านปากยาง
-
14 พฤษภาคม 2562  217,000  อบต.น้ำแคม
-
-
 62.บ้านปากหมาก
-
31 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.ศรีสองรัก
-
-
 63.บ้านปากเนียม
-
7 พฤษภาคม 2562  40,000  อบต.ห้วยพิชัย
-
-
 64.บ้านป่าข้าวหลาม
-
10 มิถุนายน 2562  160,000  นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
-
-
 65.บ้านปางคอม
-
23 พฤษภาคม 2562  294,000  เทศบาลตำบลเชียงกลม
-
-
 66.บ้านผาพอด
-
27 พฤษภาคม 2562  102,000  เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
 67.บ้านผาแบ่น
-
19 เมษายน 2562  215,000  อบต.บุฮม
-
-
 68.บ้านภูสวรรค์
-
14 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.เสี้ยว
-
-
 69.บ้านยาง
-
2 กรกฏาคม 2562  342,000  อบต.ท่าลี่
-
-
 70.บ้านร่องไผ่
-
13 มิถุนายน 2562  116,000  โคกใหญ่
-
-
 71.บ้านวังขาม
-
26 กรกฏาคม 2562  36,000  อบต.ท่าลี่
-
-
 72.บ้านวังผา
-
29 พฤษภาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน
-
-
 73.บ้านวังยาว
-
28 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
 74.บ้านวังแคน
-
27 พฤษภาคม 2562  9,000  เทศบาลตำบลน้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
-
-
 75.บ้านวังโป่งท่าวังแคน
-
31 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.ศรีสองรัก
-
-
 76.บ้านสงาว
-
26 เมษายน 2562  124,000  อบต.ห้วยพิชัย
-
-
 77.บ้านสงเปือย
-
27 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
 78.บ้านสวนกล้วย
-
21 มิถุนายน 2562  58,000  อบต.กกทอง
-
-
 79.บ้านสะอาดลายเหนือ
-
23 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.น้ำสวย
-
-
 80.บ้านส้าน
-
6 มิถุนายน 2562  24,000  น้ำหมาน
-
-
 81.บ้านสูบ
-
16 พฤษภาคม 2562  131,000  น้ำสวย
-
-
 82.บ้านหนองดอกบัว
-
23 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.น้ำสวย
-
-
 83.บ้านหนองบง
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.อาฮี
-
-
 84.บ้านหนองปกติ
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.อาฮี
-
-
 85.บ้านหนองผำ
-
16 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลนาดินดำ
-
-
 86.บ้านหนองผือ
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  58,000  หนองผือ
-
-
 87.บ้านหนองหญ้าไซ
-
17 พฤษภาคม 2562  3,120,000  เทศบาลตำบลนาดินดำ
-
-
 88.บ้านห้วยกระทิง
-
29 พฤษภาคม 2562  26,000  อบต,กกทอง
-
-
 89.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
-
10 มิถุนายน 2562  316,000  อบต.หาดคัมภีร์
-
-
 90.บ้านห้วยด้าย
-
16 พฤษภาคม 2562  97,000  น้ำแคม
-
-
 91.บ้านห้วยตาด
-
4 กรกฏาคม 2562  354,000  เทศบาลตำบลนาดอกคำ
-
-
 92.บ้านห้วยทราย
-
17 พฤษภาคม 2562  224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
 93.บ้านห้วยนา
-
3 มิถุนายน 2562  192,000  เทศบาลคอนสา
-
-
 94.บ้านห้วยบ่อซืน
-
15 พฤษภาคม 2562  326,000  อบต.บ้านห้วยบ่อซืน
-
-
 95.บ้านห้วยผักกูด
-
24 พฤษภาคม 2562  90,000  เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
 96.บ้านห้วยพอด
-
27 พฤษภาคม 2562  172,000  เทศบาลธาตุ
-
-
 97.บ้านห้วยพิชัย
-
30 เมษายน 2562  435,000  อบต.ห้วยพิชัย
-
-
 98.บ้านห้วยม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  163,000  ตำบลนาดินดำ
-
-
 99.บ้านห้วยลวงไซ
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.น้ำหมาน
-
-
 100.บ้านห้วยสีเสียด
-
28 มิถุนายน 2562  122,000  น้ำมาน
-
-
 101.บ้านห้วยหวาย
-
25 กรกฏาคม 2562  26,000  อบต.กกดู่
-
-
 102.บ้านห้วยหินขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  234,000  ห้วยพิชัย
-
-
 103.บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
-
27 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลตำบลธาตุ
-
-
 104.บ้านห้วยอาลัย
-
30 มิถุนายน 2562  262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
-
-
 105.บ้านห้วยเดื่อ
-
10 พฤษภาคม 2562  38,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
-
-
 106.บ้านห้วยเหล็ก
-
5 มิถุนายน 2562  142,000  กกดู่
-
-
 107.บ้านห้วยโตก
-
11 มิถุนายน 2562  100,000  เทศบาลตำบลนาโป่ง
-
-
 108.บ้านห้วยไค้
-
5 มิถุนายน 2562  73,000  อบต.โคกใหญ่
-
-
 109.บ้านหัวฝาย
-
16 พฤษภาคม 2562  68,000  ชัยพฤกษ์
-
-
 110.บ้านหาดคัมภีร์
-
15 มิถุนายน 2562  158,000  อบต.หาดคัมภีร์
-
-
 111.บ้านหาดทรายขาวผามุม
-
13 มิถุนายน 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
-
-
 112.บ้านหาดเบี้ย
-
30 ตุลาคม 2562  138,000  ปากชม
-
-
 113.บ้านหินตั้ง
-
10 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.จอมศรี
-
-
 114.บ้านอุมุง
-
19 เมษายน 2562  157,000  อบต.บุฮม
-
-
 115.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
-
17 พฤษภาคม 2562  530,000  เทศบาลตำบลเชียงคาน
-
-
 116.บ้านเพียซำพุวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  284,870  เทศบาลตำบลน้ำสวย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
-
-
 117.บ้านเมี่ยง
-
11 กรกฏาคม 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
-
-
 118.บ้านเลิง
-
20 พฤษภาคม 1562  166,000  ห้วยบ่อซืน
-
-
 119.บ้านเสี้ยว
-
15 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.เสี้ยว
-
-
 120.บ้านแก่งปลาปก
-
31 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ชมเจริญ
-
-
 121.บ้านแก่งมี้
-
13 พฤษภาคม 2562  39,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
-
-
 122.บ้านแก้วเมธี
-
25 มีนาคม 2562  250,400  เทศบาลอำเภอนาด้วง
-
-
 123.บ้านแสนสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.จอมศรี
-
-
 124.บ้านแหล่งควาย
-
22 พฤษภาคม 2562  166,000  เทศบาลตำบลนาอาน
-
-
 125.บ้านโคกใหญ่
-
7 สิงหาคม 2562  190,000  อบต.โคกใหญ่
-
-
 126.บ้านโป่ง
-
28 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.นาแขม
-
-
 127.บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
-
10 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.นาซ่าว
-
-
 128.บ้านโพนทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลคอนสา
-
-
 129.บ้านโพนป่าแดง
-
13 พฤษภาคม 2562  36,000  อบต.เสี้ยว
-
-
 130.บ้านโพนสว่างวังเย็น
-
17 มิถุนายน 2562  130,000  เทศบาลนาดอกคำ
-
-
 131.บ้านใหม่
-
10 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
-
-
 132.บ้านไผ่โทน
-
10 มิถุนายน 2562  84,000  อบต.กกดู่
-
-
 133.บ้านไร่ทาม
-
24 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลนาอาน
-
-
 134.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  หาดทรายขาว
-
-
 135.มโนบุเรศรบำรุงการ
-
6 มิถุนายน 2562  38,000  อบต.น้ำหมาน
-
-
 136.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
-
11 มิถุนายน 2562  296,000  อบต.ชมเจริญ
-
-
 137.ห้วยซวกคกเลาใต้
-
23 เมษายน 2562  220,000  บุฮม
-
-
 138.อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)
-
21 พฤษภาคม 2562  939,000  เทศบาลตำบลเชียงคาน
-
-
 139.อนุบาลเลย
-
28 มีนาคม 2562  5,805,000  เทศบาลเมืองเลย
-
-
 140.เพียงหลวง 18
-
28 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.ปากตม
-
-
 141.เมืองเลย
-
16 พฤษภาคม 2562  4,198,000  เทศบาลเมืองเลย
-
-
 142.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  เทศบาลตำบลธาตุ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net