โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุดรธานี เขต 4
จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.31
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
-
10 พฤษภาคม 2562  304,000  เทศบาลตำบลกลางใหญ่
-
-
 2.คำบงเจริญสุข
-
5 มิถุนายน 2562  373,000  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 3.จอมศรีโคกก่องวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.เมืองพาน
-
-
 4.ชายแดนประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.นาแค
-
-
 5.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  ตำบลตาลเลียน
-
-
 6.ชุมชนบ้านสร้างแป้น
-
26 ตุลาคม 2561  239,000  เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
-
-
 7.ชุมชนบ้านแวง
-
23 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.บ้านผือ
-
-
-
 8.ชุมชนสงเคราะห์
-
10 มิถุนายน 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
-
-
 9.ชุมชนหนองแปนหินโงม
-
16 พฤษภาคม 2562  113,000  เทศบาลตำบลยางชุม
-
-
 10.ชุมพลนาคลัง
-
18 พฤศจิกายน 2562  260,000  เทศบาลตำบลนายูง
-
-
 11.ดอนตาลดงบังวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  400,000  อบต.โนนทอง
-
-
 12.น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
-
12 กรกฏาคม 2562  970,060  ตำบลน้ำโสม
-
-
 13.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
-
4 กรกฏาคม 2562  338,000  สร้างก่อ
-
-
 14.บริบาลภูมิเขตต์
-
17 พฤษภาคม 2562  1,512,000  อำเภอบ้านผือ
-
-
 15.บ้านกานต์สามัคคี
-
27 พฤศจิกายน 2561  242,000  ปะโค
-
-
-
 16.บ้านกาลึม
-
31 พฤษภาคม 2562  271,000  อบต.เมืองพาน
-
-
 17.บ้านกุดจับ
-
13 พฤศจิกายน 2562  141,780  อบต.กุดจับ
-
-
-
 18.บ้านกุดเม็ก
-
17 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
-
-
 19.บ้านขอนยูง
-
10 มิถุนายน 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
-
-
 20.บ้านขัวล้อ
-
0 มิถุนายน 2562  170,000  จำปาโมง
-
-
 21.บ้านข่า
-
30 พฤษภาคม 2562  59,000  เทศบาลตำบลเมืองเพีย
-
-
 22.บ้านข้าวสาร
-
6 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.ข้าวสาร
-
-
 23.บ้านค้อปัญญานุสรณ์
-
29 มีนาคม 2562  136,000  เขือน้ำ
-
-
 24.บ้านคำด้วง
-
30 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.คำด้วง
-
-
-
 25.บ้านคูดงประชาสรรค์
-
14 พฤษภาคม 2562  296,000  โนนทอง
-
-
 26.บ้านจำปาทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  บ้านหยวก
-
-
 27.บ้านดงธาตุ
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  339,160  อบต.กุดจับ
-
-
 28.บ้านดงน้อย
-
18 มิถุนายน 2562  120,000  เทศบาลตำบลเมืองเพีย
-
-
 29.บ้านดงบัง
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  303,020  อบต.กุดจับ
-
-
-
 30.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
-
16 พฤษภาคม 2562  286,000  อบต.นางัว
-
-
 31.บ้านดงหมูชัยเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  255,000  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 32.บ้านดงหวาย
-
13 กุมภาพันธ์ 2562  97,300  อบต.กุดจับ
-
-
 33.บ้านดงหวายดงขวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  251,000  หายโศก
-
-
 34.บ้านตาดน้ำพุ
-
31 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
-
-
 35.บ้านติ้ว
-
16 พฤษภาคม 2561  154,500  เมืองพาน
-
-
 36.บ้านถิ่น
-
26 พฤศจิกายน 2562  166,000  ยางชุม
-
-
 37.บ้านท่าลี่
-
6 พฤศจิกายน 2562  272,000  ตำบลบ้านหยวก อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
-
-
-
 38.บ้านท่าโปงทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  145,000  ตำบลโนนทอง
-
-
 39.บ้านท่าโสม
-
25 เมษายน 2562  2,836,000  เทศบาลตำบลนางัว
-
-
 40.บ้านทุ่งทอง
-
2 สิงหาคม 2562  145,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก
-
-
 41.บ้านธาตุประชานุกูล
-
15 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.หายโศก
-
-
 42.บ้านนาคำ
-
15 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.หายโศก
-
-
 43.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  บ้านก้อง
-
-
 44.บ้านนาคำน้อย
-
13 พฤษภาคม 2562  416,000  บ้านก้อง
-
-
 45.บ้านนาคูณ
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.บ้านค้อ
-
-
 46.บ้านนางัว
-
23 เมษายน 2562  662,000  เทศบาลตำบลนางัว
-
-
 47.บ้านนางาม
-
31 พฤษภาคม 2562  214,000  หนองแวง
-
-
 48.บ้านนางิ้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
-
-
 49.บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
-
7 มิถุนายน 2562  138,000  อบต.
-
-
 50.บ้านนาต้องนาสมนึก
-
5 มิถุนายน 2562  129,000  นายูง
-
-
 51.บ้านนาตูม
-
17 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.บ้านก้อง
-
-
 52.บ้านนายูง
-
20 สิงหาคม 2562  364,000  ตำบลนายูง
-
-
-
 53.บ้านนารายณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต. บ้านค้อ
-
-
 54.บ้านนาล้อม
-
0 พฤษภาคม 2562  300,120  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 55.บ้านนาสี
-
20 มีนาคม 2562  92,000  อบต.เขือน้ำ
-
-
 56.บ้านนาหลวง
-
30 พฤษภาคม 2562  186,000  คำด้วง
-
-
-
 57.บ้านนาอ่าง
-
30 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
-
-
 58.บ้านนาเก็น
-
16 พฤษภาคม 2562  289,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
-
-
 59.บ้านนาเตย
-
13 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.โนนทอง
-
-
 60.บ้านนาเมืองไทย
-
6 มิถุนายน 2562  466,000  น้ำโสม
-
-
-
 61.บ้านนาแค
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.นาแค
-
-
-
 62.บ้านนาไฮ
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต. โนนทอง
-
-
 63.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.บ้านหยวก
-
-
 64.บ้านน้ำซึม
-
16 พฤษภาคม 2562  396,000  หนองแวง
-
-
 65.บ้านน้ำทรง
-
24 พฤษภาคม 2562  114,000  ศรีสำราญ
-
-
 66.บ้านน้ำปู่
-
16 พฤษภาคม 2562  43,200  บ้านหยวก
-
-
 67.บ้านปากเจียงโนนทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  572,000  เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
 68.บ้านผักบุ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  388,160  เทศบาลตำบลกลางใหญ่
-
-
 69.บ้านภูดิน
-
15 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
 70.บ้านม่วง
-
28 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.จำปาโมง
-
-
 71.บ้านลาดหอคำ
-
31 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.คำด้วง
-
-
 72.บ้านลาน
-
30 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.จำปาโมง
-
-
 73.บ้านลำภู
-
10 มิถุนายน 2562  132,000  อบต.ขอนยูง
-
-
 74.บ้านวังบง
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  นาแค
-
-
 75.บ้านวังเลาโสมสวรรค์
-
21 พฤษภาคม 2562  274,000  ตำบลโนนทอง
-
-
 76.บ้านวังแข้
-
17 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.นาแค
-
-
 77.บ้านสมประสงค์
-
1 สิงหาคม 2562  232,000  เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
 78.บ้านสระคลองพัฒนา
-
30 พฤษภาคม 2562  46,000  คำด้วง
-
-
 79.บ้านสร้างก่อ
-
17 พฤษภาคม 2562  680,000  ตำบลสร้างก่อ
-
-
 80.บ้านสวัสดี
-
21 พฤษภาคม 2562  372,000  สามัคคี
-
-
 81.บ้านสว่างปากราง
-
16 พฤษภาคม 2562  415,000  เทศบาลตำบลนายูง
-
-
 82.บ้านสะคุวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  322,000  หนองหัวคู
-
-
 83.บ้านสาครพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต. หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
-
-
 84.บ้านสามัคคี
-
1 มิถุนายน 2562  254,000  สามัคคี
-
-
 85.บ้านหนองกบนาแมน
-
31 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต เมืองพาน
-
-
-
 86.บ้านหนองกุงหนองเจริญ
-
25 กรกฏาคม 2562  157,000  อบต.ขอนยูง
-
-
-
 87.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
-
23 พฤศจิกายน 2561  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
-
-
 88.บ้านหนองทุ่ม
-
26 มิถุนายน 2562  246,000  สร้างก่อ
-
-
 89.บ้านหนองนกเขียน
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.หายโศก
-
-
 90.บ้านหนองบอนเวียงชัย
-
21 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.หนองแวง
-
-
 91.บ้านหนองสร้างไพร
-
18 เมษายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 92.บ้านหนองหัวคู
-
17 พฤษภาคม 2562  324,000  หนองหัวคู
-
-
 93.บ้านหนองแวง(น้ำโสม)
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  หนองแวง
-
-
 94.บ้านหนองแวง(บ้านผือ)
-
1 มิถุนายน 2562  432,000  อบต.หนองแวง
-
-
 95.บ้านหนองโนไชยวาน
-
28 พฤษภาคม 2562  200,000  เทศบาลกุดจับ
-
-
 96.บ้านหยวก
-
16 พฤษภาคม 2562  510,000  อบต.บ้านหยวก
-
-
 97.บ้านหลุมข้าว
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
-
-
 98.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
-
12 มิถุนายน 2562  152,000  อบต ขอนยูง
-
-
 99.บ้านหันเทาผักกาดย่า
-
21 พฤศจิกายน 2561  244,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 100.บ้านหัวขัว
-
28 พฤษภาคม 2562  166,000  เทศบาลตำบลกุดจับ
-
-
 101.บ้านหัวช้าง
-
23 พฤษภาคม 2562  485,000  อบต.โสมเยี่ยม
-
-
 102.บ้านหายโศก
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
-
-
 103.บ้านหินตั้ง
-
1 พฤศจิกายน 2561  104,000  ข้าวสาร
-
-
-
 104.บ้านเขือน้ำ
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  เขือน้ำ
-
-
 105.บ้านเจริญสุข
-
11 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.นางัว
-
-
 106.บ้านเชียงดีกุดเชือม
-
21 พฤษภาคม 2562  160,000  สำนักงานเทศบาลโนนทอง
-
-
 107.บ้านเชียงเพ็ง
-
27 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลยางชุม
-
-
 108.บ้านเทพประทาน
-
17 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.นำ้โสม
-
-
 109.บ้านเทื่อม
-
3 พฤษภาคม 2562  507,000  อง์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
-
-
 110.บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
-
-
 111.บ้านเม็ก
-
6 มิถุนายน 2562  298,000  ข้าวสาร
-
-
 112.บ้านเหล่าตำแย
-
20 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.ตาลเลียน
-
-
 113.บ้านแดง
-
30 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.จำปาโมง
-
-
 114.บ้านแหลมทองพัฒนา
-
31 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.หนองแวง
-
-
-
 115.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
-
13 พฤศจิกายน 2561  0  กุดจับ
-
-
 116.บ้านโคกสว่าง
-
19 เมษายน 2562  260,000  ตำบลปะโค
-
-
-
 117.บ้านโคกสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.หนองแวง
-
-
-
 118.บ้านโคกสีแก้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
-
-
 119.บ้านโชคเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  272,000  อบต.สามัคคี
-
-
 120.บ้านโนนฐานะ
-
3 กรกฏาคม 2562  122,000  อบต.สร้างก่อ
-
-
 121.บ้านโนนดู่
-
17 พฤษภาคม 2562  130,000  โนนทอง
-
-
-
 122.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
-
27 มิถุนายน 2562  292,000  ตำบลน้ำโสม
-
-
 123.บ้านโนนสว่าง
-
29 พฤษภาคม 2562  462,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
-
-
 124.บ้านโนนสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  131,000  อบต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-
-
 125.บ้านโนนอุดม
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.หายโศก
-
-
 126.บ้านโนนแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  โนนทอง-หายโศก
-
-
-
 127.บ้านโพธิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
-
-
 128.บ้านโพธิ์โนนแดง
-
22 พฤศจิกายน 2561  154,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 129.บ้านโสกแกคำเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  เทศบาลตำบลเมืองเพีย
-
-
 130.บ้านโสมเยี่ยม
-
23 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.โสมเยี่ยม
-
-
 131.บ้านใหม่
-
31 พฤษภาคม 2562  265,000  อบต.เมืองพาน อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี
-
-
 132.ยางโกนวิทย์
-
17 พฤษภาคม 2562  164,000  หนองหัวคู
-
-
-
 133.ราษฎร์จุฬาสามัคคี
-
29 พฤษภาคม 2562  51,000  ตำบลคำบง
-
-
-
 134.หนองกุงวังแสง
-
15 พฤษภาคม 2562  187,000  อบต.หายโศก อ.บ้านผือจ.อุดรธานี
-
-
 135.อนุบาลบ้านก้องวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  634,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง
-
-
 136.อนุบาลบ้านผือ
-
5 พฤษภาคม 2562  1,202,400  เทศบาลตำบลบ้านผือ
-
-
 137.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
-
27 พฤษภาคม 2562  1,192,000  เทศบาลตำบลกุดจับ
-
-
 138.อุดรวัฒนานุสรณ์
-
30 พฤษภาคม 2562  194,000  คำด้วง
-
-
 139.เตชะไพบูลย์ (2)
-
15 พฤษภาคม 2562  207,000  อบต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
-
-
 140.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  222,000  เมืองพาน
-
-
 141.โนนทองโนนหวาย
-
13 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.โนนทอง
-
-
 142.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
-
3 กรกฏาคม 2562  146,000  อบต.สร้างก่อ
-
-
 143.โนนสูงวิทยา
-
29 เมษายน 2562  94,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net