โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุดรธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.30
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คำกุงประชานุกูล
-
28 มกราคม 2562  312,000  หัวนาคำ
-
-
 2.คำค้อพิทยศึกษา
-
21 พฤศจิกายน 2561  838,000  หัวนาคำ
-
-
 3.คำบอนประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  97,000  อบต.หนองแสง
-
-
 4.คำเมยวิทยาคม
-
25 เมษายน 2562  298,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 5.คำไฮพิทยาคม
-
2 กรกฏาคม 2561  302,000  เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
 6.ชุมชนจำปี
-
9 พฤศจิกายน 2561  151,000  เทศบาลตำบลจำปี
-
-
 7.ชุมชนทมป่าข่า
-
15 พฤษภาคม 2562  358,000  ทมนางาม
-
-
 8.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
-
20 พฤษภาคม 2562  280,000  อบต.บุ่งแก้ว
-
-
 9.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
-
31 กรกฏาคม 2562  498,000  กงพานพันดอน
-
-
 10.ดงง่ามนางาม
-
31 พฤษภาคม 2562  118,000  คำโคกสูง
-
-
 11.ดานใหญ่พิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  เทศบาล
-
-
 12.ทับกุงประชานุกูล
-
26 กุมภาพันธ์ 2562  654,000  ทับกุง
-
-
 13.บะยาวพัฒนาศึกษา
-
12 มิถุนายน 2562  347,000  ตำบลบะยาว
-
-
 14.บ้านกงพาน
-
31 กรกฏาคม 2562  102,000  กงพานพันดอน
-
-
 15.บ้านกระเบื้องโนนทิง
-
1 มิถุนายน 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
-
-
 16.บ้านกอก
-
10 มิถุนายน 2562  241,200  อบต.ศรีธาตุ
-
-
 17.บ้านกุดขนวน
-
18 มิถุนายน 2562  284,000  อบต.บุ่งแก้ว
-
-
 18.บ้านกุดจิก
-
5 มิถุนายน 2562  132,000  เทศบาลหนองหว้า
-
-
 19.บ้านกุดนาค้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  315,040  ตาดทอง
-
-
 20.บ้านกุดยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  305,000  อบต.ท่าลี่
-
-
 21.บ้านค้อน้อย
-
21 พฤษภาคม 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
 22.บ้านคำจวง
-
22 พฤศจิกายน 2561  104,000  เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
 23.บ้านคำดอกไม้
-
28 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
-
-
 24.บ้านคำน้อย
-
10 มิถุนายน 2562  224,000  ผาสุก
-
-
 25.บ้านคำบอน
-
22 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลห้วนาคำ
-
-
 26.บ้านคำม่วง
-
5 มิถุนายน 2562  60,000  หนองนกเขียน
-
-
 27.บ้านคำยาง
-
17 มิถุนายน 2562  464,000  ตำบลผาสุก
-
-
 28.บ้านคำเจริญ
-
1 สิงหาคม 2562  170,000  เทศบาลกงพานพันดอน
-
-
 29.บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
-
14 สิงหาคม 2562  134,000  ตำบลโคกกลาง
-
-
 30.บ้านคำโคกสูง
-
4 มิถุนายน 2562  434,600  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
-
-
 31.บ้านคำไผ่
-
17 พฤษภาคม 2562  108,000  ตำบลเวียงคำ
-
-
 32.บ้านดงกลาง
-
17 มิถุนายน 2562  350,000  เทศบาลตำบลผาสุก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
-
-
 33.บ้านดงน้อย
-
16 สิงหาคม 2562  155,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 34.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
-
20 มิถุนายน 2562  222,000  เทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
-
 35.บ้านดงเรือง
-
11 ธันวาคม 61  84,000  ผาสุก
-
-
 36.บ้านดอนสวรรค์
-
17 มิถุนายน 2562  70,000  อบต.ตูมใต้
-
-
 37.บ้านดอนเงิน
-
6 มิถุนายน 2562  53,000  แชแล
-
-
 38.บ้านดอนแก้ว
-
31 ตุลาคม 2561  165,600  กุมภวาปี
-
-
 39.บ้านดูนเลา
-
1 มีนาคม 2562  61,000  เทศบาลตำบลจำปี
-
-
 40.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
-
1 ตุลาคม 2561  350,000  อบต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
-
-
 41.บ้านตาดโตนไร่เดชา
-
14 สิงหาคม 2562  25,000  ตำบลโคกกลาง
-
-
 42.บ้านตูม
-
14 มิถุนายน 2562  246,000  ตูมใต้
-
-
 43.บ้านทมนางาม
-
21 พฤษภาคม 2562  398,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
 44.บ้านทองอินทร์สวนมอญ
-
19 พฤศจิกายน 2561  283,000  อบต.เสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
-
-
 45.บ้านทับไฮ
-
17 มิถุนายน 2562  163,000  แสงสว่าง
-
-
 46.บ้านท่าม่วงเวียงคํา
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  เวียงคำ
-
-
 47.บ้านท่ายม
-
31 พฤษภาคม 2562  152,000  แสงสว่าง
-
-
 48.บ้านท่าลาด
-
24 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.คำโคกสูง
-
-
 49.บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
-
-
 50.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
-
6 สิงหาคม 2562  401,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
-
-
 51.บ้านท่าสัง
-
5 พฤษภาคม 2562  28,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
 52.บ้านท่าหนองเทา
-
30 กรกฏาคม 2562  141,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
 53.บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
-
8 กรกฏาคม 2562  139,520  เทศบาลตำบลกุมภวาปี
-
-
 54.บ้านท่าแร่
-
7 พฤศจิกายน 2561  130,000  อบต.ท่าลี่
-
-
 55.บ้านนกขะบา
-
17 พฤษภาคม 2562  33,000  ตำบลเชียงแหว
-
-
 56.บ้านนาดีสร้างบง
-
12 ธันวาคม 2561  354,000  ตำบลผาสุก
-
-
 57.บ้านนาดีโคกกลาง
-
28 กุมภาพันธ์ 2562  314,000  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 58.บ้านนาตาดนาโปร่ง
-
12 มิถุนายน 2562  290,000  ตำบลบะยาว
-
-
 59.บ้านนานกชุมนาชุมพร
-
8 พฤศจิกายน 2561  340,000  เทศบาลตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
-
-
 60.บ้านนาฝาย
-
16 พฤษภาคม 2562  356,000  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 61.บ้านนาม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
-
-
 62.บ้านนายูง
-
29 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.นายูง
-
-
 63.บ้านนาเพ็ญ
-
17 พฤษภาคม 2562  177,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
-
-
 64.บ้านนาเหล่า
-
20 มิถุนายน 2562  1,460,000  หนองกุงศรี
-
-
 65.บ้านนาแก
-
12 มิถุนายน 2562  197,000  เทศบาลตำบลบะยาว
-
-
 66.บ้านนาแบก
-
15 พฤษภาคม 2562  244,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
 67.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
-
-
 68.บ้านบะยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  บุ่งแก้ว
-
-
 69.บ้านบุ่งหมากลาน
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  140,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 70.บ้านปอ
-
21 พฤษภาคม 2562  146,400  องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
-
-
 71.บ้านปะโค
-
5 มิถุนายน 2562  208,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 72.บ้านป่าหวาย
-
14 พฤษภาคม 2562  131,840  อบต.ตาดทอง
-
-
 73.บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
-
18 มิถุนายน 2562  117,420  หนองกุงศรี
-
-
 74.บ้านป่าไร่
-
2 กุมภาพันธ์ 2562  32,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
-
-
 75.บ้านผาทอง
-
0 กุมภาพันธ์ 2562  0  เทศบาลตำบลผาสุก
-
-
 76.บ้านผือ
-
31 กรกฏาคม 2562  176,000  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
-
-
 77.บ้านพันดอน
-
31 กรกฏาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
-
-
 78.บ้านม่วงดง
-
23 พฤษภาคม 2562  117,000  โคกกลาง
-
-
-
 79.บ้านม่วงเฒ่า
-
22 พฤศจิกายน 2561  60,200  เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
 80.บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
-
15 พฤษภาคม 2562  98,760  สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล
-
-
 81.บ้านวังทอง
-
21 ธันวาคม 2561  104,000  ตำบลผาสุก
-
-
 82.บ้านวาปี
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  เทศบาลตำบลพนดอน
-
-
 83.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
-
1 พฤศจิกายน 2562  291,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
 84.บ้านสมดี
-
20 พฤศจิกายน 2561  62,000  บ้านโปร่ง
-
-
 85.บ้านสวนมอนคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  44,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
 86.บ้านสวนหม่อน
-
22 พฤษภาคม 2562  123,000  ตำบลเชียงแหว
-
-
 87.บ้านสวรรค์ราษฎร์
-
7 พฤศจิกายน 2562  267,500  ท่าลี่
-
-
 88.บ้านสะอาดนามูล
-
7 มิถุนายน 2562  256,000  ห้วยสามพาด
-
-
 89.บ้านสามขา
-
21 มิถุนายน 2562  88,000  เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
-
 90.บ้านสามเหลี่ยม
-
4 มีนาคม 2562  88,000  อบต.ทับกุง
-
-
 91.บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
-
18 กรกฏาคม 2562  418,460  อบต.สีออ
-
-
 92.บ้านสี่แจ
-
11 ธันวาคม 2561  278,000  อบต.ผาสุก
-
-
 93.บ้านหนองกุง
-
17 มิถุนายน 2562  228,000  อบต.หนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
-
-
 94.บ้านหนองกุงทับม้า
-
25 มิถุนายน 2562  596,000  หนองกุงทับม้า
-
-
 95.บ้านหนองกุงปาว
-
30 พฤษภาคม 2562  1,300,000  อบต.นายูง
-
-
 96.บ้านหนองท่มคำเจริญ
-
15 พฤษภาคม 2562  121,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
 97.บ้านหนองนกเขียน
-
5 มิถุนายน 2562  184,000  หนองนกเขียน
-
-
 98.บ้านหนองบัว
-
14 พฤษภาคม 2562  88,000  ตำบลนาดี
-
-
 99.บ้านหนองประเสริฐ
-
20 ธันวาคม 2561  162,000  ทับกุง
-
-
 100.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
-
1 พฤศจิกายน 2561  356,000  นาม่วง
-
-
 101.บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
-
6 สิงหาคม 2562  144,000  เทศบาลคำบลกงพานพันดอน
-
-
 102.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
-
10 มิถุนายน 2562  108,000  เทศบาลตำบลปะโค
-
-
 103.บ้านหนองหญ้าไซ
-
1 พฤศจิกายน 2561  394,000  เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
 104.บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี)
-
28 พฤศจิกายน 2561  212,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
 105.บ้านหนองหว้า(หนองแสง)
-
8 มีนาคม 2562  20,000  อบต. ทับกุง
-
-
 106.บ้านหนองแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.สีออ
-
-
 107.บ้านหนองแวง
-
5 มิถุนายน 2562  45,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
 108.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
-
10 มิถุนายน 2562  63,000  ห้วยสามพาด
-
-
 109.บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  ผาสุก
-
-
 110.บ้านหนองแสง
-
21 พฤษภาคม 2562  241,000  อบต.หนองแสง
-
-
 111.บ้านหนองแสงแสงแก้ว
-
30 พฤษภาคม 2562  131,000  โคกกลาง
-
-
 112.บ้านหนองโก
-
13 มิถุนายน 2562  58,000  บุ่งแก้ว
-
-
 113.บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
-
27 พฤษภาคม 2562  107,000  ตำบลเชียงแหว
-
-
 114.บ้านห้วยกองสี
-
14 มิถุนายน 2562  88,000  ตูมใต้
-
-
 115.บ้านห้วยบงดงมะไฟ
-
4 มิถุนายน 2562  101,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
 116.บ้านห้วยผึ้ง
-
4 มิถุนายน 2562  247,000  เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
-
 117.บ้านห้วยวังปลา
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.ศรีธาตุ
-
-
 118.บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
-
24 มิถุนายน 2562  51,000  อบต.ห้วยสามพาด
-
-
 119.บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
-
14 มิถุนายน 2562  260,000  ตำบลห้วยเกิ้ง
-
-
 120.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
-
7 มิถุนายน 2562  138,000  ตำบลปะโค
-
-
 121.บ้านหัวฝาย
-
11 มิถุนายน 2562  120,400  เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
 122.บ้านหาดสถาพร
-
5 มิถุนายน 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
-
-
 123.บ้านหินฮาวโนนงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
 124.บ้านหินเหลิ่ง
-
1 พฤศจิกายน 2561  44,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
-
 125.บ้านอุ่มจาน
-
1 พฤษภาคม 2562  454,000  อบต.อุ่มจาน
-
-
 126.บ้านเกิ้งน้อย
-
5 มิถุนายน 2562  56,000  ตำบลปะโค
-
-
 127.บ้านเชียงกรม
-
27 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.นาม่วง
-
-
 128.บ้านเชียงแหว
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
-
 129.บ้านเซียบ
-
27 พฤษภาคม 2562  262,560  เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
 130.บ้านเดียม
-
24 พฤษภาคม 2562  57,000  เทศบาลตำบลเชียงแหว
-
-
 131.บ้านเมืองปัง
-
15 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.อุ่มจาน
-
-
 132.บ้านเมืองพรึก
-
30 พฤษภาคม 2562  9,540  เทศบาลตำบลแชแล
-
-
 133.บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  6,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
 134.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  444,000  อบต.โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
 135.บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
-
30 พฤษภาคม 2562  30,000  เทศบาลตำบลแชแล
-
-
 136.บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
-
0 พฤษภาคม  373,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
 137.บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
-
30 พฤษภาคม 2562  198,640  แชแล
-
-
 138.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
-
16 พฤษภาคม 2562  468,480  เทศบาลตำบลแชแล
-
-
 139.บ้านแสงสว่าง
-
29 พฤษภาคม 2562  446,000  ตำบลแสงสว่าง
-
-
 140.บ้านโคกกลาง
-
14 พฤษภาคม 2562  163,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 141.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
-
28 พฤษภาคม 2562  223,000  อบต.โคกกลาง
-
-
 142.บ้านโคกก่อง
-
26 ธันวาคม 2561  242,000  หนองนกเขียน
-
-
 143.บ้านโคกน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  168,000  ตำบลจำปี
-
-
 144.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
-
-
 145.บ้านโคกล่าม
-
0 พฤษภาคม  32,000  อบต.บุ่งแก้ว
-
-
 146.บ้านโคกศรี
-
10 เมษายน 2562  80,000  เทศบาลศรีธาตุ
-
-
 147.บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  373,000  องค์การบริหานส่วนตำบลเสอเพลอ
-
-
 148.บ้านโคกศรีห้วยยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 149.บ้านโคกสง่า
-
8 พฤศจิกายน 2561  88,000  อบต.โคกกลาง
-
-
 150.บ้านโคกสว่าง
-
15 พฤษภาคม 2562  281,000  อบต.หนองแสง
-
-
 151.บ้านโคกสะอาด
-
17 พฤษภาคม 2562  162,000  เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
 152.บ้านโคกสีวังแสง
-
5 พฤษภาคม 2562  100,000  ตำบลนาม่วง
-
-
 153.บ้านโคกหนองแวง
-
29 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
-
-
 154.บ้านโคกเล้า
-
12 มิถุนายน 2562  193,000  ตำบลบะยาว
-
-
 155.บ้านโนนจำปา
-
14 มิถุนายน 2562  50,000  อบต.ตูมใต้
-
-
 156.บ้านโนนทรายฟอง
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  นาม่วง
-
-
 157.บ้านโนนทองคำเจริญ
-
26 พฤศจิกายน 2561  206,000  หนองกุงศรี
-
-
 158.บ้านโนนม่วง
-
7 มิถุนายน 2562  113,000  เทศบาลตำบลจำปี
-
-
-
 159.บ้านโนนมะข่า
-
25 มกราคม 2562  74,000  หนองหว้า
-
-
-
 160.บ้านโนนสมบูรณ์
-
24 มิถุนายน 2562  169,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
-
-
-
 161.บ้านโนนสวาง
-
23 พฤษภาคม 2562  202,640  อบต. หนองกุงทับม้า
-
-
 162.บ้านโนนสา
-
15 พฤษภาคม 2562  250,000  นาม่วง
-
-
 163.บ้านโนนสำราญ
-
10 มิถุนายน 2562  184,000  อบต.บุ่งแก้ว
-
-
 164.บ้านโนนสิมมา
-
18 มิถุนายน 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
-
-
 165.บ้านโนนสูง
-
1 มีนาคม 2562  126,000  ตำบลจำปี
-
-
 166.บ้านโนนหนองม่วง
-
6 มิถุนายน 2562  203,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
-
-
 167.บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
-
17 มิถุนายน 2562  101,200  ตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
 168.บ้านโนนอำนวย
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 169.บ้านโนนเชียงค้ำ
-
13 มิถุนายน 2562  68,000  อบต.ทับกุง
-
-
 170.บ้านโนนเห็นวังชัย
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
-
-
 171.บ้านโนนแสวง
-
5 พฤศจิกายน 2561  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
-
-
 172.บ้านโปร่ง
-
4 มิถุนายน 2562  126,000  เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
-
-
 173.บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
-
15 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
 174.บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
-
1 พฤษภาคม 2562  203,000  โพธิ์ศรีสำราญ
-
-
 175.บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
-
21 พฤษภาคม 2562  95,400  องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
-
-
 176.บ้านโพนทอง
-
1 พฤษภาคม 2562  256,000  อุ่มจาน
-
-
 177.บ้านโสกรังโนนสว่าง
-
28 พฤษภาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
-
-
 178.บ้านไทยสมพร
-
28 มิถุนายน 2562  170,400  หนองกุงทับม้า
-
-
 179.ผาสุกประชานุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  500,000  เทศบาล ตำบาลผาสุก
-
-
 180.สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
-
31 กรกฏาคม 2562  238,000  ลำพันชาด
-
-
 181.สามัคคีวิทยาคาร
-
25 เมษายน 2562  176,000  ตำบลหัวนาคำ
-
-
 182.หนองไผ่พรเจริญ
-
17 พฤษภาคม 2562  228,000  ตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
 183.ห้วยแสงอรุณวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  2,560  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
-
-
 184.หาญใจพิทยาคม
-
6 มิถุนายน 2562  203,280  หนองกุงทับม้า
-
-
 185.อนุบาลกุมภวาปี
-
10 มิถุนายน 2562  356,000  เทศบาลตำบลพันดอน
-
-
-
 186.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  249,000  อบต.นาม่วง
-
-
-
 187.อนุบาลวังสามหมอ
-
28 มีนาคม 2562  3,400,000  เทศบาลตำบลวังสามหมอ
-
-
 188.อนุบาลศรีธาตุ
-
10 พฤษภาคม 2562  1,534,000  เทศบาลตำบลศรีธาตุ
-
-
 189.อนุบาลหนองแสง
-
10 พฤษภาคม 2562  1,236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
-
-
 190.อนุบาลโนนสะอาด
-
10 มิถุนายน 2562  1,003,200  เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
-
-
 191.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
-
17 พฤษภาคม 2562  308,000  หนองหญ้าไซ
-
-
 192.เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.ท่าลี่
-
-
-
 193.โคกสว่างดงง่ามน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  ตำบลบะยาว
-
-
 194.โนนจำปาประชาสรรค์
-
18 มิถุนายน 2562  74,000  หนองกุงศรี
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net