โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุดรธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 220 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.73
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
-
14 พฤษภาคม 2562  47,000  อบต.บ้านจั่น
-
-
 2.จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
-
26 เมษายน 2562  485,000  อบต.จอมศรี
-
-
 3.ชุมชนกุดหมากไฟ
-
17 มิถุนายน 2562  215,000  เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
-
-
 4.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
-
13 พฤษภาคม 2562  333,000  นากว้าง
-
-
 5.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
-
30 พฤษภาคม 2562  91,000  เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
 6.ชุมชนบ้านธาตุ
-
14 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 7.ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  54,000  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
-
-
 8.ชุมชนสามพร้าว
-
13 พฤศจิกายน 2561  1,334,000  สามพร้าว
-
-
 9.ชุมชนหนองแสง
-
4 ธันวาคม 2561  124,000  องค์การบริหหารส่วนตำบลหนองอ้อ
-
-
-
 10.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.หมูม่น
-
-
 11.ชุมชนโนนสูง
-
23 กรกฏาคม 2562  1,326,000  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
-
-
 12.ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  180,000  สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า
-
-
 13.นาคลองหนองศรีคามวิทยา
-
20 พฤศจิกายน 2562  170,000  เชียงพิณ
-
-
 14.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
-
3 กรกฏาคม 2562  172,000  เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
-
-
 15.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
-
1 พฤศจิกายน 2562  364,000  เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
-
 16.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
-
16 พฤษภาคม 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
 17.นิคมโนนสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 18.บ่อน้อยประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  25,920  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
 19.บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
-
15 พฤษภาคม 2562  146,000  ตำบลบ้านตาด
-
-
 20.บ้านกิ่วดงมะไฟ
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  นาพู่
-
-
 21.บ้านกุดลิงง้อหนองแก
-
21 มิถุนายน 2562  51,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 22.บ้านขมิ้นบ่อโคลน
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.กุดสระ
-
-
 23.บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
-
24 เมษายน 2562  245,000  จอมศรี
-
-
 24.บ้านขาว
-
1 พฤศจิกายน 2561  136,000  บ้านขาว
-
-
-
 25.บ้านข้าวสาร
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต โนนสูง
-
-
 26.บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
-
2 กรกฏาคม 2562  64,000  อบต.เตาไห
-
-
-
 27.บ้านคอนเลียบ
-
3 กรกฏาคม 2562  57,000  เตาไห
-
-
 28.บ้านคำกลิ้ง
-
13 พฤษภาคม 2562  196,000  บ้านจั่น
-
-
-
 29.บ้านงอยเลิงทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  อบต.นาข่า
-
-
-
 30.บ้านจอมศรี
-
3 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.จอมศรี
-
-
 31.บ้านจั่นศรีวิไล
-
13 มิถุนายน 2562  119,000  บ้านจั่น
-
-
 32.บ้านจำปา
-
16 พฤษภาคม 2562  121,360  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
 33.บ้านจำปาโนนสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
-
-
 34.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
-
16 พฤษภาคม 2562  370,000  โนนสูง
-
-
 35.บ้านชาด
-
19 พฤศจิกายน 2561  110,000  บ้านยวด
-
-
 36.บ้านดงขันทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  ตำบลบ้านเหล่า
-
-
 37.บ้านดงบัง
-
22 พฤษภาคม 2562  59,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
 38.บ้านดงปอ
-
15 พฤษภาคม 2562  175,000  อบต.สุมเส้า
-
-
 39.บ้านดงผักเทียม
-
16 พฤษภาคม 2562  51,000  เทศบาลตำบลสร้างคอม
-
-
 40.บ้านดงมะกรูดทรายทอง
-
27 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.หนองไฮ
-
-
 41.บ้านดงยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  340,000  อบต.สุมเส้า
-
-
 42.บ้านดงยางนารายณ์
-
30 กรกฏาคม 2562  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
-
-
 43.บ้านดงศรีสําราญ
-
21 มกราคม 2562  49,000  บ้านเหล่า
-
-
 44.บ้านดงอุดม
-
31 กรกฏาคม 2562  190,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 45.บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
-
11 กรกฏาคม 2562  146,000  เทศบาลตำบลบ้านจั่น
-
-
 46.บ้านดงใหญ่
-
29 พฤษภาคม 2562  416,000  อบต.เชียงหวาง
-
-
 47.บ้านดอนกลอยดอนอุดม
-
28 มิถุนายน 2562  112,000  ตำบลนาบัว
-
-
 48.บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  486,000  อบต.ตำบลเชียงหวาง
-
-
 49.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
-
11 กรกฏาคม 2562  84,000  โคกกลาง
-
-
-
 50.บ้านดอนบาก
-
13 มิถุนายน 2562  180,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
-
 51.บ้านดอนหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  กุดสระ
-
-
 52.บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  97,000  สามพร้าว
-
-
 53.บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
 54.บ้านดอนเดื่อ
-
14 มิถุนายน 2562  246,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
 55.บ้านดอนแก้ว
-
0 มิถุนายน 2562  78,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 56.บ้านด่าน
-
6 สิงหาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
-
-
-
 57.บ้านดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  105,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
-
-
 58.บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.บ้านหินโงม
-
-
 59.บ้านตาด
-
10 พฤษภาคม 2562  1,382,000  เทศบาล​บ้านตาด
-
-
 60.บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
-
13 มิถุนายน 2562  208,000  อบต.หนองนาคำ
-
-
 61.บ้านถิ่น สุขาวิทยา
-
23 กรกฏาคม 2562  273,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 62.บ้านทอนดอนยาว
-
24 มิถุนายน 2562  190,000  อบต.สร้างแป่้น
-
-
-
 63.บ้านท่าตูมดงสระพัง
-
21 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.กุดสระ
-
-
 64.บ้านท่าหนาด
-
16 มิถุนายน 2562  166,000  อบต.นาบัว
-
-
 65.บ้านท่าเสียว
-
16 พฤษภาคม 2562  262,000  เทศบาลตำบลสร้างคอม
-
-
 66.บ้านนาคอมนาดอกไม้
-
4 มิถุนายน 2562  282,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 67.บ้านนาคำหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  456,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
-
-
 68.บ้านนาดี
-
10 มิถุนายน 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
-
-
 69.บ้านนาทรายนาม่วง
-
24 มิถุนายน 2562  87,000  อบต.นาบัว
-
-
 70.บ้านนาทาม
-
14 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.นากว้าง
-
-
 71.บ้านนาน้ำชุ่ม
-
21 มิถุนายน 2562  448,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
 72.บ้านนาบัวไผ่วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  นาบัว
-
-
 73.บ้านนาพัง
-
3 กรกฏาคม 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
-
-
 74.บ้านนาพู่
-
24 มิถุนายน 2562  410,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
-
-
 75.บ้านนาพูนทรัพย์
-
24 กรกฏาคม 2562  110,000  บ้านธาตุ
-
-
 76.บ้านนามั่ง
-
24 มิถุนายน 2562  126,000  เทศบาลตำบลบ้านยวด
-
-
 77.บ้านนาสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  99,000  โคกสะอาด
-
-
-
 78.บ้านนาส่อนโพนทัน
-
29 สิงหาคม 2562  98,580  อบต.เพ็ญ
-
-
 79.บ้านนาสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  119,000  นาสะอาด
-
-
-
 80.บ้านนาสีนวล
-
27 พฤษภาคม 2562  140,000  โคกกลาง
-
-
 81.บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
-
10 มิถุนายน 2562  151,000  นาสะอาด
-
-
 82.บ้านนาเยีย
-
16 พฤษภาคม 2562  82,680  เชียงยืน
-
-
 83.บ้านนาแอง
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  นิคมสงเคราะห์
-
-
-
 84.บ้านน้ำพ่น
-
16 พฤษภาคม 2562  284,000  น้ำพ่น
-
-
 85.บ้านน้ำเที่ยง
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
-
-
-
 86.บ้านนิคมพัฒนา
-
4 มิถุนายน 2562  90,000  เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
 87.บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
-
17 มิถุนายน 2562  68,880  อบต.เชียงยืน
-
-
 88.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
-
6 มิถุนายน 2562  68,000  อบต.นิคมสงเคราะห์
-
-
 89.บ้านป่าก้าวดอนแดง
-
1 สิงหาคม 2562  92,000  อบต. นาพู่
-
-
 90.บ้านผาสิงห์
-
11 มิถุนายน 2562  182,000  หมากหญ้า
-
-
 91.บ้านพรสวรรค์
-
31 กรกฏาคม 2562  42,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 92.บ้านพรานเหมือน
-
5 พฤษภาคม 2562  380,000  องคฺ์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
-
-
 93.บ้านม่วงสว่างสามัคคี
-
11 ธันวาคม 2561  270,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
 94.บ้านยวด
-
1 พฤศจิกายน 2562  224,000  ตำบลบ้านยวด
-
-
 95.บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
- -
 0  
- -
- -
-
 96.บ้านยางซอง
-
25 มิถุนายน 2562  122  นาบัว
-
-
 97.บ้านยามกาโนนคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  161,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
 98.บ้านยามกาใหญ่
-
27 กรกฏาคม 2562  57,000  ตำบลบ้านธาตุ
-
-
 99.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  97,000  บ้านหินโงม
-
-
 100.บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ)
-
25 มิถุนายน 2562  104,000  นาพู่
-
-
 101.บ้านศรีบุญเรือง(เมือง)
-
14 พฤษภาคม 2562  86,000  ตำบลบ้านตาด
-
-
 102.บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
-
15 มีนาคม 2562  177,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
-
-
 103.บ้านศรีเชียงใหม่
-
27 มิถุนายน 2562  88,000  อบต นาดี
-
-
 104.บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
-
7 มิถุนายน 2562  250,000  อบต.เชียงหวาง
-
-
 105.บ้านสร้างแป้น
-
19 มิถุนายน 2562  141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
-
-
 106.บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
-
21 พฤษภาคม 2562  360,000  อบต.จอมศรี
-
-
 107.บ้านสังซาวังน้ำขาว
-
6 มิถุนายน 2562  199,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 108.บ้านสุขสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
-
-
 109.บ้านหนองกุง
-
13 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.บ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
-
-
 110.บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
-
31 กรกฏาคม 2562  820,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 111.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  ตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
-
 112.บ้านหนองคอนแสน
-
12 มิถุนายน 2562  15,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
-
-
 113.บ้านหนองตอสูงแคน
-
15 พฤษภาคม 2562  95,000  เชียงยืน
-
-
 114.บ้านหนองตะไก้
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  206,000  ตำบลหนองไผ่
-
-
 115.บ้านหนองตุ
-
30 พฤษภาคม 2562  382,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
 116.บ้านหนองตูม
-
14 พฤษภาคม 2562  127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
-
-
 117.บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
-
7 มิถุนายน 2562  270,000  อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
-
-
-
 118.บ้านหนองนาคำ
-
12 มิถุนายน 2562  818,000  อบต.หนองนาคำ
-
-
 119.บ้านหนองนาเจริญ
-
16 กันยายน 2562  69,000  เทศบาลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
-
-
 120.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.สุมเส้า
-
-
 121.บ้านหนองน้ำเค็ม
-
16 พฤษภาคม 2562  164,280  อบต.เชียงยืน
-
-
 122.บ้านหนองบ่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  จอมศรี
-
-
 123.บ้านหนองบัว
-
29 พฤษภาคม 2562  446,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
 124.บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ)
-
3 กรกฏาคม 2562  326,000  หนองบัวบาน
-
-
 125.บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)
-
16 พฤษภาคม 2562  129,000  อบต.สุมเส้า
-
-
 126.บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
-
6 กันยายน 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
-
-
-
 127.บ้านหนองบัวเงิน
-
15 พฤษภาคม 2562  85,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
 128.บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
-
25 มิถุนายน 2562  132,000  เทศบาลหนองไผ่
-
-
 129.บ้านหนองบุนาหล่ำ
-
23 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.สามพร้าว
-
-
 130.บ้านหนองผง
-
29 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 131.บ้านหนองหลอด
-
16 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต.เชียงยืน
-
-
 132.บ้านหนองหว้าหนองไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  หนองนาคำ
-
-
-
 133.บ้านหนองอ้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  3,984,400  เทศบาลตำบลภูผาแดง
-
-
 134.บ้านหนองอ้อน้อย
-
3 กรกฏาคม 2562  64,000  ตำบลหนองบัวบาน
-
-
 135.บ้านหนองเม็กห้วยทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลตำบลโนนหวาย
-
-
 136.บ้านหนองเหล็ก
-
29 พฤษภาคม 2562  99,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
 137.บ้านหนองแก
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  หนองนาคำ
-
-
 138.บ้านหนองแซงสร้อย
-
26 กรกฏาคม 2562  324,000  อบต.น้ำพ่น
-
-
 139.บ้านหนองแวงชุมพล
-
10 มิถุนายน 2562  382,000  ตำบลกุดหมากไฟ
-
-
 140.บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
-
15 พฤษภาคม 2562  328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
-
-
 141.บ้านหนองแวงเดิด
-
31 กรกฏาคม 2562  100,000  อบต.น้ำพ่น
-
-
 142.บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  129,000  อบต.สุมเส้า
-
-
 143.บ้านหนองโสกดาว
-
15 พฤษภาคม 2562  336,000  อบต.โนนสูง
-
-
 144.บ้านหนองโอนหนองฮาง
-
22 พฤศจิกายน 2561  413,240  อบต.เชียงพิณ
-
-
 145.บ้านหนองไผ่หนองหิน
-
3 มกราคม 2562  76,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
 146.บ้านหม้อ
-
4 ธันวาคม 2561  180,000  เตาไห
-
-
 147.บ้านหมากตูมดอนยานาง
-
17 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.นาข่า
-
-
 148.บ้านหมากหญ้า
-
15 พฤษภาคม 2562  269,000  หมากหญ้า
-
-
-
 149.บ้านหมากแข้ง
-
5 มีนาคม 2562  4,446,000  สำนักงานเทศบานครอุดรธานี
-
-
 150.บ้านหมูม่นโพนสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
 151.บ้านหลวงหัวสวย
-
20 มิถุนายน 2562  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
-
-
 152.บ้านหลุบหวายป่าขาม
-
8 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
-
-
 153.บ้านห้วยไร่
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
 154.บ้านหว้าน
-
19 มิถุนายน 2562  72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
-
-
 155.บ้านหัวบึง
-
21 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
-
-
 156.บ้านหินโงม
-
16 พฤษภาคม 2562  296,000  บ้านหินโงม
-
-
 157.บ้านอีหลุ่ง
-
10 มิถุนายน 2562  204,560  อบต.เชียงยืน
-
-
 158.บ้านอี่เลี่ยน
-
20 พฤศจิกายน 2561  171,000  เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
-
-
 159.บ้านอูบมุง
-
19 สิงหาคม 2561  139,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
 160.บ้านเก่าน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 161.บ้านเชียงดา
-
20 มิถุนายน 2562  256,000  อบต.เชียงดา
-
-
 162.บ้านเชียงพัง
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
-
-
-
 163.บ้านเชียงพิณ
-
13 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.เชียงพิณ
-
-
 164.บ้านเชียงยืน
-
16 พฤษภาคม 2562  394,200  อบต.เชียงยืน
-
-
 165.บ้านเชียงหวางสร้างลาน
-
17 มกราคม 2562  678,000  องค์การบริหารส่วยนตำบลเชียงหวาง
-
-
 166.บ้านเซประชาอุทิศ
-
4 มิถุนายน 2562  75,000  เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
-
-
 167.บ้านเตาไห
-
4 กรกฏาคม 2562  135,000  อบต.เตาไห
-
-
 168.บ้านเม่น
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.บ้านขาว
-
-
 169.บ้านเลา
-
30 กรกฏาคม 2562  112,000  อบต น้ำพ่น
-
-
 170.บ้านเลี่ยมพิลึก
-
8 พฤษภาคม 2562  165,000  อบต.บ้านจั่น
-
-
-
 171.บ้านเลื่อม
-
26 มิถุนายน 2562  418,000  เทศบาลเมืองหนองสำโรง
-
-
 172.บ้านเสาเล้า
-
28 พฤษภาคม 2562  75,000  เทศบาลตำบลโนนหวาย
-
-
 173.บ้านเหล่าดอนเงิน
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 174.บ้านเหล่าดอนแตง
-
26 มิถุนายน 2562  95,000  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
 175.บ้านแพงศรี
-
14 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
-
-
 176.บ้านแมด
-
24 พฤษภาคม 2562  22,000  อบต.สามพร้าว
-
-
 177.บ้านแมดวิทยาคม
-
29 พฤษภาคม 2562  198,000  เชียงดา
-
-
-
 178.บ้านแม่นนท์
-
5 มีนาคม 2562  174,000  หนองไผ่
-
-
 179.บ้านโก่ย
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  หนองนาคำ
-
-
 180.บ้านโคกกลาง
-
11 กรกฏาคม 2562  516,000  อบต.โดกกลาง
-
-
 181.บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  12,600  สำนักงานเทศบาลหนองวัซอ
-
-
-
 182.บ้านโคกผักหอม
-
21 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
 183.บ้านโคกลาด
-
1 มิถุนายน 2562  222,000  หนองไฮ
-
-
 184.บ้านโคกล่าม
-
18 พฤษภาคม 2562  248,000  ตำบลกุดหมากไฟ
-
-
-
 185.บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม)
-
16 พฤษภาคม 2562  46,000  สร้างคอม
-
-
 186.บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ)
-
13 มิถุนายน 2562  182,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
 187.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
-
16 พฤษภาคม 2562  199,000  อบต.โคกสะอาด
-
-
 188.บ้านโคกหนองแซง
-
29 พฤษภาคม 2562  170,000  โนนหวาย
-
-
 189.บ้านโนนชัยศรี
-
22 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลอูบมุง
-
-
 190.บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  ตำบลสร้างคอม
-
-
 191.บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
-
11 ธันวาคม 2561  68,000  เทศบาลตำบลสร้างคอม
-
-
 192.บ้านโนนยางโนนบ่อ
-
21 พฤษภาคม 2562  112,000  กุดสระ
-
-
 193.บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
-
21 กรกฏาคม 2562  91,000  อบต.สร้างแป่้น
-
-
-
 194.บ้านโนนสวรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  60,680  อบต.เชียงยืน
-
-
 195.บ้านโนนสวาง
-
10 มิถุนายน 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
-
-
 196.บ้านโนนสะอาดผาสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  590,000  อบต.หนองไฮ
-
-
 197.บ้านโนนสำราญ
-
22 พฤษภาคม 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
-
-
 198.บ้านโนนหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  492,000  เทศบาลตำบลภูผาแดง
-
-
 199.บ้านโนนเดื่อ
-
14 พฤษภาคม 2562  202,000  ตำบลบ้านตาด
-
-
-
 200.บ้านโพนงามหนองตุ
-
23 พฤษภาคม 2562  671,640  อบต.เพ็ญ
-
-
 201.บ้านโพนเลาโพนทอง
-
5 พฤศจิกายน 2561  176,000  เชียงหวาง
-
-
 202.บ้านโสกน้ำขาว
-
4 มีนาคม 2562  184,000  อบต.หนองไฮ
-
-
 203.บ้านใหม่
-
31 สิงหาคม 2562  92,000  อบต.เพ็ญ
-
-
 204.บ้านไชยฟอง
-
25 มิถุนายน 2562  39,000  อบต.นาสะอาด
-
-
-
 205.ประชาสามัคคี
-
22 พฤษภาคม 2562  270,000  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
 206.ผ่านศึกสงเคราะห์
-
20 พฤศจิกายน 2561  276,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
-
-
 207.มิตรภาพ 6
-
2 สิงหาคม 2562  163,000  อบต.กุดระ
-
-
 208.รัฐประชา 509
-
5 มิถุนายน 2562  122,500  เทศบาลภูผาแดง
-
-
 209.สุมเส้าวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  544,000  สุมเส้า
-
-
 210.หนองสำโรงวิทยา
-
19 กรกฏาคม 2562  912,000  เทศบาลเมืองหนองสำโรง
-
-
 211.หนองไฮวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.หนองไฮ
-
-
 212.อนุบาลสร้างคอม
-
15 สิงหาคม 2562  700,400  ตำบลสร้างคอม
-
-
 213.อนุบาลหนองวัวซอ
-
10 พฤษภาคม 2562  1,518,000  เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
-
-
 214.อนุบาลอุดรธานี
-
16 พฤษภาคม 2562  7,118,000  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
 215.อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เพ็ญ
-
-
-
 216.เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
-
10 พฤษภาคม 2562  140,000  ตำบลบ้านตาด
-
-
 217.โคกโพธิ์วิทยา
-
18 มิถุนายน 2562  360,000  บ้านโคก
-
-
 218.ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
-
1 มิถุนายน 2562  388,000  เทศบาลนาข่า
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net