โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.บึงกาฬ
จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.89
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กัลยาณิวัฒนา 2
-
15 พฤษภาคม 2562  260,000  นาแสง
-
-
 2.ชุมชนบ้านซาง
- -
 0  
- -
- -
-
 3.ชุมชนบ้านตูม
-
30 ตุลาคม 2562  342,000  บัวตูม
-
-
 4.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
-
-
 5.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  359,360  อบต.ท่ากกแดง
-
-
 6.ชุมชนบ้านโคกอุดม
- -
 0  
- -
- -
-
 7.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
-
0 พฤษภาคม 2562  846,000  โนนสมบูรณ์
-
-
 8.ชุมชนสมสนุก
-
9 พฤศจิกายน 2561  246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
-
-
 9.ท่าไร่วิทยา
-
8 พฤษภาคม 2562  292,000  ป่งไฮ
-
-
 10.ธเนตรวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  176,000  เทศบาลตำบลหอคำ
-
-
 11.บ้านกำแพงเพชร
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  โนนสมบูรณ์
-
-
 12.บ้านกุดสิม
-
15 มิถุนายน 2562  296,000  หนองทุ่ม
-
-
 13.บ้านขามเปี้ย
-
30 พฤษภาคม 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
-
-
-
 14.บ้านคลองทิพย์
-
17 พฤษภาคม 2562  46,000  เหล่าทอง
-
-
 15.บ้านคลองเค็ม
-
26 พฤษภาคม 2562  123,000  ตำบลหนองเลิง
-
-
 16.บ้านคำบอน
-
1 พฤศจิกายน 2562  156,800  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
-
-
 17.บ้านคำภู
-
10 กันยายน 2562  159,000  อบต.ชัยพร
-
-
 18.บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
- -
 0  
- -
- -
-
 19.บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  ตำบลไคสี
-
-
 20.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
-
0 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว
-
-
 21.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
-
10 พฤษภาคม 2562  480,000  อบต.คำแก้ว
-
-
 22.บ้านคำแวง
-
14 พฤษภาคม 2562  113,000  คำแก้ว
-
-
 23.บ้านคำไชยวาล
-
15 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.นาแสง
-
-
 24.บ้านคำไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  506,000   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
-
-
 25.บ้านชุมภูทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  241,000  อบต.คำนาดี
-
-
 26.บ้านชุมภูพรโสกก่าม
-
16 พฤษภาคม 2562  15,000  ชุมภูพร
-
-
 27.บ้านซ่อมกอก
- -
 0  
- -
- -
-
 28.บ้านซำบอน
-
17 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง
-
-
 29.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
- -
 0  
- -
- -
-
 30.บ้านดงชมภู
-
23 พฤษภาคม 2562  364,000  โพธิ์หมากแข้ง
-
-
 31.บ้านดงบัง
-
22 พฤศจิกายน 2561  334,000  ดงบัง
-
-
 32.บ้านดงสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 33.บ้านดงเสียด
-
1 พฤศจิกายน 2561  11,400  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
-
-
 34.บ้านดงโทน
-
24 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
-
-
 35.บ้านดอนปอ
-
16 พฤษภาคม 2562  320,000  เทศบาลตำบลโนนสว่าง
-
-
-
 36.บ้านดอนหญ้านาง
-
30 เมษายน 2562  483,000  ดอนหญ้านาง
-
-
 37.บ้านดอนเสียด
-
22 พฤษภาคม 2562  351,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
-
-
 38.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
-
29 พฤษภาคม 2562  158,000  คำนาดี
-
-
 39.บ้านดอนแพง
-
29 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.บุ่งคล้า
-
-
 40.บ้านดาลบังบด
-
17 พฤษภาคม 2562  133,080  นาดง
-
-
 41.บ้านต้องโคกกระแซ
-
8 พฤศจิกายน 2562  372,000  บ้านต้อง
-
-
 42.บ้านต้าย
-
24 พฤษภาคม 2562  80,000  นากั้ง
-
-
-
 43.บ้านตาลเดี่ยว
-
30 ตุลาคม 2562  67,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
-
-
 44.บ้านถ้ำเจริญ
-
30 พฤษภาคม 2562  127,000  ถ้ำเจริญ
-
-
 45.บ้านทรัพย์วังทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
-
-
 46.บ้านทองสาย
-
25 มิถุนายน 2562  556,000  อบต โนนสมบูรณ์
-
-
 47.บ้านท่ากกต้อง
-
5 พฤศจิกายน 2561  296,000  ท่ากกแดง
-
-
-
 48.บ้านท่ากกแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  14,960  อบต.ท่ากกแดง
-
-
-
 49.บ้านท่าคำรวม
-
15 พฤษภาคม 2562  234,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม
-
-
 50.บ้านท่าดอกคำ
-
29 พฤษภาคม 2562  165,000  ท่าดอกคำ
-
-
 51.บ้านท่าศรีชมชื่น
-
15 พฤษภาคม 2562  278,000  หนองหัวช้าง
-
-
-
 52.บ้านท่าส้มโฮง
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  โคกกว้าง
-
-
 53.บ้านท่าสวาทท่าลี่
-
1 พฤศจิกายน 2561  368  อบต.โซ่
-
-
 54.บ้านท่าสะอาด
-
22 พฤษภาคม 2562  560,000  เทศบาลตำบลท่าสะอาด
-
-
 55.บ้านท่าสำราญ
-
1 พฤษภาคม 2562  233,700  เทศบาลตำบลซาง
-
-
 56.บ้านท่าสีไค
-
24 พฤษภาคม 2562  514,000  ดงบัง
-
-
 57.บ้านท่าอินทร์แปลง
-
25 มกราคม 2562  104,000  ตำบลโคกก่อง
-
-
 58.บ้านท่าเชียงเครือ
-
16 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.ป่งไฮ
-
-
 59.บ้านท่าโพธิ์
-
10 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.บึงกาฬ
-
-
 60.บ้านท่าไคร้
-
15 พฤษภาคม 2652  110,000  บึงกาฬ
-
-
 61.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
-
14 พฤศจิกายน 2561  364,000  ท่าดอกคำ
-
-
 62.บ้านทุ่งทรายจก
-
16 พฤษภาคม 2562  287,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
-
-
-
 63.บ้านนากั้ง
-
20 พฤศจิกายน 2561  512,000  อบต นากั้ง
-
-
 64.บ้านนาขาม
-
5 พฤศจิกายน 2561  229,000  อบต.ศรีชมภู
-
-
 65.บ้านนาขาม
-
3 พฤษภาคม 2562  165,000  บึงงาม
-
-
 66.บ้านนาคำ
-
10 พฤศจิกายน 2562  230,000  เทศบาลตำบลโคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
-
-
-
 67.บ้านนาคำนาใน
-
9 พฤศจิกายน 2561  308,000  เทศบาลตำบลศรีสำราญ
-
-
 68.บ้านนาคำแคน
-
9 พฤศจิกายน 2561  239,000  อบต.นาแสง
-
-
 69.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
-
25 ตุลาคม 2561  224,000  คำแก้ว
-
-
 70.บ้านนางัวสายปัญญา
-
8 พฤศจิกายน 2562  586,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
-
-
 71.บ้านนาจาน
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.บุ่งคล้า
-
-
 72.บ้านนาซาว
-
16 พฤษภาคม 2561  288,000  อบต.หนองหัวช้าง
-
-
 73.บ้านนาดง
-
2 สิงหาคม 2562  224,120  อบต.นาดง
-
-
 74.บ้านนาต้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.ชัยพร
-
-
 75.บ้านนาทราย
-
1 พฤศจิกายน 2562  456,000  อบต.นาสิงห์
-
-
 76.บ้านนาป่าน
-
7 สิงหาคม 2562  138,000  ตำบลวิศิษฐ์
-
-
-
 77.บ้านนาสวรรค์
-
10 พฤษภาคม 2562  800,000  นาสวรรค์
-
-
 78.บ้านนาสะแบง
-
17 พฤศจิกายน 2562  710,000  อบต. นาสะแบง
-
-
-
 79.บ้านนาสิงห์
-
1 พฤศจิกายน 2561  700,000  อบต.นาสิงห์
-
-
 80.บ้านนาอ่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  396,000  โพธิ์หมากแข้ง
-
-
 81.บ้านนาเจริญ
-
6 พฤศจิกายน 2561  474,000  เทศบาลตำบลหนองเลิง
-
-
 82.บ้านนาเจริญวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  คำนาดี
-
-
 83.บ้านนาเหว่อโนนอุดม
-
4 พฤศจิกายน 2561  462,000  บัวตูม
-
-
 84.บ้านนาแสง
-
16 พฤษภาคม 2562  416,000  นาแสง
-
-
 85.บ้านบ่อพนา
-
6 พฤศจิกายน 2561  201,000  โสกก่าม
-
-
 86.บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
-
2 พฤศจิกายน 2562  306,000  หนองยอง
-
-
-
 87.บ้านบัวโคก
-
22 พฤษภาคม 2562  294,000  โพธิ์หมากแข้ง
-
-
 88.บ้านบึงกาฬ
-
10 พฤษภาคม 2562  806,000  บึงกาฬ
-
-
 89.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
-
1 พฤศจิกายน 2562  576,000  ป่งไฮ
-
-
 90.บ้านปรารถนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  อบต.ป่าแฝก
-
-
 91.บ้านป่าไร่โนนม่วง
-
17 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต. หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
-
-
-
 92.บ้านพรสวรรค์
-
17 พฤษภาคม 2562  224,000  โนนศิลา
-
-
 93.บ้านพันลำ
-
22 พฤษภาคม 2562  159,000  ตำบลวิศิษฐ์
-
-
-
 94.บ้านวังยาว
-
27 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.วังชมภู
-
-
 95.บ้านศรีชมภู
-
1 พฤศจิกายน 2562  426,000  ศรีชมภู
-
-
 96.บ้านศรีนาวา
-
16 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.ถ้ำเจริญ
-
-
 97.บ้านศรีสว่างพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.สมสนุก
-
-
 98.บ้านศิริพัฒน์
-
15 พฤษภาคม 2562  258,000  บ้านต้อง
-
-
 99.บ้านสรรเสริญ
-
1 พฤษภาคม 2562  0  หนองเลิง
-
-
 100.บ้านสร้างคำ
-
31 ตุลาคม 2562  162,000  วังชมภู
-
-
 101.บ้านสะง้อ
-
10 พฤษภาคม 2562  80,000  หอคำ
-
-
 102.บ้านสามหนอง
-
15 พฤษภาคม 2562  314,000  บัวตูม
-
-
 103.บ้านสุขสำราญ
-
14 สิงหาคม 2562  114,000  เทศบาลตำบลหนองเลิง
-
-
-
 104.บ้านหนองจันทน์
-
16 พฤษภาคม 2526  535,000  ตำบลศรีวิไล
-
-
 105.บ้านหนองจิก
- -
 0  
- -
- -
-
 106.บ้านหนองจิก
-
13 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.นาสะแบง
-
-
 107.บ้านหนองชัยวาน
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  ป่งไฮ
-
-
 108.บ้านหนองตอ
-
15 พฤศจิกายน 2561  182,000  นาสวรรค์
-
-
 109.บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
-
6 พฤศจิกายน 2561  484,000  อบต.โซ่
-
-
 110.บ้านหนองนาแซง
-
5 มิถุนายน 2562  244,000  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
-
-
 111.บ้านหนองบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  นากั้ง
-
-
 112.บ้านหนองบัวงาม
-
31 ตุลาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
-
-
 113.บ้านหนองบัวแดง
-
1 พฤศจิกายน 2561  102,000  ท่ากกแดง
-
-
 114.บ้านหนองผักแว่น
-
17 พฤษภาคม 2562  404,000  ศรีชมภู
-
-
 115.บ้านหนองพันทา
-
21 พฤษภาคม 2562  302,000  หนองพันทา
-
-
 116.บ้านหนองยาว
-
14 พฤษภาคม 2562  294,000  อบต.ชัยพร
-
-
 117.บ้านหนองหมู
-
1 พฤษภาคม 2562  442,000  ตำบลหนองเลิง
-
-
 118.บ้านหนองหัวช้าง
- -
 0  
- -
- -
-
 119.บ้านหนองฮูฝอยลม
-
15 พฤษภาคม 2562  384,000  ท่าดอกคำ
-
-
 120.บ้านหนองเข็ง
-
16 พฤษภาคม 2562  95,000  เทศบาลตำบลหอคำ
-
-
-
 121.บ้านหนองเดิ่นท่า
-
23 พฤษภาคม 2562  131,000  หนองเดิ่น
-
-
 122.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
-
19 พฤศจิกายน 2561  257,000  หนองเดิ่น
-
-
-
 123.บ้านหนองแก่งทราย
-
1 พฤศจิกายน 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
-
-
 124.บ้านหนองแวง
-
28 ตุลาคม 2561  14,400  ถ้ำเจริญ
-
-
 125.บ้านหนองแวงประชาสรรค์
- -
 40,000  ศรีชมภู
-
-
 126.บ้านหนองโดดอนเสียด
-
16 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว
-
-
 127.บ้านห้วยก้านเหลือง
-
14 มิถุนายน 2562  284,000  ปากคาด
-
-
 128.บ้านห้วยคอม
-
17 พฤษภาคม 2562  84,000  เซกา
-
-
 129.บ้านห้วยดอกไม้
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  ตำบลโคกก่อง
-
-
 130.บ้านห้วยทราย
-
1 พฤศจิกายน 2562  2,960,000  โซ่
-
-
 131.บ้านห้วยผักขะ
-
16 พฤษภาคม 2562  238,395  เซกา
-
-
 132.บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
-
17 พฤษภาคม 2562  377,000  อบต.ชุมภูพร
-
-
 133.บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
-
1 พฤษภาคม 2562  464,000  อบต.หนองพันทา
-
-
 134.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
-
18 มิถุนายน 2562  77,000  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
-
-
 135.บ้านห้วยเชือมใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.ชัยพร
-
-
 136.บ้านห้วยเซือมเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  3,260,000  เทศบาลตำบลไคสี
-
-
 137.บ้านห้วยเรือ
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต.เซกา
-
-
 138.บ้านห้วยเล็บมือ
-
10 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต. หนองเดิ่น
-
-
 139.บ้านห้วยไม้ซอด
-
10 พฤษภาคม 2562  1,066,000  เทศบาลตำบลปากคาด
-
-
 140.บ้านหัวแฮต
-
28 พฤษภาคม 2562  342,000  ตำบลท่าสะอาด
-
-
 141.บ้านหาดแฮ่
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.โคกกว้าง
-
-
 142.บ้านเหล่าคาม
-
16 พฤษภาคม 2562  332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
-
-
 143.บ้านเหล่าถาวร
-
5 มิถุนายน 2562  290,000  ตำบลวิศิษฐ์
-
-
 144.บ้านเหล่าทองหลาง
-
17 พฤษภาคม 2562  396,000  เหล่าทองหลาง
-
-
 145.บ้านเหล่าหนองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  อบต.หนองทุ่ม
-
-
-
 146.บ้านเหล่าหมากผาง
-
13 พฤษภาคม 2562  78,000  ท่าดอกคำ
-
-
 147.บ้านเหล่าใหญ่
-
22 ตุลาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลศรีสำราญ
-
-
 148.บ้านแสงอรุณ
-
16 พฤษภาคม 2562  312,000  ศรีชมภู
-
-
 149.บ้านแสนสำราญ
-
27 พฤษภาคม 2562  194,000  บึงกาฬ
-
-
 150.บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
-
22 พฤษภาคม 2562  171,000  ถ้ำเจริญ
-
-
 151.บ้านโคกกลาง
-
7 พฤษภาคม 2562  230,000  ศรีชมภู
-
-
 152.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลโคกก่อง
-
-
 153.บ้านโคกนิยม
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต. วังชมภู
-
-
 154.บ้านโคกบริการสันกำแพง
-
18 ตุลาคม 2561  131,200  เทศบาลตำบลซาง
-
-
 155.บ้านโคกสวาง
-
17 มิถุนายน 2562  184,540  นาสวรรค์
-
-
 156.บ้านโคกสว่าง
-
5 ตุลาคม 2561  213,000  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
-
-
 157.บ้านโคกสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  63,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
-
-
-
 158.บ้านโคกสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  388,000  หอคำ
-
-
 159.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
-
31 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
-
-
 160.บ้านโคกหนองลาด
-
29 ตุลาคม 2561  588,000  ศรีสำราญ
-
-
 161.บ้านโนน
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  ศรีชมภู
-
-
 162.บ้านโนนจำปา
-
10 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
-
-
 163.บ้านโนนประเสริฐ
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  ศรีชมภู
-
-
 164.บ้านโนนม่วง
-
11 พฤษภาคม 2562  50,000  ชุมภูพร
-
-
-
 165.บ้านโนนยาง
-
19 พฤศจิกายน 2562  147,000  เทศบาลตำบลหอคำ
-
-
 166.บ้านโนนยางคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
-
-
 167.บ้านโนนวังเยี่ยม
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลโคกก่อง
-
-
 168.บ้านโนนสวรรค์
-
14 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.หนองหัวช้าง
-
-
 169.บ้านโนนสวาง
-
1 พฤศจิกายน 2561  424,000  ถ้ำเจริญ
-
-
 170.บ้านโนนสว่าง
-
0 พฤษภาคม 2562  220,200  เทศบาลตำบลโนนสว่าง
-
-
 171.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
-
11 เมษายน 2561  647,520  คำแก้ว
-
-
 172.บ้านโนนสา
-
20 กรกฏาคม 2562  0  ตำบลโคกก่อง
-
-
 173.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
-
17 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.โสกก่าม
-
-
 174.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
- -
 0  
- -
- -
-
 175.บ้านโนนเสถียร
-
7 พฤศจิกายน 2561  8,520,000  โนนศิลา
-
-
 176.บ้านโนนเหมือดแอ่
-
17 พฤษภาคม 2562  166,000  เซกา
-
-
 177.บ้านโนนแก้วโพนทอง
-
23 พฤษภาคม 2562  448,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
-
-
 178.บ้านโป่งเปือย
-
5 มิถุนายน 2562  826,000  อบต.โป่งเปือย
-
-
 179.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.ท่ากกแดง
-
-
 180.บ้านโสกก่ามนาตาไก้
-
16 พฤษภาคม 2562  540,000  โสกก่าม
-
-
 181.บ้านโสกบง
-
16 พฤษภาคม 2562  158,320  อบต.นาดง
-
-
 182.บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
-
7 พฤศจิกายน 2561  240,000  เทศบาลตำบลบึงงาม
-
-
 183.บ้านใหม่ศรีชมภู
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.ป่าแฝก
-
-
 184.บ้านใหม่สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  147,840  ท่าสะอาด
-
-
 185.บ้านไคสี
-
2 พฤศจิกายน 2561  340,000  ไคสี
-
-
-
 186.บ้านไทรงามโนนภูดิน
-
1 พฤศจิกายน 2561  414,400  โซ่พิสัย
-
-
 187.บ้านไร่สุขสันต์
-
4 มิถุนายน 2562  228,000  โคกก่อง
-
-
 188.บ้านไร่โนนสำราญ
-
17 พฤษภาคม 2562  198,280  อบต. นาดง
-
-
 189.บึงของหลงวิทยา
-
7 พฤศจิกายน 2561  728,000  บึงโขงหลง
-
-
 190.ประวิตร (หนองบ่อ)
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.โคกกว้าง
-
-
 191.ประสานมิตรวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  0  อบต.ชัยพร
-
-
 192.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
-
20 พฤษภาคม 2562  420,000  สมสนุก
-
-
 193.สังวาลย์วิทย์ 1
-
23 พฤษภาคม 2562  467,000  ถ้ำเจริญ
-
-
 194.สันติสุขเจริญราษฎร์
- -
 0  
- -
- -
-
 195.สิริภัทรวิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  448,000  อบต.หนองยอง
-
-
 196.หนองทุ่มวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  290,000  หนองทุ่ม
-
-
 197.หนองสิมโนนสวรรค์
-
28 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
-
-
 198.หนองแสงประชาสรรค์
-
28 พฤษภาคม 2562  226,000  ท่าดอกคำ
-
-
 199.หอคำพิทยาสรรค์
-
15 พฤศจิกายน 2561  228,000  สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
-
-
-
 200.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
-
13 พฤษภาคม 2562  2,199,000  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
-
-
 201.อนุบาลบุ่งคล้า
-
7 พฤศจิกายน 2561  590,000  อบต.บุ่งคล้า
-
-
 202.อนุบาลปากคาด
-
13 พฤษภาคม 2562  640,000  เทศบาลตำบลปากคาด
-
-
 203.อนุบาลพรเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  902,000  ตำบลพรเจริญ
-
-
 204.อนุบาลศรีวิไล
-
16 พฤษภาคม 2562  2,150,000  เทศบาลตำบลศรีวิไล
-
-
-
 205.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
-
24 พฤษภาคม 2562  1,296,000  เทศบาลบึงโขงหลง
-
-
 206.อนุบาลเซกา
-
16 พฤษภาคม 2562  2,220,000  เทศบาลตำบลศรีพนา
-
-
 207.อนุบาลโซ่พิสัย
-
30 ตุลาคม 2561  1,820,000  สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
-
-
-
 208.เลิดสิน
-
24 พฤษภาคม 2562  253,000  คำนาดี
-
-
 209.แก่งอาฮง
-
6 พฤศจิกายน 2561  204,000  ไคสี
-
-
 210.โนนสาสวรรค์
-
13 พฤษภาคม 2562  242,000  ท่าดอกคำ
-
-
 211.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
-
1 พฤศจิกายน 2562  0  อบต.โคกกว้าง
- -
- -
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net