โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 2
จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
-
28 พฤษภาคม 2562  414,000  โคกสำราญ
-
-
 2.ชุมชนบ้านกำแมด
-
21 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.กำแมด
-
-
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน
-
17 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
-
-
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
-
31 ตุลาคม 2561  359,320  เชียงเพ็ง
-
-
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว
-
13 พฤษภาคม 2562  101,000  อบต.ทรายมูล
-
-
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
-
5 กรกฏาคม 2562  260,000  โนนเปือย
-
-
 7.ชุมชนห้องแซงวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  288,000  ตำบลห้องแซง
-
-
 8.น้อมเกล้า
-
16 พฤษภาคม 2562  330,000  บุ่งค้า
-
-
 9.นาจานเจริญวิทย์
-
7 พฤษภาคม 2562  11,380  เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
 10.บ้านกระจาย
-
10 มิถุนายน 2562  263,000  กระจาย
-
-
 11.บ้านกลางสระเกษ
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  โพธิ์ไทร
-
-
 12.บ้านกุดกว้าง
-
31 พฤษภาคม 2562  50,000  ดงมะใฟ
-
-
 13.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
-
10 มิถุนายน 2562  271,000  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
-
-
 14.บ้านกุดมะฮงดงสวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  106,560  ตำบลกุดแห่
-
-
 15.บ้านกุดสำโรง
-
17 พฤษภาคม 2562  35,000  ศรีฐาน
-
-
 16.บ้านกุดหิน
-
26 ธันวาคม 2561  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
 17.บ้านกุดเชียงหมี
-
4 มิถุนายน 2562  204,000  ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
 18.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
-
10 มีนาคม 2562  220,000  ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
 19.บ้านกุดแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  247,000  นาโส่
-
-
 20.บ้านกุดแห่
-
16 พฤษภาคม 2562  250,520  เทศบาลกุดแห่
-
-
 21.บ้านกุดโจด
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  เทศบาลตำบลสวาท
-
-
 22.บ้านกุดไกรสร
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.หนองหมี
-
-
 23.บ้านคำกลาง
-
20 พฤษภาคม 2562  114,000  โคกนาโก
-
-
 24.บ้านคำก้าว
-
16 พฤษภาคม 2562  27,280  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
-
-
 25.บ้านคำครตา
-
7 พฤศจิกายน 2561  134,000  ดงมะไฟ
-
-
 26.บ้านคำน้ำสร้าง
-
30 เมษายน 2562  199,000  อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
 27.บ้านคำบอนศรีชุมพล
-
15 พฤษภาคม 2562  170,000  หนองหมี
-
-
 28.บ้านคำผักหนาม
-
7 พฤษภาคม 2562  0  ตำบลหนองแหน
-
-
 29.บ้านคำสร้างช้าง
-
20 พฤษภาคม 2562  224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
 30.บ้านคำเกิ่ง
-
28 พฤษภาคม 2562  31,000  อบต.โคกสำราญ
-
-
 31.บ้านคำเกิด
-
5 มิถุนายน 2562  18,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
-
-
 32.บ้านคำเตย
-
12 มิถุนายน 2562  149,000  เทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-
-
 33.บ้านคำเลา
-
17 เมษายน 2562  50,000  อบต.ตำบลโพนงาม
-
-
 34.บ้านคำแขนศอก
-
29 พฤษภาคม 2562  92,000  ดงมะไฟ
-
-
 35.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
-
30 พฤษภาคม 2562  60,680  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
-
-
 36.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
-
23 พฤษภาคม 2562  259,740  สามแยก
-
-
 37.บ้านคึมยาว
-
21 พฤศจิกายน 2561  37,000  อบต. สร้างมิ่ง
-
-
 38.บ้านช่องเม็ก
-
31 พฤษภาคม 2562  244,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 39.บ้านดงมะไฟ
-
8 พฤศจิกายน 2561  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
-
-
 40.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
5 มิถุนายน 2562  162,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
 41.บ้านดงสวรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  คำเตย
-
-
 42.บ้านดงสวาง
-
17 พฤษภาคม 2562  33,000  อบต.โคกนาโก
-
-
 43.บ้านดงสำราญ
-
30 เมษายน 2562  158,000  คำน้ำสร้าง
-
-
 44.บ้านดอนม่วงป่าโมง
-
15 พฤษภาคม 2562  214,000  ตำบลกุดแห่
-
-
 45.บ้านดอนมะซ่อม
-
22 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.โคกสำราญ
-
-
 46.บ้านดอนหวาย
-
3 สิงหาคม 2561  6,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 47.บ้านดอนฮี
-
20 พฤศจิกายน 2561  288,000  ตำบลสวาท
-
-
 48.บ้านด่าน
-
23 พฤษภาคม 2562  225,660  สามแยก
-
-
 49.บ้านดู่ลาด
-
3 กรกฏาคม 2562  49,000  ดู่ลาด
-
-
 50.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
-
16 พฤษภาคม 2562  554,000  ตำบลทรายมูล
-
-
 51.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
-
26 เมษายน 2562  150,000  สร้างมิ่ง
-
-
 52.บ้านท่าลาดโนนตูม
-
16 พฤษภาคม 2562  76,400  อบต.เชียงเพ็ง
-
-
 53.บ้านท่าศิลา
-
31 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
 54.บ้านนางาม
-
4 มิถุนายน 2562  89,000  ส้มผ่อ
-
-
 55.บ้านนาจาน
-
16 พฤษภาคม 2562  181,000  ตำบลสวาท
-
-
 56.บ้านนาซึม
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  นาโส่
-
-
 57.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  โคกนาโก
-
-
 58.บ้านนาทม
-
10 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 59.บ้านนาเซแสงวิไล
-
13 พฤษภาคม 2562  84,480  เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
 60.บ้านนาเรียง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.ไผ่
-
-
 61.บ้านนาเวียง
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
 62.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
-
8 พฤษภาคม 2562  106,000  น้ำคำ
-
-
 63.บ้านนาโป่ง
-
10 พฤษภาคม 2562  284,000  ทรายมูล
-
-
 64.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  172,520  เทศบาลตำบลกุดแห่
-
-
 65.บ้านนาโส่
-
31 กรกฏาคม 2562  25,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
-
-
 66.บ้านน้ำคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.น้ำคำ
-
-
 67.บ้านนิคม
-
4 มิถุนายน 2562  78,000  กระจาย
-
-
 68.บ้านบะคอม
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
 69.บ้านบุ่งค้า
-
30 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 70.บ้านป่าขี้ยาง
-
31 พฤษภาคม 2562  36,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 71.บ้านป่าชาด
-
7 มิถุนายน 2562  196,000  ตำบลห้องแซง
-
-
 72.บ้านป่าตอง
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  โพธิ์ไทร
-
-
 73.บ้านป่าตาว
-
6 มิถุนายน 2562  122,000  ไทยเจริญ
-
-
 74.บ้านผักกะย่า
-
12 กรกฏาคม 2562  164,000  โนนเปือย
-
-
 75.บ้านพรหมนิยม
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  ตำบลสวาท
-
-
 76.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  คำไผ่
-
-
 77.บ้านพืชคาม
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  ไทยเจริญ
-
-
 78.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
-
30 เมษายน 2562  91,000  อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
 79.บ้านม่วง
-
19 เมษายน 2562  51,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 80.บ้านม่วงกาชัง
-
15 พฤษภาคม 2562  257,000  เทศบาลตำบลสวาท
-
-
 81.บ้านม่วงไข่
-
5 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.กระจาย
-
-
 82.บ้านมันปลา
-
15 พฤษภาคม 2562  140,000  ตำบลกุดแห่
-
-
 83.บ้านศรีสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  83,000  ศรีแก้ว
-
-
 84.บ้านศรีแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  517,000  เทศบาลศรีแก้ว
-
-
 85.บ้านส้มผ่อ
-
7 มิถุนายน 2562  175,000  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
-
-
 86.บ้านสมสะอาด
-
27 พฤษภาคม 2562  193,000  โคกสำราญ
-
-
 87.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
-
17 พฤษภาคม 2562  313,000  ไผ่
-
-
 88.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
-
29 เมษายน 2562  106,000  อบต.สร้างมิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
-
-
 89.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.โพนงาม
-
-
 90.บ้านสองคร
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
-
 91.บ้านสามัคคี
-
13 พฤษภาคม 2562  41,100  เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
 92.บ้านสามแยกภูกอย
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.ไทยเจริญ
-
-
 93.บ้านสีสุก
-
2 กรกฏาคม 2562  66,000  อบตดู่ลาด
-
-
 94.บ้านสุขเกษม
-
15 มิถุนายน 2562  220,000  อบตโนนเปือย
-
-
 95.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
-
18 มิถุนายน 2562  106,000  โนนเปือย
-
-
 96.บ้านหนองชุม
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  ตำบลโคกนาโก
-
-
 97.บ้านหนองซ่งแย้
-
15 พฤษภาคม 2562  13,000  คำเตย
-
-
 98.บ้านหนองตาไก้
-
22 พฤษภาคม 2562  89,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
 99.บ้านหนองนกเขียน
-
29 พฤษภาคม 2562  108,240  คำไผ่
-
-
 100.บ้านหนองบอน
-
11 มิถุนายน 2562  183,000  อบต.กุดชุม
-
-
 101.บ้านหนองบัวบาน
-
16 พฤษภาคม 2562  96,120  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
-
-
 102.บ้านหนองบาก
-
18 กุมภาพันธ์ 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
-
-
 103.บ้านหนองบึง
-
10 มิถุนายน 2562  144,000  ตำบลห้องแซง
-
-
 104.บ้านหนองยางห้วยสะแบก
-
5 กุมภาพันธ์ 2562  386,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
-
-
 105.บ้านหนองลาดควาย
-
3 กรกฏาคม 2562  42,000  ดู่ลาด
-
-
 106.บ้านหนองลุมพุก
-
10 มิถุนายน 2562  120,000  ตำบลคำเตย
-
-
 107.บ้านหนองสนม
-
7 มิถุนายน 2562  167,000  เทศบาลตำบลคำเตย
-
-
 108.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
-
29 พฤษภาคม 2562  116,240  คำไผ่
-
-
 109.บ้านหนองสำโรง
-
22 พฤษภาคม 2562  57,000  โคกนาโก
-
-
 110.บ้านหนองหมี
-
16 พฤษภาคม 2562  266,000  อบต.หนองหมี
-
-
 111.บ้านหนองหว้า
-
19 เมษายน 2562  100,000  โพนงาม
-
-
 112.บ้านหนองเมืองกลาง
-
30 พฤศจิกายน 2561  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
-
-
 113.บ้านหนองเรือ
-
13 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
-
-
 114.บ้านหนองเลิงคำ
-
29 พฤษภาคม 2562  204,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 115.บ้านหนองเหี่ย
-
23 พฤษภาคม 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
 116.บ้านหนองแก
-
20 มิถุนายน 2562  186,000  อบต.กุดชุม
-
-
 117.บ้านหนองแข้
-
22 พฤษภาคม 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
-
-
 118.บ้านหนองแคน
-
29 พฤษภาคม 2562  178,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 119.บ้านหนองแคนน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 120.บ้านหนองแวง
-
4 มิถุนายน 2562  40,000  ตำบลนาเวียง
-
-
 121.บ้านหนองแสงโคกสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.โพธิ์ไทร
-
-
 122.บ้านหนองแหน
-
14 พฤษภาคม 2562  307,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
-
-
 123.บ้านหนองโสน
-
15 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลสวาท
-
-
 124.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
-
31 ตุลาคม 2561  49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 125.บ้านห้วยยาง
-
28 พฤษภาคม 2562  60,000  ตำบลกุดเชียงหมี
-
-
 126.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
-
17 มิถุนายน 2562  50,000  อบต.ไทยเจริญ
-
-
 127.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
-
-
 128.บ้านหวาย
-
13 พฤษภาคม 2562  202,280  เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
 129.บ้านหวายกุดสว่าง
-
2 กรกฏาคม 2562  212,000  โนนเปือย
-
-
 130.บ้านห้องคลองร่องคำ
-
4 มิถุนายน 2562  276,000  เทศบาบตำบลห้องแซง
-
-
 131.บ้านห้องแซง
-
7 มิถุนายน 62  316,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
 132.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
-
-
 133.บ้านหัวนา
-
16 พฤษภาคม 2562  958,200  ห้วยแก้ง
-
-
 134.บ้านหินสิ่ว
-
28 พฤษภาคม 2562  270,000  โคกสำราญ
-
-
 135.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
-
4 มิถุนายน 2562  98,000  กระจาย
-
-
 136.บ้านเซซ่งพัฒนา
-
8 พฤษภาคม 2562  39,040  เชียงเพ็ง
-
-
 137.บ้านเซโนนม่วง
-
23 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.เชียงเพ็ง
-
-
 138.บ้านเตาไห
-
17 พฤษภาคม 2562  129,000  ศรีฐาน
-
-
 139.บ้านเที่ยงนาเรียง
-
30 เมษายน 2562  46,000  อบต.คำน้ำสร้าง
-
-
 140.บ้านเสาเล้า
-
3 กรกฏาคม 2562  31,000  อบต.ดู่ลาด
-
-
 141.บ้านเหล่าตำแย
-
13 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
-
-
 142.บ้านเหล่าหันทราย
-
4 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.ส้มผ่อ
-
-
 143.บ้านเหล่าเมย
-
1 พฤศจิกายน 2561  164,000  ตำบลทรายมูล
-
-
 144.บ้านแก้งนาคำ
-
5 มิถุนายน 2562  42,000  เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
-
-
 145.บ้านแดงหนองแซง
-
19 เมษายน 2562  469,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 146.บ้านแยประชาสรรค์
-
10 พฤษภาคม 2562  116,000  สวาท
-
-
 147.บ้านแสนสำราญ
-
2 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.สร้างมิ่ง
-
-
 148.บ้านโคกกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.โคกนาโก
-
-
 149.บ้านโคกกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  151,000  ไผ่
-
-
 150.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
-
1 กรกฏาคม 2562  62,000  ดู่ลาด
-
-
 151.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
-
2 พฤษภาคม 2562  132,000  สร้างมิ่ง
-
-
 152.บ้านโคกก่อง
-
29 พฤษภาคม 2562  58,000  ตำบลบุ่งค้า
-
-
 153.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.ดงมะไฟ
-
-
 154.บ้านโคกนาโก
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
-
-
 155.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
-
4 มิถุนายน 2562  106,400  กระจาย
-
-
 156.บ้านโคกศรี
-
14 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 157.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
-
10 พฤษภาคม 2562  177,240  เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
-
-
 158.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.โคกนาโก
-
-
 159.บ้านโคกสุวรรณ
-
24 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.โคกนาโก
-
-
 160.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
-
13 พฤษภาคม 2562  353,860  เทศบาลตำบลสามัคคี
-
-
 161.บ้านโคกเจริญ
-
29 พฤษภาคม 2562  120,597  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
-
-
 162.บ้านโคกใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  ตำบลศรีแก้ว
-
-
 163.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ
-
18 พฤษภาคม 2019  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
-
-
 164.บ้านโนนประทาย
-
13 พฤษภาคม 2562  408,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
-
-
 165.บ้านโนนยาง
-
24 ธันวาคม 2561  505,000  อบต.กำแมด
-
-
 166.บ้านโนนหาด
-
10 พฤษภาคม 2562  128,000  สร้างมิ่ง
-
-
 167.บ้านโนนแดง
-
10 มิถุนายน 2562  110,000  เทศบาลห้องแซง
-
-
 168.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
-
4 มิถุนายน 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
-
-
 169.บ้านโนนใหญ่
-
10 เมษายน 2562  101,700  ห้วยแก้ง
-
-
 170.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)
-
14 พฤษภาคม 2562  150,000  เทศบาลตำบลนาเวียง
-
-
 171.บ้านโป่งหนองสิม
-
23 กรกฏาคม 2562  89,060  สามแยก
-
-
 172.บ้านโพง
-
4 มิถุนายน 2562  226,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
-
-
 173.บ้านโพธิญาณ
-
16 พฤษภาคม 2562  80,400  อบต.โพธิ์ไทร
-
-
 174.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
-
15 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.โพธิ์ไทร
-
-
 175.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
-
1 ตุลาคม 2561  214,000  อบต.โพนงาม
-
-
 176.บ้านโพนดินแดง
-
14 พฤษภาคม 2562  259,000  หนองแหน
-
-
 177.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.นาโส่
-
-
 178.บ้านโสกน้ำขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  65,100  อบต.ห้วยแก้ง
-
-
 179.บ้านโสกน้ำใส
-
12 กรกฏาคม 2562  50,000  คำไผ่
-
-
 180.บ้านโสกผักหวาน
-
15 พฤษภาคม 2562  30,000  อบต.ดู่ลาด
-
-
 181.บ้านไทยเจริญ
-
25 มิถุนายน 2562  86,000  ไทยเจริญ
-
-
 182.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
-
15 พฤษภาคม 2562  291,000  เทศบาลตำบลป่าติ้ว
-
-
 183.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
-
22 เมษายน 2562  1,138,000  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
-
-
 184.อนุบาลเลิงนกทา
-
14 พฤศจิกายน 2561  2,830,000  ตำบลสามแยก
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net