โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 1
จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.63
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดพันเขียว
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  หัวเมือง
-
-
 2.คำเขื่อนแก้ว
-
27 มิถุนายน 2562  634,000  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
 3.คูสองชั้น
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.หัวเมือง
-
-
-
 4.ชุมชนกู่จาน
-
15 พฤษภาคม 2562  337,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
-
-
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่
-
20 มิถุนายน 2562  432,000  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
-
-
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
-
17 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.บากเรือ
-
-
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
-
1 พฤศจิกายน 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
 8.ชุมชนบ้านสำโรง
-
1 พฤศจิกายน 2561  200,000  อบต.คูเมือง
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านหนองคู
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  หนองคู
-
-
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง
-
14 สิงหาคม 2562  78,000  หัวเมือง
-
-
-
 11.ชุมชนย่อวิทยา
-
3 กุมภาพันธ์ 2562  0  อบต.ย่อ
-
-
-
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
-
2 กรกฏาคม 2562  154,000  อบต.เขื่องคำ
-
-
 13.บ้านกลางนา
-
21 มิถุนายน 2562  70,000  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ
-
-
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
-
0 กรกฏาคม 2562  236,000  เขื่องคำ
-
-
 15.บ้านกุดกง
-
2 กรกฏาคม 2562  24,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
-
-
 16.บ้านกุดกุง
-
18 กุมภาพันธ์ 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
-
-
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
-
14 พฤษภาคม 2562  90,000  น้ำคำใหญ่
-
-
 18.บ้านกุดตากล้า
-
17 พฤษภาคม 2562  20,000  สงเปือย
-
-
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  253,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
 20.บ้านกุดระหวี่
-
25 กรกฏาคม 2562  36,000  อบต.สิงห์
-
-
 21.บ้านกุดเป่ง
-
30 ตุลาคม 2561  58,000  อบต.เหล่าไฮ
-
-
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
-
12 พฤศจิกายน 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่
-
-
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
-
27 พฤษภาคม 2562  58,000  พระเสาร์
-
-
 24.บ้านขาม
-
12 มิถุนายน 2562  94,000  อบต.คูเมือง
-
-
 25.บ้านขุมเงิน
-
8 สิงหาคม 2562  21,000  อบต.ขุมเงิน
-
-
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
-
13 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
-
-
-
 27.บ้านคำน้ำสร้าง
-
17 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
-
-
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง
-
1 พฤศจิกายน 2561  58,000  เทศบาลตำบลทุ่งแต้
-
-
 29.บ้านคำม่วง
-
6 กันยายน 2562  202,000  อบต.ย่อ
-
-
 30.บ้านคำฮี
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.ขั้นไดใหญ่
-
-
-
 31.บ้านคำเม็ก
-
14 พฤษภาคม 2562  200,000  ตำบลทุ่งแต้
-
-
 32.บ้านคำแหลม
-
17 พฤษภาคม 2562  22,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลดงเจริญ
-
-
 33.บ้านคุ้ม
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  คูเมือง
-
-
 34.บ้านคุยตับเต่า
-
17 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.ขุมเงิน
-
-
-
 35.บ้านคูเมือง
-
5 มิถุนายน 2562  100,000  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คูเมือง
-
-
-
 36.บ้านจานทุ่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
 37.บ้านชาดศาลา
-
12 ธันวาคม 2561  132,600  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
-
 38.บ้านซำ
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.สงยาง
-
-
 39.บ้านดงขวาง
-
30 พฤษภาคม 2562  40,000  อบต.สงยาง
-
-
 40.บ้านดงจงอาง
-
31 พฤษภาคม 2562  137,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
 41.บ้านดงบัง
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  หนองคู
-
-
-
 42.บ้านดงมะหรี่
-
21 สิงหาคม 2562  79,000  ค้อวัง
-
-
 43.บ้านดงยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.บากเรือ
-
-
 44.บ้านดงเจริญ
-
28 พฤศจิกายน 2561  138,000  อบต.ดงเจริญ
-
-
 45.บ้านดวนบากน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ
-
1 พฤศจิกายน 2562  108,000  อบต.หนองเรือ อ.เมืองจ.ยโสธร
-
-
-
 47.บ้านดอนกลอย
-
14 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.ค้อเหนือ
-
-
 48.บ้านดอนขะยอม
-
15 พฤษภาคม 2562  30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
-
-
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3
-
27 พฤษภาคม 2562  173,800  อบต.บากเรือ
-
-
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
-
22 พฤษภาคม 2562  36,000  ค้อเหนือ
-
-
-
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน
-
13 มิถุนายน 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
-
-
 52.บ้านตับเต่า
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลนำ้คำใหญ่
-
-
 53.บ้านตาดทอง
-
20 พฤษภาคม 2562  344,000  ตาดทอง
-
-
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  147,000  กุดน้ำใส
-
-
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
-
1 ตุลาคม 2561  212,000  กุดน้ำใส
-
-
 56.บ้านทรายงาม
-
29 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.กุดกุง
-
-
 57.บ้านท่าช้าง
-
17 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.บากเรือ
-
-
-
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
-
-
 59.บ้านท่าเยี่ยม
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ค้อเหนือ
-
-
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  ทุ่งนางโอก
-
-
 61.บ้านทุ่งมน
-
17 มิถุนายน 2562  232,000  ทุ่งมน
-
-
 62.บ้านทุ่งแต้
-
1 พฤศจิกายน 2561  640,000  ทุ่งแต้
-
-
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
-
5 มิถุนายน 2562  72,000  เทศบาลเดิด
-
-
 64.บ้านนาคำปักแฮด
-
14 พฤษภาคม 2562  104,000  นาคำ
-
-
 65.บ้านนาดีดอนจาน
-
12 ธันวาคม 2561  160,000  อบต.นาสะไมย์
-
-
 66.บ้านนาดีนาอุดม
-
11 มิถุนายน 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
 67.บ้านนาถ่ม
-
21 มิถุนายน 2562  136,000  ตำบลดงแคนใหญ่
-
-
 68.บ้านนาสะไมย์
-
25 พฤษภาคม 2562  900,000  นาสะไมย์
-
-
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
-
-
-
 71.บ้านนาห่อม
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.นาคำ
-
-
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ
-
17 พฤษภาคม 2562  169,000  อบต.กู่จาน
-
-
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  นาแก
-
-
 74.บ้านนาโพธิ์
-
3 มิถุนายน 2562  63,000  กุดกุง
-
-
 75.บ้านน้ำคำน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
-
-
-
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  16,000  เทศบาลตำบลนำ้คำใหญ่
-
-
 77.บ้านน้ำอ้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
14 พฤษภาคม 2562  10,000  โพนทัน
-
-
 79.บ้านน้ำโผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  58,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
-
20 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน
-
23 พฤษภาคม 2562  195,000  อบต.สงยาง
-
-
 82.บ้านบัวขาว
-
6 สิงหาคม 2562  89,060  ม่วง
-
-
-
 83.บ้านบาก
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-
 84.บ้านบากเรือ
-
31 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.บากเรือ
-
-
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
-
15 พฤษภาคม 2562  94,000  น้ำอ้อม
-
-
 86.บ้านบุ่งหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  สงเปือย
-
-
 87.บ้านปลาอีด
-
19 พฤศจิกายน 2562  52,000  อบต.นาแก
-
-
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด
-
27 พฤษภาคม 2562  173,800  บากเรือ
-
-
 89.บ้านผักบุ้ง
-
20 มิถุนายน 2562  122,000  ตำบลดงแคนใหญ่
-
-
 90.บ้านผิผ่วน
-
15 พฤษภาคม 2562  38,000  เทศบาลตำบลค้อวัง
-
-
-
 91.บ้านผือฮี
-
12 มิถุนายน 2562  220,000  ผือฮี
-
-
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน
-
14 มิถุนายน 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
-
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
-
10 มิถุนายน 2562  87,000  อบต.ดู่ทุ่ง
-
-
-
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
-
15 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
-
-
 95.บ้านพลับหนองคำ
-
10 พฤษภาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
-
-
 96.บ้านพลไว
-
30 มีนาคม 2562  184,000  คูเมือง
-
-
 97.บ้านฟ้าห่วน
-
17 พฤษภาคม 2562  377,000  ฟ้าห่วน
-
-
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
-
16 พฤษภาคม 2562  454,760  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
-
-
-
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม
-
5 กรกฏาคม 2562  312,000  ทุ่งมน
-
-
 100.บ้านยางกลาง
-
14 พฤษภาคม 2562  40,000  อบต.โนนทราย
-
-
 101.บ้านยางน้อย
-
12 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.บึงแก
-
-
 102.บ้านยางเครือ
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.บึงแก
-
-
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
-
0 กรกฏาคม 2562  312,000  หนองเป็ด
-
-
 104.บ้านราชมุนี
-
6 มิถุนายน 2562  72,000  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โนนทราย
-
-
 105.บ้านศิริพัฒนา
-
28 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.น้ำอ้อม
-
-
 106.บ้านสงยาง
-
29 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.สงยาง
-
-
 107.บ้านสงเปือย
-
16 พฤษภาคม 2562  79,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสงเปือย
-
-
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง
-
15 พฤษภาคม 2562  54,000  เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
-
-
 109.บ้านสร้างแป้น
-
31 พฤษภาคม 2562  363,000  อบต.สงยาง
-
-
 110.บ้านสว่างดอนดู่
-
6 กันยายน 2562  50,000  อบต.ย่อ
-
-
-
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง
-
28 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
-
20 พฤษภาคม 2562  48,000  สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
-
18 มิถุนายน 2561  0  อบต.ขุมเงิน
-
-
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
-
15 พฤษภาคม 2562  234,000  กุดน้ำใส
-
-
-
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา
-
10 มิถุนายน 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
-
-
 116.บ้านสำราญ
-
30 พฤษภาคม 2562  12,800  เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
 117.บ้านสำโรง
-
2 พฤษภาคม 2562  56,000  บ้านโพนทัน
-
-
 118.บ้านสิงห์
-
1 พฤศจิกายน 2561  340,000  สิงห์
-
-
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม
-
1 พฤศจิกายน 2561  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
-
-
 120.บ้านหนองตุ
-
22 สิงหาคม 2562  102,000  หัวเมือง
-
-
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง
-
9 พฤศจิกายน 2561  172,000  หนองหิน
-
-
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
-
28 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท
-
24 เมษายน 2562  40,000  หนองหิน
-
-
 124.บ้านหนองบัว
-
7 ธันวาคม 2562  95,080  ขุมเงิน
-
-
-
 125.บ้านหนองบั่ว
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  ตำบลขั้นไดใหญ่
-
-
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  ขั้นไดใหญ่
-
-
-
 127.บ้านหนองยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
 128.บ้านหนองหงอก
-
24 เมษายน 2562  112,000  อบต.หนองหิน
-
-
 129.บ้านหนองหิน
-
9 พฤศจิกายน 2561  61,000  หนองหิน
-
-
 130.บ้านหนองเทา
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.นาแก
-
-
 131.บ้านหนองเป็ด
-
4 ธันวาคม 2561  216,000  อบต.หนองเป็ด
-
-
 132.บ้านหนองเป้า
-
13 พฤศจิกายน 2561  202,000  อบต.ทุ่งนางโอก
-
-
-
 133.บ้านหนองเรือ
-
16 พฤษภาคม 2562  16,800  หนองเรือ
-
-
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล
-
5 พฤศจิกายน 2561  123,000  กู่จาน
-
-
-
 135.บ้านหนองแฝก
-
20 พฤษภาคม 2562  20,000  ตาดทอง
-
-
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
-
13 พฤศจิกายน 2561  71,000  ทุ่งนางโอก
-
-
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
-
8 พฤษภาคม 2562  85,000  อบต.สิงห์
-
-
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
-
28 กุมภาพันธ์ 2562  64,000  อบต.ม่วง
-
-
 139.บ้านหมากมาย
-
21 มิถุนายน 2562  32,000  ค้อวัง
-
-
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  ทต.น้ำคำใหญ่
-
-
 141.บ้านหัวขัว
-
20 พฤษภาคม 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
-
-
-
 142.บ้านหัวดง
-
23 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.พระเสาร์
-
-
 143.บ้านหัวดอน
-
11 มิถุนายน 2562  45,000  อบต.ผือฮี
-
-
 144.บ้านเขื่องคำ
-
10 มิถุนายน 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
-
-
 145.บ้านเชือก
-
28 พฤษภาคม 2562  143,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-
 146.บ้านเชือกน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.ขั้นไดใหญ่
-
-
-
 147.บ้านเดิด
-
28 พฤษภาคม 2562  178,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-
 148.บ้านเลียบ
-
13 สิงหาคม 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
-
-
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
10 มิถุนายน 2562  102,000  อบต.ผือฮี
-
-
 150.บ้านเหมือดขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  189,600  อบต.ม่วง
-
-
 151.บ้านเหมือดป่าตอง
-
22 พฤศจิกายน 2561  121,000  อบต.ฟ้าหยาด
-
-
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
-
21 มิถุนายน 2563  196,000  ค้อวัง
-
-
 153.บ้านเหล่าฝ้าย
-
24 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.ลุมพุก
-
-
 154.บ้านเหล่ามะเขียว
-
31 พฤษภาคม 2562  121,000  อบต ตำบล กุดกุง
-
-
 155.บ้านเหล่าหุ่ง
-
1 พฤศจิกายน 2562  42,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไอ
-
-
-
 156.บ้านเหล่าใหญ่
-
14 ธันวาคม 2561  122,000  ม่วง
-
-
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  เหล่าไฮ
-
-
 158.บ้านแข่โพนเมือง
-
16 พฤษภาคม 2562  376,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน
-
-
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
-
14 พฤษภาคม 2562  324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
-
-
-
 160.บ้านแจ้งน้อย
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.ค้อเหนือ
-
-
-
 161.บ้านแจนแลน
-
16 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.กุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
-
-
 162.บ้านแดง
-
27 มิถุนายน 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
-
-
 163.บ้านแดงประชาสรรค์
-
27 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
-
-
 164.บ้านแหล่งหนู
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  บ้านดงเจริญ
-
-
 165.บ้านแหล่งแป้น
-
14 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.
-
-
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.ลุมพุก
-
-
 167.บ้านโคกป่าจิก
-
4 กันยายน 2562  41,000  ย่อ
-
-
 168.บ้านโต่งโต้น
-
5 สิงหาคม 2562  68,000  อบต.หนองเป็ด
-
-
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
-
11 มิถุนายน 2562  110,000  ผือฮี
-
-
 170.บ้านโนนค้อ
-
31 พฤษภาคม 2562  28,000  หนองเป็ด
-
-
 171.บ้านโนนทรายงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  4,000  หนองคู
-
-
-
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
-
23 พฤษภาคม 2562  91,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
-
-
 173.บ้านโนนม่วง
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.กุดกุง
-
-
 174.บ้านโนนยาง
-
9 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.พระเสาร์
-
-
 175.บ้านโนนหนองแฝก
-
24 พฤษภาคม 2562  168,000  ลุกพุก
-
-
 176.บ้านโพนทัน
-
14 พฤษภาคม 2562  202,000  โพนทัน
-
-
 177.บ้านโพนแบง
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
 178.บ้านใหม่ชุมพร
-
16 พฤษภาคม 2562  46,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
 179.ประชาสงเคราะห์
-
23 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.แคนน้อย
-
-
 180.มหาชนะชัย
-
21 มิถุนายน 2562  354,000  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
-
 181.วัดบ้านเปาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  ตำบลค้อวัง
-
-
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
-
15 พฤษภาคม 2562  184,000  ลุมพุก
-
-
 183.สหประชาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.กุดน้ำใส
-
-
 184.หนองแสง
-
3 พฤษภาคม 2562  39,000  สิงห์
-
-
 185.อนุบาลค้อวัง
-
24 พฤษภาคม 2562  654,000  เทศบาลตำบลค้อวัง
-
-
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
-
31 กรกฏาคม 2562  1,060,000  ฟ้าหยาด
-
-
 187.อนุบาลยโสธร
-
4 กรกฏาคม 2562  3,822,000  อบต.เขื่องคำ
-
-
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,839,000  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา
-
14 มิถุนายน 2562  160,000  ทุ่งมน
-
-
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
-
28 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลเดิด
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net