โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.78
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
-
7 ตุลาคม 2562  372,000  ดอนจิก
-
-
 2.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
-
27 พฤษภาคม 2562  437,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
-
-
 3.ชุมชนบ้านระเว
-
12 มิถุนายน 2562  1,095,000  อบต.ระเว
-
-
 4.ชุมชนบ้านวังสะแบง
-
2 กรกฏาคม 2562  306,000  หนองแสงใหญ่
-
-
 5.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  512,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
-
-
 6.ชุมชนห้วยไผ่
-
27 พฤษภาคม 2562  684,000  ห้วยไผ่
-
-
-
 7.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  202,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง 2
-
16 พฤษภาคม 2562  602,000  เทศบาลนิคมลำโดมน้อย
-
-
 9.นิคมสร้างตนเอง 3
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 5
-
15 พฤษภาคม 2562  365,000  คำเขื่อนแก้ว
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง 6
-
31 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
-
-
 12.บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  เอือดใหญ่
-
-
 13.บ้านกุดชมภู
-
16 พฤษภาคม 2562  314,000  กุดชมภู
-
-
 14.บ้านกุดเรือคำ
-
29 พฤษภาคม 2562  132,000  หนองแสงใหญ่
-
-
-
 15.บ้านกุ่ม
-
27 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.ห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
-
-
 16.บ้านขัวแคน
-
10 พฤษภาคม 2562  84,000  คำไหล
-
-
 17.บ้านคันท่าเกวียน
-
6 สิงหาคม 2562  96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
-
-
-
 18.บ้านคันเปือย
-
17 พฤษภาคม 2562  226,000  คำเขื่อนแก้ว
-
-
 19.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
-
15 พฤษภาคม 2562  366,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
-
-
 20.บ้านคำก้อม
-
30 กรกฏาคม 2562  310,000  อบต.ฝางคำ
-
-
 21.บ้านคำบง
-
15 พฤษภาคม 2562  41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
-
-
 22.บ้านคำผ่าน
-
12 มิถุนายน 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
-
-
 23.บ้านคำหนามแท่ง
-
10 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
-
-
 24.บ้านคำหมาไนร่องเข
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
-
-
 25.บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
-
10 พฤษภาคม 2562  274,000  คำหว้า
-
-
 26.บ้านคำเขื่อนแก้ว
-
17 พฤษภาคม 2562  167,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
-
-
 27.บ้านคำเตย
-
22 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
-
-
 28.บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)
-
15 พฤศจิกายน 2562  154,000  นาคำ
-
-
 29.บ้านคำเม็กห้วยไผ่
-
13 พฤษภาคม 2562  57,000  ตำบลกุดชมภู
-
-
-
 30.บ้านคำไหล
-
13 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.คำไหล
-
-
 31.บ้านงิ้ว
-
14 พฤษภาคม 2562  110,000  เอือดใหญ่
-
-
 32.บ้านจันทัย
-
14 มิถุนายน 2562  327,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
 33.บ้านจิกลุ่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  310,920  อบต.จิกเทิง
-
-
 34.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.จิกเทิง
-
-
 35.บ้านจุการ
-
10 พฤษภาคม 2562  52,000  คำไหล
-
-
 36.บ้านชาด
-
20 พฤษภาคม 2562  457,000  หนามแท่ง
-
-
 37.บ้านชาด
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  ทรายมูล
-
-
-
 38.บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  355,200  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
 39.บ้านซะซอม
-
13 พฤษภาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
-
-
 40.บ้านดงดิบ
-
14 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
-
-
-
 41.บ้านดงนา
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  หนามแท่ง
-
-
 42.บ้านดงบาก
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  หนองแสงใหญ่
-
-
-
 43.บ้านดงมะไฟ
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  อบต.หนองแสงใหญ่
-
-
 44.บ้านดงแถบ
-
15 พฤษภาคม 2562  314,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
-
-
 45.บ้านดอนก่อ
-
29 เมษายน 2562  275,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
-
-
 46.บ้านดอนขวาง
-
8 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.นาคาย
-
-
 47.บ้านดอนงัว
-
16 พฤษภาคม 2562  434,000  หนองบัวฮี
-
-
 48.บ้านดอนชี
-
14 พฤษภาคม 2562  16,400  คันไร่
-
-
 49.บ้านดอนตะลี
-
15 พฤษภาคม 2562  329,420  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
-
-
 50.บ้านดอนน้ำคำ
-
14 พฤษภาคม 2562  63,000  คำไหล
-
-
 51.บ้านดอนพันชาด
-
13 พฤษภาคม 2562  152,320  อบต.ตาลสุม
-
-
 52.บ้านดอนโด่โคกเลียบ
-
2 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.โนนกาหลง
-
-
 53.บ้านดอนโพธิ์
-
2 มกราคม 2562  108,000  วาริน
-
-
-
 54.บ้านด่าน
-
15 พฤษภาคม 2562  969,320  ตำบลบ้านด่านโขงเจียม
-
-
 55.บ้านดูกอึ่ง
-
8 พฤษภาคม 2562  164,000  หนองบัวฮี
-
-
 56.บ้านตามุย
-
22 พฤศจิกายน 2562  124,000  ห้วยไผ่
-
-
-
 57.บ้านตุงลุง
-
24 พฤษภาคม 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม
-
-
-
 58.บ้านตุงลุงเหนือ
-
23 พฤษภาคม 2562  213,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย
-
-
 59.บ้านถิ่นสำราญ
-
14 พฤษภาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
 60.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
-
23 พฤษภาคม 2562  35,200  อบต.ทรายมูล
-
-
 61.บ้านท่าช้าง
-
15 พฤษภาคม 2562  192,000  ตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 62.บ้านท่าเสียวคันลึม
-
16 พฤษภาคม 2562  451,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 63.บ้านทุ่งนาเมือง
-
28 มิถุนายน 2562  268,000  อบต.นาโพธิ์กลาง
-
-
 64.บ้านทุ่งหนองบัว
-
17 พฤษภาคม 2562  77,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
-
-
 65.บ้านนกเต็น
-
15 พฤษภาคม 2562  590,000  อบต.โนนกลาง
-
-
 66.บ้านนาคอ
-
21 พฤษภาคม 2562  202,000  หนามแท่ง
-
-
 67.บ้านนาคาย
-
5 กุมภาพันธ์ 2562  125,000  อบต.นาคาย
-
-
 68.บ้านนาจาน
-
1 พฤษภาคม 2562  0   ระเว
-
-
 69.บ้านนาชุม
-
24 พฤษภาคม 2562  316,000  บ้านแขม
-
-
 70.บ้านนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.ดอนจิก
-
-
 71.บ้านนาทม
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.คำหว้า
-
-
 72.บ้านนาทอย
-
28 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
-
-
 73.บ้านนาบัว
-
15 พฤษภาคม 2562  344,000  ห้วยยาง
-
-
-
 74.บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
-
7 พฤศจิกายน 2561  206,000  เทศบาลตำบลตาลสุม
-
-
 75.บ้านนาห้วยแคน
-
20 มีนาคม 2562  522,000  ตำบลตาลสุม
-
-
 76.บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
-
15 พฤษภาคม 2562  432,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
-
-
 77.บ้านนาหว้า
-
12 มิถุนายน 2562  310,000  ตำบลโพธิ์ศรี
-
-
 78.บ้านนาเจริญ
-
11 ตุลาคม 2562  1,336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
-
-
 79.บ้านนาเลิน
-
16 พฤษภาคม 2562  232,000  นาเลิน
-
-
 80.บ้านนาเอือด
-
5 มิถุนายน 2562  298,000  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
-
-
-
 81.บ้านนาแก
-
24 กรกฏาคม 2562  104,000  ระเว
-
-
 82.บ้านนาแค
-
31 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
-
-
 83.บ้านนาโป่งโพน
-
29 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
-
-
 84.บ้านนาโพธิ์
-
8 พฤษภาคม 2562  645,120  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
 85.บ้านนาโพธิ์กลาง
-
6 สิงหาคม 2562  714,000  อบต.บ้านนาโพธิ์กลาง
-
-
 86.บ้านนาโพธิ์ใต้
-
30 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.นาโพธิ์กลาง
-
-
 87.บ้านบะไห
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  ห้วยยาง
-
-
 88.บ้านบัวทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  118,000  หนองบัวฮี
-
- -
-
 89.บ้านบัวแดง
-
8 พฤษภาคม 2562  91,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
-
-
-
 90.บ้านบากชุม
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
-
-
-
 91.บ้านบุ่งคำ
-
2 เมษายน 2562  163,800  อบต. ดอนจิก
-
-
 92.บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
-
4 ตุลาคม 2562  146,000  อบต.
-
-
 93.บ้านปากบุ่ง
-
14 พฤษภาคม 2562  14,400  องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
-
-
 94.บ้านป่ากุงน้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  144,000  ลาดควาย
-
-
-
 95.บ้านป่ากุงใหญ่
-
30 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.ลาดควาย
-
-
 96.บ้านป่าเลา
-
16 พฤษภาคม 2562  213,000  อบต โนนก่อ
-
-
 97.บ้านผักหย่า
-
15 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้
-
-
 98.บ้านฝางคำสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  199,000  ฝางคำ
-
-
 99.บ้านพลาญชัย
-
15 พฤษภาคม 2562  327,000  อบต.โนนก่อ
-
-
 100.บ้านฟ้าห่วน
-
16 พฤษภาคม 2562  546,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
-
-
 101.บ้านภูมะหรี่
-
14 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.ดอนจิก
-
-
 102.บ้านภูหล่น
-
15 พฤษภาคม 2562  337,000  อบต.สงยาง
-
-
 103.บ้านม่วงฮี
-
1 ตุลาคม 2561  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
-
-
-
 104.บ้านม่วงโคน
-
2 พฤษภาคม 2562  109,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
-
-
-
 105.บ้านยอดดอนชี
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  248,000  ตำบลกุดชมภู
-
-
 106.บ้านราษฎร์เจริญ
-
29 ตุลาคม 2562  198,000  อ่างศ
-
-
 107.บ้านลาดควาย
-
29 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.ลาดควาย
-
-
 108.บ้านลาดวารี
-
21 พฤษภาคม 2562  180,000  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
 109.บ้านวังพอก
-
26 ธันวาคม 2561  140,000  ตำบลโพธิ์ศรี
-
-
 110.บ้านวังแคน
-
14 พฤษภาคม 2562  57,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 111.บ้านสงยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  101,000  อบต.สงยาง
-
-
 112.บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
-
14 พฤษภาคม 2562  232,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 113.บ้านสระคำ
-
17 พฤษภาคม 2562  191,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
-
-
 114.บ้านสร้างถ่อ
-
24 พฤษภาคม 2562  107,000  หนามแท่ง
-
-
 115.บ้านสร้างแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  549,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
-
-
-
 116.บ้านสวาสดิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.นาเลิน
-
-
 117.บ้านสะพือท่าค้อ
-
10 มิถุนายน 2562  250,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
-
-
 118.บ้านสะพือใต้
-
13 มิถุนายน 2562  61,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
-
-
 119.บ้านสัน
-
31 พฤษภาคม 2562  127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
-
-
-
 120.บ้านสำโรง
-
1 ตุลาคม 2561  353,000  อบต.สำโรง
-
-
-
 121.บ้านสิม
-
16 พฤษภาคม 2562  58,000  สงยาง
-
-
-
 122.บ้านสุวรรณวารี
-
30 กรกฏาคม 2562  286,000  คำเขื่อนแก้ว
-
-
 123.บ้านหนองกอก
-
15 พฤษภาคม 2562  172,000  หนองบัวฮี
-
-
 124.บ้านหนองกุง
-
16 พฤษภาคม 2562  410,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
-
-
 125.บ้านหนองกุงน้อย
-
24 พฤษภาคม 2561  1,360,000  อบต. หนองกุง
-
-
 126.บ้านหนองขุ่น
-
13 มีนาคม 2562  268,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
 127.บ้านหนองคูณ
-
17 มิถุนายน 2562  130,000  บ้านแขม
-
-
 128.บ้านหนองชาด
-
22 พฤษภาคม 2562  230,000  คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
 129.บ้านหนองบัวฮี
-
14 พฤษภาคม 2562  266,760  หนองบัวฮี
-
-
-
 130.บ้านหนองผักแพว
-
28 พฤษภาคม 2562  75,000  อบต.ลาดควาย
-
-
-
 131.บ้านหนองผือ
-
29 พฤษภาคม 2562  421,000  นาโพธิ์กลาง
-
-
 132.บ้านหนองสองห้อง
-
13 พฤษภาคม 2562  119,000  หนองบัวฮี
-
-
 133.บ้านหนองสองห้องดอนตูม
-
4 พฤศจิกายน 2562  312,000  คำไหล
-
-
 134.บ้านหนองหอย
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  วาริน
-
-
 135.บ้านหนองห้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  285,000  อบต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
-
-
 136.บ้านหนองเชือก
-
10 พฤษภาคม 2562  217,000  คำไหล
-
-
 137.บ้านหนองเม็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  117,900  เทศบาลตำบลช่องเม็ก
-
-
 138.บ้านหนองแสง-วังอ่าง
-
22 พฤษภาคม 2562  316,000  หนองแสงใหญ่
-
-
 139.บ้านหนองแสงใหญ่
-
17 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.หนองแสงใหญ่
-
-
 140.บ้านหนองโน
-
23 พฤษภาคม 2562  28,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
 141.บ้านหนองโพธิ์
-
7 มิถุนายน 2562  199,000  ตำบลโพธิ์ศรี
-
-
 142.บ้านหนองไผ่
-
13 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.สงยาง
-
-
 143.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
-
9 เมษายน 2562  276,640  ดอนจิก
-
-
 144.บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  อบต.โนนกลาง
-
-
 145.บ้านหนามแท่ง
-
31 พฤษภาคม 2562  528,000  อบต.หนามแท่ง
-
-
 146.บ้านห้วยดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.คำหว้า
-
-
-
 147.บ้านห้วยน้ำใส
-
14 พฤษภาคม 2562  184,000  คันไร่
-
-
 148.บ้านห้วยยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  710,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
-
-
 149.บ้านห้วยสะคาม
-
6 พฤศจิกายน 2562  102,000  อบต.โขงเจียม
-
-
 150.บ้านห้วยหมาก
-
9 สิงหาคม 2562  487,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
-
-
 151.บ้านห้วยหมากใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  โขงเจียม
-
-
 152.บ้านห้วยเดื่อ
-
2 พฤศจิกายน 2561  311,000  อบต.โนนก่อ
-
-
 153.บ้านห้วยแดง
-
3 เมษายน 2562  327,600  อบต.ดอนจิก
-
-
 154.บ้านห้วยไฮ
-
21 พฤษภาคม 2562  162,000  คำเขื่อนแก้ว
-
-
 155.บ้านหัวเห่ว
-
31 พฤษภาคม 2562  174,000  โขงเจียม
-
-
-
 156.บ้านหินลาดแสนตอ
-
8 มีนาคม 2562  596,000  เทศบาลตำบลกุดชมภู
-
-
 157.บ้านหินสูง
-
22 พฤษภาคม 2562  269,000  อบต.ช่องเม็ก
-
-
 158.บ้านหินโงม
-
15 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.ตะบ่าย
-
-
 159.บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
-
16 พฤษภาคม 2562  11,200  อบต.หนามแท่ง
-
-
 160.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,018,000  ตำบลอ่างศิลา
-
-
 161.บ้านอ่างหินน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 162.บ้านเดื่อสะพานโดม
-
14 พฤษภาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 163.บ้านเม็ก
-
16 พฤศจิกายน 2561  127,280  หนองบัวฮี
-
-
 164.บ้านเลิงบาก
-
7 พฤษภาคม 2562  385,920  อบต.นาโพธิ์
-
-
 165.บ้านเวินบึก
-
16 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.โขงเจียม
-
-
 166.บ้านเหล่าคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  โนนก่อ
-
-
 167.บ้านเหล่าอินทร์แปลง
-
15 พฤษภาคม 2562  421,000  ตำบลช่องเม็ก
-
-
 168.บ้านเอือดใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  323,000  เอือดใหญ่
-
-
 169.บ้านแก่งกบ
-
12 พฤษภาคม 2562  117,800  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
-
-
 170.บ้านแก่งกอก
-
13 พฤษภาคม 2562  37,000  ไร่ใต้
-
-
 171.บ้านแก้งกอก
-
31 พฤษภาคม 2562  177,000  อบต.แก้งกอก
-
-
 172.บ้านแก่งดูกใส
-
26 เมษายน 2562  235,600  โนนกาหลง
-
-
 173.บ้านแก่งยาง
-
4 ตุลาคม 2562  92,620  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
-
-
 174.บ้านแก่งเจริญ
-
10 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลกุดชมภู
-
-
 175.บ้านแขมเหนือ
-
12 มิถุนายน 2562  154,000  บ้านแขม
-
-
 176.บ้านแขมใต้
-
12 มิถุนายน 2562  72,000  อบต บ้านแขม
-
-
 177.บ้านแหลมทอง
-
7 พฤษภาคม 2562  166,000  โนนก่อ
-
-
 178.บ้านโคกเที่ยง
-
14 พฤษภาคม 2562  276,000  คันไร่
-
-
 179.บ้านโชคอำนวย
-
24 พฤษภาคม 2562  192,000  เทศบาลตำบลกุดชมภู
-
-
 180.บ้านโดมประดิษฐ์
-
10 พฤษภาคม 2562  336,000  โนนกลาง
-
-
 181.บ้านโนน
-
15 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
-
-
 182.บ้านโนนก่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  452,000  โนนก่อ
-
-
 183.บ้านโนนกาหลง
-
9 พฤษภาคม 2562  0  อบต.โนนกาหลง
-
-
 184.บ้านโนนกุง
-
14 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.นาคำ
-
-
 185.บ้านโนนข่าโนนยาง
-
7 มิถุนายน 2562  268,000  โพธิ์ศรี
-
-
 186.บ้านโนนค้อลุคุ
-
15 พฤษภาคม 2562  269,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้
-
-
-
 187.บ้านโนนคูณ
-
23 เมษายน 2562  86,680  อบต. โนนกาหลง
-
-
 188.บ้านโนนจันทน์
-
28 พฤษภาคม 2562  113,000  อบต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
-
-
 189.บ้านโนนจิก
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  ฝางคำ
-
-
 190.บ้านโนนม่วง
-
29 พฤษภาคม 2562  132,000  กุดชมภู
-
-
 191.บ้านโนนม่วงโนนจิก
-
19 มีนาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
 192.บ้านโนนยานาง
-
16 พฤษภาคม 2562  333,120  หนองบัวฮี
-
-
-
 193.บ้านโนนสว่าง
-
29 เมษายน 2562  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
-
-
-
 194.บ้านโนนสุข
-
17 พฤษภาคม 2562  212,000  ไร่ใต้
-
-
 195.บ้านโนนหนองบัว
-
21 พฤษภาคม 2562  341,000  อบต.ตำบลดอนใหญ่
-
-
 196.บ้านโพธิ์ศรี
-
7 มิถุนายน 2562  169,000  เทศบาลตำบลโพธฺ์ศรี
-
-
 197.บ้านโพนแพง
- -
 0  
- -
- -
-
 198.บ้านโหง่นขาม
-
19 พฤษภาคม 2562  114,000  หนามแท่ง
-
-
 199.บ้านไทรงาม
-
3 เมษายน 2562  160,000  ดอนจิก
-
-
 200.บ้านไร่
-
24 พฤษภาคม 2562  366,000  อบต.ตะบ่าย
-
-
 201.บ้านไร่ใต้
-
14 พฤษภาคม 2562  650,000  อบต.ไร่ใต้
-
-
 202.บ้านไฮหย่อง
-
27 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า
-
-
 203.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
-
21 พฤษภาคม 2562  241,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
-
-
 204.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
-
21 พฤษภาคม 2562  400,000  ช่องเม็ก
-
-
 205.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
-
14 พฤษภาคม 2562  3,728,000  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
-
-
 206.อนุบาลศรีเมืองใหม่
-
4 มิถุนายน 2562  1,122,000  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
-
-
-
 207.เพียงหลวง 12
-
9 สิงหาคม 2561  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
-
-
 208.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
-
14 พฤษภาคม 2562  1,290,000  เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
-
-
 209.ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
-
15 พฤษภาคม 2562  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net