โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
-
13 มิถุนายน 2562  47,000  อบต.ขามเปี้ย
-
-
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม
-
30 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
-
4 มิถุนายน 2562  614,000  เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
-
-
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
-
16 พฤษภาคม 2562  165,000  อบต.ขามเปี้ย
-
-
 5.ชุมชนบ้านสะพือ
-
15 พฤษภาคม 2562  473,000  อบต.สะพือ
-
-
 6.ชุมชนบ้านเจียด
-
14 พฤษภาคม 2562  390,000  อบต.เจียด
-
-
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
-
-
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง
-
27 พฤษภาคม 2562  259,400  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
-
-
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  273,000  เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
 10.ตชด.บ้านป่งคอม
-
12 มิถุนายน 2562  202,000  อบต.หนองสิม
-
-
 11.ตระการพืชผล
-
17 เมษายน 2562  1,391,000  เทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
-
 12.น้ำคำพิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  52,000  อบต.โนนกุง
-
-
 13.บ้านกระเดียน
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน
-
-
 14.บ้านกองโพน
-
11 มิถุนายน 2562  245,000  อบต. กองโพน
-
-
 15.บ้านกะลึง
-
5 มีนาคม 2562  90,000  อบต.สารภี
-
-
 16.บ้านกะเตียด
-
21 มิถุนายน 2562  202,000  อบต.สองคอน
-
-
 17.บ้านกาจับ
-
17 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.กุดยาลวน
-
-
 18.บ้านกาบิน
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.กาบิน
-
-
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  24,000  อบต.เกษม
-
-
 20.บ้านกุดกลอย
-
0 พฤษภาคม 2562  189,400  อบต.โนนสวาง
-
-
 21.บ้านกุดยาลวน
-
17 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.กุดยาลวน
-
-
 22.บ้านกุศกร
-
29 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.กุศกร
-
-
 23.บ้านขามเปี้ย
-
4 มิถุนายน 2562  149,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน
-
31 พฤษภาคม 2562  131,000  อบต.แก่งเค็ง
-
-
 25.บ้านค้อ
-
10 มิถุนายน 2562  242,000  อบต.กองโพน
-
-
 26.บ้านคอนสาย
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
-
-
 27.บ้านคันพะลาน
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.นาตาล
-
-
 28.บ้านคำกลาง
-
21 พฤษภาคม 2562  513,000  อบต.สารภี
-
-
 29.บ้านคำข่า
-
10 พฤษภาคม 2562  158,000  อบต. ไหล่ทุ่ง
-
-
 30.บ้านคำมณี
-
13 พฤษภาคม 2562  284,000  อบต.ตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 31.บ้านคำสมิง
-
30 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.เกษม
-
-
 32.บ้านคำหาด
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
 33.บ้านคำแคน
-
24 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.ถ้ำแข้
-
-
 34.บ้านคำแม่มุ่ย
-
23 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
-
-
 35.บ้านคำไหล
-
15 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.คำเจริญ
-
-
 36.บ้านคึม
-
23 พฤษภาคม 2562  109,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน
-
-
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.สองคอน
-
-
 38.บ้านดงตาหวัง
-
27 พฤษภาคม 2562  197,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม
-
-
 39.บ้านดงบัง
-
22 พฤษภาคม 2562  68,400  อบต.โนนสวาง
-
-
 40.บ้านดงไม้งาม
-
13 พฤษภาคม 2562  47,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
-
-
 41.บ้านดอน
-
17 พฤษภาคม 2562  49,000  อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
 42.บ้านดอนก่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
 43.บ้านดอนกะทอด
-
17 พฤษภาคม 2562  147,000  อบต.ม่วงใหญ่
-
-
 44.บ้านดอนงัว
-
13 พฤษภาคม 2562  57,000  อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
 45.บ้านดอนจิก
-
23 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.นาพิน
-
-
 46.บ้านดอนชาด
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.สองคอน
-
-
 47.บ้านดอนตะมุน
-
12 กรกฏาคม 2562  45,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
 48.บ้านดอนทับช้าง
-
3 พฤษภาคม 2562  187,000  เทศบาลตำบลตระการ
-
-
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
-
17 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.คอนสาย
-
-
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.คำเจริญ
-
-
 51.บ้านดอนหมู
-
22 พฤษภาคม 2562  37,000  อบต.ตระการ
-
-
 52.บ้านดอนหมูวิทยา
-
5 มิถุนายน 2562  69,000  อบต.ขามเปี้ย
-
-
 53.บ้านดอนเย็นใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  368,000  อบต.โพธิ์ไทร
-
-
 54.บ้านดอนใหญ่
-
21 พฤษภาคม 2562  191,000  เทศบาลตำบลตระการพืชผล
-
-
 55.บ้านด่านหม่วน
-
19 พฤษภาคม 2562  340,000  อบต.พังเคน
-
-
 56.บ้านด่านฮัง
-
24 พฤษภาคม 2562  183,360  อบต.พังเคน
-
-
 57.บ้านตระการ
-
20 พฤษภาคม 2562  131,000  อบต.ตระการ
-
-
 58.บ้านตากแดด
-
13 พฤษภาคม 2562  538,000  อบต.ตากแดด
-
-
 59.บ้านตาดแต้
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ข้าวปุ้น
-
-
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
-
31 พฤษภาคม 2562  51,000  อบต.แก่งเค็ง
-
-
 61.บ้านตุ
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.กาบิน
-
-
 62.บ้านถ้ำแข้
-
24 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.ถ้ำแข้
-
-
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
-
24 พฤษภาคม 2562  106,969  อบต.ถ้ำแข้
-
-
 64.บ้านทม
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.บ้านแดง
-
-
 65.บ้านทรายพูล
-
16 พฤษภาคม 2562  304,000  เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
 66.บ้านท่าหลวง
-
29 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.ท่าหลวง
-
-
 67.บ้านนากลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.นาตาล
-
-
 68.บ้านนาขนัน
-
30 พฤษภาคม 2562  93,000  อบต. แก้งเหนือ
-
-
 69.บ้านนาขาม
-
15 พฤษภาคม 2562  360,000  อบต.สำโรง
-
-
 70.บ้านนาคำวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.คอนสาย
-
-
 71.บ้านนาคิแลน
-
6 มิถุนายน 2562  69,000  องค์การบริการส่วนตำบลขามเปี้ย
-
-
 72.บ้านนางิ้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.สะพือ
-
-
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
-
6 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.เป้า
-
-
 74.บ้านนาจ่าย
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  อ.บ.ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
 75.บ้านนาชุม
-
10 มิถุนายน 2562  108,000  อบต.กองโพน
-
-
 76.บ้านนาชุมใต้
-
8 พฤษภาคม 2562  329,160  เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
 77.บ้านนาดอกไม้
-
17 พฤษภาคม 2562  156,000   อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
 78.บ้านนาตาลเหนือ
-
30 พฤษภาคม 2562  448,000  เทศบาลตำบลขามป้อม
-
-
 79.บ้านนาตาลใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  273,000  อบต.นาตาล
-
-
 80.บ้านนาตาหมุด
-
5 มิถุนายน 2562  126,000  อบต.ขามเปี้ย
-
-
 81.บ้านนาทราย
-
20 มิถุนายน 2562  178,000  อบต.พะลาน
-
-
 82.บ้านนานวน
-
16 พฤษภาคม 2562  105,000  อบต เจียด
-
-
 83.บ้านนานางวาน
-
17 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต. ม่วงใหญ่
-
-
 84.บ้านนาพะเนียงออ
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.สองคอน
-
-
 85.บ้านนาพิน
-
24 พฤษภาคม 2562  348,000  อบต.นาพิน
-
-
 86.บ้านนาม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.นาตาล
-
-
 87.บ้านนายูง
-
14 พฤษภาคม 2562  417,000  เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
 88.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
-
17 พฤษภาคม 2562  408,000  เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
 89.บ้านนาส้มมอ
-
29 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
 90.บ้านนาห้วยแดง
-
19 พฤศจิกายน 2561  102,000  อบต.โนนกุง
-
-
 91.บ้านนาหว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.กระเดียน
-
-
 92.บ้านนาหว้าเหนือ
-
12 มิถุนายน 2562  559,540  อบต.หนองสิม
-
-
 93.บ้านนาหว้าใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  327,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
 94.บ้านนาหินโหง่นนาดง
-
29 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
 95.บ้านนาเดื่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  96,000   อบต.เซเป็ด
-
-
 96.บ้านนาเมือง
-
13 พฤษภาคม 2562  316,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
-
-
 97.บ้านนาแมด
-
30 พฤษภาคม 2562  181,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
-
-
 98.บ้านนาแวง
-
31 พฤษภาคม 2562  211,000  อบต.นาแวง
-
-
 99.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
 100.บ้านน้ำคำ
-
14 พฤษภาคม 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
 101.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
15 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น
-
-
 102.บ้านบก
-
21 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.พะลาน
-
-
 103.บ้านบกหนองทันน้ำ
-
27 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
-
-
 104.บ้านบ่อหิน
-
14 พฤษภาคม 2562  129,000  อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
 105.บ้านบาก
-
17 มิถุนายน 2562  324,000  เทศบาลหนองผือ
-
-
 106.บ้านบึงหอม
-
17 มิถุนายน 2562  252,000  เทศบาลหนองผือ
-
-
 107.บ้านบุ่งวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  155,000  อบต.นาแวง
-
-
 108.บ้านบุ่งเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  79,980  เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
 109.บ้านปากห้วยม่วง
-
23 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.เหล่างาม
-
-
 110.บ้านปากแซง
-
17 พฤษภาคม 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
 111.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.กาบิิน
-
-
 112.บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
-
12 มิถุนายน 2562  414,100  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
-
-
 113.บ้านป่าติ้ว
-
13 พฤษภาคม 2562  57,000  เทศบาลหนองนกทา
-
-
 114.บ้านพนมดี
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
 115.บ้านพอก
-
7 มิถุนายน 2562  155,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
-
-
 116.บ้านพะลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.สารภี
-
-
 117.บ้านพะลาน
-
21 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.พะลาน
-
-
 118.บ้านพะไล
-
17 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต. โพธิ์ไทร
-
-
 119.บ้านพังเคน
-
24 พฤษภาคม 2562  339,000  อบต.พังเคน
-
-
 120.บ้านฟ้าห่วน
-
31 พฤษภาคม 2562  74,000   อบต.แก่งเค็ง
-
-
 121.บ้านม่วงเฒ่า
-
8 พฤษภาคม 2562  297,000  เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
 122.บ้านม่วงใหญ่
-
17 พฤษภาคม 2562  107,000   อบต.ม่วงใหญ่
-
-
 123.บ้านร่องข่า
-
16 พฤษภาคม 2562  286,000  อบต.โนนกุง
-
-
 124.บ้านลาดสมดี
-
27 มิถุนายน 2562  114,000  อบต.กุศกร
-
-
 125.บ้านลาดหญ้าคา
-
31 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.นาแวง
-
-
 126.บ้านลุมพุก
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  อบต.นาตาล
-
-
 127.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
-
-
 128.บ้านศรีสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.กุศกร
-
-
 129.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
-
29 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.หนองทันน้ำ
-
-
 130.บ้านสงยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.สะพือ
-
-
 131.บ้านสมบูรณ์
-
10 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
-
-
 132.บ้านสร้างโพน
-
28 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.คอนสาย
-
-
 133.บ้านสองคอน
-
13 พฤษภาคม 2562  398,000  อบต.สองคอน
-
-
 134.บ้านสารภี
-
25 พฤษภาคม 2562  75,000  อบต.สารภี
-
-
 135.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
-
25 พฤษภาคม 2562  30,000  อบต.สารภี
-
-
 136.บ้านสำโรง
-
14 พฤษภาคม 2562  22,000  อบต.สำโรง
-
-
 137.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.แก่งเค็ง
-
-
 138.บ้านหนองนกทา
-
13 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
 139.บ้านหนองบั่ว
-
30 พฤษภาคม 2562  89,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
-
-
 140.บ้านหนองผือ
-
17 มิถุนายน 2562  632,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
 141.บ้านหนองฟานยืน
-
8 กุมภาพันธ์ 2562  105,000  อบต.เหล่างาม
-
-
 142.บ้านหนองลุมพุก
-
4 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.แก่งเค็ง
-
-
 143.บ้านหนองหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  31,000  เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
 144.บ้านหนองหว้า
-
18 กุมภาพันธ์ 2562  48,000  อบต.โนนสวาง
-
-
 145.บ้านหนองเต่า
-
24 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
-
-
 146.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
-
30 พฤษภาคม 2562  209,280  เทศบาลตำบลพังเคน
-
-
 147.บ้านหนองเอาะหนองสิม
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  33,000  อบต.เกษม
-
-
 148.บ้านหนองแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  119,000  อบต.นาสะไม
-
-
 149.บ้านห้วยที
-
15 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
-
-
 150.บ้านห้วยฝ้าย
-
15 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
-
-
 151.บ้านห้วยยาง
-
0 พฤษภาคม 2562  559,040  เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
 152.บ้านหินห่อม
-
21 พฤษภาคม 2562  42,000  อบต.สารภี
-
-
 153.บ้านอีเติ่ง
-
30 เมษายน 2562  243,000  เทศบาลตำบลหัวนา
-
-
 154.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
-
16 พฤษภาคม 2562  314,000  เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
 155.บ้านฮี
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.คำเจริญ
-
-
 156.บ้านเกษม
-
30 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.เกษม
-
-
 157.บ้านเขือง
-
13 พฤษภาคม 2562  97,000  อบต.หนองเต่า
-
-
 158.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
-
-
 159.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
-
-
 160.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
-
-
 161.บ้านเล้า
-
24 พฤษภาคม 2562  32,000  อบต.บ้านแดง
-
-
 162.บ้านเลาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  37,000  อบต.โพธิ์ไทร
-
-
 163.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.กระเดียน
-
-
 164.บ้านเสาธงใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  51,000  อบต.เซเป็ด
-
-
 165.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
-
-
 166.บ้านเอ็นอ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
-
-
 167.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
-
22 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
-
-
 168.บ้านแก้งหลักด่าน
-
17 มกราคม 2562  204,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
 169.บ้านแก้งอะฮวน
-
29 พฤษภาคม 2562  238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
 170.บ้านแก่งเค็ง
-
30 พฤษภาคม 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
-
-
 171.บ้านแก้งเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  446,000  อบต.แก้งเหนือ
-
-
 172.บ้านแก้งใต้
-
17 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
-
-
 173.บ้านแข็งขยัน
-
22 มิถุนายน 2562  63,400  อบต.โนนสวาง
-
-
 174.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
-
27 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
-
-
 175.บ้านแพง
-
15 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.คำเจริญ
-
-
 176.บ้านแสนอุดม
-
28 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.หนองทันน้ำ
-
-
 177.บ้านแหลไหล่
-
28 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
-
-
 178.บ้านแอมเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
-
-
 179.บ้านโคกก่องวังนอง
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ข้าวปุ้น
-
-
 180.บ้านโคกจาน
-
10 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.โคกจาน
-
-
 181.บ้านโคกน้อย
-
13 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.โคกจาน
-
-
 182.บ้านโคกสว่าง
-
10 มิถุนายน 2562  76,000  เทศบาลหนองผือ
-
-
 183.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
-
15 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.กุดข้าวปุ้น
-
-
 184.บ้านโคกใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.โคกจาน
-
-
 185.บ้านโนนกุง
-
14 พฤษภาคม 2562  181,000  อบต.โนนกุง
-
-
 186.บ้านโนนขุมคำ
-
29 พฤษภาคม 2562  197,840  อบต.พังเคน
-
-
 187.บ้านโนนตูม
-
27 พฤษภาคม 2562  314,480  องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
-
-
 188.บ้านโนนสำราญ
-
1 สิงหาคม 2562  28,000  อบต.เป้า
-
-
 189.บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
-
14 พฤษภาคม 2562  74,000  เทศบาลตำบลหนองนกทา
-
-
 190.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
-
27 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.ถ้ำแข้
-
-
 191.บ้านโนนหอม
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.ข้าวปุ้น
-
-
 192.บ้านโนนหินแร่
-
28 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.หนองทันนำ้
-
-
 193.บ้านโบกม่วง
-
4 มิถุนายน 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
-
-
 194.บ้านโป่งน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  79,000  อบต.คอนสาย
-
-
 195.บ้านโป่งเป้า
-
20 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.เหล่างาม
-
-
 196.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
-
23 พฤษภาคม 2562  189,000  อบต.เหล่างาม
-
-
 197.บ้านโปร่งเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  72,000  อบต.สองคอน
-
-
 198.บ้านโพธิ์ไทร
-
17 พฤษภาคม 2562  1,228,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
 199.บ้านโพนเมือง
-
24 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.ตระการ
-
-
 200.บ้านโพนแพง
-
17 พฤษภาคม 2562  145,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน
-
-
 201.บ้านโสกชัน
-
23 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต. สารภี
-
-
 202.บ้านโหมน
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.นาพิน
-
-
 203.บ้านไชยชนะ
-
4 กรกฏาคม 2562  47,000  อบต.โนนสวาง
-
-
 204.บ้านไทรงาม
-
19 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
-
-
 205.บ้านไทรย้อย
-
21 พฤษภาคม 2562  58,900  เทศบาลตำบลเทพวงศา
-
-
 206.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ตากแดด
-
-
 207.บ้านไพรสวรรค์
-
23 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.สารภี
-
-
 208.บ้านไหล่ทุ่ง
-
12 พฤศจิกายน 2561  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
-
-
 209.บ้านไหล่ธาตุ
-
6 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.กองโพน
-
-
 210.บ้านไหล่สูง
-
10 พฤษภาคม 2562  173,000  อบต.ไหล่ทุ่ง
-
-
 211.บุญจิราธร
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต. สำโรง
-
-
 212.ผอบ ณ นคร 1
-
15 พฤษภาคม 2562  404,000  อบต.สำโรง
-
-
 213.สมาคมจักรยานสมัครเล่น
-
15 พฤษภาคม 2562  125,000  อบต.สำโรง
-
-
 214.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
-
21 มิถุนายน 2562  615,180  เทศบาลตำบลเขมราฐ
-
-
 215.เกษมบ้านนาคำ
-
31 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
-
-
 216.เขมราฐ
-
15 พฤษภาคม 2562  742,000  เทศบาลตำบลเขมราฐ
-
-
 217.เสาวนิต(บ้านวังแซ)
-
13 พฤษภาคม 2562  325,000  อบต.โพธิ์ไทร
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net