โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 3
จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.90
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านดอนหันนาจาน
-
15 กรกฏาคม 2562  140,000  อบต.แวงน้อย
-
-
 2. บ้านหนองวัดป่า
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  ดอนดั่ง
-
-
 3. บ้านโนนตะโก
-
16 พฤษภาคม 2562  27,000  หนองมะเขือ
-
-
 4.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  380,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 5.จตุคามวิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  204,000  ตะกั่วป่า
-
-
 6.ชุมชนบ้านชาด
-
29 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.เมืองพล
-
-
 7.ชุมชนบ้านดอนหัน
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
-
21 พฤษภาคม 2562  260,000  หนองแวงนางเบ้า
-
-
 9.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
-
14 มิถุนายน 2562  774,260  แวงใหญ่
-
-
 10.ชุมชนบ้านโคกสี
-
7 มิถุนายน 2562  430,000  เทศบาลตำบลแวงน้อย
-
-
 11.ชุมชนวังหิน
-
10 มิถุนายน 2562  46,000  อบต.วังหิน
-
-
 12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
27 มิถุนายน 2562  1,440,000  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
-
-
 13.ชุมชนหนองเม็ก
-
21 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 14.นาโพธิ์ชีวิทยา
-
18 มิถุนายน 2562  358,000  โนนสะอาด
-
-
 15.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  ดอนดั่ง
-
-
 16.บ้านกอกโนนแต้
-
15 พฤษภาคม 2562  122,000  โนนธาตุ
-
-
 17.บ้านกุดรู
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  แวงน้อย
-
-
 18.บ้านกุดหมากเห็บ
-
14 มิถุนายน 2562  323,000  อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
-
-
 19.บ้านกุดหว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.ดอนดู่
-
-
 20.บ้านกุดหอยกาบ
-
24 พฤษภาคม 2562  34,000  อบต.โจด
-
-
 21.บ้านคอนฉิม
-
16 พฤษภาคม 2656  30,600  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
-
-
 22.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  เก่างิ้ว
-
-
 23.บ้านชาดศรีสมบูรณ์
-
9 เมษายน 2562  264,000  คึมชาด
-
-
 24.บ้านชาดหนองเหล็ก
-
17 กรกฏาคม 2562  174,000  โนนธาตุ
-
-
 25.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
-
0 พฤษภาคม 2562  86,000  คอนฉิม
-
-
 26.บ้านดงเค็ง
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  ดงเค็ง
-
-
 27.บ้านดอนชาด
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  หันโจด
-
-
 28.บ้านดอนดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  ดอนดู่
-
-
 29.บ้านดอนโจด
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  บ้านคอนฉิม
-
-
 30.บ้านตลาดหนองแก
-
13 พฤษภาคม 2562  78,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
 31.บ้านตะกั่วป่า
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  ตะกั่วป่า
-
-
 32.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
-
24 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.หันโจด
-
-
 33.บ้านถลุงเหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ใหม่นาเพียง
-
-
 34.บ้านทับบา
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  เมืองพล
-
-
 35.บ้านทางขวาง
-
5 มิถุนายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
 36.บ้านท่านางแนว
-
26 มิถุนายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
-
-
 37.บ้านท่าหนองหว้า
-
14 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 38.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
-
1 มิถุนายน 2562  288,000  ลอมคอม
-
-
 39.บ้านทุ่งแค
-
15 พฤษภาคม 2562  158,000  เพ็กใหญ่
-
-
 40.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
-
27 พฤษภาคม 2562  360,000  อบต.โนนข่า
-
-
 41.บ้านบะแหบหญ้าคา
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
 42.บ้านปอแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  59,000  อบต.คึมชาด
-
-
 43.บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
-
16 พฤษภาคม 2562  5,000  หนองมะเขือ
-
-
 44.บ้านป่าเป้งน้ำซับ
-
3 มิถุนายน 2562  25,000  อบต.แวงน้อย
-
-
 45.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  14,000  อบต.ท่านางแนว
-
-
 46.บ้านป่าเป้า
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  โสกนกเต็น
-
-
 47.บ้านผักหวาน
-
9 กรกฏาคม 2562  186,000  หนองปลาหมอ
-
-
 48.บ้านฝาผนังวังจาน
-
10 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.หนองแวงนางเบ้า
-
-
 49.บ้านยานางโนนแต้
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.เพ็กใหญ่
-
-
 50.บ้านรวงโนนไทโนนโจด
-
24 กรกฏาคม 2562  75,000  อบต.ท่าวัด
-
-
 51.บ้านรัตนะ
-
7 มิถุนายน 2562  302,000  โนนทอง
-
-
 52.บ้านลอมคอม
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
-
-
 53.บ้านละหานนา
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
-
-
 54.บ้านวังขอนพาดหนองแวง
-
21 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.โจดหนองแก
-
-
 55.บ้านวังคูณ
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 56.บ้านวังยาวสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  192,000  บ้านหัน
-
-
 57.บ้านศุภชัย
-
4 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.คึมชาด
-
-
 58.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
-
15 พฤษภาคม 2562  300,000  หนองไผ่ล้อม
-
-
 59.บ้านสว่างวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
-
-
 60.บ้านสำราญ
-
17 พฤษภาคม 2562  227,000  โนนธาตุ
-
-
 61.บ้านสำโรง
-
30 พฤษภาคม 2562  234,000  สำโรง
-
-
 62.บ้านหญ้าคาท่าหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.เมืองพล
-
-
 63.บ้านหนองกาว
-
20 พฤษภาคม 2562  52,200  อบต สำโรง
-
-
 64.บ้านหนองกุงสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  93,000  หนองไผ่ล้อม
-
-
 65.บ้านหนองกุงโนนทัน
-
10 พฤษภาคม 2562  246,000  คึมชาด
-
-
 66.บ้านหนองขี้เห็น
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  บ้านหัน
-
-
 67.บ้านหนองคลองดอนแดง
-
17 พฤษภาคม 2562  133,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
 68.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.วังหิน
-
-
 69.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  140,000  ละหานนา
-
-
 70.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  ตะกั่วป่า
-
-
 71.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
-
15 พฤษภาคม 2562  6,000  หัวทุ่ง
-
-
 72.บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
-
6 มิถุนายน 2562  76,000  บ้านโนนแดง
-
-
 73.บ้านหนองบะโคกสว่าง
-
24 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.โคกสง่า
-
-
 74.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
-
31 พฤษภาคม 2562  140,000  โสกนกเต็น
-
-
 75.บ้านหนองบัวแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  ตะกั่วป่า
-
-
 76.บ้านหนองบัวแดงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  344,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
-
-
 77.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.หนองปลาหมอ
-
-
 78.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
-
30 พฤษภาคม 2562  80,000  ทางขวาง
-
-
 79.บ้านหนองยาง
-
1 มิถุนายน 2562  88,000  วังหิน
-
-
 80.บ้านหนองสองห้อง
-
27 มิถุนายน 2562  406,000  ตำบลหนองสองห้อง
-
-
 81.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
-
1 กรกฏาคม 2562  370,000  อบต.ละหานนา
-
-
 82.บ้านหนองสะแบงสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  58,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
-
-
 83.บ้านหนองหญ้าขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
-
-
 84.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  31,900  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
 85.บ้านหนองหว้าสามัคคี
-
21 พฤษภาคม 2562  18,000  องค์การบิหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-
-
 86.บ้านหนองห้าง
-
29 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.เมืองพล
-
-
 87.บ้านหนองอรุณ
-
20 มิถุนายน 2562  250,000  ลอมคอม
-
-
 88.บ้านหนองเปล่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  88,000  ตะกั่วป่า
-
-
 89.บ้านหนองเรือ
-
21 พฤษภาคม 2562  20,000  อบต.โจดหนองแก
-
-
 90.บ้านหนองแขมอีโล
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.แวงน้อย
-
-
 91.บ้านหนองแซงแสงอรุณ
-
6 มิถุนายน 2562  160,000  โนนทอง
-
-
 92.บ้านหนองแดง
-
6 มิถุนายน 2562  136,000  ใหม่นาเพียง
-
-
 93.บ้านหนองแปน
-
27 พฤษภาคม 2562  36,000  หนองแวงโสกพระ
-
-
 94.บ้านหนองแวงตอตั้ง
-
10 พฤษภาคม 2562  330,000  คึมชาด
-
-
 95.บ้านหนองแวงท่าวัด
-
16 พฤษภาคม 2562  970,000  อบต.ท่าวัด
-
-
 96.บ้านหนองแวงนอก
-
1 พฤศจิกายน 2561  125,000  อบต.หนองมะเขือ
-
-
 97.บ้านหนองแวงน้อย
-
11 มิถุนายน 2562  41,000  ดอนดั่ง
-
-
 98.บ้านหนองแวงนางเบ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
-
-
 99.บ้านหนองแวงมน
-
24 พฤษภาคม 2562  380,000  โคกสง่า
-
-
 100.บ้านหนองแวงยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  องค์การบริการส่วนตำบลดอนดู่
-
-
 101.บ้านหนองแวงโสกพระ
-
5 มิถุนายน 2562  150,000  หนองแวงโสกพระ
-
-
 102.บ้านหนองแสง
-
31 กรกฏาคม 2562  82,000  ดอนดู่
-
-
 103.บ้านหนองโกโสกกระหนวน
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
 104.บ้านหนองไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.หนองเม็ก
-
-
 105.บ้านหนองไผ่น้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  33,637  ดอนดู่
-
-
 106.บ้านหนองไผ่วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
-
-
 107.บ้านหนองไฮประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
-
-
 108.บ้านหลักด่าน
-
11 มิถุนายน 2562  114,000  วังหิน
-
-
 109.บ้านหลุบคา
-
28 พฤศจิกายน 2561  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
-
-
 110.บ้านห้วยทรายทุ่งมน
-
24 มกราคม 2562  79,800  ละหานนา
-
-
 111.บ้านห้วยแคน
-
28 พฤษภาคม 2561  134,000  บ้านหัน
-
-
 112.บ้านห้วยโจด
-
31 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.โนนข่า
-
-
 113.บ้านหันน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  144,000  หนองแวงโสกพระ
-
-
 114.บ้านหันศิลางาม
-
20 มิถุนายน 2562  384,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 115.บ้านหันโจดหนองกุง
-
20 มิถุนายน 2562  96,000  อบต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
-
-
 116.บ้านหันโสกเชือก
-
4 มิถุนายน 2562  2,600  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
-
-
 117.บ้านหันใหญ่
-
29 พฤษภาคม 2562  334,000  เมืองพล
-
-
 118.บ้านหัวนาหนองแวง
-
20 พฤษภาคม 2562  148,000  โนนข่า
-
-
 119.บ้านหินลาดนาดี
-
27 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.สำโรง
-
-
 120.บ้านหินแร่
-
7 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.ดอนดั่ง
-
-
 121.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  หนองแวงนางเบ้า
-
-
 122.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
-
-
 123.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
-
10 พฤษภาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
-
-
 124.บ้านเปาะ
-
23 มิถุนายน 2562  48,000  อบต หนองสองห้อง
-
-
 125.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
-
4 มิถุนายน 2562  121,700  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
-
-
 126.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  เพ็กใหญ่
-
-
 127.บ้านเมย
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  อบตหนองสองห้อง
-
-
-
 128.บ้านเหล่านกชุม
-
30 พฤษภาคม 2562  20,000  สำโรง
-
-
 129.บ้านเหล่าโนนคูณ
-
21 มิถุนายน 2562  176,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 130.บ้านแฝก
-
24 พฤษภาคม 2562  86,000  หันโจด
-
-
 131.บ้านแวงน้อย
-
18 มิถุนายน 2562  128,140  เทศบาลแวงน้อย
-
-
 132.บ้านโคกกลางประชาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.เพ็กใหญ่
-
-
 133.บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
-
30 พฤษภาคม 2562  57,000  อบต.โสกนกเต็น
-
-
 134.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
-
-
 135.บ้านโคกสง่า
-
27 มิถุนายน 2562  40,000  อบต.ทางขวาง
-
-
-
 136.บ้านโคกสูงประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  โนนธาตุ
-
-
 137.บ้านโคกสูงวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  226,000  หนองเม็ก
-
-
 138.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
-
6 ธันวาคม 2561  125,000  ตำบลก้านเหลือง
-
-
 139.บ้านโจดหนองแกหนองสิม
-
21 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.โจดหนองแก
-
-
 140.บ้านโจดใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  ใหม่นาเพียง
-
-
 141.บ้านโนนกราด
-
23 พฤษภาคม 2562  19,000  หนองสองห้อง
-
-
 142.บ้านโนนกอกโนนแต้
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  โนนธาตุ
-
-
 143.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต โนนข่า
-
-
 144.บ้านโนนขามป้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  หนองเม็ก
-
-
 145.บ้านโนนข่าวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.โนนทอง
-
-
 146.บ้านโนนชาดวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  122,000  หนองแวงโสกพระ
-
-
 147.บ้านโนนทองหลางโคกสูง
-
6 กรกฏาคม 2562  26,220  อบต.ละหานนา
-
-
 148.บ้านโนนท่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.ดอนดู่
-
-
 149.บ้านโนนธาตุ
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.โนนธาตุ
-
-
 150.บ้านโนนรังหนองบอน
-
1 พฤศจิกายน 2561  47,000  หนองสองห้อง
-
-
 151.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
-
9 สิงหาคม 2562  60,000  โนนสะอาด
-
-
 152.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  750,000  ดอนดู่
-
-
 153.บ้านโนนหอมโนนศาลา
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  เพ็กใหญ่
-
-
 154.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
-
26 มิถุนายน 2562  199,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
-
-
 155.บ้านโนนเมืองโคกกุง
-
28 พฤษภาคม 2562  164,000  โนนข่า
-
-
 156.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
-
5 มิถุนายน 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
-
-
 157.บ้านโนนแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.โนนแดง
-
-
 158.บ้านโสกนกเต็น
-
16 พฤษภาคม 2562  318,000  อบต.โสกนกเต็น
-
-
 159.บ้านโสกน้ำขาว
-
4 มิถุนายน 2562  200,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
-
-
 160.บ้านโสกไผ่
-
16 พฤศจิกายน 2562  126,000  ใหม่นาเพียง
-
-
 161.บ้านใหม่นาเพียง
-
30 พฤษภาคม 2562  146,000  ใหม่นาเพียง
-
-
 162.ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
-
11 มีนาคม 2562  55,000  คอนฉิม
-
-
 163.ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
-
15 พฤษภาคม 2562  2,000  ท่าวัด
-
-
 164.มิตรภาพ 2
-
21 พฤศจิกายน 2561  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
-
-
 165.วังบงน้อยวิทยา
-
1 กรกฏาคม 2562  192,000   อบต.โนนสะอาด
-
-
 166.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  326,000  ตำบลก้านเหลือง
-
-
 167.วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
5 มิถุนายน 2562  158,000  ลอมคอม
-
-
 168.สหราษฎร์อนุกูล
-
1 พฤษภาคม 2562  96,000  หัวทุ่ง
-
-
 169.หนองกุงห้วยเสียววิทยา
-
4 กรกฏาคม 2562  268,000  อบต.หนองปลาหมอ
-
-
 170.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
-
16 พฤษภาคม 2562  30,400  หัวทุ่ง
-
-
 171.หนองพลวงมิตรประชา
-
29 พฤษภาคม 2562  68,000  ดงเค็ง
-
-
 172.หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
-
17 พฤษภาคม 2562  136,000  หนองแวงนางเบ้า
-
-
 173.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  หนองมะเขือ
-
-
 174.เบญจคามสามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.บ้านหัน
-
-
 175.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
-
-
 176.โนนชาดหนองช้างน้ำ
-
29 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.ดงเค็ง
-
-
 177.โนนทองวิทยา
-
30 มิถุนายน 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
-
-
 178.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
-
29 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
-
-
 179.ไตรคามราษฎร์บำรุง
-
30 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.หนองแวงโสกพระ
-
-
 180.ไตรมิตรพัฒนศึกษา
-
29 พฤษภาคม 2562  280,000  อบต.บ้านหัน
-
-
 181.ไตรมิตรวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  310,000  หนองสองห้อง
-
-
 182.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net