โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุรินทร์ เขต 1
จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
-
14 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.จารพัต
-
-
 2.การุญวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ
-
-
 3.จตุรมิตรวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  341,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
-
-
 4.ดรุณวิทยากร
-
5 พฤศจิกายน 2561  166,000  อบต.ตรำดม
-
-
 5.ทวีคามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  15,000  จอมพระ
-
-
 6.บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
-
24 พฤษภาคม 2562  209,000  อบต.หนองขวาว
-
-
 7.บ้านกระดาน
-
8 พฤศจิกายน 2561  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
 8.บ้านกระออม
-
15 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.กระออม
-
-
 9.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
-
18 มิถุนายน 2562  78,000  กุดหวาย
-
-
 10.บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
-
17 พฤษภาคม 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่
-
-
 11.บ้านกรูดหนองซำ
-
12 พฤศจิกายน 2561  311,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
-
-
 12.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
-
12 มิถุนายน 2562  354,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
-
-
 13.บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
-
-
 14.บ้านกะลัน
-
1 พฤษภาคม 2562  384,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
-
-
 15.บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
-
21 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
 16.บ้านกันตรง
-
12 พฤศจิกายน 2561  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
-
-
 17.บ้านกันเตรียง
-
28 พฤษภาคม 2562  438,000  อบต.บ้านแร่
-
-
 18.บ้านกันแสง
-
29 พฤษภาคม 2562  174,000  สลักได
-
-
 19.บ้านกันโจรง
-
8 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลกระหาด
-
-
 20.บ้านกางของ
-
21 กุมภาพันธ์ 2562  210,000  ระแงง
-
-
 21.บ้านก้านเหลือง
-
18 ธันวาคม 2561  330,000  เทศบาลตำบลผักไหม
-
-
 22.บ้านกาเกาะ
-
23 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
-
-
 23.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
-
28 พฤษภาคม 2562  970,000   อบต.กาเกาะ
-
-
 24.บ้านกาเกาะระโยง
-
16 พฤษภาคม 2562  818,000  อบต. ท่าสว่าง
-
-
 25.บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
-
23 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.ตรึม
-
-
 26.บ้านกุง
-
3 พฤษภาคม 2562  154,000  สำโรงทาบ
-
-
 27.บ้านกุดหวาย
-
30 กรกฏาคม 2562  216,000  กุดหวาย
-
-
 28.บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
-
4 มิถุนายน 2562  78,000  อบต.กุดหวาย
-
-
 29.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
-
23 พฤษภาคม 2562  179,800  เพี้ยราม
-
-
 30.บ้านขนวน
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
-
-
 31.บ้านขนาด
-
2 พฤศจิกายน 2561  103,000  กาเกาะ
-
-
 32.บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข
-
-
 33.บ้านขยอง
-
22 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
-
-
 34.บ้านขวาวใหญ่
-
9 เมษายน 2562  162,000  อบต.ขวาวใหญ่
-
-
 35.บ้านขอนแก่น
-
15 พฤศจิกายน 2561  226,360  อบต.หนองฮะ
-
-
 36.บ้านขะเนก
-
23 พฤษภาคม 2562  448,000  อบต.หนองขวาว
-
-
 37.บ้านข่า
-
1 กันยายน 2561  38,000  ช่างปี่
-
-
 38.บ้านขามระกา
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.กาเกาะ
-
-
 39.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
-
21 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
-
-
 40.บ้านขามศึกษาคาร
-
22 พฤษภาคม 2562  392,000  เทศบาลตำบลบุแกรง
-
-
 41.บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
-
9 พฤศจิกายน 2561  185,000  เป็นสุข
-
-
 42.บ้านค้อ
-
3 มิถุนายน 2562  103,800  หนองฮะ
-
-
 43.บ้านคอโค
-
16 พฤษภาคม 2562  1,003,000  อบต.คอโค
-
-
 44.บ้านคาบ
-
21 พฤษภาคม 2562  502,000  เทนมีย์
-
-
 45.บ้านคาละแมะ
-
15 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.บ้านคาละแมะ
-
-
 46.บ้านจบก
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  บ้านผือ
-
-
 47.บ้านจรวย
-
23 พฤษภาคม 2562  169,000  ลำดวน
-
-
 48.บ้านจอมพระ
-
16 พฤษภาคม 2562  1,188,000  เทศบาลจอมพระ
-
-
 49.บ้านจักจรูก
-
21 พฤศจิกายน 2561  194,000  แกใหญ่
-
-
 50.บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
-
24 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
-
-
 51.บ้านจังเอิดหนองแมว
-
28 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
-
-
 52.บ้านจันรม
-
22 พฤษภาคม 2562  360,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
-
-
 53.บ้านจารพัต
-
15 พฤษภาคม 2562  554,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
-
-
 54.บ้านจารย์
-
23 พฤษภาคม 2562  274,680  หนองเหล็ก
-
-
 55.บ้านฉันเพล
-
5 พฤศจิกายน 2561  318,000  ปราสาททอง
-
-
 56.บ้านช่างปี่
-
15 พฤษภาคม 2562  135,000  ช่างปี่
-
-
 57.บ้านชุมแสง
-
31 พฤษภาคม 2562  305,000  อบต.ชุมแสง
-
-
 58.บ้านดงถาวร
-
5 มิถุนายน 2562  370,000  กุดหวาย
-
-
 59.บ้านดงมัน
-
15 พฤษภาคม 2562  259,000  อบต.คอโค
-
-
 60.บ้านดงเค็ง
-
12 พฤศจิกายน 2561  308,000  เมืองลีง
-
-
 61.บ้านดินแดง
-
31 ตุลาคม 2561  54,000  อบต . เป็นสุข
-
-
 62.บ้านดู่
-
11 มิถุนายน 2562  599,600  อบต.ประดู่
-
-
 63.บ้านดู่อาราง
-
17 พฤษภาคม 2562  342,000  นารุ่ง
-
-
 64.บ้านดู่โศกโคกสะอาด
-
31 พฤษภาคม 2562  163,760  หนองฮะ
-
-
 65.บ้านตรมไพร
-
29 พฤศจิกายน 2562  569,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
-
-
 66.บ้านตระเปียงเตีย
-
8 พฤษภาคม 2562  340,000  ตระเปียงเตีย
-
-
 67.บ้านตระแบก
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
-
-
 68.บ้านตระแสง
-
16 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.ตระแสง
-
-
 69.บ้านตรำดม
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  ตรำดม
-
-
 70.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
-
24 พฤษภาคม 2562  479,960  อบต. ตรึม
-
-
 71.บ้านตลาดตาโหมก
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.บึง
-
-
 72.บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
-
28 พฤษภาคม 2562  314,000  ตรมไพร
-
-
 73.บ้านตะคร้อ
-
15 พฤษภาคม 2562  206,000  ช่างปี่
-
-
 74.บ้านตะตึงไถง
-
24 พฤษภาคม 2562  378,000  อบต.นอกเมือง
-
-
 75.บ้านตะบัล
-
29 พฤษภาคม 2562  432,000  สลักได
-
-
 76.บ้านตะมะหนองกระจาน
-
22 มีนาคม 2562  112,000  เกาะแก้ว
-
-
 77.บ้านตะเคียน
-
30 พฤษภาคม 2562  222,000  อบต.อู่โลก
-
-
 78.บ้านตะเคียนกูยวิทยา
-
3 พฤษภาคม 2562  563,000  สำโรงทาบ
-
-
 79.บ้านตะเคียนสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  97,000  ตรมไพร
-
-
 80.บ้านตั้งใจ
-
7 มิถุนายน 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
-
-
 81.บ้านตากวน
-
2 สิงหาคม 2562  265,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี
-
-
 82.บ้านตากูก
-
6 มิถุนายน 2562  200,000  อบต.ตากูก
-
-
 83.บ้านตากแดด
-
31 พฤษภาคม 2562  129,000  ตำบลตากูก
-
-
 84.บ้านตางมาง
-
11 มิถุนายน 2562  288,000  อบต.เกาะแก้ว
-
-
 85.บ้านตาอ็อง
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
-
-
 86.บ้านตาเปาว์
-
24 พฤษภาคม 2562  275,000  เมืองที
-
-
 87.บ้านตาเพชร
-
24 พฤษภาคม 2562  206,000  เทนมีย์
-
-
 88.บ้านตาเมาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.ลำดวน
-
-
 89.บ้านตำปูง
-
7 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 90.บ้านทวารไพร
-
15 พฤษภาคม 2562  362,000  เมืองลีง
-
-
 91.บ้านทะนงชัย
-
7 พฤศจิกายน 2561  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
-
-
 92.บ้านทัพกระบือ
-
16 พฤษภาคม 2562  493,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
-
-
 93.บ้านท่าสว่าง
-
29 พฤษภาคม 2562  456,000  อบต.ท่าสว่าง
-
-
 94.บ้านทุ่งนาค
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.เมืองลีง
-
-
 95.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
-
5 มิถุนายน 2562  196,000  ผักไหม
-
-
 96.บ้านทุ่งรูง
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  318,000  ตำบลผักไหม
-
-
 97.บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
-
24 พฤษภาคม 2562  442,000  เขวาสินรินทร์
-
-
 98.บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  131,000  แตล
-
-
 99.บ้านนาบัว
-
14 พฤศจิกายน 2561  373,880  นาบัว
-
-
 100.บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
-
16 พฤษภาคม 2562  454,000  อบต.นารุ่ง
-
-
 101.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
-
16 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.เฉนียง
-
-
 102.บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
-
12 มิถุนายน 2562  450,000  อบต.นาบัว
-
-
 103.บ้านนาเกา
-
31 พฤษภาคม 2562  147,000  อบต.แกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
-
-
 104.บ้านนาเสือก
-
14 พฤศจิกายน 2561  85,680  นาบัว
-
-
 105.บ้านนาโพธิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
-
-
 106.บ้านบรมสุข
-
22 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต. ราม
-
-
 107.บ้านบ่อน้ำใส
-
30 พฤษภาคม 2562  252,720  อบต.ตรึม
-
-
 108.บ้านบึง-เบาะอุ่น
-
14 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่
-
-
 109.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
-
23 พฤษภาคม 2562  104,000  บึง
-
-
 110.บ้านบึงขวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  อบต.คาละแมะ
-
-
 111.บ้านบุญโลก
-
2 พฤศจิกายน 2561  69,000  ปราสาททอง
-
-
 112.บ้านบุทม
-
24 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.เมืองที
-
-
 113.บ้านบุฤๅษี
-
15 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.บุฤๅษี
-
-
 114.บ้านบุอาไร
-
31 พฤษภาคม 2562  37,000  อบต.บ้านผือ
-
-
 115.บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
-
22 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาบลตำบลบุแกรง
-
-
 116.บ้านประทัดบุอาลอ
-
13 สิงหาคม 2562  159,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 117.บ้านประทุนอายอง
-
13 พฤศจิกายน 2661  924,000  อบต.แตล
-
-
 118.บ้านประปืด
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  เมืองที
-
-
 119.บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
-
15 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.สำโรง
-
-
 120.บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
-
7 พฤศจิกายน 2561  128,000  ตาอ็อง
-
-
 121.บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
-
4 มิถุนายน 2562  518,000  สวาย
-
-
 122.บ้านปะตาเมาะ
-
13 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
-
-
 123.บ้านปะนอยไถง
-
8 พฤศจิกายน 2561  360,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
 124.บ้านผักไหม
-
27 พฤศจิกายน 2561  143,000  เทศบาลตำบลผักไหม
-
-
 125.บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  375,000  ชุมแสง
-
-
 126.บ้านผือ
-
8 พฤศจิกายน 2561  214,000  อบต.บ้านผือ
-
-
 127.บ้านพม่า
-
16 พฤษภาคม 2562  115,000  จารพัต
-
-
 128.บ้านพระปืด
-
31 ตุลาคม 2561  141,000  บ้านแร่
-
-
 129.บ้านพะเนา
-
20 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต ปราสาททอง
-
-
 130.บ้านพันธุลี
-
24 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์
-
-
 131.บ้านพันษี
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.จารพัต
-
-
 132.บ้านภูดินหนองตะครอง
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  บ้านแร่
-
-
 133.บ้านภูมิสตึง
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ
-
-
 134.บ้านม่วง
-
9 พฤศจิกายน 2561  188,000  อบต.บ้านผือ
-
-
 135.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
-
24 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.ตรึม
-
-
 136.บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
-
16 พฤษภาคม 2562  13,400  องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
-
-
 137.บ้านยางเตี้ย
-
7 สิงหาคม 2562  462,000  ระแงง
-
-
 138.บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
-
14 พฤศจิกายน 2561  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม
-
-
 139.บ้านระกาสังแก
-
29 พฤศจิกายน 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
-
-
 140.บ้านระวี
-
14 พฤษภาคม 2562  74,000  เป็นสุข
-
-
 141.บ้านระหาร
-
24 พฤษภาคม 2562  135,000  เทนมีย์
-
-
 142.บ้านระเภาว์
-
8 พฤศจิกายน 2561  108,200  อบต.ท่าสว่าง
-
-
 143.บ้านระเวียง
-
19 มิถุนายน 2561  157,000  ระแงง
-
-
 144.บ้านระไซร์
-
17 พฤษภาคม 2562  263,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
-
-
 145.บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
-
6 มิถุนายน 2562  182,000  ตั้งใจ
-
-
 146.บ้านระไซร์สองชั้น
-
14 พฤษภาคม 2562  195,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 147.บ้านรัตนะ
-
15 พฤษภาคม 2562  392,000  อบต.บุฤๅษี
-
-
 148.บ้านราม
-
14 สิงหาคม 2562  544,000  ราม
-
-
 149.บ้านละหุ่งหนองกก
-
11 มิถุนายน 2562  148,320  อบต.นาบัว
-
-
 150.บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
-
16 พฤศจิกายน 2561  191,000  คอโค
-
-
 151.บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
-
7 พฤษภาคม 2562  77,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 152.บ้านลุมพุกหนองกุง
-
23 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.หนองเหล็ก
-
-
 153.บ้านว่าน
-
27 พฤษภาคม 2562  136,000  สำนักงานเทศบาลตำบลบุแกรง
-
-
 154.บ้านวารไพรศรี
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.หนองสนิท
-
-
 155.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
-
29 เมษายน 2562  340,000  อบต.ยาง
-
-
 156.บ้านศรีราชา
-
15 พฤศจิกายน 2561  267,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
-
-
 157.บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
-
-
 158.บ้านสดอ
-
22 พฤษภาคม 2562  204,000  เขวาสินรินทร์
-
-
 159.บ้านสนวนนางแก้ว
-
30 พฤษภาคม 2562  172,000  บึง
-
-
 160.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
-
4 มิถุนายน 2562  231,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย
-
-
 161.บ้านส้มป่อย
-
8 พฤศจิกายน 2561  252,000  อบต.ท่าสว่าง
-
-
 162.บ้านสลักได
-
29 พฤษภาคม 2562  336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
-
-
 163.บ้านสว่างโนนแดง
-
18 มกราคม 2562  644,000  ยาง
-
-
 164.บ้านสวาย
-
4 มิถุนายน 2562  1,487,000  สวาย
-
-
 165.บ้านสวายไตรภูมิ
-
17 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต แตล
-
-
 166.บ้านสะโน
-
15 พฤษภาคม 2562  218,000  หนองบัว
-
-
 167.บ้านสังแก
-
31 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.เสม็จ
-
-
 168.บ้านสังแกหนองคู
-
10 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
-
-
 169.บ้านสามโค
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  ปราสาททอง
-
-
 170.บ้านสำโรง
-
16 พฤษภาคม 2562  127,000  อบต.สำโรง
-
-
 171.บ้านสำโรง-โคกเพชร
-
8 พฤศจิกายน 2561  634,000  อบต.ท่าสว่าง
-
-
 172.บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
-
-
 173.บ้านสำโรงนาดี
-
7 สิงหาคม 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 174.บ้านหนองกง
-
6 มิถุนายน 2562  92,000  อบต.นอกเมือง
-
-
 175.บ้านหนองกระดาน
-
1 พฤศจิกายน 2562  124,000  ตั้งใจ
-
-
 176.บ้านหนองกับ
-
22 พฤษภาคม 2562  315,000  อบต.หนองสนิท
-
-
 177.บ้านหนองกัว
-
7 พฤศจิกายน 2561  673,000  อบต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
-
-
 178.บ้านหนองกุง
-
15 พฤษภาคม 2562  183,040  อบต.หนองบัว
-
-
 179.บ้านหนองขนาด
-
1 ตุลาคม 2561  200,000  อบต.หนองบัว
-
-
 180.บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
-
7 ธันวาคม 2561  211,000  หนองขวาว
-
-
 181.บ้านหนองขามวิทยาคม
-
24 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.หนองขวาว
-
-
 182.บ้านหนองคู
-
6 พฤศจิกายน 2561  464,000  ตระเปียงเตีย
-
-
 183.บ้านหนองคูสะแบะ
-
19 พฤศจิกายน 2561  604,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
-
-
 184.บ้านหนองจอก
-
1 พฤศจิกายน 2561  395,000  คาละแมะ
-
-
 185.บ้านหนองจิก
-
7 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 186.บ้านหนองดุม
-
19 ธันวาคม 2561  382,000  ศรีสุข
-
-
 187.บ้านหนองท่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเเตล
-
-
 188.บ้านหนองบัว
-
2 พฤศจิกายน 2562  418,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 189.บ้านหนองผือโนนแคน
-
15 พฤษภาคม 2562  97,000  อบต.ช่างปี่
-
-
 190.บ้านหนองพญา
-
15 พฤศจิกายน 2561  212,000  อบต.ประดู่
-
-
 191.บ้านหนองพลวง
-
5 พฤศจิกายน 2561  101,000  อบต.ลุ่มระวี
-
-
 192.บ้านหนองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
-
-
 193.บ้านหนองสนิท
-
21 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.หนองสนิท
-
-
 194.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
-
24 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
-
-
 195.บ้านหนองหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  364,000  อบต.ตรึม
-
-
 196.บ้านหนองอีเลิง
-
14 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.กระออม
-
-
 197.บ้านหนองฮะ
-
24 พฤษภาคม 2562  12,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
-
-
 198.บ้านหนองเต่า
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.เฉนียง
-
-
 199.บ้านหนองเหล็ก
-
8 พฤศจิกายน 2561  348,000  หนองเหล็ก
-
-
 200.บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
-
15 พฤษภาคม 2562  251,000  เมืองลีง
-
-
 201.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  121,000  ลุ่มระวี
-
-
 202.บ้านหนองแคน
-
24 พฤษภาคม 2562  296,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
-
-
 203.บ้านหนองแล้ง
-
17 พฤษภาคม 2562  278,760  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
-
-
 204.บ้านหมื่นศรีน้อย
-
21 มิถุนายน 2562  160,000  เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
 205.บ้านห้วยโนนเจริญ
-
8 พฤศจิกายน 2562  109,300  หนองเหล็ก
-
-
 206.บ้านหัวตะพาน
-
13 มิถุนายน 2562  360,000  อบต.เพี้ยราม
-
-
 207.บ้านหัวแรต
-
24 พฤษภาคม 2562  248,340  อบต.ตรึม
-
-
 208.บ้านหัวแรตนาโพธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  368,000  อบต.ช่างปี่
-
-
 209.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
-
7 พฤศจิกายน 2561  391,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
-
-
 210.บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
-
31 ตุลาคม 2561  238,000  บุฤาษี
-
-
 211.บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
-
23 พฤษภาคม 2562  326,000  ตาอ็อง
-
-
 212.บ้านอันโนง
-
1 พฤศจิกายน 2561  150,000  เทศบาลตำบลกระหาด
-
-
 213.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลบุแกรง
-
-
 214.บ้านอาวุธ
-
17 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
-
-
 215.บ้านอาแวะ
-
27 พฤษภาคม 2562  214,000  ตำบลบุแกรง
-
-
 216.บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
-
24 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.แสลงพันธ์
-
-
 217.บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
-
24 พฤษภาคม 2562  345,000  เทนมีย์
-
-
 218.บ้านอำปึลสนวน
-
14 พฤศจิกายน 2561  456,000  อบต.ตากูก
-
-
 219.บ้านอู่โลก
-
17 พฤษภาคม 2562  256,000  อู่โลก
-
-
 220.บ้านเกาะแก้ว
-
11 มิถุนายน 2562  252,000  อบต.เกาะแก้ว
-
-
 221.บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
-
12 พฤศจิกายน 2561  105,000  ท่าสว่าง
-
-
 222.บ้านเทนมีย์
-
28 พฤษภาคม 2562  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
-
-
 223.บ้านเปรียง
-
16 พฤษภาคม 2562  255,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
-
-
 224.บ้านเพี้ยราม
-
28 พฤษภาคม 2562  507,000  อบต.เพี้ยราม
-
-
 225.บ้านเมืองลีง
-
15 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.เมืองลีง
-
-
 226.บ้านเล้าข้าว
-
28 พฤศจิกายน 2561  78,000  ราม
-
-
 227.บ้านเวียย
-
28 พฤษภาคม 2562  157,000  เทศบาลตำบลกระหาด
-
-
 228.บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
-
29 พฤษภาคม 2562  288,000  สลักได
-
-
 229.บ้านแกน้อย
-
22 สิงหาคม 2561  282,000  แกใหญ่
-
-
 230.บ้านแกสระใหญ่
-
24 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.หนองขวาว
-
-
 231.บ้านแกใหญ่
-
30 พฤษภาคม 2562  577,000  แกใหญ่
-
-
 232.บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
-
22 พฤษภาคม 2562  230,000  ตาอ็อง
-
-
 233.บ้านแตล
-
13 พฤศจิกายน 2561  428,000  แตล
-
-
 234.บ้านแสรออ
-
18 ตุลาคม 2562  458,000  อบต.ปราสาททอง
-
-
 235.บ้านแสลงพันธ์
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  สำโรง
-
-
 236.บ้านแสลงพันบุณเยิง
-
24 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.แสลงพันธ์
-
-
 237.บ้านโคกกรวด
-
12 พฤศจิกายน 2561  77,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
-
-
 238.บ้านโคกกระเพอ
-
5 มิถุนายน 2562  164,000  นอกเมือง
-
-
 239.บ้านโคกปราสาท
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
-
-
 240.บ้านโคกพระ
-
13 พฤษภาคม 2562  101,000  อบต.นาดี
-
-
 241.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
-
5 มิถุนายน 2562  678,000  นอกเมือง
-
-
 242.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
-
8 พฤศจิกายน 2561  183,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง
-
-
 243.บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  บ้านช่างปี่
-
-
 244.บ้านโคกลำดวน
-
23 พฤษภาคม 2562  518,040  หนองเหล็ก
-
-
 245.บ้านโคกวัด
-
7 เมษายน 2562  370,000  นาดี
-
-
 246.บ้านโคกสนวน
-
5 มิถุนายน 2562  214,000  กุดหวาย
-
-
 247.บ้านโคกสำโรง
-
22 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.ราม
-
-
 248.บ้านโคกอารักษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  กาเกาะ
-
-
 249.บ้านโคกอาโพน
-
15 พฤษภาคม 2562  21,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่
-
-
 250.บ้านโคกเกาะ
-
5 พฤศจิกายน 2561  212,000  อู่โลก
-
-
 251.บ้านโคกเพชร
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  ตระแสง
-
-
 252.บ้านโคกเมือง
-
5 มิถุนายน 2562  367,000  อบต. สวาย
-
-
 253.บ้านโชกเหนือ
-
23 สิงหาคม 2562  138,000  โชกเหนือ
-
-
 254.บ้านโชกใต้
-
30 พฤษภาคม 2562  324,000  อู่โลก
-
-
 255.บ้านโชค
-
2 มิถุนายน 2562  199,000  ตากูก
-
-
 256.บ้านโดนออง
-
8 พฤษภาคม 2562  376,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 257.บ้านโดนโอก
-
16 พฤษภาคม 2562  226,630  นาบัว
-
-
 258.บ้านโนนงิ้ว
-
15 พฤศจิกายน 2561  147,000  หนองสนิท
-
-
 259.บ้านโนนถ่อน
-
21 พฤษภาคม 2562  75,000  อบต.แตล
-
-
 260.บ้านโนนลี
-
22 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
-
-
 261.บ้านโนนสวรรค์
-
11 มิถุนายน 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
-
-
 262.บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
-
8 พฤษภาคม 2562  279,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 263.บ้านโสน(พิทยศึกษา)
-
24 พฤษภาคม 2562  280,000  แสลงพันธ์
-
-
 264.บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.ตาอ็อง
-
-
 265.บ้านใหม่
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  ตระแสง
-
-
 266.บ้านไถงตรง
-
7 มิถุนายน 2562  236,000  นอกเมือง
-
-
 267.บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
-
23 เมษายน 2562  152,000  อบต.ขวาวใหญ่
-
-
 268.บึงวิทยาคาร
-
28 พฤษภาคม 2562  167,000  อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
-
-
 269.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  382,000  อบต.เฉนียง
-
-
 270.ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  247,000  เฉนียง
-
-
 271.รุ่งรัฐวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.ตระแสง
-
-
 272.ลุ่มระวีวิทยา
-
1 พฤศจิกายน 2561  170,000  ลุ่มระวี
-
-
 273.วัดทักษิณวารี
-
16 พฤษภาคม 2562  329,740  เทศบาลลำดวนสุรพินท์
-
-
 274.วัดประสพ
-
16 พฤษภาคม 2562  277,000  อบต.บุฤาษี
-
-
 275.ศิริราษฎร์วิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  309,520  อบต.ลำดวน
-
-
 276.สะโนวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
-
-
 277.สามัคคีวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
-
-
 278.หนองเหล็กเบญจวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  340,000  กระออม
-
-
 279.หนองโตง"สุรวิทยาคม"
-
5 มิถุนายน 2562  2,882,000  นอกเมือง
-
-
 280.หมื่นศรีประชาสรรค์
-
21 มิถุนายน 2562  590,000  เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
 281.อนุบาลจอมพระ
-
17 พฤษภาคม 2562  1,430,000  อบต.จอมพระ
-
-
 282.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
-
24 พฤษภาคม 2562  740,700  ตำบลลำดวนสุรพินท์
-
-
 283.อนุบาลศีขรภูมิ
-
15 พฤษภาคม 2562  2,213,760  เทศบาลตำบลศีขรภูมิ
-
-
 284.อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
-
3 พฤษภาคม 2562  594,000  สำโรงทาบ
-
-
 285.อนุบาลสุรินทร์
-
19 กรกฏาคม 2562  5,272,000  สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
-
-
 286.อนุบาลเขวาสินรินทร์
-
21 พฤษภาคม 2562  628,000  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
-
-
 287.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
-
3 พฤษภาคม 2562  182,000  ตระเปียงเตีย
-
-
 288.อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.ตระเเสง อำเภอเมือง จังหสัดสุรินทร์
-
-
 289.เมืองที
-
7 ธันวาคม 2561  546,000  เทศบาลเมืองที
-
-
 290.เมืองสุรินทร์
-
17 มิถุนายน 2562  5,973,600  เมืองสุรินทร์
-
-
 291.เสกวิทยาคม
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ตาอ็อง
-
-
 292.ไตรมิตรวิทยาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.จอมพระ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net