โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 2
จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.13
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดขอนแก่นท่าเกษม
- -
 0  
- -
- -
-
 2.ขามป้อมประชานุกูล
- -
 0  
- -
- -
-
 3.จตุรมิตรบ้านไผ่
- -
 0  
- -
- -
-
 4.ชุมชนบ้านชนบท
-
1 กรกฏาคม 2562  1,168,000  เทศบาลตำบลชนบท
-
-
 5.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
-
1 ตุลาคม 2562  780,000  มัญจาคีรี
-
-
 6.ชุมชนบ้านหัวขัว
-
15 พฤศจิกายน 2562  462,000  เทศบาลตำบลเปือยน้อย
-
-
 7.ชุมชนบ้านแฮด
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลบ้านแฮด
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านโคก
-
19 มิถุนายน 2562  328,000  ตำบลบ้านโคก
-
-
 9.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
- -
 0  
- -
- -
-
 10.ชุมชนโนนแสนสุข
- -
 0  
- -
- -
-
 11.ซับแดงซำไผ่
-
23 กรกฏาคม 2562  214,000  อบต.ซับสมบูรณ์
-
-
 12.ดอนหมู
- -
 0  
- -
- -
-
 13.บัวเหลือง
- -
 0  
- -
- -
-
 14.บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
- -
 0  
- -
- -
-
 15.บ้านกอกป่าผุวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 16.บ้านกุดเชือก
-
15 พฤษภาคม 2562  278,000  บ้านลาน
-
-
 17.บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
- -
 0  
- -
- -
-
 18.บ้านกุดเพียขอมเหนือ
- -
 0  
- -
- -
-
 19.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
- -
 0  
- -
- -
-
 20.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
- -
 0  
- -
- -
-
 21.บ้านขามป้อม
- -
 0  
- -
- -
-
 22.บ้านขามป้อมดอนยูง
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
 23.บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
-
1 พฤศจิกายน 2562  0  อบต.โพนเพ็ก
-
-
 24.บ้านขามเรียน
-
15 พฤษภาคม 2562  77,000  อบต.เมืองเพีย
-
-
 25.บ้านขุมดิน
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  กุดเค้า
-
-
-
 26.บ้านคำน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 27.บ้านคำปากดาว
- -
 0  
- -
- -
-
 28.บ้านคำแคน
- -
 0  
- -
- -
-
 29.บ้านคำโซ่
- -
 0  
- -
- -
-
 30.บ้านชีกกค้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.เมืองเพีย
-
-
-
 31.บ้านซับบอนซับเจริญ
- -
 0  
- -
- -
-
 32.บ้านดงหนองเกี่ยว
- -
 0  
- -
- -
-
 33.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
- -
 0  
- -
- -
-
 34.บ้านดอนปอแดง
-
31 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลโคกสำราญ
-
-
 35.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
- -
 0  
- -
- -
-
 36.บ้านดู่ใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
-
-
-
 37.บ้านทางพาดหนองแวงโอง
-
19 มิถุนายน 2562  124,000  เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
 38.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
-
20 พฤษภาคม 2562  216,000  ตำบลชลบถวิบูลย์
-
-
 39.บ้านท่าม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 40.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 41.บ้านท่าสวรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 42.บ้านทุ่งมน
- -
 0  
- -
- -
-
 43.บ้านทุ่มห้วย
- -
 0  
- -
- -
-
 44.บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
-
14 พฤษภาคม 2562  0  อบต.คำแคน
-
-
 45.บ้านนาข่า
-
19 พฤศจิกายน 2562  92,600  ตำบลนาข่า
-
-
-
 46.บ้านนางาม
- -
 0  
- -
- -
-
 47.บ้านนาจานซับสมบูรณ์
- -
 0  
- -
- -
-
 48.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
- -
 0  
- -
- -
-
 49.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
- -
 0  
- -
- -
-
 50.บ้านนาตับเต่า
- -
 0  
- -
- -
-
 51.บ้านนาฮี
- -
 0  
- -
- -
-
 52.บ้านนาเสียวโคกสว่าง
-
21 พฤศจิกายน 2563  32,000  เทศบาลตำบลสระแก้ว
-
-
 53.บ้านนาแพงสงแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  เทศบาลตำบลนาแพง
-
-
 54.บ้านบัว
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
-
-
 55.บ้านปอแดง
- -
 0  
- -
- -
-
 56.บ้านป่างิ้วหนองฮี
-
19 มิถุนายน 2562  308,000  หินตั้ง
-
-
-
 57.บ้านป่าดู่
-
23 พฤษภาคม 2562  30,000  คำแคน
-
-
 58.บ้านป่าปอ
- -
 0  
- -
- -
-
 59.บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
-
28 ตุลาคม 2562  14,700  อบต.ป่าปอ
-
-
-
 60.บ้านป่าม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 61.บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
- -
 0  
- -
- -
-
 62.บ้านผักหวานโนนสวาง
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.บ้านลาน
-
-
 63.บ้านภูเหล็ก
- -
 0  
- -
- -
-
 64.บ้านมูลตุ่น
- -
 0  
- -
- -
-
 65.บ้านมูลนาค
- -
 0  
- -
- -
-
 66.บ้านละว้า
- -
 0  
- -
- -
-
 67.บ้านลาน
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต บ้านลาน
-
-
 68.บ้านวังผือขามป้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
-
-
 69.บ้านวังม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 70.บ้านวังหว้า
- -
 0  
- -
- -
-
 71.บ้านวังหินเก่าค้อ
- -
 0  
- -
- -
-
 72.บ้านวังเวินกุดหล่ม
-
3 กันยายน 2562  217,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
-
-
-
 73.บ้านวังแคน
-
12 มิถุนายน 2562  84,000  อบต.สวนหม่อน
-
-
 74.บ้านวังแสง
- -
 0  
- -
- -
-
 75.บ้านศิลานาโพธิ์
- -
 0  
- -
- -
-
 76.บ้านส้มป่อย
-
13 มิถุนายน 2562  250,000  ตำบลขามป้อม
-
-
 77.บ้านสระแก้วประชาสรรค์
-
29 มีนาคม 2562  64,000  ตำบลสระแก้ว
-
-
 78.บ้านสร้างเอี่ยน
-
16 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.ป่าปอ
-
-
 79.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
- -
 0  
- -
- -
-
 80.บ้านสวนหม่อน
- -
 0  
- -
- -
-
 81.บ้านสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 82.บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
-
24 พฤษภาคม 2562  206,000  กุดเพียขอม
-
-
 83.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
- -
 0  
- -
- -
-
 84.บ้านหนองขามบ่อหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  70,000  กุดเค้า
-
-
 85.บ้านหนองขามวิทยา
-
1 ตุลาคม 2562  58,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
-
-
 86.บ้านหนองขามสมบูรณ์
- -
 0  
- -
- -
-
 87.บ้านหนองดู่ดอนเปือย
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  ป่าปอ
-
-
 88.บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
-
16 พฤษภาคม 2562  32,000  ป่าปอ
-
-
 89.บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
- -
 0  
- -
- -
-
 90.บ้านหนองตับเต่า
- -
 0  
- -
- -
-
 91.บ้านหนองทุ่มวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 92.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
-
31 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
-
-
 93.บ้านหนองนางขวัญ
-
10 พฤศจิกายน 2562  18,620  เมืองเพีย
-
-
-
 94.บ้านหนองน้ำใส
-
16 พฤษภาคม 2562  229,000  หนองน้ำใส
-
-
 95.บ้านหนองผักตบ
-
5 พฤศจิกายน 2565  53  อบต โนนสมบูรณ์
-
-
 96.บ้านหนองผือกอบง
-
21 พฤศจิกายน 2562  94,080  อบต.บ้านไผ่
-
-
-
 97.บ้านหนองม่วงหลุบคา
- -
 0  
- -
- -
-
 98.บ้านหนองมะเขือ
- -
 0  
- -
- -
-
 99.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
- -
 0  
- -
- -
-
 100.บ้านหนองรูแข้
- -
 0  
- -
- -
-
 101.บ้านหนองลุมพุก
- -
 0  
- -
- -
-
 102.บ้านหนองสองห้อง
- -
 0  
- -
- -
-
 103.บ้านหนองสะแบงหนองโน
-
14 มีนาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
-
-
 104.บ้านหนองหญ้าปล้อง
- -
 0  
- -
- -
-
 105.บ้านหนองหญ้ารังกา
- -
 0  
- -
- -
-
 106.บ้านหนองหัวช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  เทศบาลตำบลโคกสำราญ
-
-
 107.บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
-
6 มิถุนายน 2562  23,600  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-
-
 108.บ้านหนองเจ้าเมือง
- -
 0  
- -
- -
-
 109.บ้านหนองเต่า
-
16 พฤษภาคม 2562  119,180  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
-
-
 110.บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
-
25 กรกฏาคม 2562  82,000  โนนพะยอม
-
-
 111.บ้านหนองแปน
- -
 0  
- -
- -
-
 112.บ้านหนองแวงไร่
-
17 มิถุนายน 2562  190,000  ตำบลในเมือง
-
-
 113.บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
- -
 0  
- -
- -
-
 114.บ้านหนองไห
-
24 พฤษภาคม 2562  224,000  หนองแปน
-
-
 115.บ้านหนองไฮขามเปี้ย
-
31 ตุลาคม 2562  0  เทศบาลตำบลบ้านแฮด
-
-
 116.บ้านหนองไฮหนองแวง
-
17 มิถุนายน 2562  120,000  ปอแดง
-
-
 117.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
-
-
 118.บ้านห้วยยางประชาสรรค์
-
28 มิถุนายน 2562  218,000  วังแสง
-
-
 119.บ้านห้วยฮวก
-
16 พฤษภาคม 62  60,000  อบต.โพนเพ็ก
-
-
-
 120.บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
- -
 0  
- -
- -
-
 121.บ้านห้วยแร่
- -
 0  
- -
- -
-
 122.บ้านห้วยแล้ง
-
10 ตุลาคม 2562  1,460,000  อบต.คำแคน
-
-
 123.บ้านห้วยโป่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  46,000  องการบริหารส่วนตำบลวังม่วง
-
-
-
 124.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
- -
 0  
- -
- -
-
 125.บ้านห้วยไร่
- -
 0  
- -
- -
-
 126.บ้านหันแฮด
- -
 0  
- -
- -
-
 127.บ้านหัวนา
- -
 0  
- -
- -
-
 128.บ้านหัวนากลาง
-
29 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
-
-
 129.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
-
17 มิถุนายน 2562  182,000  อบต.ปอแดง
-
-
 130.บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  50,000  หัวหนอง
-
-
 131.บ้านหินตั้ง
-
24 กรกฏาคม 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
-
-
 132.บ้านหินตั้งโคกก่อง
-
21 มิถุนายน 2562  256,000  หินตั้ง
-
-
 133.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
-
19 มิถุนายน 2562  192,000  อบต.หินตั้ง
-
-
 134.บ้านหินฮาวลำวังชู
-
16 พฤษภาคม 2562  96,000  ขามป้อม
-
-
-
 135.บ้านหูลิงโนนศิลา
- -
 0  
- -
- -
-
 136.บ้านเก่าน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 137.บ้านเกิ้ง
- -
 0  
- -
- -
-
 138.บ้านเขวา
-
10 ตุลาคม 2561  74,000  กุดเค้า
-
-
 139.บ้านเป้าประชาบำรุง
-
10 มิถุนายน 2562  48,000  บ้านไผ่
-
-
-
 140.บ้านเมืองเพีย
- -
 0  
- -
- -
-
 141.บ้านเล็บเงือก
-
16 พฤษภาคม 2562  201,720  โคกสำราญ
-
-
 142.บ้านเสาเล้าหินแตก
-
17 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
-
-
 143.บ้านเสือเฒ่า
-
31 ตุลาคม 2562  217,960  ป่าปอ
-
-
 144.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 145.บ้านเหล่าเหนือ
-
1 พฤศจิกายน 2561  140,000  ห้วยแก
-
-
 146.บ้านแก้งค้อ
- -
 0  
- -
- -
-
 147.บ้านแคนเหนือ
- -
 0  
- -
- -
-
 148.บ้านแจ้ง
- -
 0  
- -
- -
-
 149.บ้านแจ้งทัพม้า
- -
 0  
- -
- -
-
 150.บ้านแท่น
- -
 0  
- -
- -
-
 151.บ้านโกน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.ขามป้อม
-
-
 152.บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
- -
 0  
- -
- -
-
 153.บ้านโคกสำราญ
-
1 มิถุนายน 2562  143,000  โคกสำราญ
-
-
 154.บ้านโคกสูงพิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  นางาม
-
-
 155.บ้านโจด
- -
 0  
- -
- -
-
 156.บ้านโซ่งเหล่านาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต.ห้วยแก
-
-
-
 157.บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
- -
 0  
- -
- -
-
 158.บ้านโนนข่า
- -
 0  
- -
- -
-
 159.บ้านโนนคุต
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  โพนเพ็ก
-
-
 160.บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 161.บ้านโนนงาม
- -
 0  
- -
- -
-
 162.บ้านโนนตุ่นศึกษา
- -
 0  
- -
- -
-
 163.บ้านโนนทองวิทยาคม
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  เทศบาลตำบลนาแพง
-
-
 164.บ้านโนนทัน
- -
 0  
- -
- -
-
 165.บ้านโนนพันชาติ
- -
 0  
- -
- -
-
 166.บ้านโนนสว่าง
-
1 พฤศจิกายน 2561  76,000  วังม่วง
-
-
 167.บ้านโนนสาวเอ้
- -
 0  
- -
- -
-
 168.บ้านโนนสำนัก
- -
 0  
- -
- -
-
 169.บ้านโนนเค็ง
- -
 0  
- -
- -
-
 170.บ้านโนนแดงน้อย
- -
 0  
- -
- -
-
 171.บ้านโพธิ์ไชย
- -
 0  
- -
- -
-
 172.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
- -
 0  
- -
- -
-
 173.บ้านโสกนาค
- -
 0  
- -
- -
-
 174.บ้านโสกนาดี
- -
 0  
- -
- -
-
 175.บ้านไผ่ประถมศึกษา
- -
 0  
- -
- -
-
 176.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 177.บ้านไส้ไก่
- -
 0  
- -
- -
-
 178.ประชาพัฒนาบ้านแฮด
- -
 0  
- -
- -
-
 179.ประเสริฐแก้วอุทิศ
- -
 0  
- -
- -
-
 180.มาบตากล้าร่มเย็น
-
18 มิถุนายน 2562  184,000  อบต.ปอแดง
-
-
 181.ร่มเย็นประชาสรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  88,000  โนนพะยอม
-
-
-
 182.วัดจันทร์ประสิทธิ์
-
8 พฤศจิกายน 2561  365,360  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
-
-
-
 183.สระแก้วโคกกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
- -
- -
-
 184.สวัสดี
-
30 ตุลาคม 2561  356,900  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
 185.สามหมอโนนทัน
-
5 มิถุนายน 2562  180,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
-
-
-
 186.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 187.หนองบัวเย็น
-
14 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
 188.หนองหญ้าปล้องวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 189.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 190.หนองแซงวิทยาคม
-
28 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
-
-
 191.หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 192.หัวห้วยหัวฝาย
-
23 พฤษภาคม 2562  15,900  เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
 193.อุดมคงคาคีรีเขต
- -
 0  
- -
- -
-
 194.เก่านาโนมีวิทยา
-
13 มิถุนายน 2562  42,000  หนองน้ำใส
-
-
 195.เบญจมิตรวิทยาคม
- -
 0  
- -
- -
-
 196.เหล่าใหญ่วิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 197.แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
- -
 0  
- -
- -
-
 198.โคกโกโคกกลาง
- -
 0  
- -
- -
-
 199.โนนพะยอมพิทยไพศาล
-
25 พฤษภาคม 2562  344,000  โนนพะยอม
-
-
 200.โนนสวางวิทยาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
-
-
 201.โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
- -
 0  
- -
- -
-
 202.โนนเขวาประชารักษ์
- -
 0  
- -
- -
-
 203.โพนเพ็กพัฒนวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.โพนเพ็ก
-
-
 204.ไตรคามประชาพัฒนา
- -
 0  
- -
- -
-
 205.ไตรคามประชาสรรค์
-
14 พฤศจิกายน 2562  270,000  อบต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
-
-
 206.ไตรมิตรประชาบำรุง
- -
 0  
- -
- -
-
 207.ไตรมิตรศึกษา
-
12 มิถุนายน 2562  72,000  อบต.สวนหม่อน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net