โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
-
4 ธันวาคม 2561  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
-
-
 2.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
-
10 พฤษภาคม 2562  904,000  ทุ่งโพธิ์
-
-
 3.ชุมชนบ้านสำพันตา
-
27 พฤษภาคม 2562  1,428,400  ตำบลนาดี
-
-
 4.ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
-
30 มกราคม 2562  570,000  สระบัว
-
-
 5.บรรหารวิทยา
-
14 มิถุนายน 2562  272,000  ต.เมืองเก่า
-
-
 6.บ่อทองวิทยา
-
13 มิถุนายน 2562  272,000  อบต.บ่อทอง
-
-
 7.บ้าน ก.ม.80
-
23 พฤษภาคม 2562  620,200  บุพราหมณ์
-
-
 8.บ้านกระเดียง
-
30 พฤษภาคม 2562  155,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 9.บ้านขุนศรี
-
23 พฤษภาคม 2562  280,000  บุพราหมณ์
-
-
 10.บ้านคลองตามั่น
-
13 พฤษภาคม 2562  176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
 11.บ้านคลองตาหมื่น
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.ทุ่งโพธิ์
-
-
 12.บ้านคลองมะไฟ
-
22 พฤษภาคม 2562  267,000  แก่งดินสอ
-
-
 13.บ้านคลองร่วม
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  ลาดตะเคียน
-
-
 14.บ้านคลองระกำ
-
17 พฤษภาคม 2561  202,620  อบต.วังตะเคียน
-
-
 15.บ้านคลองสิบสอง
-
14 พฤษภาคม 2562  282,000  วังท่าช้าง
-
-
 16.บ้านคลองหันแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  255,000  วังท่าช้าง
-
-
 17.บ้านคลองอุดม
-
5 มิถุนายน 2562  104,000  อบต.หนองกี่
-
-
 18.บ้านคลองเจ้าแรง
-
13 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต. เขาไม้แก้ว
-
-
 19.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
-
23 พฤษภาคม 2562  143,500  แก่งดินสอ
-
-
 20.บ้านชำโสม
-
31 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.กบินทร์
-
-
 21.บ้านซ่ง
-
29 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.ย่านรี
-
-
 22.บ้านตรอกปลาไหล
-
30 พฤศจิกายน 2561  330,000  อบต.ย่านรี
-
-
 23.บ้านทด
-
5 มิถุนายน 2562  123,000  หนองกี่
-
-
 24.บ้านทับลาน
-
16 พฤษภาคม 2562  5,006,200  บุพราหมณ์
-
-
 25.บ้านท่าสะตือ
-
22 พฤษภาคม 2562  340,000  แก่งดินสอ
-
-
 26.บ้านท่าอุดม
-
5 กรกฏาคม 2562  248,000  นาแขม
-
-
 27.บ้านทุ่งแฝก
-
13 พฤษภาคม 2562  57,000  อบต.ทุ่งโพธิ์
-
-
 28.บ้านนาคลองกลาง
-
17 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.เขาไม้แก้ว
-
-
 29.บ้านบุพราหมณ์
-
22 พฤษภาคม 2562  674,600  อบต.บุพราหมณ์
-
-
 30.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
-
23 พฤษภาคม 2562  265,000  อบต.บุพราหมณ์
-
-
 31.บ้านบุสูง
-
27 พฤษภาคม 2562  378,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 32.บ้านบุเสี้ยว
-
28 มิถุนายน 2562  268,000  อบต.บ้านนา
-
-
 33.บ้านปราสาท
-
29 พฤษภาคม 2562  63,000  อบต.หาดนางแก้ว
-
-
 34.บ้านพระปรง
-
28 มิถุนายน 2562  171,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
 35.บ้านราษฎร์เจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  242,000  แก่งดินสอ
-
-
 36.บ้านวังกวาง
-
13 พฤษภาคม 2562  243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
 37.บ้านวังดินสอ
-
13 พฤษภาคม 2562  563,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
 38.บ้านวังตะเคียน
-
15 พฤษภาคม 2562  290,060  อบต.วังตะเคียน
-
-
 39.บ้านวังบัวทอง
-
28 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
-
-
 40.บ้านวังมะกรูด
-
2 พฤษภาคม 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวังท่าช้าง
-
-
 41.บ้านวังรี
-
7 พฤศจิกายน 2561  178,000  แก่งดินสอ
-
-
 42.บ้านหนองคล้า
-
19 กรกฏาคม 2562  244,540  วังตะเคียน
-
-
 43.บ้านหนองจิก
-
15 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
-
-
 44.บ้านหนองตลาด
-
12 พฤษภาคม 2562  50,000  ลาดตะเคียน
-
-
 45.บ้านหนองตะแบก
-
26 กุมภาพันธ์ 2562  80,000  สะพานหิน
-
-
 46.บ้านหนองนาใน
-
28 มิถุนายน 2562  216,000  อบต.บ้านนา
-
-
 47.บ้านหนองบัว
-
19 พฤษภาคม 2562  124,000  นนทรี
-
-
 48.บ้านหนองประดู่
-
14 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.เขาไม้แก้ว
-
-
 49.บ้านหนองปรือ
-
22 พฤษภาคม 2562  312,000  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
-
-
 50.บ้านหนองมันปลา
-
12 กรกฏาคม 2562  110,000  นาแขม
-
-
 51.บ้านหนองศรีวิชัย
-
15 พฤษภาคม 2562  310,000  วังดาล
-
-
 52.บ้านหนองสองห้อง
-
7 มิถุนายน 2562  341,300  อบต.สะพานหิน
-
-
 53.บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
-
28 มิถุนายน 2562  101,000  บ้านนา
-
-
 54.บ้านหนองหอย
-
17 พฤษภาคม 2562  189,100  อบต.วังตะเคียน
-
-
 55.บ้านหนองหัวช้าง
-
27 พฤษภาคม 2562  107,000  อบต.นนทรี
-
-
 56.บ้านหนองอนามัย
-
16 พฤษภาคม 2562  167,000  นนทรี
-
-
 57.บ้านหนองแหน
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  สำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
-
-
 58.บ้านหนองโดน
-
25 มิถุนายน 2562  94,000  อบต.บ่อทอง
-
-
 59.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
2 กรกฏาคม 2562  40,000  บ่อทอง
-
-
 60.บ้านหินเทิน
-
22 พฤษภาคม 2562  168,000  แก่งดินสอ
-
-
 61.บ้านอุดมบรรพต
-
22 พฤษภาคม 2562  129,000  แก่งดินสอ
-
-
 62.บ้านเขากระแต
-
15 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.วังตะเคียน
-
-
 63.บ้านเขาด้วน
-
23 พฤษภาคม 2562  360,000  ย่านรี
-
-
 64.บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
-
15 พฤษภาคม 2562  24,000  หาดนางแก้ว
-
-
 65.บ้านเขาถ้ำ
-
8 พฤษภาคม 2562  94,000  วังท่าช้าง
-
-
 66.บ้านเขาปูน
-
10 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
-
-
 67.บ้านเขาไม้แก้ว
-
7 พฤษภาคม 2562  598,000  อบต.เขาไม้แก้ว
-
-
 68.บ้านแก่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  117,380  วังตะเคียน
-
-
 69.บ้านแก่งดินสอ
-
23 พฤษภาคม 2562  298,000   อบต.แก่งดินสอ
-
-
 70.บ้านโคกกระจง
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.สำพันตา
-
-
 71.บ้านโคกกระท้อน
-
31 พฤษภาคม 2562  116,000  ลาดตะเคียน
-
-
 72.บ้านโคกลาน
-
13 มิถุนายน 2562  26,000  อบต.หนองกี่
-
-
 73.บ้านโคกสว่าง
-
17 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ย่านรี
-
-
 74.บ้านโคกสั้น
-
17 มิถุนายน 2562  146,000  อบต.หนองกี่
-
-
 75.บ้านโคกหอม
-
14 มิถุนายน 2562  36,000  อบต.เมืองเก่า
-
-
 76.บ้านโนนสะอาด
-
24 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-
-
 77.บ้านโนนสูง
-
24 พฤษภาคม 2562  2,670,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
 78.บ้านโนนหัวบึง
-
27 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.ย่านรี
-
-
 79.บ้านโนนแสนสุข
-
27 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.นาดี
-
-
 80.บ้านโปร่งสะเดา
-
14 พฤษภาคม 2562  312,000  เขาไม้แก้ว
-
-
 81.บ้านโปร่งใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  213,000  อบต. วังท่าช้าง
-
-
 82.บ้านใหม่พัฒนา
-
8 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.วังท่าช้าง
-
-
 83.บ้านไทยเจริญ
-
3 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.วังท่าช้าง
-
-
 84.บ้านไผ่
-
8 พฤศจิกายน 2561  235,000  เมืองเก่า
-
-
 85.วัดจันทรังษีถาวร
-
13 พฤษภาคม 2562  210,000  วังตะเคียน
-
-
 86.วัดตันทาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  นนทรี
-
-
 87.วัดปากน้ำ
-
28 มิถุนายน 2562  102,000  บ่อทอง
-
-
 88.วัดปากแพรก
-
31 พฤษภาคม 2562  47,000  อบต.กบินทร์
-
-
 89.วัดย่านรี
-
22 พฤษภาคม 2562  18,000  อบต.ย่านรี
-
-
 90.วัดรัตนชมภู
-
14 พฤษภาคม 2562  131,000  วังดาล
-
-
 91.วัดรัตนโชติการาม
-
15 พฤษภาคม 2562  119,000  วังดาล
-
-
 92.วัดราษฎร์รังษี
-
14 มิถุนายน 2562  328,000  เมืองเก่า
-
-
 93.วัดวังหวาย
-
31 ตุลาคม 2561  96,000  วังดาล
-
-
 94.วัดวัฒนารังษี
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
 95.วัดศรีสวัสดิ์
-
12 กรกฏาคม 2562  246,000  อบต.นาแขม
-
-
 96.วัดศรีสุวรรณาราม
-
29 กุมภาพันธ์ 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-
-
 97.วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
-
5 มิถุนายน 2562  428,000  กบินทร์
-
-
 98.วัดสารวนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  234,000  สำพันตา
-
-
 99.วัดหาดสูง
-
29 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.หาดนางแก้ว
-
-
 100.วัดเกาะแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  121,000  วังดาล
-
-
 101.วัดเนาวรัตนาราม
-
15 กรกฏาคม 2562  32,000  องค์บริหารส่วนตำบลนาแขม
-
-
 102.วัดเนินสูง
-
27 พฤษภาคม 2562  57,040  วังตะเคียน
-
-
 103.วัดโคกขี้เหล็ก
-
5 มิถุนายน 2562  194,000  อบต.หนองกี่
-
-
 104.วัดโคกป่าแพง
-
30 พฤศจิกายน 2561  420,000  อบต.กบินทร์
-
-
 105.วัดโคกอุดม
-
5 มิถุนายน 2562  672,000  อบต.หนองกี่
-
-
 106.วัดใหม่พรหมสุวรรณ
-
14 พฤษภาคม 2562  90,000  วังดาล
-
-
 107.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  ตำบลทุ่งโพธิ์
-
-
 108.อนุบาลกบินทร์บุรี
-
16 พฤษภาคม 2562  183,000  ตำบลเมืองเก่า
-
-
 109.อนุบาลนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  406,000  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 110.โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
-
24 มิถุนายน 2562  468,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
-
-
 111.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
-
14 พฤษภาคม 2562  622,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net