โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ระยอง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านคลองทุเรียน
-
15 พฤษภาคม 2562  118,100  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 2. บ้านคลองไผ่
-
14 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.ชุมแสง
-
-
 3. บ้านน้ำกร่อย
-
28 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.เขาชะเมา
-
-
 4. บ้านมะเดื่อ
-
31 พฤษภาคม 2562  343,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-
-
 5. บ้านยางเอน
-
28 พฤษภาคม 2562  327,660  เขาชะเมา
-
-
 6. บ้านสีระมัน
-
28 พฤษภาคม 2562  163,440  เขาชะเมา
-
-
 7. บ้านหนองน้ำขุ่น
-
15 พฤษภาคม 2562  295,000  อบต.วังหว้า
-
-
 8. บ้านหนองไทร
-
10 พฤษภาคม 2562  194,000  ทุ่งควาายกิน
-
-
 9. บ้านห้วงหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 10. บ้านเจริญสุข
-
15 พฤษภาคม 2562  311,000  อบต.วังหว้า
-
-
 11. บ้านเต้าปูนหาย
-
17 พฤษภาคม 2562  110,000  สองสลึง
-
-
 12. บ้านเนินหย่อง
-
15 พฤษภาคม 2562  442,000  วังหว้า
-
-
 13. วัดกะแส
-
24 พฤษภาคม 2562  460,000  อบต.กระแสบน
-
-
 14. วัดคลองชากพง
-
13 พฤษภาคม 2562  212,080  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 15. วัดท่ากง
-
14 พฤษภาคม 2562  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
-
-
 16. วัดบ้านนา
-
27 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 17. วัดบุนนาค
-
22 พฤษภาคม 2562  304,000  ชากโดน
-
-
 18. วัดพลงไสว
-
17 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 19. วัดมงคลวุฒาวาส
-
13 พฤษภาคม 2562  395,720  อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
 20. วัดสมอโพรง
-
14 พฤษภาคม 2562  151,640  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 21. วัดสันติวัน
-
15 พฤษภาคม 2562  54,600  สุนทรภู่
-
-
 22. วัดหนองกะพ้อ
-
21 พฤษภาคม 2562  345,000  ตำบลทุ่งควายกิน
-
-
 23. วัดโพธิ์ทอง
-
16 พฤศจิกายน 2561  275,000  ตำบลเมืองแกลง
-
-
 24. ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)
-
31 พฤษภาคม 2562  242,000  อบตป่ายุบใน
-
-
 25.ชุมชนบ้านวังจันทน์
-
29 เมษายน 2562  324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
-
-
 26.ชุมชนวัดกลางกร่ำ
-
15 พฤษภาคม 2562  909,800  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 27.ชุมชนวัดตะเคียนงาม
-
30 พฤษภาคม 2562  983,038  เทศบาลตำบลปากน้ำกระแส
-
-
 28.บ้านคลองบางบ่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  101,000  อบต.พลงตาเอี่ยม
-
-
 29.บ้านคลองป่าไม้
-
15 พฤษภาคม 2562  386,000  กระแสบน
-
-
 30.บ้านชงโค
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
-
-
 31.บ้านชำฆ้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  488,800  เทศบาลตำบลชำฆ้อ
-
-
 32.บ้านชำสมอ
-
10 พฤษภาคม 2562  263,000  กองดิน
-
-
 33.บ้านชุมแสง
-
13 พฤษภาคม 2562  1,394,760  สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง
-
-
 34.บ้านดอนสำราญ
-
16 สิงหาคม 2562  328,000  ทางเกวียน
-
-
 35.บ้านท่าลำบิด
-
27 พฤษภาคม 2562  330,000  บ้านนา
-
-
 36.บ้านทุ่งเค็ด
-
15 พฤษภาคม 2562  346,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 37.บ้านน้ำเป็น
-
14 สิงหาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
-
-
 38.บ้านน้ำใส
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.น้ำเป็น
-
-
 39.บ้านบึงตะกาด
-
26 ตุลาคม 2561  590,560  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
-
-
 40.บ้านพลงตาเอี่ยม
-
16 พฤษภาคม 2562  430,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
-
-
 41.บ้านมาบช้างนอน
-
16 พฤษภาคม 2562  107,000  น้ำเป็น
-
-
 42.บ้านมาบเหลาชะโอน
-
14 พฤษภาคม 2562  145,600  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 43.บ้านยางงาม
-
17 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.กระแสบน
-
-
 44.บ้านยุบตาเหน่ง
-
23 พฤษภาคม 2562  177,000  อบต.ป่ายุบใน
-
-
 45.บ้านวังหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  717,000  อบต.วังหว้า
-
-
 46.บ้านศรีประชา
-
16 พฤษภาคม 2562  268,840  เทศบาลตำบลชำฆ้อ
-
-
 47.บ้านสองพี่น้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  ตำบลสองสลึง
-
-
 48.บ้านสองสลึง
-
15 พฤษภาคม 2562  548,000  เทศบาลตำบสองสลึง
-
-
 49.บ้านสามแยกน้ำเป็น
-
16 พฤษภาคม 2562  452,000  น้ำเป็น
-
-
 50.บ้านหนองคุย
-
30 ตุลาคม 2561  221,000  อบต.กองดิน
-
-
 51.บ้านหนองม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  232,040  ชุมแสง
-
-
 52.บ้านห้วยทับมอญ
-
30 พฤษภาคม 2561  589,100  เขาชะเมา
-
-
 53.บ้านห้วยยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.ห้วยยาง
-
-
 54.บ้านเขาช่องลม
-
28 มิถุนายน 2562  2,244,400  ตำบลชำฆ้อ
-
-
 55.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
-
7 มิถุนายน 2562  302,000  เขาน้อย
-
-
 56.บ้านเขาตลาด
-
3 ธันวาคม 2561  220,560  เทศบาลตำบลชุมแสง
-
-
 57.บ้านเขาตาอิ๋น
-
13 พฤษภาคม 2562  173,700  อบต.ชุมแสง
-
-
 58.บ้านเขาหินแท่น
-
15 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.วังหว้า
-
-
 59.บ้านเนินดินแดง
-
13 พฤษภาคม 2562  171,000  อบต.วังหว้า
-
-
 60.บ้านเนินสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  325,000  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-
 61.บ้านเนินสุขสำรอง
-
10 พฤษภาคม 2562  158,320  อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
 62.บ้านเหมืองแร่
-
16 พฤษภาคม 2562  231,000  น้ำเป็น
-
-
 63.บ้านแก่งหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  241,840  อบต.ชุมแสง
-
-
 64.วัดกองดิน
-
23 พฤษภาคม 2562  114,000  เทศบาลตำบลกองดิน
-
-
 65.วัดคงคาวราราม
-
15 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.ห้วยยาง
-
-
 66.วัดคลองปูน
-
14 พฤษภาคม 2562  402,000  คลองปูน
-
-
 67.วัดจำรุง
-
23 พฤษภาคม 2562  95,880  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
 68.วัดชากมะกรูด
-
15 พฤษภาคม 2562  70,060  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
-
-
 69.วัดชุมนุมสูง
-
10 พฤษภาคม 2562  436,000  ทุ่งควายกิน
-
-
 70.วัดถนนกะเพรา
-
17 พฤษภาคม 2562  255,840  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
 71.วัดทุ่งควายกิน
-
13 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.ทุ่งควายกิน
-
-
 72.วัดปากน้ำพังราด
-
13 พฤษภาคม 2562  134,000  พังราด
-
-
 73.วัดป่ายุบ
-
29 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
-
-
 74.วัดพลงช้างเผือก
-
13 พฤษภาคม 2562  206,100  เทศบาลตำบลเมืองแกลง
-
-
 75.วัดพังราด
-
13 พฤษภาคม 2562  78,000  พังราด
-
-
 76.วัดวังหว้า
-
26 กรกฏาคม 2562  246,000  วังหว้า
-
-
 77.วัดสารนารถธรรมาราม
-
30 พฤษภาคม 2562  951,000  เทศบาลตำบลทางเกวียน
-
-
 78.วัดสุขไพรวัน
-
15 พฤษภาคม 2562  1,088,000  เทศบาลตำบลกองดิน
-
-
 79.วัดหนองกันเกรา
-
13 พฤษภาคม 2562  1,550,000  อบต.ทางเกวียน อ.แกลงจ.ระยอง
-
-
 80.วัดเกาะลอย
-
13 พฤษภาคม 2562  344,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
-
-
 81.วัดเขากะโดน
-
29 พฤษภาคม 2562  140,000  ชากโดน
-
-
 82.วัดเขาน้อย
-
30 ตุลาคม 2561  260,000  อบต.กองดิน
-
-
 83.วัดเขาสำรอง
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  อบต.กองดิน
-
-
 84.วัดเนินทราย
-
27 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
-
 85.วัดเนินยาง
-
13 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
-
-
 86.วัดเนินเขาดิน
-
21 พฤษภาคม 2562  1,078,000  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-
 87.วัดไตรรัตนาราม
-
21 พฤษภาคม 2562  162,000  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net