โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ระยอง เขต 1
จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.70
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
-
19 กรกฏาคม 2562  1,320,000  เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
-
-
 2.ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
-
8 พฤษภาคม 2562  600,000  สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
-
-
 3.ชุมชนวัดทับมา
-
2 พฤศจิกายน 2561  2,268,000  เทศบาลตำบลทับมา
-
-
 4.ชุมชนวัดบ้านแลง
-
22 พฤศจิกายน 2561  584,000  บ้านแลง
-
-
 5.ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
-
26 เมษายน 2562  762,700  สำนักท้อน
-
-
 6.ชุมชนวัดหนองคอกหมู
-
8 พฤษภาคม 2562  818,000  อบต.ตาขัน
-
-
-
 7.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
-
10 พฤษภาคม 2562  2,664,000  มาบข่า
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
-
15 พฤษภาคม 2562  324,000  แม่น้ำคู้
-
-
 9.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
-
22 พฤษภาคม 2562  92,000  แม่น้ำคู้
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
-
1 พฤศจิกายน 2562  382,000  นิคมพัฒนา
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
-
13 พฤษภาคม 2562  311,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
-
-
 12.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
-
17 พฤษภาคม 2562  1,112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
-
-
-
 13.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
-
10 มิถุนายน 2562  902,000  เทศบาลตำบลมะขามคู่
-
-
 14.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
- -
 0  
- -
- -
-
 15.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
-
17 พฤษภาคม 2562  880,000  นิคมพัฒนา
-
-
 16.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
-
16 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบตพนานิคม
-
-
 17.บ้านคลองกรำ
-
12 มิถุนายน 2562  578,000  ตาสิทธิ์
-
-
 18.บ้านคลองขนุน
-
15 พฤษภาคม 2562  520,000  หนองบัว
-
-
 19.บ้านคลองทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  286,000  เทศบาลตำบลพลา
-
-
 20.บ้านคลองน้ำแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่
-
-
 21.บ้านคลองบางไผ่
-
15 พฤษภาคม 2562  318,000  สำนักท้อน
-
-
 22.บ้านคลองยายเมือง
-
31 ตุลาคม 2561  256,580  บางบุตร
-
-
 23.บ้านชะวึก
-
20 พฤษภาคม 2562  276,000  นาตาขวัญ
-
-
 24.บ้านชากมะหาด
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
-
-
-
 25.บ้านตะพุนทอง
-
7 พฤศจิกายน 2561  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
-
-
 26.บ้านตะเกราทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.ตำบลบ้านแลง
-
-
 27.บ้านท่าเสา
-
21 พฤษภาคม 2562  266,000  หนองบัว
-
-
-
 28.บ้านบึงต้นชัน
-
16 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลชากบก
-
-
 29.บ้านบึงตาต้า
- -
 0  
- -
- -
-
 30.บ้านปลวกแดง
-
24 พฤษภาคม 2562  2,498,000  เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
-
-
 31.บ้านปากแพรก
-
24 พฤษภาคม 2562  528,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
-
-
 32.บ้านพยูน
- -
 0  
- -
- -
-
 33.บ้านมาบตอง
-
28 มีนาคม 2562  406,000  หนองละลอก
-
-
 34.บ้านมาบตาพุด
-
6 พฤศจิกายน 2561  1,929,000  เทศบาลมาบตาพุด
-
-
 35.บ้านมาบป่าหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  451,000  หนองบัว
-
-
 36.บ้านมาบยางพร
-
12 มีนาคม 2562  2,682,000  อบต.มาบยางพร
-
-
 37.บ้านมาบเตย
-
11 มีนาคม 2562  536,400  มาบยางพร
-
-
 38.บ้านยายจั่น
-
29 พฤษภาคม 2562  604,000  สำนักทอง
-
-
 39.บ้านสมานมิตร
-
15 พฤษภาคม 2562  157,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
-
-
 40.บ้านหนองฆ้อ
-
14 พฤษภาคม 2562  364,000  อบต.หนองบัว
-
-
 41.บ้านหนองจอก
-
17 พฤษภาคม 2562  734,000  เทศบาลตำบลเชิงเนิน
-
-
 42.บ้านหนองบอน
-
6 มิถุนายน 2562  301,900  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
-
-
 43.บ้านหนองระกำ
-
17 พฤษภาคม 2562  101,000  พนานิคม
-
-
 44.บ้านหนองละลอก
-
1 พฤศจิกายน 2561  314,000  อบต.หนองละลอก
-
-
 45.บ้านหนองสะพาน
-
16 พฤษภาคม 2562  98,000  หนองตะพาน
-
-
 46.บ้านหนองแฟบ
-
15 พฤษภาคม 2562  460,000  มาบตาพุด
-
-
 47.บ้านหนองไร่
-
31 พฤษภาคม 2562  298,000  อบต.หนองไร่
-
-
 48.บ้านหมอมุ่ย
-
24 พฤษภาคม 2562  244,000  ละหาร
-
-
 49.บ้านหลังเขา
-
15 พฤษภาคม 2562  89,100  บางบุตร
-
-
 50.บ้านห้วยปราบ
-
23 เมษายน 2562  2,148,000  อบต.มาบยางพร
-
-
-
 51.บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
-
10 ตุลาคม 2561  218,000  อบต.หนองบัว
-
-
 52.บ้านเขาคลองซอง
-
23 พฤษภาคม 2562  124,000  บริหารส่วนตำบลหนองไร่
-
-
-
 53.บ้านเขายายชุม
-
31 ตุลาคม 2561  202,000  อบต.แกลง
-
-
 54.บ้านเขาลอย
-
13 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลชากบก
-
-
 55.บ้านเขาวังม่าน
-
1 พฤศจิกายน 2562  284,000  อบต.นาตาขวัญ
-
-
 56.บ้านเขาห้วยมะหาด
-
2 พฤศจิกายน 2561  306,000  ตำบลบ้านฉาง
-
-
 57.บ้านเขาหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  125,240  อบต. บางบุตร
-
-
 58.บ้านเนินเสาธง
-
5 พฤศจิกายน 2561  620,000  อบต.ตะพง
-
-
 59.บ้านแม่น้ำคู้
-
21 พฤษภาคม 2562  322,000  อบต.แม่น้ำคู้
-
-
 60.บ้านไร่จันดี
-
16 พฤษภาคม 2562  638,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
-
-
 61.วัดกรอกยายชา
-
14 พฤษภาคม 2562  1,972,000  เทศบาลตำบลเนินพระ
-
-
 62.วัดกระเฉท
-
15 พฤษภาคม 2562  512,000  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
-
-
 63.วัดคีรีภาวนาราม
-
31 พฤษภาคม 2562  322,000  เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-
-
 64.วัดชากผักกูด
-
10 พฤษภาคม 2562  0  นิคมพัฒนา
- -
- -
-
 65.วัดชากลูกหญ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  1,628,000  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
 66.วัดชากหมาก
-
13 พฤษภาคม 2562  827,000  สำนักท้อน
-
-
 67.วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  258,000  องศ์การบริหารส่วนตำบลตะพง
-
-
 68.วัดดอนจันทน์
-
26 มีนาคม 2562  210,000  หนองละลอก
-
-
-
 69.วัดตะพงนอก
-
16 พฤษภาคม 2562  1,274,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
-
-
 70.วัดตะเคียนทอง
-
11 มิถุนายน 2562  382,000  เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
-
-
 71.วัดตากวน
-
17 พฤษภาคม 2562  523,000  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
 72.วัดตาขัน
-
13 พฤษภาคม 2562  192,000   อบต.ตาขัน
-
-
 73.วัดท่าเรือ
-
11 มิถุนายน 2562  858,000  เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
-
-
 74.วัดธงหงส์
-
15 พฤษภาคม 2562  171,000  อบต.กะเฉด
-
-
 75.วัดธรรมสถิต
-
28 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.สำนักมอง
-
-
 76.วัดนาตาขวัญ
-
2 เมษายน 2562  292,000  อบต.นาตาขวัญ
-
-
-
 77.วัดน้ำคอก
-
15 พฤษภาคม 2562  710,000  เทศบาลตำบลน้ำคอก
-
-
 78.วัดบ้านค่าย
-
17 พฤษภาคม 2562  344,000  เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
-
-
 79.วัดบ้านฉาง
-
31 พฤษภาคม 2562  4,168,000  เทศบาลเมืองตำบลบ้านฉาง
-
-
 80.วัดบ้านดอน
- -
 0  
- -
- -
-
 81.วัดบ้านเก่า
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  ตาขัน
-
-
 82.วัดปทุมาวาส
-
14 พฤษภาคม 2562  506,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 83.วัดประชุมมิตรบำรุง
-
4 มิถุนายน 2562  5,364,000  เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-
-
-
 84.วัดปลวกเกตุ
- -
 0  
- -
- -
-
 85.วัดพลา
-
15 พฤษภาคม 2562  656,000  ตำบลพลา
-
-
 86.วัดมาบข่า
-
15 พฤษภาคม 2562  1,444,000  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
-
-
 87.วัดมาบชลูด
-
8 พฤษภาคม 2562  834,400  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
 88.วัดยายดา
-
16 พฤษภาคม 2562  430,000  ตะพง
-
-
-
 89.วัดละหารไร่
-
15 มกราคม 2562  276,000  หนองละลอก
-
-
 90.วัดสมบูรณาราม
-
17 ตุลาคม 2561  796,300  เทศบาลตำบลสำนักท้อน
-
-
 91.วัดสระแก้ว
-
30 เมษายน 2562  717,280  เทศบาลตำบลสำนักท้อน
-
-
 92.วัดสำนักกะท้อน
-
29 เมษายน 2562  103,540  สำนักท้อน
-
-
 93.วัดหนองกระบอก
-
25 มีนาคม 2562  634,000  หนองละลอก
-
-
 94.วัดหนองกรับ
-
9 ตุลาคม 2561  394,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 95.วัดหนองตะแบก
- -
 0  
- -
- -
-
 96.วัดหนองพะวา
-
15 พฤษภาคม 2562  787,800  บางบุตร
-
-
 97.วัดห้วงหิน
-
8 พฤษภาคม 2562  380,000  ชากบก
-
-
 98.วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
-
3 พฤษภาคม 2562  96,000  ตำบลชากบก
-
-
 99.วัดห้วยโป่ง
-
24 พฤษภาคม 2562  1,211,000  มาบตาพุด
-
-
 100.วัดเกาะ
-
14 ตุลาคม 2561  374,000  หนองตะพาน
-
-
 101.วัดเกาะกลอย
-
15 พฤษภาคม 2562  220,500  นครระยอง
-
-
-
 102.วัดเขาสำเภาทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  328,000  ตำบลบ้านเพ
-
-
-
 103.วัดเนินกระปรอก
-
30 พฤษภาคม 2562  698,000  เมืองบ้านฉาง
-
-
 104.วัดเนินพระ
-
13 พฤษภาคม 2562  1,812,000  เทศบาลนครระยอง
-
-
 105.วัดเภตราสุขารมย์
-
31 พฤษภาคม 2562  962,000  เทศบาลตำบลบ้านเพ
-
-
 106.วัดแกลงบน
-
12 มิถุนายน 2562  25,600  แกลงกะเฉด
-
-
 107.วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
-
1 พฤศจิกายน 2561  888,000  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
-
 108.วัดในไร่
-
31 พฤษภาคม 2562  634,000  บ้านเพ
-
-
 109.วัดไผ่ล้อม
-
23 พฤษภาคม 2562  758,000  เทศบาลบ้านค่าย
-
-
 110.สามัคคีราษฎร์บำรุง
-
13 พฤษภาคม 2562  406,000  แกลง
-
-
-
 111.อนุบาลระยอง
-
21 พฤษภาคม 2562  6,739,540  เทศบาลนครระยอง
-
-
 112.อนุบาลระยองวัดหนองสนม
-
10 พฤษภาคม 2562  990,000  ตำบลเนินพระ
-
-
 113.เกาะแก้วพิศดาร
-
14 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ
-
-
-
 114.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
-
29 พฤษภาคม 2562  572,000  สำนักทอง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net