โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สระบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.74
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
-
30 พฤษภาคม 2562  525,000  เทศบาลตำบลทับกวาง
-
-
 2.ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
-
29 พฤษภาคม 2562  1,079,000  คลองเรือ
-
-
 3.ชุมชนวัดบำรุงธรรม
-
27 พฤษภาคม 2562  644,000  อบต.ชะอม
-
-
 4.ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
-
15 พฤษภาคม 2562  185,000  เทศบาลตำบลวิหารแดง
-
-
 5.ชุมชนวัดไทยงาม
-
10 มิถุนายน 2562  596,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
-
-
 6.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
-
30 พฤษภาคม 2562  346,000  เทศบาลเมืองทับกวาง
-
-
 7.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
-
6 มิถุนายน 2562  344,000  มิตรภาพ
-
-
 8.บ้านคลองม่วงเหนือ
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
-
-
 9.บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
-
27 พฤษภาคม 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
-
-
 10.บ้านคลองไทร
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.หนองย่างเสือ
-
-
 11.บ้านช่อง
-
28 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.บ้านป่า
-
-
 12.บ้านซับกระดาน
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  ซับสนุ่น
-
-
 13.บ้านซับดินดำ
-
24 พฤษภาคม 2562  162,120  อตบ.ลำสมพุง
-
-
 14.บ้านซับน้อยเหนือ
-
14 พฤษภาคม 2562  522,000  ลำพญากลาง
-
-
 15.บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
-
7 สิงหาคม 2562  218,000  ซับสนุ่น
-
-
 16.บ้านซับบอน
-
14 พฤษภาคม 2562  109,000  เทศบาลตำบลทับกวาง
-
-
 17.บ้านซับปลากั้ง
-
10 พฤษภาคม 2562  322,000  ลำพญากลาง
-
-
 18.บ้านซับพริก
-
5 มิถุนายน 2562  422,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
-
-
 19.บ้านซับสนุ่น
-
8 สิงหาคม 2562  722,000  อบต.ซับสนุ่น
-
-
 20.บ้านท่าพลู
-
22 พฤษภาคม 2562  231,560  ลำสมพุง
-
-
 21.บ้านท่าฤทธิ์
-
28 พฤษภาคม 2562  118,100  อบต.วังม่วง
-
-
 22.บ้านบางกง
-
10 มิถุนายน 2562  602,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง
-
-
 23.บ้านป่าวังกวาง
-
28 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.ตำบลบ้านป่า
-
-
 24.บ้านผังสามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  256,000  หินซ้อน
-
-
 25.บ้านมณีโชติสามัคคี
-
17 มิถุนายน 2562  313,000  ตำบลแสลงพัน
-
-
 26.บ้านราษฎร์เจริญ
-
5 มิถุนายน 2562  220,000  เจริญธรรม
-
-
 27.บ้านลำพญากลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  194,000  ลำพญากลาง
-
-
 28.บ้านลำสมพุง
-
22 พฤษภาคม 2562  206,360  ลำสมพุง
-
-
 29.บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
-
21 พฤษภาคม 2562  320,380  เทศบาลตำบลหินกอง
-
-
 30.บ้านหนองตอตะเคียน
-
14 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
-
-
 31.บ้านหนองผักบุ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  307,000  เทศบาลเมืองทับกวาง
-
-
 32.บ้านหนองผักหนอก
-
15 พฤษภาคม 2562  554,000  หนองย่างเสือ
-
-
 33.บ้านหนองมะค่า
-
14 พฤษภาคม 2562  304,000  หนองย่างเสือ
-
-
 34.บ้านหนองสองห้อง
-
29 พฤษภาคม 2562  167,000  ห้วยแห้ง
-
-
 35.บ้านหนองเอี่ยว
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  ลำพญากลาง
-
-
 36.บ้านหนองโป่ง
-
14 พฤษภาคม 2562  278,000  ลำพญากลาง
-
-
 37.บ้านหลังเขา
-
10 พฤษภาคม 2562  277,000  มวกเหล็ก
-
-
 38.บ้านหัวถนน
-
17 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.หนองหมุ
-
-
 39.บ้านหินซ้อน
-
31 พฤษภาคม 2562  192,000  หินซ้อน
-
-
 40.บ้านเขานมนาง
-
13 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
-
-
 41.บ้านเขาไม้เกวียน
-
10 พฤษภาคม 2562  286,000  มวกเหล็ก
-
-
 42.บ้านโคกสะอาด
-
29 เมษายน 2562  626,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
-
-
 43.บ้านโป่งเก้ง
-
7 มิถุนายน 2562  194,000  อบต.วังม่วง
-
-
 44.บ้านโป่งเกตุ
-
17 พฤษภาคม 2562  177,000  ซับสนุ่น
-
-
 45.บ้านโป่งไทร
-
22 พฤษภาคม 2562  362,120  องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง
-
-
 46.บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.หนองปลิง
-
-
 47.วัดกะเหรี่ยงคอม้า
-
24 พฤษภาคม 2562  292,000  ชะอม
-
-
 48.วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
-
20 พฤศจิกายน 2561  71,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
-
-
 49.วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
-
26 เมษายน 2562  394,000  ตำบลคชสิทธิ์
-
-
 50.วัดขอนหอม
-
30 เมษายน 2562  123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
-
-
 51.วัดคลองห้า
-
24 พฤษภาคม 2562  247,000  หนองโรง
-
-
 52.วัดคลองใหม่
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.หนองหมู
-
-
 53.วัดคำพราน
-
16 พฤษภาคม 2562  36,000  เทศบาลต.คำพราน
-
-
 54.วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
-
17 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.คชสิทธิ์
-
-
 55.วัดชำผักแพว
-
28 พฤษภาคม 2562  406,000  ชำผักแพว
-
-
 56.วัดตาลเดี่ยว
-
29 เมษายน 2562  426,000  อบต.ตาลเดี่ยว
-
-
 57.วัดถ้ำเต่า
-
17 พฤษภาคม 2562  469,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
-
-
 58.วัดท่าคล้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
-
-
 59.วัดท่ามะปราง
-
7 มิถุนายน 2562  436,000  ท่ามะปราง
-
-
 60.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
-
15 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.ท่าตูม
-
-
 61.วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
-
27 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.วัม่วง
-
-
 62.วัดนาบุญ
-
29 เมษายน 2562  466,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
-
-
 63.วัดบ่อโศรก
-
9 เมษายน 2562  165,000  อบต.สองคอน
-
-
 64.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
-
24 พฤษภาคม 2562  350,000  อบต.บัวลอย
-
-
 65.วัดบ้านจาน
-
23 พฤษภาคม 2562  172,000  หนองนาก
-
-
 66.วัดบ้านดง
-
27 พฤษภาคม 2562  124,000  ชำผักแพว
-
-
 67.วัดบ้านดอน
-
14 พฤษภาคม 2562  324,000  บ้านลำ
-
-
 68.วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  169,800  ท่าตูม
-
-
 69.วัดบ้านลาด
-
17 พฤษภาคม 2562  177,600  หินกอง
-
-
 70.วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์่่่่่่่่่่กา่รบริหา่รสวนตำบลหนองสรวง
-
-
 71.วัดบ้านหมาก
-
13 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
-
-
 72.วัดบ้านไผ่
-
11 มิถุนายน 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
-
-
 73.วัดบึงไม้
-
15 พฤษภาคม 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
-
-
 74.วัดบุรีการาม
-
29 พฤษภาคม 2562  183,000  อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
-
-
 75.วัดปากน้ำ
-
31 พฤษภาคม 2562  85,000  เทศบาลตำบลคำพราน
-
-
 76.วัดป่าไผ่
-
17 พฤษภาคม 2562  746,000  เมืองทับกวาง
-
-
 77.วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
-
17 เมษายน 2562  458,000  สองคอน
-
-
 78.วัดมวกเหล็กใน
-
6 มิถุนายน 2562  150,000  มิตรภาพ
-
-
 79.วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
-
26 เมษายน 2562  696,000  อบต.หนองปลาหมอ
-
-
 80.วัดราษฎร์บำรุง
-
24 พฤษภาคม 2562  140,500  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
-
-
 81.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
16 พฤษภาคม 2562  113,000  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
-
-
 82.วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
-
29 เมษายน 2562  170,000  หนองแขม
-
-
 83.วัดลำบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  350,000  หนองโรง
-
-
 84.วัดศรัทธาเรืองศรี
-
29 พฤษภาคม 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
-
-
 85.วัดศรีสัจจาวาส
-
15 พฤษภาคม 2562  217,000  บ้านลำ
-
-
 86.วัดสมานมิตรมงคล
-
21 พฤษภาคม 2562  87,000  คลองเรือ
-
-
 87.วัดสร้างบุญ
-
17 พฤษภาคม 2562  153,320  หนองหมู
-
-
 88.วัดสวนทองรวมมิตร
-
14 พฤษภาคม 2562  362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
-
-
 89.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
-
27 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
-
-
 90.วัดสว่างอารมณ์
-
27 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.วังม่วง
-
-
 91.วัดสหกรณ์รังสรรค์
-
31 กรกฏาคม 2562  125,000  หนองสรวง
-
-
 92.วัดสองคอนกลาง
-
24 กรกฏาคม 2562  501,000  อบต.สองคอน
-
-
 93.วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
-
7 มิถุนายน 2562  290,000  อบต.โคกตูม/โพนทอง
-
-
 94.วัดสุนทริกาวาส
-
16 พฤษภาคม 2562  163,000  ชำผักเเพว
-
-
 95.วัดหนองครก
-
31 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.หนองนาก
-
-
 96.วัดหนองจอกใหญ่
-
19 สิงหาคม 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
-
-
 97.วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
-
11 มิถุนายน 2562  160,000  อบต.หนองจิก
-
-
 98.วัดหนองตะเฆ่
-
30 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้
-
-
 99.วัดหนองตาบุญ
-
14 พฤษภาคม 2562  198,000  บ้านลำ
-
-
 100.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
-
29 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.ห้วยแห้ง
-
-
 101.วัดหนองปลาหมอ
-
19 เมษายน 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
-
-
 102.วัดหนองปลิง
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.หนองปลิง
-
-
 103.วัดหนองผักชี
-
6 มิถุนายน 2562  67,000  อบต.โคกแย้
-
-
 104.วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
-
25 มิถุนายน 2562  259,000  อบต.โคกแย้
-
-
 105.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
-
13 พฤษภาคม 2562  102,000  หนองสรวง
-
-
 106.วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
-
-
 107.วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
-
19 เมษายน 2562  228,000  เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
-
-
 108.วัดหนองอ่างทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  76,000  หนองแขม
-
-
 109.วัดหนองโพธิ์
-
14 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลวิหารแดง
-
-
 110.วัดหนองโรง
-
24 พฤษภาคม 2562  101,000  อบต.หนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
-
-
 111.วัดห้วยขมิ้น
-
21 พฤษภาคม 2562  130,120  อปท.หินกอง
-
-
 112.วัดห้วยคงคาวราวาส
-
29 พฤษภาคม 2562  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
-
-
 113.วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
-
27 มิถุนายน 2562  458,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
-
-
 114.วัดห้วยทองหลาง
-
30 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
 115.วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
-
17 พฤษภาคม 2562  201,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
-
-
 116.วัดเกาะเซิงหวาย
-
7 มิถุนายน 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง
-
-
 117.วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
-
30 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม
-
-
 118.วัดเขาลาดวนาราม
-
30 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.ห้วยแห้ง
-
-
 119.วัดเขาแก้วมุขดาราม
-
29 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.คลองเรือ
-
-
 120.วัดเจริญธรรม
-
30 พฤษภาคม 2562  347,000  อบต.เจริญธรรม
-
-
 121.วัดเตาปูน
-
16 พฤษภาคม 2562  377,000  อบต. เตาปูน
-
-
 122.วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  141,000  บ้านลำ
-
-
 123.วัดโคกกรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  500,000  อบต.ชำผักแพว
-
-
 124.วัดโคกกลาง
-
7 มิถุนายน 2562  66,000  อบต.โคกตูม-โพนทอง
-
-
 125.วัดโป่งก้อนเส้า
-
7 มิถุนายน 2562  248,000  ท่ามะปราง
-
-
 126.วัดโป่งมงคล
-
10 มิถุนายน 2562  122,000  อบต.ท่ามะปราง
-
-
 127.วัดโพนทอง
-
7 มิถุนายน 2562  100,000  อบต. โคกตูม - โพนทอง
-
-
 128.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
-
29 พฤษภาคม 2562  62,000  บัวลอย
-
-
 129.หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
-
17 พฤษภาคม 2562  1,404,060  เทศบาลตำบลหินกอง
-
-
 130.อนุบาลทับกวาง
-
9 สิงหาคม 2562  698,000  เทศบาลทับกวาง
-
-
 131.อนุบาลมวกเหล็ก
-
8 มีนาคม 2562  1,296,800  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
-
-
 132.อนุบาลวังม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  1,597,000  เทศบาลตำบลวังม่วง
-
-
 133.อนุบาลวิหารแดง
-
7 พฤษภาคม 2562  798,000  เทศบาลตำบลวิหารแดง
-
-
 134.อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  266,000  หนองไข่น้ำ
-
-
 135.ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
-
10 พฤษภาคม 2562  199,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net