โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สิงห์บุรี
จำนวนโรงเรียน 98 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.92
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ค่ายบางระจัน
-
3 กรกฏาคม 2562  180,000  ค่ายบางระจัน
-
-
 2.ชุมชนบ้านไม้ดัด
-
13 สิงหาคม 2562  144,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 3.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
-
14 พฤษภาคม 2562  385,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
 4.ชุมชนวัดดงยาง
-
28 มิถุนายน 2562  30,400  อบต.ทองเอน
-
-
 5.ชุมชนวัดตราชู
-
20 มิถุนายน 2562  178,000  ตำบลบ้านหม้อ
-
-
 6.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
-
20 มิถุนายน 2562  184,000  จักรสีห์
-
-
 7.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
-
22 กรกฏาคม 2562  314,000  ไม้ดัด
-
-
 8.ชุมชนวัดม่วง
-
8 กรกฏาคม 2562  416,000  โพสังโฆ
-
-
 9.ชุมชนวัดเทพมงคล
-
10 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.โรงช้าง
-
-
 10.ชุมชนวัดเสาธงหิน
-
12 มิถุนายน 2562  180,000  อบต.โพประจักษ์
-
-
 11.บ้านคูเมือง
-
10 มิถุนายน 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
-
-
 12.บ้านทุ่งกลับ
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.พักทัน
-
-
 13.บ้านทุ่งว้า
-
6 สิงหาคม 2562  60,000  อบต.สระแจง
-
-
 14.บ้านหนองลีวิทยาคม
-
17 มิถุนายน 2562  332,000  โพทะเล
-
-
 15.บ้านเก่า
-
20 มิถุนายน 2562  140,000  บ้านหม้อ
-
-
 16.วัดกระทุ่มปี่
-
31 ตุลาคม 2561  100,200  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 17.วัดกลาง
-
4 มิถุนายน 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
 18.วัดกลางชูศรีเจริญสุข
-
15 มิถุนายน 2562  86,000  พักทัน
-
-
 19.วัดกลางธนรินทร์
-
8 กรกฏาคม 2562  76,000  อบต.บ้านแป้ง
-
-
-
 20.วัดการ้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  104,400  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
-
-
 21.วัดข่อย
-
18 มิถุนายน 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
-
-
 22.วัดคลองโพธิ์ศรี
-
15 สิงหาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
-
 23.วัดคีม
-
5 สิงหาคม 2562  232,000  อบต.สระแจง
-
-
 24.วัดจักรสีห์
-
14 พฤศจิกายน 2561  188,000  จักรสีห์
-
-
-
 25.วัดชะอมสามัคคีธรรม
-
6 มิถุนายน 2562  104,000  พักทัน
-
-
 26.วัดชันสูตร
-
25 กุมภาพันธ์ 2562  121,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 27.วัดดอนเจดีย์
-
31 กรกฏาคม 2562  154,000  สระแจง
-
-
 28.วัดตลาดโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 29.วัดตะโกรวม
-
5 กรกฏาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
-
-
 30.วัดตึกราชา
-
24 กรกฏาคม 2562  294,000  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
 31.วัดตุ้มหู
-
18 มิถุนายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
-
-
 32.วัดถอนสมอ
-
1 กรกฏาคม 2561  344,000  เทศบาลตำบลถอนสมอ
-
-
 33.วัดทอง
-
0 พฤษภาคม 2562  3,300  อบต.น้ำตาล
-
-
 34.วัดท่าอิฐ
-
19 มิถุนายน 2562  170,000  อบต.ท่างาม
-
-
 35.วัดน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.งิ้วราย
-
-
 36.วัดน้ำผึ้ง
-
9 สิงหาคม 2562  72,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 37.วัดบางปูน
-
27 มิถุนายน 2562  212,000  อบต.ชีน้ำร้าย
-
-
 38.วัดบ้านกลับ
-
13 สิงหาคม 2562  208,000  โพทะเล
-
-
 39.วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
-
5 กรกฏาคม 2562  170,000  อบต.บ้านจ่า
-
-
 40.วัดบ้านลำ
-
22 พฤษภาคม 2562  129,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
 41.วัดประดับ
-
17 ธันวาคม 2561  442,000  ค่ายบางระจัน
-
-
 42.วัดประศุก
-
5 กรกฏาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
-
-
-
 43.วัดประสาท
-
29 พฤษภาคม 2562  46,000  พระงาม
-
-
 44.วัดประสิทธิ์คุณากร
-
9 สิงหาคม 2562  62,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 45.วัดประโชติการาม
-
31 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.บางกระบือ
-
-
 46.วัดปลาไหล
-
19 มิถุนายน 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
-
-
 47.วัดพรหมสาคร
-
23 สิงหาคม 2562  1,192,000  เมืองสิงห์บุรี
-
-
 48.วัดพรหมเทพาวาส
-
11 ธันวาคม 2561  57,000  โรงช้าง
-
-
 49.วัดพระปรางค์มุนี
-
30 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.ม่วงหมู่
-
-
 50.วัดพิกุลทอง
-
11 กรกฏาคม 2562  112,000  ตำบลถอนสมอ
-
-
 51.วัดยาง
-
10 มิถุนายน 2562  86,000  เทศบาลตำบลทับยา
-
-
 52.วัดระนาม
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
-
-
 53.วัดราษฎร์ประสิทธิ์
-
22 พฤษภาคม 2562  208,400  องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม
-
-
 54.วัดล่องกะเบา
-
18 มิถุนายน 2562  82,000  ทองเอน
-
-
 55.วัดวังกะจับ
-
8 กรกฏาคม 2562  176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
-
-
 56.วัดวิหารขาว
-
24 มิถุนายน 2562  54,000  อบต.วิหารขาว
-
-
 57.วัดศรัทธาภิรม
-
28 พฤษภาคม 2562  124,000  ม่วงหมู่
-
-
 58.วัดศรีสาคร
-
11 มีนาคม 2562  61,000  ต้นโพธิ์
-
-
 59.วัดสว่างอารมณ์
-
20 มิถุนายน 2562  206,000  ประศุก
-
-
 60.วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  72  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
-
-
 61.วัดสาธุการาม
-
16 พฤษภาคม 2562  59,000  อบต.ท่าข้าม
-
-
 62.วัดสามัคคีธรรม
-
6 สิงหาคม 2562  66,000  สระเจง
-
-
 63.วัดสิงห์
-
27 มิถุนายน 2562  230,000  โพสังโฆ
-
-
 64.วัดหนองสุ่ม
-
11 มิถุนายน 2562  120,000  ห้วยชัน
-
-
 65.วัดหลวง
-
14 พฤศจิกายน 2561  94,000  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
 66.วัดห้วยเจริญสุข
-
5 มิถุนายน 2562  258,000  อบต.พักทัน
-
-
 67.วัดอัมพวัน
-
27 พฤษภาคม 2562  408,000  เทศบาลตำบลพรหมบุรี
-
-
 68.วัดเก้าชั่ง
-
4 กรกฏาคม 2562  331,280  บ้านหม้อ
-
-
 69.วัดเชียงราก
-
14 มิถุนายน 2562  182,000  ทองเอน
-
-
 70.วัดเซ่าสิงห์
-
14 มิถุนายน 2562  128,000  65,280
-
-
 71.วัดเตย
-
29 พฤษภาคม 2562  124,000  พระงาม
-
-
 72.วัดเพิ่มประสิทธิผล
-
21 พฤษภาคม 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
-
-
 73.วัดเสือข้าม
-
20 มิถุนายน 2562  206,000  อบต.ประศุก
-
-
 74.วัดแหลมคาง
-
28 พฤษภาคม 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
-
-
 75.วัดโคกพระ
-
21 พฤษภาคม 2562  70,000  โพกรวม
-
-
 76.วัดโคปูน
-
21 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.บ้านหม้อ
-
-
 77.วัดโฆสิทธาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
-
-
 78.วัดโบสถ์
-
24 กรกฏาคม 2562  1,852,000  อินทร์บุรี
-
-
 79.วัดโบสถ์
-
16 พฤษภาคม 2562  105,000  เทศบาลถอนสมอ
-
-
 80.วัดโพธิ์ชัย
-
20 มิถุนายน 2562  92,000  อบต.หัวไผ่
-
-
 81.วัดโพธิ์ศรี
-
1 พฤศจิกายน 2561  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
 82.วัดโพธิ์สังฆาราม
-
11 มิถุนายน 2562  119,480  โพสังโฆ
-
-
 83.วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
-
17 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.งิ้วราย
-
-
 84.วัดโพธิ์หอม
-
18 สิงหาคม 2562  60,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 85.วัดโภคาภิวัฒน์
-
16 พฤษภาคม 2562  58,000  บางน้ำเชี่ยว
-
-
 86.วัดโสภา
-
5 กุมภาพันธ์ 2562  172,000  โพประจักษฺ์
-
-
 87.วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
-
18 มิถุนายน 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
 88.อนุบาลค่ายบางระจัน
-
28 มิถุนายน 2562  378,000  อบต.ค่ายบางระจัน
-
-
 89.อนุบาลท่าช้าง
-
11 กรกฏาคม 2562  50,000  ตำบลถอนสมอ
-
-
 90.อนุบาลบางระจัน
-
16 พฤษภาคม 2562  712,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
 91.อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
-
4 กรกฏาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
 92.อนุบาลสิงห์บุรี
-
29 สิงหาคม 2562  4,215,600  อบต.บางกระบือ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
 93.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
-
1 กรกฏาคม 2562  576,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
-
-
 94.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
-
20 มิถุนายน 2562  308,000  หัวไผ่
-
-
 95.เรืองเดชประชานุเคราะห์
-
23 กรกฏาคม 2562  308,000  ไม้ดัด
-
-
 96.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
-
30 พฤศจิกายน 2561  506,000  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
 97.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
-
25 กรกฏาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
-
-
 98.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
-
15 กรกฏาคม 2562  170,000  หนองกระทุ่ม
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net