โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 1
จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.86
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. ชุมชนบ้านพระยืน
-
14 มิถุนายน 2562  820,000  พระยืน
-
-
 2. บ้านกระเดื่อง
- -
 112,000  ตำบลป่ามะนาว
-
-
-
 3. บ้านกอก
-
24 พฤษภาคม 2562  201,880  ตำบลบ้านเป็ด
-
-
 4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
-
26 เมษายน 2562  259,000  ตำบลเมืองเก่า
-
-
 5. บ้านค้อ
-
9 กรกฏาคม 2562  113,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
 6. บ้านคำบอน
- -
 0  
- -
- -
-
 7. บ้านคำหญ้าแดง
- -
 0  
- -
- -
-
 8. บ้านชาด
- -
 0  
- -
- -
-
 9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
-
27 พฤษภาคม 2562  92,000  ดอนช้าง
-
-
 10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  129,000  เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
 11. บ้านดอนบม
- -
 0  
- -
- -
-
 12. บ้านดอนยาง
-
1 มีนาคม 2562  26,000  ตำบลศิลา
-
-
 13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
-
5 กรกฏาคม 2562  640,000  เทศบาลบ้านทุ่ม
-
-
 14. บ้านบะยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 15. บ้านป่าสังข์หนองฮี
- -
 0  
- -
- -
-
 16. บ้านป่าเหลื่อม
- -
 0  
- -
- -
-
 17. บ้านม่วงโป้
-
15 พฤษภาคม 2562  242,000  เทศบาลตำบลสาวะถี
-
-
 18. บ้านลาดนาเพียง
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  สาวะถี
-
-
 19. บ้านสะอาด
-
29 เมษายน 2562  280,000  เทศบาลตำบลเมืองเก่า
-
-
-
 20. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
- -
 0  
- -
- -
-
 21. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
-
24 พฤษภาคม 2562  8,800  แดงใหญ่
-
-
 22. บ้านหนองคลอง
-
17 พฤษภาคม 2562  2,600,000  ป่ามะนาว
-
-
-
 23. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
-
24 พฤษภาคม 2562  288,000  เทศบาลตำบลสาวะถี
-
-
 24. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
10 มิถุนายน 2562  166,000  อบต.หนองแวง
-
-
 25. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
- -
 0  
- -
- -
-
 26. บ้านหนองหิน
- -
 0  
- -
- -
-
 27. บ้านหินขาว
- -
 0  
- -
- -
-
 28. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
- -
 0  
- -
- -
-
 29. บ้านหินลาดวังตอ
-
14 มิถุนายน 2562  704,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
 30. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
-
27 มิถุนายน 2562  36,000  หนองตูม
-
-
 31. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
-
26 ธันวาคม 2561  373,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 32. บ้านโคกฟันโปง
-
21 พฤษภาคม 2562  230,000  ตำบลบ้านเป็ด
-
-
 33. บ้านโคกล่าม
-
30 พฤษภาคม 2562  142,000  สาวะถี
-
-
-
 34. บ้านโคกสูงวิทยาคม
-
19 พฤศจิกายน 2562  89,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
-
-
 35. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
-
21 พฤษภาคม 2562  88,000  ดอนหัน
-
-
 36. บ้านโนนท่อนวิทยา
-
25 มิถุนายน 2562  158,000  เทศบาลตำบลโนนท่อน
-
-
 37. บ้านโสกแต้
- -
 0  
- -
- -
-
 38. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
-
16 พฤษภาคม 2562  117,000  เทศบาลตำบลพระบุ
-
-
 39. ห้วยหว้าวิทยาคม
- -
 0  
- -
- -
-
 40. หินกองวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลป่ามะนาว
-
-
-
 41. โคกงามวิทยาคาร
-
14 พฤษภาคม 2562  346,000  ตำบลโคกงาม
-
-
 42.ชุมชนบ้านท่าพระ
- -
 0  
- -
- -
-
 43.ชุมชนบ้านฝาง
-
11 มิถุนายน 2562  0  
- -
- -
-
 44.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
-
10 มกราคม 2562  95,000  โคกสี
-
-
 45.ชุมชนบ้านหนองบัว
- -
 0  
- -
- -
-
 46.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 47.ดอนหันประชารัฐศึกษา
- -
 0  
- -
- -
-
 48.บ้านกุดนางทุย
-
15 พฤษภาคม 2562  42,000  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
-
 49.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
-
1 พฤศจิกายน 2562  254,000  ขามป้อม
-
-
 50.บ้านค้อท่อนน้อย
-
14 มิถุนายน 2562  0  ตำบลบ้านค้อ
- -
- -
-
 51.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  เทศบาลตำบลป่ามะนาว
-
-
 52.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
- -
 0  
- -
- -
-
 53.บ้านงิ้ว
-
25 กรกฏาคม 2562  142,000  ตำบลสาวะถี
-
-
 54.บ้านซำจานเนินทอง
-
14 มิถุนายน 2562  280,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
 55.บ้านดงกลาง
-
15 มิถุนายน 2562  136,000  เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
 56.บ้านดงพอง
-
16 พฤษภาคม 2562  41,000  เทศบาลเมืองศิลา
-
-
 57.บ้านดงเก่า
-
6 สิงหาคม 2562  74,000  เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
 58.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
-
25 มิถุนายน 2562  51,000  เทศบาลตำบลหนองตูม
-
-
 59.บ้านดอนหญ้านาง
-
14 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.ดอนช้าง
-
-
 60.บ้านดอนหันวิทยาสาร
-
31 ตุลาคม 2562  1,400,000  ดอนหัน
-
-
-
 61.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต. ดอนหัน
-
-
 62.บ้านตอกแป้น
-
14 มิถุนายน 2562  10,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
 63.บ้านทองหลาง
- -
 0  
- -
- -
-
 64.บ้านท่าพระเนาว์
-
16 พฤษภาคม 2562  85,000  เทศบาลตำบลท่าพระ
-
-
 65.บ้านนาฝายนาโพธิ์
- -
 0  
- -
- -
-
 66.บ้านนาล้อม
-
27 พฤษภาคม 2562  85,710  เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
 67.บ้านนาเพียง
-
11 กรกฏาคม 2562  56,000  เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
 68.บ้านบ่อแก
- -
 0  
- -
- -
-
 69.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
-
12 มิถุนายน 2562  349,000  เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
 70.บ้านบึงแก
-
19 มิถุนายน 2562  204,000  เทศบาลตำบลโนนท่อน
-
-
 71.บ้านป่าส่าน
- -
 0  
- -
- -
-
 72.บ้านป่าหม้อหนองคู
- -
 0  
- -
- -
-
 73.บ้านป่าหวาย
-
21 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.ป่าหวายนั่ง
-
-
 74.บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
-
15 พฤษภาคม 2562  88,000  ตำบลพระลับ
-
-
 75.บ้านม่วง
-
9 กรกฏาคม 2562  260,000  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
 76.บ้านวังโพน
- -
 0  
- -
- -
-
 77.บ้านศิลา
-
27 พฤษภาคม 2562  43,000  เทศบาลเมืองศิลา
-
-
 78.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
-
15 มกราคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
 79.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
-
26 มิถุนายน 2562  192,000  ท่าพระ
-
-
 80.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
-
8 กรกฏาคม 2562  200,000  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
-
-
 81.บ้านหนองกุงน้อย
-
14 มิถุนายน 2562  48,000  เทศบาลบ้านค้อ
-
-
 82.บ้านหนองกุงวิทยาคาร
-
11 มีนาคม 2562  85,000  ตำบลศิลา
-
-
 83.บ้านหนองขามประชาบำรุง
- -
 0  
- -
- -
-
 84.บ้านหนองค้ากลางฮุง
- -
 0  
- -
- -
-
 85.บ้านหนองคู
- -
 0  
- -
- -
-
 86.บ้านหนองบัวดีหมี
-
14 สิงหาคม 2562  176,000  เทศบาลตำบลท่าพระ
-
-
 87.บ้านหนองบัวน้อย
-
11 มิถุนายน 2562  64,000  หนองตูม
-
-
 88.บ้านหนองปอ
- -
 0  
- -
- -
-
 89.บ้านหนองปิง
-
31 พฤษภาคม 2562  294,000  เทศบาลตำบลสาวะถี
-
-
 90.บ้านหนองหลุบ
-
24 พฤษภาคม 2562  398,000  แดงใหญ่
-
-
 91.บ้านหนองหัววัว
-
13 ตุลาคม 2562  78,000  โคกสี
-
-
 92.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  312  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
-
-
-
 93.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
- -
 0  
- -
- -
-
 94.บ้านหนองเบ็ญ
- -
 0  
- -
- -
-
 95.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
-
4 กรกฏาคม 2562  242,000  ท่าพระ
-
-
 96.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
-
10 มิถุนายน 2562  302,000  อบต.หนองแวง
-
-
-
 97.บ้านหนองแสงโคกน้อย
-
16 สิงหาคม 2562  234,000  ตำบลพระลับ
-
-
 98.บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
-
3 กรกฏาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
-
-
 99.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  120  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
-
-
-
 100.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
- -
 0  
- -
- -
-
 101.บ้านห้วยเตยพัฒนา
-
7 กรกฏาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
-
-
 102.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
-
21 พฤษภาคม 2562  355,000  บ้านหว้า
-
-
-
 103.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
-
28 พฤษภาคม 2562  178,340  ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
 104.บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
-
21 พฤษภาคม 2562  236,000  บ้านเป็ด
-
-
-
 105.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
-
15 พฤษภาคม 2562  184,000  สาวะถี
-
-
-
 106.บ้านเลิง
-
15 พฤษภาคม 2562  116,000  โคกสี
-
-
 107.บ้านเลิงเปือย
- -
 0  
- -
- -
-
 108.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 109.บ้านเหล่านางาม
- -
 0  
- -
- -
-
 110.บ้านเหล่านาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  343,000  อบต.บ้านหว้า
-
-
 111.บ้านเหล่าเกวียนหัก
-
26 พฤศจิกายน 2561  111,000  บ้านทุ่ม
-
-
 112.บ้านแก่นประดู่
-
10 พฤษภาคม 2562  50,000  ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
 113.บ้านแก่นเท่า
-
15 พฤษภาคม 2562  44,000  เทศบาลตำบลแก่นฝาง
-
-
 114.บ้านแดงน้อย
-
8 กรกฏาคม 2562  0  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
- -
- -
-
 115.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
- -
 0  
- -
- -
-
 116.บ้านโกทา
-
27 พฤษภาคม 2562  76,000  เทศบาลเมืองศิลา
-
-
 117.บ้านโคกกว้าง
- -
 0  
- -
- -
-
 118.บ้านโคกท่า
- -
 0  
- -
- -
-
 119.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
-
2 กรกฏาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
 120.บ้านโคกสีวิทยาเสริม
-
16 พฤษภาคม 2562  3,020,000  โคกสี
-
-
 121.บ้านโคกสีโคกเปี้ย
- -
 0  
- -
- -
-
 122.บ้านโคกแปะ
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
-
-
 123.บ้านโจดศรีวิชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลพระบุ
-
-
 124.บ้านโจดใหญ่
-
25 มิถุนายน 2562  24,000  บ้านโต้น
-
-
 125.บ้านโนนกู่
-
15 พฤษภาคม 2562  26,000  ตำบลสาวะถี
-
-
 126.บ้านโนนค้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  เทศบาลตำบลโคกงาม
-
-
-
 127.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
-
8 พฤศจิกายน 2561  173,000  เมืองเก่า
-
-
 128.บ้านโนนบ่อ
-
28 พฤษภาคม 2562  327,320  พระยืนมิ่งมงคล
-
-
 129.บ้านโนนม่วง
- -
 0  
- -
- -
-
 130.บ้านโนนรังวิทยาคาร
- -
 0  
- -
- -
-
 131.บ้านโนนลาน
-
14 มิถุนายน 2562  138,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
 132.บ้านโนนเขวา
- -
 0  
- -
- -
-
 133.บ้านโนนเรือง
-
14 มิถุนายน 2562  88,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
 134.บ้านโนนแต้
- -
 0  
- -
- -
-
 135.บ้านโสกม่วงดอนดู่
-
21 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 136.บ้านไก่นา
- -
 16,000  สำราญ
-
-
 137.พงษ์ภิญโญ 2
- -
 0  
- -
- -
-
 138.พระคือหนองโพธิ์วิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  316,000  เทศบาลตำบลพระลับ
-
-
 139.สนามบิน
- -
 0  
- -
- -
-
 140.สระแก้วราษฎร์บำรุง
-
29 พฤษภาคม 2562  95,000  แก่นฝาง
-
-
 141.หนองชาดพิทยาคม
-
10 กรกฏาคม 2562  228,000  บ้านเหล่า
-
-
-
 142.หนองตูมหนองงูเหลือม
-
17 กันยายน 2562  298,000  เทศบาลตำบลหนองตูม
-
-
 143.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
7 กรกฏาคม 2562  64,000  บ้านเหล่า
-
-
 144.หนองโพธิ์ประชานุกูล
-
20 มิถุนายน 2562  182,000  อบต.หนองแวง
-
-
 145.หนองไผ่มอดินแดง
-
24 มิถุนายน 2562  221,000  เมืองศิลา
-
-
 146.หินฮาวคุรุประชาสรรค์
- -
 0  
- -
- -
-
 147.อนุบาลขอนแก่น
-
8 พฤศจิกายน 2562  7,156,000  เทศบาลนครขอนแก่น
-
-
 148.เขื่อนกระพี้ศึกษา
-
4 กรกฏาคม 2561  34,000  บ้านเหล่า
-
-
 149.แก่นเท่าพัฒนศึกษา
- -
 0  
- -
- -
-
 150.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
-
1 พฤศจิกายน 2562  100,400  เทศบาลตำบลแก่นฝาง
-
-
 151.โนนฆ้องวิทยาคาร
-
18 พฤษภาคม 2562  106,000  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
-
-
 152.ไตรมิตรวิทยาคาร
-
9 กรกฏาคม 2562  218,000  บ้านเหล่า
-
-
 153.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
-
1 กรกฏาคม 2562  344,520  เทศบาลสำราญ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net