โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.23
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ช่องสาริกา
-
19 มีนาคม 2562  282,000  ช่องสาริกา
-
-
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล
-
27 สิงหาคม 2562  258,000  ชัยบาดาล
-
-
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  389,000  เทศบาลแก่งเสือเต้น
-
-
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
-
20 มิถุนายน 2562  284,000  อบต.ตำบลชอนสารเดช
-
-
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
-
16 พฤษภาคม 2562  628,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
-
-
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
-
9 กันยายน 2562  106,000  เทศบาลตำบลดีลัง
-
-
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
-
11 มิถุนายน 2562  41,600  เขาพระยาเดินธง
-
-
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
-
13 มิถุนายน 2562  156,080  เขาพระยาเดินธง
-
-
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา
-
27 พฤศจิกายน 2562  41,600  ชอนน้อย
-
-
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
-
19 มิถุนายน 2562  174,000  มะนาวหวาน
-
-
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
-
11 มิถุนายน 2562  192,000  อบต.หัวลำ
-
-
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
-
12 มิถุนายน 2562  464,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
-
-
-
 13.นิคมลำนารายณ์
-
14 มิถุนายน 2562  264,000  นิคมลำนารายณ์
-
-
 14.บ้านกุดตาเพชร
-
10 มิถุนายน 2562  455,960  กุดตาเพชร
-
-
 15.บ้านคลอง
-
22 กรกฏาคม 2562  320,000  มหาโพธิ
-
-
 16.บ้านคลองกลุ่ม
-
25 มิถุนายน 2562  110,000  ห้วยขุนราม
-
-
 17.บ้านคลองสาริกา
-
12 มิถุนายน 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
-
-
 18.บ้านชอนสมบูรณ์
-
25 มิถุนายน 2562  296,000  ชอนสมบูรณ์
-
-
-
 19.บ้านซับงูเหลือม
-
30 ตุลาคม 2562  128,800  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
-
-
 20.บ้านซับจำปา
-
12 พฤษภาคม 2562  302,000  องค์การบิรหารส่วนตำบลซับจำปา
-
-
-
 21.บ้านซับผาสุก
-
3 มกราคม 2562  138,000  อบต.ศิลาทิพย์
-
-
 22.บ้านซับหินขวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.บ้านใหม่สามัคคี
-
-
 23.บ้านซับเค้าแมว
-
14 มิถุนายน 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
-
-
 24.บ้านซับโศก
-
23 เมษายน 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
-
-
 25.บ้านซับไทร
-
2 มกราคม 2562  168,000  ศิลาทิพย์
-
-
 26.บ้านดงดินแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  204,600  ดงดินแดง
-
-
 27.บ้านดงน้อย
-
3 มกราคม 2562  170,000  อบต.ศิลาทิพย์
-
-
-
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
-
0 มกราคม 2562  344,000  องการบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
-
-
 29.บ้านด่านจันทร์
-
11 มิถุนายน 2562  146,000  นิยมชัย
-
-
 30.บ้านด่านไทยล้อม
-
5 กรกฏาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
-
-
 31.บ้านดีลัง
-
19 มีนาคม 2562  942,000  ตำบลดีลัง
-
-
-
 32.บ้านทรัพย์เจริญ
-
9 สิงหาคม 2562  60,000  ซับจำปา
-
-
 33.บ้านทะเลทอง
-
29 พฤษภาคม 2562  163,000  โคกเจริญ
-
-
 34.บ้านทะเลวังวัด
-
30 พฤษภาคม 2562  105,000  อบต.แก่งผักกูด
-
-
 35.บ้านท่ากรวด
-
16 พฤษภาคม 2562  228,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
-
-
 36.บ้านท่าดินดำ
-
5 มิถุนายน 2562  800,000  บ้านท่าดินดำ
-
-
 37.บ้านท่าตะโก
-
28 มิถุนายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
 38.บ้านท่ามะกอก
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  องค์การส่วนบริหารตำบลชัยบาดาบล
-
-
 39.บ้านท่ามะนาว
-
17 พฤษภาคม 2562  284,000  อบต.ท่ามะนาว
-
-
-
 40.บ้านท่าหลวง
-
13 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
-
-
 41.บ้านท่าเยี่ยม
-
15 พฤษภาคม 2562  158,000  อบต.ลำสนธิ
-
-
 42.บ้านทุ่งดินแดง
-
12 มิถุนายน 2562  142,000  หัวลำ
-
-
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว
-
28 มิถุนายน 2562  194,000  อบต.ห้วยหิน
-
-
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง
-
14 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
-
-
 45.บ้านธงชัยสามัคคี
-
14 มิถุนายน 2562  154,000  อบต.บัวชุม
-
-
 46.บ้านนาโสม
-
17 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.นาโสม
-
-
 47.บ้านบ่อคู่
-
26 มิถุนายน 2562  274,000  ท่าหลวง
-
-
 48.บ้านบ่อดินสอพอง
-
24 มิถุนายน 2562  108,000  อบต.ดงดินแดง
-
-
 49.บ้านบ่อน้ำ
-
29 พฤษภาคม 2562  106,000  หนองยายโต๊ะ
-
-
 50.บ้านบัวชุม
-
14 มิถุนายน 2562  265,000  อบต.บัวชุม
-
-
 51.บ้านปรางค์น้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  เขาน้อย
-
-
-
 52.บ้านป่าเขว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.ดงดินแดง
-
-
 53.บ้านพุกะชัด
-
7 มิถุนายน 2562  306,000  วังทอง
-
-
 54.บ้านม่วงค่อม
-
14 พฤษภาคม 2562  771,000  ม่วงค่อม
-
-
 55.บ้านมหาโพธิ
-
19 สิงหาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
-
-
 56.บ้านมะกอกหวาน
-
13 พฤศจิกายน 2561  243,000  ชัยบาดาล
-
-
 57.บ้านมะนาวหวาน
-
1 สิงหาคม 2562  360,000  มะนาวหวาน
-
-
 58.บ้านยางราก
-
10 มิถุนายน 2562  412,000  อบต.ยางราก
-
-
 59.บ้านยางโทน
-
28 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
-
-
-
 60.บ้านราษฎร์บำรุง
-
7 มิถุนายน 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
-
-
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์
-
11 กรกฏาคม 2562  92,000  เกาะรัง
-
-
 62.บ้านลำสนธิ
-
30 มกราคม 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
-
-
 63.บ้านลำโกฎิทอง
-
11 มิถุนายน 2562  157,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
-
-
 64.บ้านลำโป่งเพชร
-
23 พฤษภาคม 2562  195,000  หนองมะค่า
-
-
 65.บ้านวังก้านเหลือง
-
19 ธันวาคม 2562  128,000  อบต. ท่าดินดำ
-
-
-
 66.บ้านวังตาอินทร์
-
14 พฤษภาคม 2562  492,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
-
-
 67.บ้านวังทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  624,000  เขารวก
-
-
 68.บ้านวังแขม
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.นิยมชัย
-
-
 69.บ้านศรีเมือง
-
2 กรกฏาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
-
-
 70.บ้านสระเพลง
-
10 มิถุนายน 2562  379,680  ยางราก
-
-
-
 71.บ้านสวนมะเดื่อ
-
0 มิถุนายน 2562  168,000  ห้วยขุนราม
-
-
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  92,000  หนองบัว
-
-
 73.บ้านสันตะลุง
-
17 พฤษภาคม 2562  146,000  ท่ามะนาว
-
-
 74.บ้านหนองขาม
-
28 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.ชอนสมบูรณ์
-
-
 75.บ้านหนองจาน
-
11 มิถุนายน 2562  163,000  หัวลำ
-
-
 76.บ้านหนองตะแบก
-
9 กันยายน 2562  40,000  ยางโทน
-
-
-
 77.บ้านหนองบง
-
2 กันยายน 2562  162,000  อบต.เกาะรัง
-
-
 78.บ้านหนองประดู่
-
14 มิถุนายน 2562  384,000  อบต.หนองผักแว่น
-
-
 79.บ้านหนองปล้อง
-
30 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.เกาะรัง
-
-
 80.บ้านหนองปลาไหล
-
28 พฤษภาคม 2562  216,000  ท่าดินดำ
-
-
 81.บ้านหนองปีกนก
-
21 มิถุนายน 2562  130,000  ห้วยขุนราม
-
-
-
 82.บ้านหนองมะค่า
-
27 พฤษภาคม 2562  336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า
-
-
 83.บ้านหนองหัวช้าง
-
4 พฤศจิกายน 2562  170,000  หนองผักแว่น
-
-
 84.บ้านหนองเกตุ
-
1 กรกฏาคม 2562  68,000  อบต.หนองรี
-
-
 85.บ้านหนองเสมา
-
19 มิถุนายน 2562  206,000  อบต.บ่อทอง
-
-
 86.บ้านหนองโกวิทยา
-
17 มิถุนายน 2562  512,000  ซับตะเคียน
-
-
 87.บ้านหนองโพธิ์
-
26 มิถุนายน 2562  126,000  ช่องสาริกา
-
-
 88.บ้านหนองไก่ห้าว
-
10 กรกฏาคม 2562  42,000  อบต.ตำบลยางโทน
-
-
 89.บ้านหนองไทร
-
14 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
-
-
 90.บ้านห้วยดีเลิศ
-
2 กรกฏาคม 2562  102,000  ห้วยหิน
-
-
-
 91.บ้านห้วยนา
-
8 สิงหาคม 2562  64,000  อบต.ม่วงค่อม
-
-
 92.บ้านห้วยสะอาด
-
1 พฤศจิกายน 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
-
-
 93.บ้านห้วยสาราม
-
7 มิถุนายน 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
 94.บ้านห้วยเขว้า
-
12 มิถุนายน 2562  110,000  นิยมชัย
-
-
 95.บ้านห้วยใหญ่
-
14 มิถุนายน 2562  178,000  อบต.ทุ่งท่าช้าง
-
-
 96.บ้านหัวลำ
-
11 มิถุนายน 2562  390,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
-
-
 97.บ้านเกาะรัง
-
16 พฤษภาคม 2562  524,000  เกาะรัง
-
-
 98.บ้านเขาขวาง
-
4 มิถุนายน 2562  221,360  โคกสลุง
-
-
-
 99.บ้านเขาตะแคง
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  ซับตะเคียน
-
-
 100.บ้านเขายายกะตา
-
7 มิถุนายน 2562  272,000  อบต.ชัยนารายณ์
-
-
 101.บ้านเขารวก
-
31 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต.เขารวก
-
-
 102.บ้านเขาราบ
-
10 มิถุนายน 2562  258,420  องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
-
-
 103.บ้านเขาสมโภชน์
-
14 มิถุนายน 2562  310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
-
-
 104.บ้านเขาหมูมัน
-
12 มิถุนายน 2562  94,000  นิยมชัย
-
-
 105.บ้านเขาแหลม
-
24 กันยายน 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
-
-
 106.บ้านเนินทอง
-
22 พฤษภาคม 2562  35,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
-
-
 107.บ้านเหวตาบัว
-
18 มิถุนายน 2562  412,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
-
-
 108.บ้านแหลมชนแดน
-
20 พฤศจิกายน 2561  200,000  หนองมะค่า
-
-
 109.บ้านโกรกรกฟ้า
-
7 มิถุนายน 2562  170,000  อบต.ชัยนารายณ์
-
-
 110.บ้านโคกกลาง
-
2 กรกฏาคม 2562  80,000  ดงดินแดง
-
-
 111.บ้านโคกแสมสาร
-
4 ธันวาคม 2562  380,160  อบต.โคกแสมสาร
-
-
 112.บ้านโค้งรถไฟ
-
8 กรกฏาคม 2562  116,000  นิคมลำนารายณ์
-
-
-
 113.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
-
10 พฤษภาคม 2562  264,000  ซับจำปา
-
-
 114.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
-
13 พฤษภาคม 2562  148,000  นาโสม
-
-
 115.บ้านใหม่สามัคคี
-
14 มิถุนายน 2562  161,000  บ้านใหม่สามัคคี
-
-
 116.บ้านใหม่โสพิมพ์
-
16 พฤษภาคม 2562  272,000  อบต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
-
-
 117.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  ยางโทน
-
-
 118.บ้านไร่พัฒนา
-
19 มิถุนายน 2562  132,000  อบต.นิคมลำนารายณ์
-
-
 119.พรหมรังษี
-
16 สิงหาคม 2562  632,000  เทศบาลตำบลดีลัง
-
-
 120.วัดดำรงบุล
-
25 มิถุนายน 2562  219,000  อบต.ช่องสาริกา
-
-
 121.วัดมณีศรีโสภณ
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  อบต.ช่องสาริกา
-
-
 122.วัดศิริบรรพต
-
18 มกราคม 2562  66,000  เทศบาลตำบลลำนารายณ์
-
-
 123.วัดสว่างอารมณ์
-
1 สิงหาคม 2562  365,000  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
-
-
 124.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
-
26 มิถุนายน 2562  355,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
-
-
-
 125.วัดสุนทรเทพคีรี
-
2 มกราคม 2562  512,000  อบต.ศิลาทิพย์
-
-
 126.วัดหนองตามิ่ง
-
16 มกราคม 2562  1,445,620  อบต.โคกสลุง
-
-
 127.วัดหนองนา
-
11 มิถุนายน 2562  334,880  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
-
-
 128.วัดโคกสลุง
-
31 พฤษภาคม 2562  615,920  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
-
-
 129.วัดโพธิ์งาม
-
10 มิถุนายน 2562  250,000  หนองยายโต๊ะ
-
-
 130.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
-
7 มิถุนายน 2562  238,000  กุดตาเพชร
-
-
-
 131.อนุบาลท่าหลวง
-
15 พฤษภาคม 2562  842,000  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
-
-
 132.อนุบาลพัฒนานิคม
-
12 ธันวาคม 2562  280,280  ตำบลพัฒนานิคม
-
-
 133.อนุบาลลำนารายณ์
-
19 มิถุนายน 2562  2,280,000  ตำบลลำนารายณ์
-
-
 134.อนุบาลวัดหนองม่วง
-
18 กันยายน 2562  202,000  ตำบลหนองม่วง
-
-
 135.อนุบาลสระโบสถ์
-
0 กันยายน 2562  306,000  เทศบาลตำบลสระโบสถ์
-
-
 136.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
-
6 พฤศจิกายน 2561  479,000  หนองรี
-
-
-
 137.อนุบาลโคกเจริญ
-
30 พฤษภาคม 2562  220,000  โคกเจริญ
-
-
-
 138.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
-
27 มีนาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net