โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.18
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คชเวกวิทยา
-
29 เมษายน 2562  97,000  วังพัฒนา
-
-
 2.คอตัน
-
10 มิถุนายน 2562  180,000  อบต.บางซ้าย
-
-
-
 3.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
-
27 มิถุนายน 2562  164,000  อบต.คู้สลอด
-
-
 4.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
-
24 กรกฏาคม 2562  118,000  อบต.บ้านหลวง
-
-
 5.จุฬาราษฎร์วิทยา
-
30 กรกฏาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
-
-
-
 6.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
 7.ชุมชนวัดกำแพง
-
28 มิถุนายน 2562  239,280  เทศบาลตำบลบางปะอิน
-
-
 8.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
-
20 มิถุนายน 2562  298,000  เทศบาลตำบลบางซ้าย
-
-
 9.บางไทร
-
12 มิถุนายน 2562  291,060  สนามชัย
-
-
 10.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
-
17 พฤษภาคม 2562  660,000  เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
 11.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
-
1 ตุลาคม 2561  70,000  เทศบาลตำบลบางไทร
-
-
 12.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
-
1 มิถุนายน 2562  572,000  อบต.บ้านพลับ
-
-
 13.บ้านเชียงรากน้อย
-
29 พฤษภาคม 2562  151,000  โพแตง
-
-
 14.บ้านแถววิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  596,000  ตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
-
 15.ประชากรรังสฤษฏ์
-
28 มิถุนายน 2562  136,000  อบต.น้ำเต้า
-
-
 16.ประสิทธิ์วิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  24,180  คลองพระยาบันลือ
-
-
 17.ปราสาททองวิทยา
-
28 มิถุนายน 2562  1,159,120  ตำบลบางปะอิน
-
-
 18.มาลาอีสงเคราะห์
-
28 พฤษภาคม 2562  238,000  คลองพระยาบันลือ
-
-
 19.รอซีดี
-
23 พฤษภาคม 2562  492,480  อบต.คลองพระยาบันลือ
-
-
 20.ราษฎร์นิรมิตร
-
16 พฤษภาคม 2562  740,000  ตลิ่งชัน
-
-
 21.ราษฎร์บํารุง
-
4 กรกฏาคม 2562  155,000  ตลิ่งชัน
-
-
 22.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
-
20 มิถุนายน 2562  154,000  อบต.ลาดงา
-
-
 23.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
-
17 มิถุนายน 2562  294,000  พระยาบันลือ
-
-
-
 24.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
-
21 มิถุนายน 2562  84,000  ลาดงา
-
-
-
 25.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
-
19 มิถุนายน 2562  248,000  พระยาบันลือ
-
-
 26.วัดกระแชง
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.กระแชง
-
-
 27.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
-
5 มิถุนายน 2562  292,000  อบต.บ้านโพธิ์
-
-
 28.วัดกลาง
-
5 มิถุนายน 2562  196,000  อบต.บ้านโพธิ์
-
-
 29.วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
-
17 มิถุนายน 2562  61,000  ตำบลบางบาล
-
-
 30.วัดขนอนบ้านกรด
-
8 มิถุนายน 2562  190,000  เทศบาลตำบลบ้านกรด
-
-
 31.วัดขวิด
-
31 พฤษภาคม 2561  220,000  บ้านคลัง
-
-
 32.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
-
21 มิถุนายน 2562  182,000  ลาดน้ำเค็ม
-
-
 33.วัดคู้สลอด
-
3 กรกฏาคม 2562  214,000  อบต.สามตุ่ม
-
-
 34.วัดจรเข้ไล่
-
25 กุมภาพันธ์ 2562  302,000  ดอนทอง
-
-
 35.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
-
17 มิถุนายน 2562  164,000  เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 36.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
-
7 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.พระยาบันลือ
-
-
 37.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
-
18 พฤษภาคม 2562  222,000  บางยี่โท
-
-
 38.วัดชุมพลนิกายาราม
-
27 มิถุนายน 2562  1,628,240  บางปะอิน
-
-
 39.วัดดอนพัฒนาราม
-
13 พฤษภาคม 2562  109,000  วังพัฒนา
-
-
-
 40.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.ดอนลาน
-
-
 41.วัดตรีพาราสีมาเขต
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
-
-
 42.วัดตลาด (อุดมวิทยา)
-
14 พฤศจิกายน 2561  1,092,000  ตำบลตลาดเกรียบ
-
-
 43.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
-
28 มิถุนายน 2562  130,000  อบต.น้ำเต้า
-
-
-
 44.วัดตาลานเหนือ
-
8 กรกฏาคม 2562  110,000  เมืองผักไห่
-
-
-
 45.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
-
20 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
 46.วัดทางยาว
-
23 พฤศจิกายน 2561  176,000  อบต.บ้านม้า
-
-
 47.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
-
30 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.ปลายกลัด
-
-
 48.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
-
21 พฤษภาคม 2562  37,000  บางไทร
-
-
 49.วัดท่าดินแดง
-
1 กรกฏาคม 2562  72,000  อบต.ท่าดินแดง
-
-
 50.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
-
17 พฤษภาคม 2562  357,000  อบต.บ้านโพ
-
-
 51.วัดทำใหม่
-
23 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
-
-
-
 52.วัดธรรมนาวา
-
29 พฤษภาคม 2562  812,000  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
-
-
 53.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  มหาพราหมณ์
-
-
-
 54.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
-
18 มิถุนายน 2562  122,000  ไผ่พระ
-
-
 55.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
-
-
 56.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
-
28 มิถุนายน 2562  98,000  น้ำเต้า
-
-
 57.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
-
15 พฤษภาคม 2562  58,000  พระยาบันลือ
-
-
 58.วัดบันไดช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  ตำบลหัวเวียง
-
-
 59.วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
-
17 พฤษภาคม 2562  46,000  เทศบาลตำบลหัวเวียง
-
-
 60.วัดบางซ้ายใน
-
20 ธันวาคม 2561  296,000  ตำบลบางซ้าย
-
-
 61.วัดบางบาล
-
17 มิถุนายน 2562  64,000  เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 62.วัดบางเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  398,000  เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
 63.วัดบ้านกลิ้ง
-
15 มีนาคม 2562  38,400  บางประแดง
-
-
 64.วัดบ้านสร้าง
-
23 พฤษภาคม 2562  556,000  ตำบลบ้านสร้าง
-
-
 65.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
-
18 มิถุนายน 2562  120,280  บ้านหว้า
-
-
 66.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
-
8 กรกฏาคม 2562  268,000  เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
 67.วัดบ้านแค
-
30 ตุลาคม 2561  338,000  บ้านแค
-
-
 68.วัดบ้านแพน
-
31 ตุลาคม 2561  776,150  เทศบาลตำบลสามกอ
-
-
 69.วัดบุญกันนาวาส
-
17 มิถุนายน 2562  72,000  ตำบลบางบาล
-
-
 70.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
-
25 มิถุนายน 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
-
-
-
 71.วัดประดู่โลกเชษฐ์
-
17 พฤษภาคม 2562  58,000  ตำบลหัวเวียง
-
-
 72.วัดปราสาททอง
-
17 มิถุนายน 2562  64,000  เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 73.วัดปิ่นแก้ว
-
20 มิถุนายน 2562  126,000  ชายนา
-
-
-
 74.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
-
4 กรกฏาคม 2562  554,000  อบต.พระขาว
-
-
-
 75.วัดมฤคทายวัน
-
15 พฤษภาคม 2562  331,000  เทพมงคล
-
-
 76.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
-
3 พฤษภาคม 2562  392,000  ตำบลมหาพราหมณ์
-
-
 77.วัดยม
-
21 มิถุนายน 2562  306,000  อบต.วัดยม
-
-
 78.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
-
8 กรกฏาคม 2562  48,000  เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
 79.วัดรางจระเข้
-
5 มิถุนายน 2562  102,000  อบต.บ้านโพธิ์
-
-
-
 80.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
-
19 มิถุนายน 2562  44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
-
-
 81.วัดราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
-
-
 82.วัดราษฎร์ปุณณาราม
-
27 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.คลองพระยาบันลือ
-
-
 83.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
17 พฤษภาคม 2562  976,000  เทศบาลตำบลบางกระสั้น
-
-
 84.วัดฤกษ์บุญมี
-
3 ธันวาคม 2561  279,000  ตำบล บางซ้าย
-
-
 85.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
-
19 มิถุนายน 2562  126,000  กุฎี
-
-
 86.วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
-
5 มิถุนายน 2562  846,000  เทศบาลตำบลลาดชะโด
-
-
 87.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  388,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
-
-
 88.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
-
15 พฤษภาคม 2562  1,116,000  เทศบาลตำบลสามเมือง
-
-
 89.วัดลาดประทุมคงคาราม
-
9 กันยายน 2562  260,000  อบต.หลักชัย
-
-
 90.วัดลาดระโหง
-
20 มิถุนายน 2562  140,000  อบต.วัดยม
-
-
 91.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
-
31 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต.ดอนลาน
-
-
 92.วัดวังชะโด
-
7 มิถุนายน 2562  202,000  อบต.บางซ้าย
-
-
 93.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
-
15 กรกฏาคม 2562  27,000  บางประแดง
-
-
-
 94.วัดศิริสุขาราม
-
23 พฤษภาคม 2562  86,000  บางยี่โท
-
-
 95.วัดสง่างาม
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบางไทร
-
-
 96.วัดสนามไชย
-
23 พฤษภาคม 2562  263,340  อบต.สนามชัย
-
-
 97.วัดสามตุ่ม
-
19 สิงหาคม 2562  234,000  สามตุ่ม
-
-
 98.วัดสามเพลง
-
31 พฤษภาคม 2562  87,000  อบต.ปลายกลัด
-
-
 99.วัดสามเรือน
-
23 กรกฏาคม 2562  84,000  สามเรือน
-
-
 100.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
-
28 มิถุนายน 2562  98,000  น้ำเต้า
-
-
 101.วัดสุคนธาราม
-
25 กรกฏาคม 2562  230,000  เทพมงคล
-
-
 102.วัดสุทธาวาส
-
14 มิถุนายน 2562  150,000  อบต.ลาดบัวหลวง
-
-
 103.วัดสุทธิรุจิราราม
-
1 กรกฏาคม 2562  111,000  ตำบลบ้านกรด
-
-
 104.วัดสุนทราราม
-
31 พฤษภาคม 2562  220,000  บางยี่โท
-
-
 105.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
-
17 มิถุนายน 2562  328,000  ลาดบัวหลวง
-
-
 106.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
-
28 พฤษภาคม 2562  246,000  บางยี่โท
-
-
 107.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
-
23 เมษายน 2562  228,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
-
-
-
 108.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
-
25 มิถุนายน 2562  254,000  อบต.หลักชัย
-
-
 109.วัดหัวเวียง
-
16 พฤษภาคม 2562  258,000  หัวเวียง
-
-
 110.วัดอนุกุญชราราม
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  กระแชง
-
-
-
 111.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
-
19 พฤษภาคม 2562  50,000  สำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 112.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
-
24 มิถุนายน 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
-
-
 113.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
-
4 กรกฏาคม 2562  74,000  น้ำเต้า
-
-
 114.วัดอู่ตะเภา
-
22 สิงหาคม 2562  100,000  มารวิชัย
-
-
 115.วัดเจ้าเจ็ดใน
-
15 พฤษภาคม 2562  144,000  ตำบลเจ้าเจ็ด
-
-
 116.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
-
19 สิงหาคม 2562  138,000  อบต.มารวิชัย
-
-
 117.วัดเชิงท่า
-
1 สิงหาคม 2562  194,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
-
-
 118.วัดเชิงเลน
-
17 พฤษภาคม 2562  580,000  เทศบาลตำบลราชคราม
-
-
 119.วัดเทพมงคล
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.เทพมงคล
-
-
 120.วัดเปรมปรีชา
-
29 พฤษภาคม 2562  156,000  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
-
-
 121.วัดเศวตศิลาราม
-
31 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.ปลายกลัด
-
-
 122.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.บ้านกลึง
-
-
 123.วัดแก้วสุวรรณ
-
13 มิถุนายน 2562  122,000  ชายนา
-
-
 124.วัดแจ้ง
-
3 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
-
-
 125.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
-
17 มิถุนายน 2562  10,600  เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 126.วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
-
24 มิถุนายน 2562  150,000  องค์การบริหารส่งนตำบลกุฎี
-
-
 127.วัดโบสถ์
-
17 มิถุนายน 2562  137,000  เทศบาลบางบาล
-
-
 128.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
-
27 มิถุนายน 2562  174,000  บ้านแพน
-
-
 129.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  หัวเวียง
-
-
 130.วัดโบสถ์สมพรชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  302,000  ราชคราม
-
-
 131.วัดโพธิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  435,000  บ้านโพ
-
-
 132.วัดโพธิ์
-
4 มิถุนายน 2562  86,000  อบต.กบเจา
-
-
 133.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
-
8 สิงหาคม 2562  988,000  เทศบาลเมืองผักไห่
-
-
 134.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
-
28 มิถุนายน 2562  224,000  อบต.บ้านแพน
-
-
 135.วัดโพธิ์แตงใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
-
-
-
 136.วัดโสภณเจติการาม
-
4 กรกฏาคม 2562  248,000  คู้สลอด
-
-
 137.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
-
4 มิถุนายน 2562  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา
-
-
 138.วัดใหม่ต้านทาน
-
31 พฤษภาคม 2562  37,000  ปลายกลัด
-
-
 139.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
-
13 พฤษภาคม 2562  53,000  อบต.วังพัฒนา
-
-
 140.วัดไชยภูมิ
-
13 มิถุนายน 2562  520,000  ชายนา
-
-
-
 141.วัดไทรน้อย
-
17 มิถุนายน 2562  35,000  เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
 142.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
-
7 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลตำบลบางไทร
-
-
-
 143.วัดไผ่ล้อม
-
3 พฤษภาคม 2562  65,000  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
-
-
-
 144.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
-
19 มิถุนายน 2562  68,000  อบต.ลาดน้ำเค็ม
-
-
 145.วัดไม้ตราสมาชิการาม
-
23 พฤษภาคม 2562  161,000  เทศบาลอำเภอบางไทร
-
-
 146.วิทยานนท์
-
16 พฤษภาคม 2562  466,000  เทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
-
-
 147.ศรีบางไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  เทศบาลตำบลบางไทร
-
-
 148.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  298,000  พระยาบันลือ
-
-
 149.สัตตปทุมบำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  96,000  ตำบลสามเมือง
-
-
-
 150.สามัคคีวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  50,220  คลองพระยาบันลือ
-
-
-
 151.สินสังวาลย์อุทิศ
-
31 พฤษภาคม 2562  63,000  อบต.บางยี่โท
-
-
 152.หงสประภาสประสิทธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  513,000  สิงหนาท
-
-
 153.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
-
-
 154.เจ้าฟ้าสร้าง
-
1 กรกฏาคม 2562  290,000  อบต.บ้านแป้ง
-
-
-
 155.เชียงรากน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  1,468,000  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
-
-
-
 156.โคกตาพรหม
-
30 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต. ปลายกลัด
-
-
 157.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
-
29 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลราชคราม
-
-
 158.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
-
19 พฤศจิกายน 2561  72,000  เทศบาลบางไทร
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net