ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.39%
จำนวนนักเรียน  16,577 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  973 5.87
เตี้ย  468 2.82
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,714 10.34
ผอม+เตี้ย  263 1.59
อ้วน+เตี้ย  128 0.77
ไม่มีภาวะ  13,031 ร้อยละ 78.61

Powered By www.thaieducation.net