เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
ขั้นตอนการทำข้อมูลภาวะโภชนาการสำหรับแอดมินโรงเรียน School Lunch System 2019 มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ (แอดมินโรงเรียน) เลือกปุ่มวันที่ต้องการทำข้อมูล
หมายเหตุ : ปุ่มสีแดงคือข้อมูลที่ได้รับการตรวจข้อมูลจากทางเขตแล้ว
2. ใส่ข้อมูลตัวเลขลงในช่องสีเหลืองที่กำหนด (ขณะที่เราใส่ตัวเลขแต่ละช่อง เราสามารถกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการบันทึกข้อมูลได้เรื่อย ๆ นะครับ)3. หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล

4. กดปุ่มส่งข้อมูลไปยังเขตเพื่อให้เขตทำการยืนยันข้อมูล
5. กดปุ่มยืนยันการส่งข้อมูล
6. หลังจากส่งข้อมูลไปยังเขตแล้ว สถานะงานของเราจะขึ้นคำว่า "รอการตรวจสอบข้อมูลจากทางเขต"


 การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

Powered By www.thaieducation.net