ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
สพป.ตาก เขต 2

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 147 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 54 91.53%
3.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 306 87.43%
4.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 341 86.55%
5.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 301 63.64%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 95 63.33%
7.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 134 59.82%
8.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 113 57.65%
9.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 1040 54.65%
10.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 189 53.85%
11.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 382 50.80%
12.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 56 47.46%
13.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 124 44.77%
14.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 134 44.37%
15.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 228 43.35%
16.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 244 42.66%
17.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 62 42.47%
18.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 32 41.56%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 456 41.45%
20.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 85 40.87%
21.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 69 40.59%
22.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 39 40.21%
23.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 78 38.42%
24.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 327 38.34%
25.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 100 38.31%
26.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 77 37.38%
27.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 51 36.43%
28.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 163 35.75%
29.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 150 35.71%
30.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 76 34.86%
31.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 56 34.36%
32.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 76 34.23%
33.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 170 33.20%
34.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 176 32.29%
35.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 99 32.25%
36.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 40 31.01%
37.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 111 30.75%
38.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 181 30.57%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 25 30.49%
40.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 140 30.11%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 132 29.60%
42.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 82 29.18%
43.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 65 27.90%
44.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 219 27.65%
45.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 63 27.51%
46.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 75 27.37%
47.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 30 27.27%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 32 26.89%
49.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 98 26.49%
50.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 38 26.03%
51.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 98 25.93%
52.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 37 25.87%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 99 25.45%
54.  โรงเรียนแม่สอด 691 175 25.33%
55.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 46 25.00%
56.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 52 25.00%
57.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 45 24.86%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 52 24.64%
59.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 35 23.97%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 33 23.57%
61.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 68 23.29%
62.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 50 22.42%
63.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 182 21.90%
64.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 107 21.75%
65.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 44 21.67%
66.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 37 20.56%
67.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 38 20.54%
68.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 51 20.32%
69.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 93 19.58%
70.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 66 19.53%
71.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 16 19.51%
72.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 23 19.33%
73.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 117 19.31%
74.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 167 18.70%
75.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 12 18.46%
76.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 50 18.38%
77.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 100 18.25%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 31 18.24%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 25 18.12%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 17 18.09%
81.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 37 18.05%
82.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 87 17.40%
83.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 21 17.36%
84.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 80 17.02%
85.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 121 16.85%
86.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 29 16.76%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 23 16.43%
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 56 16.28%
89.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 24 16.11%
90.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 111 15.27%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 11 15.07%
92.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 26 14.94%
93.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 24 14.81%
94.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 91 14.72%
95.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 24 14.37%
96.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 14 14.29%
97.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 37 13.65%
98.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 16 13.11%
99.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 18 12.86%
100.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 16 12.50%
101.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 37 11.31%
102.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 49 10.68%
103.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 7 10.61%
104.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 14 10.29%
105.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 23 9.79%
106.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 8 8.33%
107.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 12 7.74%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 16 7.48%
109.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 8 6.96%
110.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 28 6.50%
111.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 11 6.47%
112.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 60 6.45%
113.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 9 4.74%
114.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 6 2.38%
115.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 3 2.31%
116.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 6 1.58%
117.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 3 1.52%
118.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net