ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52 52 100.00%
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 54 54 100.00%
3.  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3 3 100.00%
4.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 150 138 92.00%
5.  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66 47 71.21%
6.  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191 128 67.02%
7.  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76 49 64.47%
8.  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77 44 57.14%
9.  โรงเรียนบ้านธารอารี 68 36 52.94%
10.  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1004 527 52.49%
11.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164 85 51.83%
12.  โรงเรียนบ้านไสดง 235 116 49.36%
13.  โรงเรียนบ้านคลองกา 50 24 48.00%
14.  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 140 65 46.43%
15.  โรงเรียนบ้านกลาง 24 11 45.83%
16.  โรงเรียนนาสาร 703 322 45.80%
17.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11 5 45.45%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105 47 44.76%
19.  โรงเรียนบ้านบางดี 100 44 44.00%
20.  โรงเรียนบ้านนาควน 134 57 42.54%
21.  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 167 71 42.51%
22.  โรงเรียนบ้านควนสระ 326 138 42.33%
23.  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124 51 41.13%
24.  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53 21 39.62%
25.  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 216 84 38.89%
26.  โรงเรียนควนสุบรรณ 188 73 38.83%
27.  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106 40 37.74%
28.  โรงเรียนบ้านควนสูง 327 123 37.61%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43 16 37.21%
30.  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134 49 36.57%
31.  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252 92 36.51%
32.  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 507 184 36.29%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25 9 36.00%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147 51 34.69%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87 30 34.48%
36.  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319 109 34.17%
37.  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 247 84 34.01%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 140 47 33.57%
39.  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243 80 32.92%
40.  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218 70 32.11%
41.  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340 108 31.76%
42.  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124 39 31.45%
43.  โรงเรียนวัดสามพัน 122 38 31.15%
44.  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 129 40 31.01%
45.  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145 44 30.34%
46.  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 152 45 29.61%
47.  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51 15 29.41%
48.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 82 24 29.27%
49.  โรงเรียนบ้านหมาก 124 36 29.03%
50.  โรงเรียนบ้านเขาตอก 97 28 28.87%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 150 43 28.67%
52.  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43 12 27.91%
53.  โรงเรียนบ้านส้อง 122 34 27.87%
54.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151 42 27.81%
55.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 173 48 27.75%
56.  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116 32 27.59%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 58 16 27.59%
58.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 253 69 27.27%
59.  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 83 22 26.51%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102 27 26.47%
61.  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69 18 26.09%
62.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 259 67 25.87%
63.  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62 16 25.81%
64.  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 86 22 25.58%
65.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 91 23 25.27%
66.  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125 31 24.80%
67.  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 678 166 24.48%
68.  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70 17 24.29%
69.  โรงเรียนบ้านควนยอ 119 28 23.53%
70.  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 26 6 23.08%
71.  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96 22 22.92%
72.  โรงเรียนมหาราช 2 83 19 22.89%
73.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184 42 22.83%
74.  โรงเรียนวัดวิเวการาม 146 33 22.60%
75.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129 29 22.48%
76.  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337 295 22.06%
77.  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 59 13 22.03%
78.  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141 31 21.99%
79.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 132 29 21.97%
80.  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115 25 21.74%
81.  โรงเรียนบ้านบางหอย 172 37 21.51%
82.  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210 45 21.43%
83.  โรงเรียนบ้านเมรัย 229 48 20.96%
84.  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 58 12 20.69%
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 238 49 20.59%
86.  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 69 14 20.29%
87.  โรงเรียนวัดสองแพรก 203 41 20.20%
88.  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174 35 20.11%
89.  โรงเรียนบ้านยางอุง 5 1 20.00%
90.  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107 21 19.63%
91.  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 67 13 19.40%
92.  โรงเรียนบ้านพรุแชง 196 38 19.39%
93.  โรงเรียนบ้านคลองจัน 110 21 19.09%
94.  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369 69 18.70%
95.  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 234 43 18.38%
96.  โรงเรียนบ้านในไร่ 66 12 18.18%
97.  โรงเรียนบ้านคลองโร 132 24 18.18%
98.  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129 23 17.83%
99.  โรงเรียนประชาอุทิศ 135 24 17.78%
100.  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90 16 17.78%
101.  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 97 17 17.53%
102.  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46 8 17.39%
103.  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 133 23 17.29%
104.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58 10 17.24%
105.  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222 210 17.18%
106.  โรงเรียนวัดคลองตาล 81 13 16.05%
107.  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159 25 15.72%
108.  โรงเรียนบ้านบางรูป 267 41 15.36%
109.  โรงเรียนบ้านหานเพชร 140 21 15.00%
110.  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178 26 14.61%
111.  โรงเรียนบ้านวังหิน 124 18 14.52%
112.  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 70 10 14.29%
113.  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341 48 14.08%
114.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 129 18 13.95%
115.  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51 7 13.73%
116.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 73 10 13.70%
117.  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95 13 13.68%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216 29 13.43%
119.  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 87 11 12.64%
120.  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91 11 12.09%
121.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253 30 11.86%
122.  โรงเรียนวัดบางพา 113 13 11.50%
123.  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296 34 11.49%
124.  โรงเรียนทรัพย์ทวี 99 11 11.11%
125.  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122 13 10.66%
126.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154 16 10.39%
127.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87 9 10.34%
128.  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 228 23 10.09%
129.  โรงเรียนวัดควนศรี 85 8 9.41%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56 5 8.93%
131.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213 19 8.92%
132.  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 58 5 8.62%
133.  โรงเรียนบ้านไสดง 47 4 8.51%
134.  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107 9 8.41%
135.  โรงเรียนบ้านบางปาน 122 10 8.20%
136.  โรงเรียนบ้านควนนิยม 172 14 8.14%
137.  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100 8 8.00%
138.  โรงเรียนวัดอินทการาม 161 12 7.45%
139.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323 24 7.43%
140.  โรงเรียนบ้านบางหยด 68 5 7.35%
141.  โรงเรียนบ้านคลองยา 45 3 6.67%
142.  โรงเรียนบ้านปากสาย 76 5 6.58%
143.  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188 12 6.38%
144.  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 158 10 6.33%
145.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64 4 6.25%
146.  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84 5 5.95%
147.  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74 3 4.05%
148.  โรงเรียนบ้านดอนงาม 76 3 3.95%
149.  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102 4 3.92%
150.  โรงเรียนบ้านปากหาน 40 1 2.50%
151.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 %
152.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านควนปราง 0 0 %
154.  โรงเรียนบ้านปากด่าน 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net