ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
สพป.ราชบุรี เขต 1

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ

 

Powered By www.thaieducation.net