ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ

 

Powered By www.thaieducation.net