ภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

เรียงลำดับจากค่าร้อยละมากสุดไปหาค่าร้อยละน้อยสุด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 3 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 9 90.00%
3.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 108 84.38%
4.  โรงเรียนบ้านแขว 201 157 78.11%
5.  โรงเรียนบ้านผือ 97 66 68.04%
6.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 53 64.63%
7.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 122 64.21%
8.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 122 63.87%
9.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 52 63.41%
10.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 105 61.05%
11.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 49 59.76%
12.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 55 59.14%
13.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 49 59.04%
14.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 82 58.57%
15.  โรงเรียนวัดเขียน 263 154 58.56%
16.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 35 58.33%
17.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 107 57.53%
18.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 74 56.92%
19.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 49 56.32%
20.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 139 56.05%
21.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 113 55.94%
22.  โรงเรียนบ้านพราน 63 35 55.56%
23.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 63 55.26%
24.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 96 53.93%
25.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 109 53.69%
26.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 83 53.55%
27.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 68 52.31%
28.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 51 52.04%
29.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 70 51.85%
30.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 42 51.85%
31.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 58 51.79%
32.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 74 51.75%
33.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 151 51.19%
34.  โรงเรียนบ้านระกา 97 49 50.52%
35.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 63 49.61%
36.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 44 49.44%
37.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 42 49.41%
38.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 40 49.38%
39.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 70 49.30%
40.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 34 49.28%
41.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 54 49.09%
42.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 232 49.05%
43.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 68 48.23%
44.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 58 47.93%
45.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 58 47.93%
46.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 62 47.69%
47.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 113 47.28%
48.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 87 47.03%
49.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 50 46.73%
50.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 71 46.71%
51.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 19 46.34%
52.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 54 46.15%
53.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 102 46.15%
54.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 96 45.28%
55.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 81 45.25%
56.  โรงเรียนบ้านตราด 68 30 44.12%
57.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 61 43.26%
58.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 83 43.23%
59.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 52 42.98%
60.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 25 42.37%
61.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 82 42.27%
62.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 173 41.89%
63.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 34 41.46%
64.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 26 41.27%
65.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 33 41.25%
66.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 45 40.91%
67.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 20 40.82%
68.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 31 40.79%
69.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 41 40.59%
70.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 212 40.46%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 42 40.38%
72.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 42 40.38%
73.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 115 40.21%
74.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 12 40.00%
75.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 31 39.74%
76.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 20 39.22%
77.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 30 38.96%
78.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 22 38.60%
79.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 54 38.57%
80.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 47 38.52%
81.  โรงเรียนบ้านละลม 379 140 36.94%
82.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 60 36.81%
83.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 25 36.76%
84.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 13 36.11%
85.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 58 36.02%
86.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 36 36.00%
87.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 47 35.61%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 87 33.72%
89.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 30 32.61%
90.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 14 32.56%
91.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 121 32.53%
92.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 109 32.34%
93.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 63 32.31%
94.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 41 32.03%
95.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 36 31.58%
96.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 61 30.35%
97.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 69 30.13%
98.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 17 29.82%
99.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 39 29.77%
100.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 62 29.67%
101.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 17 29.31%
102.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 64 29.09%
103.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 32 28.83%
104.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 36 28.80%
105.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 36 28.80%
106.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 24 28.57%
107.  โรงเรียนบ้านโสน 161 46 28.57%
108.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 62 28.44%
109.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 45 27.11%
110.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 33 26.83%
111.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 34 25.76%
112.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 28 25.45%
113.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 28 25.45%
114.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 33 25.38%
115.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 19 25.33%
116.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 56 25.11%
117.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 14 25.00%
118.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 119 24.90%
119.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 26 24.53%
120.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 11 24.44%
121.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 92 24.40%
122.  โรงเรียนบ้านตูม 152 37 24.34%
123.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 13 24.07%
124.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 17 23.94%
125.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 24 23.76%
126.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 17 23.61%
127.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 49 23.00%
128.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 83 22.99%
129.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 27 22.88%
130.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 33 22.76%
131.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 32 22.54%
132.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 29 22.31%
133.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 285 22.23%
134.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 80 22.04%
135.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 37 21.51%
136.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 24 21.43%
137.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 15 21.43%
138.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 24 21.24%
139.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 18 21.18%
140.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 91 21.16%
141.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 35 20.47%
142.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 35 20.23%
143.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 25 20.16%
144.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 39 20.10%
145.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 9 20.00%
146.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 44 19.91%
147.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 27 19.85%
148.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 18 19.78%
149.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 53 19.63%
150.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 29 19.59%
151.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 30 19.48%
152.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 20 19.23%
153.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 8 19.05%
154.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 12 19.05%
155.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 16 18.82%
156.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 21 18.75%
157.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 13 18.57%
158.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 26 18.57%
159.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 11 18.33%
160.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 21 18.26%
161.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 54 18.24%
162.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 16 18.18%
163.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 21 18.10%
164.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 29 17.79%
165.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 21 17.65%
166.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 48 17.45%
167.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 7 16.67%
168.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 19 16.52%
169.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 18 16.22%
170.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 15 16.13%
171.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 23 15.86%
172.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 6 15.79%
173.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 22 15.49%
174.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 11 15.49%
175.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 21 15.33%
176.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 4 14.81%
177.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 9 14.75%
178.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 21 14.48%
179.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 11 14.29%
180.  โรงเรียนบ้านไทร 127 18 14.17%
181.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 39 14.03%
182.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 9 13.85%
183.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 7 13.46%
184.  โรงเรียนบ้านโพง 84 11 13.10%
185.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 12 12.90%
186.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 17 12.78%
187.  โรงเรียนบ้านพอก 134 17 12.69%
188.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 20 12.27%
189.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 17 12.23%
190.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 9 10.23%
191.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 8 9.64%
192.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 7 8.86%
193.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 10 8.70%
194.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 10 7.35%
195.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 9 6.87%
196.  โรงเรียนบ้านแดง 47 3 6.38%
197.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 3 1.72%
198.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net