ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3


รายชื่อแอดมินโรงเรียน
ดูข้อมูลรายโรงเรียน
ตารางสรุปภาวะโภชนาการ
ค่าความสำเร็จ 80.59%
รายงานภาวะโภชนาการระดับประเทศ
เช็คการรายงานผลการดำเนินโครงการ

 1.สรุปโครงการอาหารกลางวัน(20 บาท/คน/วัน)
 2.สรุปโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 3.สรุปโครงการส่งเสริมผลผลิต
 4.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 5.สรุปโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่ม

.
จำนวนนักเรียน (อนุบาล+ประถม) การจัดรายการอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ไม่ใช้โปรแกรม
Thai School Lunch
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย
ร้อยละ(โรงเรียนทั้งหมด)
ภาวะโภชนาการ ผอม เตี้ย อ้วน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ดูโรงเรียนทั้งหมด

เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย (10 มิถุนายน & 30 กันยายน)

Powered By www.thaieducation.net