แอดมินในเครือข่าย สพป.พิษณุโลก เขต 3

ลำดับการลงทะเบียนที่ 49
5 Terre
นางสาวโสพิศ ดีอยู่
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 3754
ลำดับการลงทะเบียนที่ 50
5 Terre
นางสาววิสุชล โนนสิงห์
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 3769
ลำดับการลงทะเบียนที่ 51
5 Terre
นางสาวพัทธวรรณ บุญเทียน
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 3954
ลำดับการลงทะเบียนที่ 52
5 Terre
นางสาวสมพร ปานเกิด
โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4021
ลำดับการลงทะเบียนที่ 53
5 Terre
นางสาววลัยลักษณ์ บางศรี
โรงเรียนบ้านนาเมือง 4103
ลำดับการลงทะเบียนที่ 54
5 Terre
นางธัญญาลักษณ์ คุ้มครอง
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 4607
ลำดับการลงทะเบียนที่ 55
5 Terre
นายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ
โรงเรียนบ้านปากรอง 4715
ลำดับการลงทะเบียนที่ 56
5 Terre
นายพีรพงษ์ คงหนองลาน
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 4735
ลำดับการลงทะเบียนที่ 57
5 Terre
นางรัชฎา สนใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 5288
ลำดับการลงทะเบียนที่ 58
5 Terre
นางสายัน ภู่หมี
โรงเรียนวัดนาขาม 5474
ลำดับการลงทะเบียนที่ 59
5 Terre
นางสาวจิดาภา ติดไชย
โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 5785
ลำดับการลงทะเบียนที่ 60
5 Terre
นางสาวพัชญ์ษญานันท์ มั่งมีศุภธนโชติ
โรงเรียนวัดธรรมาราม 6066
ลำดับการลงทะเบียนที่ 61
5 Terre
นายสมพร จันดาหาร
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 8598
ลำดับการลงทะเบียนที่ 62
5 Terre
นางสาวเกตุสรินทร์ จีนย้าย
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 8689
ลำดับการลงทะเบียนที่ 63
5 Terre
นางละเอียด ดีอินทร์
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 8708
ลำดับการลงทะเบียนที่ 64
5 Terre
นายสันทัต คงจันทร์
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 8736
ลำดับการลงทะเบียนที่ 65
5 Terre
นายธวัชชัย พุดฉิม
โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 8766
ลำดับการลงทะเบียนที่ 66
5 Terre
นางเนาวรัตน์ ด่อนแผ้ว
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 8910
ลำดับการลงทะเบียนที่ 67
5 Terre
นางดอกพยอม จันทร์อุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 9153
ลำดับการลงทะเบียนที่ 68
5 Terre
นางสาวจารุพักตร์ หลินน่วม
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 9571
ลำดับการลงทะเบียนที่ 69
5 Terre
นางสาวสุกัญญา อยู่โต
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 9873
ลำดับการลงทะเบียนที่ 70
5 Terre
นางสาวทิพาวรรณ อินแปง
โรงเรียนวัดคันโช้ง 10002
ลำดับการลงทะเบียนที่ 71
5 Terre
นางดวงพร คงสีไพร
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 10046
ลำดับการลงทะเบียนที่ 72
5 Terre
นางสาวศุลีพร ศิริ
โรงเรียนบ้านนาคล้าย 10091

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net