แอดมินในเครือข่าย สพป.สุโขทัย เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 25
5 Terre
นางสาววิไลลักษณ์ ปักษี
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1775
ลำดับการลงทะเบียนที่ 26
5 Terre
นางอัญชลี วิปรวณิชย์
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1801
ลำดับการลงทะเบียนที่ 27
5 Terre
นางศรีนวล ปรารมย์
โรงเรียนบ้านนาพง 1806
ลำดับการลงทะเบียนที่ 28
5 Terre
นางปาริชาติ สุขกันต์
โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1818
ลำดับการลงทะเบียนที่ 29
5 Terre
นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1820
ลำดับการลงทะเบียนที่ 30
5 Terre
นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1822
ลำดับการลงทะเบียนที่ 31
5 Terre
นางสมหวัง อยู่คอน
โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 1827
ลำดับการลงทะเบียนที่ 32
5 Terre
นายนิกร อินปฐม
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1834
ลำดับการลงทะเบียนที่ 33
5 Terre
นางเจริญ ทองแท้
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1841
ลำดับการลงทะเบียนที่ 34
5 Terre
นางสาวสมรักษ์ ปาณธูป
โรงเรียนบ้านวังแร่ 1851
ลำดับการลงทะเบียนที่ 35
5 Terre
นางสาวปกิตตา ปานเกษม
โรงเรียนบ้านวังยายมาก 1853
ลำดับการลงทะเบียนที่ 36
5 Terre
นายประทีป อ่องสำริด
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1869
ลำดับการลงทะเบียนที่ 37
5 Terre
นางจารุณี คำแก้ว
โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1870
ลำดับการลงทะเบียนที่ 38
5 Terre
นางสาวสุดารัตน์ อูปเสาร์
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1878
ลำดับการลงทะเบียนที่ 39
5 Terre
นางสาวชไมพร แข่นจันทร์หลวง
โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1887
ลำดับการลงทะเบียนที่ 40
5 Terre
นางประภาศรี แจ่มศรี
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1902
ลำดับการลงทะเบียนที่ 41
5 Terre
นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม
โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 1916
ลำดับการลงทะเบียนที่ 42
5 Terre
นางนฤมล ชาบำเหน็จ
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 1932
ลำดับการลงทะเบียนที่ 43
5 Terre
นางสาวลลิตา มะโนปา
โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1934
ลำดับการลงทะเบียนที่ 44
5 Terre
นางสาวธัสกมล การกาวี
โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1941
ลำดับการลงทะเบียนที่ 45
5 Terre
นางสาวนวจิรา หอมหวล
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 1959
ลำดับการลงทะเบียนที่ 46
5 Terre
นางสาวจีระภา เผ่าพงค์
โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 2010
ลำดับการลงทะเบียนที่ 47
5 Terre
นายไชยวัฒน์ ก่อเจดีย์
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 2040
ลำดับการลงทะเบียนที่ 48
5 Terre
นางโสภา จันทร์ศรี
โรงเรียนบ้านวังทอง 2120

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net