แอดมินในเครือข่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ลำดับการลงทะเบียนที่ 25
5 Terre
นางสาวพิมภา เสียงก้องไพร
โรงเรียนบ้านดอยผีลู 28646
ลำดับการลงทะเบียนที่ 26
5 Terre
นาย สุนัย นุปาน
โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 28680
ลำดับการลงทะเบียนที่ 27
5 Terre
นางสาวพาดา ฟูเกียรติธนชัย
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 28714
ลำดับการลงทะเบียนที่ 28
5 Terre
นางสาวนงคราญ เปี้ยเอ้ย
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 28720
ลำดับการลงทะเบียนที่ 29
5 Terre
นางสาวทิพวรรณ กาญจนาปกรณ์
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 28784
ลำดับการลงทะเบียนที่ 30
5 Terre
นางสาวจารุวรรณ สกุลกสิกร
โรงเรียนบ้านผาสำราญ 28801
ลำดับการลงทะเบียนที่ 31
5 Terre
นายยงยุทธ รุ่งโรจน์โชคลาภ
โรงเรียนบ้านหมอแปง 28979
ลำดับการลงทะเบียนที่ 32
5 Terre
นางอารยา วิริยภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 29011
ลำดับการลงทะเบียนที่ 33
5 Terre
นายยุทธการ คำกลาง
โรงเรียนบ้านผามอน 29029
ลำดับการลงทะเบียนที่ 34
5 Terre
นายสุภาษิต พงษ์ไพรวัน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 29076
ลำดับการลงทะเบียนที่ 35
5 Terre
นายกมลพัชร จันทรา
โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 29098
ลำดับการลงทะเบียนที่ 36
5 Terre
นางปราณี เวฬุสาโรจน์
โรงเรียนบ้านแม่สุริน 29107
ลำดับการลงทะเบียนที่ 37
5 Terre
นางสาวสุวรรณี พนาลัยชีวิน
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 29142
ลำดับการลงทะเบียนที่ 38
5 Terre
นายชัยนิวรรณ์ พนาสมบูรณ์ผล
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 29293
ลำดับการลงทะเบียนที่ 39
5 Terre
นางสาวกรรณิกา ใจอ้าย
โรงเรียนบ้านห้วยตอง 29294
ลำดับการลงทะเบียนที่ 40
5 Terre
นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้ว
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 29341
ลำดับการลงทะเบียนที่ 41
5 Terre
นางอรษา โลแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 29513
ลำดับการลงทะเบียนที่ 42
5 Terre
นางสาวพรพรรณ ไพรนาคทอง
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 29533
ลำดับการลงทะเบียนที่ 43
5 Terre
นายศราวุธ ช้างลี้
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 29536
ลำดับการลงทะเบียนที่ 44
5 Terre
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านสบสอย 29553
ลำดับการลงทะเบียนที่ 45
5 Terre
นางสาวทิพวัลย์ ชุติภัทร
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 29564
ลำดับการลงทะเบียนที่ 46
5 Terre
นางสาวศิริรัตน์ แสนรินทร์
โรงเรียนบ้านโป่งสา 29644
ลำดับการลงทะเบียนที่ 47
5 Terre
นางสาวอโณทัย สิทธิคงตั้ง
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 29652
ลำดับการลงทะเบียนที่ 48
5 Terre
นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 29655

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net