แอดมินในเครือข่าย สพป.ลำพูน เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 49
5 Terre
นางสาวระพีพรรณ ไชยพันธ์
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 28049
ลำดับการลงทะเบียนที่ 50
5 Terre
นางอารี เลิศสุวรรณ
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 28050
ลำดับการลงทะเบียนที่ 51
5 Terre
นางทัศนาวลัย แสงนา
โรงเรียนบ้านแม่บอน 28062
ลำดับการลงทะเบียนที่ 52
5 Terre
นางอนุชา อุ่นนันกาศ
โรงเรียนบ้านห้วยหละ 28065
ลำดับการลงทะเบียนที่ 53
5 Terre
นางสาวเสาวภา ธารสุขฐานันดร
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 28080
ลำดับการลงทะเบียนที่ 54
5 Terre
นางสาวจิราภรณ์ ใจทนนท์
โรงเรียนบ้านดงสักงาม 28085
ลำดับการลงทะเบียนที่ 55
5 Terre
นางสาวพุทธิยา ใจอินถา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 28088
ลำดับการลงทะเบียนที่ 56
5 Terre
นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 28095
ลำดับการลงทะเบียนที่ 57
5 Terre
นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์
โรงเรียนบ้านแม่เทย 28098
ลำดับการลงทะเบียนที่ 58
5 Terre
นางสาวสายสวาท แซ่ตั้ง
โรงเรียนบ้านนาทราย 28108
ลำดับการลงทะเบียนที่ 59
5 Terre
นางเจนจิรา มาถา
โรงเรียนบ้านฮั่ว 28119
ลำดับการลงทะเบียนที่ 60
5 Terre
นางสาวอำภา เทิดพงษ์พร
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 28144
ลำดับการลงทะเบียนที่ 61
5 Terre
นางสาวปริฉัตร เจริญสุข
โรงเรียนบ้านปาง 28161
ลำดับการลงทะเบียนที่ 62
5 Terre
นางสาวโศรยา ทาจา
โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 28171
ลำดับการลงทะเบียนที่ 63
5 Terre
นางปาริฉัตร อินกองงาม
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 28172
ลำดับการลงทะเบียนที่ 64
5 Terre
นายนิติ เหมือนฟู
โรงเรียนบ้านป่าจี้ 28185
ลำดับการลงทะเบียนที่ 65
5 Terre
นางสุพพตา ยองจา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง 28213
ลำดับการลงทะเบียนที่ 66
5 Terre
นายชูชาญ แนบสนิทธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28333
ลำดับการลงทะเบียนที่ 67
5 Terre
นางสาวจันทร์เพ็ญ ธิมา
โรงเรียนบ้านแม่ลาน 28354
ลำดับการลงทะเบียนที่ 68
5 Terre
นางสุวนีย์ หล่อเนตร
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 28390
ลำดับการลงทะเบียนที่ 69
5 Terre
นางจิราวรรณ พจมานเลิศพร
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 28406
ลำดับการลงทะเบียนที่ 70
5 Terre
นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยแทง 28407
ลำดับการลงทะเบียนที่ 71
5 Terre
นางสาวพัชรินทร์ อุปนันท์
โรงเรียนวัดหนองยวง 28418
ลำดับการลงทะเบียนที่ 72
5 Terre
นางสาวปราณปริยา พิมพา
โรงเรียนวัดร้องธาร 28453

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net