แอดมินในเครือข่าย สพป.ลำพูน เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 25
5 Terre
นางอัญชลี สวัสดิ์ไชย
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 27523
ลำดับการลงทะเบียนที่ 26
5 Terre
นางสาวลลิตา เจนสว่าง
โรงเรียนบ้านแม่แนต 27544
ลำดับการลงทะเบียนที่ 27
5 Terre
นางรวิวรรณ เรือนทารินทร์
โรงเรียนอนุบาลวังดิน 27571
ลำดับการลงทะเบียนที่ 28
5 Terre
นางสร้อยทอง ปู่เซงเอก
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 27575
ลำดับการลงทะเบียนที่ 29
5 Terre
นางสาวพิชชาภา พงค์ตัน
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 27585
ลำดับการลงทะเบียนที่ 30
5 Terre
นางสาวสุกฤตา แก้วสุรินทร์
โรงเรียนบ้านห้วยแหน 27687
ลำดับการลงทะเบียนที่ 31
5 Terre
นางสุมาลี คุ้มเสม
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 27693
ลำดับการลงทะเบียนที่ 32
5 Terre
นางสาววารินทร์ หยุมปัญญา
โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 27697
ลำดับการลงทะเบียนที่ 33
5 Terre
นางสาวนิภา ทองน้อย
โรงเรียนบ้านแม่แสม 27829
ลำดับการลงทะเบียนที่ 34
5 Terre
นางพิมพ์นิภา แย้มวัฒนพานิช
โรงเรียนบ้านปวง 27833
ลำดับการลงทะเบียนที่ 35
5 Terre
นางสาวฉวีวัลย์ งามเปรียบ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง 27919
ลำดับการลงทะเบียนที่ 36
5 Terre
นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณ
โรงเรียนบ้านสันปูเลย 27921
ลำดับการลงทะเบียนที่ 37
5 Terre
นางสงวนศรี ทิพย์บุญราช
โรงเรียนบ้านดอนมูล 27925
ลำดับการลงทะเบียนที่ 38
5 Terre
นางสาวณุจรี สีคำตาล
โรงเรียนบ้านห้วยปิง 27927
ลำดับการลงทะเบียนที่ 39
5 Terre
นางอภิชญา สมฝั้น
โรงเรียนบ้านป่าคา 27929
ลำดับการลงทะเบียนที่ 40
5 Terre
นางสาวพัชรินทร์ วิญญาเงือก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก 27939
ลำดับการลงทะเบียนที่ 41
5 Terre
นางรัสธรรม ศรีประทีป
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 27991
ลำดับการลงทะเบียนที่ 42
5 Terre
นางนันทวัน จันทร์ตรง
โรงเรียนบ้านไม้สลี 27999
ลำดับการลงทะเบียนที่ 43
5 Terre
นางสาวธนนารถ พงษ์นุช
โรงเรียนบ้านดอยแดน 28001
ลำดับการลงทะเบียนที่ 44
5 Terre
นางสาวกฤติยา ปาตีคำ
โรงเรียนบ้านหนองสูน 28010
ลำดับการลงทะเบียนที่ 45
5 Terre
นางรัตนา จันทร์วงค์
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 28021
ลำดับการลงทะเบียนที่ 46
5 Terre
นางสาวอรอนงค์ แหล่งอินต๊ะ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 28038
ลำดับการลงทะเบียนที่ 47
5 Terre
นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 28039
ลำดับการลงทะเบียนที่ 48
5 Terre
นางสาวจุฬามณี ปันวัง
โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 28046

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net