แอดมินในเครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางนิวรรณ์ กั้วมาลา
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 6458
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางนางชุติมา สุระเสียง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 15255
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาวมลนภา อัฐนาค
โรงเรียนบ้านดงมัน 15270
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางกัญญ์วรา สีหลิ่ง
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 15279
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางเอมอร สำราญจักร
โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 15300
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางชนาภา เพาะนาไร่
โรงเรียนบ้านขมิ้น 15485
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางจีรสมัย บุ่งสุด
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 15519
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางชนาภา เพาะนาไร่
โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 15533
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวนางสาวสมควร พลหาญ
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 15541
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางสาวประไพพร แคล่วคล่อง
โรงเรียนบ้านดงหมู 15614
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางบัวไข พันนาดี
โรงเรียนหนองโพนสูง 15651
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางสาวครองขวัญ อารามพงษ์
โรงเรียนบ้านโพนแพง 15784
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางภาวนา เหล่าสักสาม
โรงเรียนบ้านนากุดสิม 15906
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นายดานุวัฒธกุล ถึงคำภู
โรงเรียนบ้านคำม่วง 15925
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 15931
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาวสายฝน วิชาสาร
โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 15946
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาวกนกวรรณ ตาสา
โรงเรียนบ้านจอมศรี 15975
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางทศพร ประมายะยัง
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 16009
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางธิติมา ยาดี
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 16278
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางสาววราภรณ์ พลนาคู
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 16281
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางมัชฌิมา มาตผุด
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 16301
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาคร สีดามาตย์
โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 16339
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นายสุนันท์ อาริสาโพธิ์
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 16371
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นายอาทิตย์ อรัญรุท
โรงเรียนบ้านโนนชาด 16430

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net