แอดมินในเครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางศิริญญา ภูครองนา
โรงเรียนดอนขีวิทยา 14297
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นายกิตติชัย ไกรพินิจ
โรงเรียนดงบังวิทยา 16784
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางอลอน หงสกล
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 16795
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางภัทรา พิลาลัย
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 16817
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นายรุ่งบุรี ผิวผัน
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 16824
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสาวพรสุดา ภูผาจง
โรงเรียนบ้านหนองขาม 16833
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสาวอุไลพร อินธิบาล
โรงเรียนหนองบัวชุม 16845
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 16847
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวอัมพวัน ภูขีดขำ
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 16897
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางปราณี สังฆขมณี
โรงเรียนคำขามวิทยา 17002
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางมลิวรรณ สกุลเดช
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 17017
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางกัลยา แก้วเหล่ายูง
โรงเรียนบ้านชัยศรี 17040
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นายพงษ์สิทธิ์ พิณพงษ์
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 17059
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางิอนงค์ วันดี
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 17089
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวอัญนิกานต์ ทิพยการย์สิริ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17095
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 17157
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นายกระแส นาถมทอง
โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 17169
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 17177
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางฮงศิริ หาวิเศษ
โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 17184
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางภิระพันธ์ วงศ์ภักดี
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 17189
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสุเนตร ภวสุริยกุล
โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 17190
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวกาญจนา เหล่านิล
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 17195
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสาวกรรณิการ์ แสงบุตร
โรงเรียนบ้านคำแคน 17198
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางบัวลอย มะลิสา
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 17222

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net