แอดมินในเครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นายวีระชัย เสริมพงศ์
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 10576
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางสาววัฒนา ดลเอียม
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 10599
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นายวชิรพงษ์ อรงค์เดช
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 10726
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางโชติกา ขันประมาณ
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 10763
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางแสงทอง เทพบาท
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 10954
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสาวมุดจรินทร์ อุ่นบุญมา
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 11166
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางอมร นาถ้ำพลอย
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 12305
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวเพิ่มพูน ลาภบุญเรือง
โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 18735
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 18753
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นายมลเทียน หระสิทธิ์
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 18789
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสุรีพร ยี่สารพัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 18835
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางศิริลักษณ์ โคตรพัฒน์
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 18876
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางสมถวิล ปาภูงา
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 18878
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางสุชาดา พัศดร
โรงเรียนด่านใต้วิทยา 18904
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสุภาพักตร์ สังข์เงิน
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18916
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางกชพรรรณ บริสุทธิ์
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 18921
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางพนิดา อรรคอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18963
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสุมิตรดา สาระขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองช้าง 18978
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางสาวนฤชล น้อยเมืองเปลือย
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 18986
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางวิไลวรรณ จันทะเสน
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 18990
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวนัฏฐาพร คงมั่น
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 18996
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวจินตนา กลิ่นศรีสุข
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 19076
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสาวนภาพร ประกอบผล
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 19081
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสุกัญญา เกษมเศรษฐ
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 19090

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net