แอดมินในเครือข่าย สพป.พิจิตร เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางชณาพรรณ งามสม
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 28274
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นายพยัพ บุญทั่ง
โรงเรียนวัดทับหมัน 28275
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาวรุ่งนภา พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 28276
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางวิภา วีระพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแขม 28287
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 28290
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสาววราภรณ์ คงตา
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 28296
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสาวสุปราณี จันทร์เถื่อน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 28305
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวจันทร์ทิมา พงษ์พานิช
โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 28306
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวนันทวรรณ ศรีอินทร์
โรงเรียนบ้านหนองบัว 28311
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางภัสนันทน์ คงจีน
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 28317
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวปาริชาติ อักษรสิน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 28340
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางอมรรัตน์ สารินนท์
โรงเรียนบ้านเนินแค 28366
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางสาวฐิติมา เข็มครุธ
โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 28373
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางสายสุณีย์ ตุ้ยศิริ
โรงเรียนวัดคลองคูณ 28381
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวภัฎปริญ เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดหนองง้าว 28393
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์
โรงเรียนวัดคลองข่อย 28398
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางชัชฎาภรณ์ ฉ่ำเอี่ยม
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 28404
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมือง
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 28413
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 28423
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นายชัยพิพัฒน์ ปิ่นทอง
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 28429
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวอริยมาส อรุณศรี
โรงเรียนวัดชัยศรี 28430
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางวิไลวรรณ แก้วชะเนตร
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 28444
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางฐิตกาญจน์ คำมี
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 28461
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางราตรี กาหวัง
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 28472

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net