แอดมินในเครือข่าย สพป.พิษณุโลก เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 8386
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง
โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8548
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางบุณยาพร จักรแก้ว
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 8645
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางสาวสุดาวรรณ คำภิระแปง
โรงเรียนบ้านผาท่าพล 9353
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางมัลลิกา เพชรรัตน์
โรงเรียนบ้านหินประกาย 9472
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางธันวารี ีบัวทอง
โรงเรียนวัดวังพิกุล 9513
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางฐิติกุล เพ็งสลุด
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 9738
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาววันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 9871
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น
โรงเรียนบ้านตอเรือ 9876
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นายณัฐพล แก้วแดง
โรงเรียนวัดพันชาลี 9886
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวสุกัญญา น้อยลา
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 9898
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางสาวสุกัญญา บุญเทพ
โรงเรียนบ้านกลาง 9912
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางนฤมล เส็งวัฒน์
โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 9926
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางเปรมิกา มาดหงสา
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 9933
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวดลญา พุดทอง
โรงเรียนบ้านเขาดิน 9942
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นายภานุพงศ์ แกมเงิน
โรงเรียนราษฎร์เจริญ 9957
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาวอรอุมา สิงห์คำ
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 10161
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสาวชบาไพร ขำนาพึง
โรงเรียนบ้านท่ายาง 10179
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางทิพย์วรรณ จันทะคูณ
โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 10247
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางสาวศิรินภา นาคแก้ว
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 10317
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 10354
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวเมธนันต์ จันทร์อ้น
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 10762
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางนิภา กุลจู
โรงเรียนบ้านวังดินสอ 10766
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสาวนิชาภา ท้วมประดิษฐ์
โรงเรียนประชาสามัคคี 11034

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net