แอดมินในเครือข่าย สพป.พิษณุโลก เขต 1

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางสาวชญากานต์ บ่มผิว
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 24785
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางวิชญาดา ปัญญามา
โรงเรียนบ้านหนองกรับ 24787
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางณัฐมน หวาเกตุ
โรงเรียนวัดพรหมเกษร 24828
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางขวัญมนัส พรมเถื่อน
โรงเรียนวัดห้วงกระได 24829
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสายใจ ประชาสรรเจริญ
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 24830
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางพีรกานต์ ฝั้นคำมี
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 24887
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสาวอารีย์ โต๊ะทับทิม
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 24889
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางณัฏณิพัช เจิมจุ้ย
โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 25038
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางภัทราภรณ์ ตาดทิพย์
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 25062
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นายอัศนัย ใจสมัคร
โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 25070
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางพิกุลทอง สุภากาย
โรงเรียนบางระกำ 25071
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางปาณิศา ลีสี
โรงเรียนบ้านดงวิทยา 25077
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางจารุวรรณ ดวงตา
โรงเรียนวัดเนินมะคึก 25090
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางศศิธร สมบุญมี
โรงเรียนวัดจอมทอง 25111
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสาวนันทิยา รอดเทศ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 25112
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาวนุจรีย์ อุบลจิตต์
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 25132
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาววราพรรณ ชลวิสูตร
โรงเรียนวัดอินทรีย์ 25152
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางนิสา นิลนนท์
โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 25153
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางลอนดอน สายน้ำเย็น
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 25174
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดแตน 25181
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นายวินิจ สมาธิมงคล
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 25183
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวภัทรียา ติระศรี
โรงเรียนวัดบ้านไร่ 25188
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางกัญญาพร ฟักเกตุ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 25209
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสุธัญญา สุดงาม
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 25219

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net