แอดมินในเครือข่าย สพป.สุโขทัย เขต 2

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นายณฤทธิ์ จันทร์งาม
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1368
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางนางสนุน มูลกำเนิด
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1439
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางอโณทัย ทับทิม
โรงเรียนบ้านห้วยตม 1464
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นายคนองฤทธิ์ คะนิกา
โรงเรียนบ้านนา 1471
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสิรีวรรณ คล้ายแท้
โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1484
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1491
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ
โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1493
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางพรพิมล เชื้อโฮม
โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1521
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวสุกัญญา บุญเมือง
โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1549
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางดาเรศ พรมสีนอง
โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1594
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวสาธิยา กระแบกหอม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1596
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางนางสมใจ ทับผา
โรงเรียนบ้านซ่าน 1616
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางชลิดา คำภิระปาวงศ์
โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 1621
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางกนกพร อิ่มประเกียนธรรม
โรงเรียนบ้านสันหีบ 1638
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสุธาสินี อินกล่ำ
โรงเรียนบ้านดงย่าปา 1652
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางระเบียบ ทาริยะชัย
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1659
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาวสลักจิต ท้องทาน
โรงเรียนบ้านสุเม่น 1669
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสาวนันทิภาคย์ แปลกมาก
โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1690
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางสุพัตรา วงษ์แก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1704
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางทิพยวรรณ ทะบาง
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1705
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางนงนุช รัตนแย้ม
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1718
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นายนเรศ สีเนตร
โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1722
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสาวพรนภา พรมกลาง
โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1726
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางอุทุมพร สุขเกษม
โรงเรียนบ้านวังธาร 1768

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net