แอดมินในเครือข่าย สพป.สุโขทัย เขต 1

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางสาวมัลลินา คชสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว 15735
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางอนงค์ รอดประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 15750
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาววารินทร์ ประหลาดเนตร
โรงเรียนบ้านวังหาด 15765
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
โรงเรียนบ้านหนองตม 15768
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นายณัฐพล มากจีน
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 15769
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 15775
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางธนาวัลย์ โทนทอง
โรงเรียนวัดเสาหิน 15777
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวชลธิชา ช่วยท้าว
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 15783
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางนางระภี พาโคกทม
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 15804
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางวัชรีพร สารพล
โรงเรียนบ้านวังไทร 15813
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 15829
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางสาวอัจฉรา สารแดง
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 15838
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางสุภาพ รอดทุ่ง
โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 15863
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางสาววิภาดา แก้วบังเกิด
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15898
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง
โรงเรียนบ้านวังวน 15909
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาวพชรพร คลี่วงค์
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 15911
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางรัชนก อินต๊ะเสาร์
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 15914
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสาวชดาพร คงขุนทด
โรงเรียนบ้านปากคลอง 15915
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองตลับ 15940
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางรุจิรา สุกมาก
โรงเรียนบ้านดงเดือย 15941
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางอรุณ ชาติพิมาย
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 15948
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางรัศมี โพธิ์จันทร์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15951
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 15957
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสาววัลภา อินทรโชติ
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 15959

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net