แอดมินในเครือข่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นางวิภาลักษณ์ คำดี
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 27986
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภา
โรงเรียนบ้านปางตอง 28179
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์
โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 28288
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นายวีระยุทธ์ วงศ์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 28320
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสาวอริสา รักไทย
โรงเรียนบ้านคาหาน 28321
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางสาวพัฒทริกา คำมาสาร
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 28341
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสาวภัชลักษมณ์นันท์ วิบูลย์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28353
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางวันเพ็ญ เป็งเขียว
โรงเรียนบ้านหว่าโน 28368
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางสาวปนิษฐา กอบกู้ธรรม
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 28375
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางสาวสุภาคินี ศรียงค์
โรงเรียนบ้านเมืองแปง 28392
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวกัญญาวีร์ เลาฝาง
โรงเรียนบ้านสบสา 28451
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นายนรินทร์ เล่อกา
โรงเรียนบ้านวนาหลวง 28466
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางสาวจิณห์นิภา พวงทอง
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 28473
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางอัมพร กาวิ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 28495
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นายสงัด โมกกาตัน
โรงเรียนบ้านแพมบก 28496
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นางสาวชนากานต์ เจริญคำ
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 28507
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาวกัญญาภัทร์ วงค์จันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 28547
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นางสายสมร เนียมพุ่มพวง
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 28591
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางสาวพิมพา ชนะเกษตร
โรงเรียนบ้านแกงหอม 28593
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางสาวสรรพัชญ์ วงศ์กำแหง
โรงเรียนบ้านคำสุข 28598
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาววราพร โชคอุดมสิน
โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 28609
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางสาวศิริณา แสงศิริ
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 28615
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณ
โรงเรียนบ้านในสอย 28626
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางธัญวรัตน์ พรหมมา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 28642

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net