แอดมินในเครือข่าย สพป.ลำปาง เขต 3

ลำดับการลงทะเบียนที่ 1
5 Terre
นายลิขิต พรมสวณา
โรงเรียนบ้านวังโป่ง 11374
ลำดับการลงทะเบียนที่ 2
5 Terre
นางสาวสุภารัตน์ คำหน่อฮวย
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 11381
ลำดับการลงทะเบียนที่ 3
5 Terre
นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 11391
ลำดับการลงทะเบียนที่ 4
5 Terre
นางสาวพรสวรรค์ ทิมัน
โรงเรียนบ้านสบฟ้า 11393
ลำดับการลงทะเบียนที่ 5
5 Terre
นางสาววารินทร์ อิ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11400
ลำดับการลงทะเบียนที่ 6
5 Terre
นางยุพร มูลฟอง
โรงเรียนบ้านแม่เย็น 11486
ลำดับการลงทะเบียนที่ 7
5 Terre
นางสุชัญญา ต้อนรับ
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 11535
ลำดับการลงทะเบียนที่ 8
5 Terre
นางสาวสุทธิศักดิ์ ใจคม
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 11538
ลำดับการลงทะเบียนที่ 9
5 Terre
นางนลินาสน์ กระทาง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 11598
ลำดับการลงทะเบียนที่ 10
5 Terre
นางสมพิศ มานิตยกุล
โรงเรียนบ้านถ้ำ 11604
ลำดับการลงทะเบียนที่ 11
5 Terre
นางสาวอิสยา บุตรตา
โรงเรียนชุมชนบ้านสา 11611
ลำดับการลงทะเบียนที่ 12
5 Terre
นางสุกัญญา ถาดนาค
โรงเรียนบ้านแม่สุก 11657
ลำดับการลงทะเบียนที่ 13
5 Terre
นางภารณี ทนดี
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 11663
ลำดับการลงทะเบียนที่ 14
5 Terre
นางยุพราศรี ใจคำ
โรงเรียนบ้านก่อ 11678
ลำดับการลงทะเบียนที่ 15
5 Terre
นายเทวฤทธิ์ เขื่อนคำ
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 11727
ลำดับการลงทะเบียนที่ 16
5 Terre
นายเทวฤทธิ์ เขื่อนคำ
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 11728
ลำดับการลงทะเบียนที่ 17
5 Terre
นางสาวสุวรรณี สีสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านแม่ม่า 11761
ลำดับการลงทะเบียนที่ 18
5 Terre
นายสามารถ เป็นลาภ
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12030
ลำดับการลงทะเบียนที่ 19
5 Terre
นางธิดาพร ไคร้วงษ์
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 12272
ลำดับการลงทะเบียนที่ 20
5 Terre
นางฐานิตา พรหมมา
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 12399
ลำดับการลงทะเบียนที่ 21
5 Terre
นางสาวสุณิสา เขื่อนแก้ว
โรงเรียนไผ่งามวิทยา 12569
ลำดับการลงทะเบียนที่ 22
5 Terre
นางนันทรัตน์ โนชัย
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 12728
ลำดับการลงทะเบียนที่ 23
5 Terre
นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 12753
ลำดับการลงทะเบียนที่ 24
5 Terre
นางสาวนุสรา บรรพตคีรีไพร
โรงเรียนบ้านกล้วย 12976

หน้าถัดไป

Powered By www.thaieducation.net